BIJVOEGSEL Ter Neuzensche Caurant Zaterdag 9 Juli 1898. No. 3635 De oorlog tusschen AMERIKA en SPANJE. Binnenland. Gemengde berichten. 3 Een gedwongen pauze in de krijgsverrichtingen der Amerikanen op Cubahet tegen Dinsdag aangekondigde bombardement der stad Santiago is uitgesteld voor onbepaalden tijd, omdat de aan- komst van generaal Pando met hulptroepen voor de belegerden (Garcia, de generaal der insurgenten, heeft 't, met 't oog op de getalsterkte der kolonne, verstandig geoordeeld de Spanjaarden ongemoeid te laten de bezetting opvoert tot 18000 man omdat de verzorging der vele honderden gewonden alien tijd en alle belangstelling der Amerikanen in beslag neemt en de gezoudheidstoestand onder de niet-gewonden ook niet gunstig isomdat het groote belegeringsgeschut nog maar altijd niet is waar 't wezen moet en omdat generaal Sbafter 't aan den stok heeft en met admiraal Sampson (deze heeft geweigerd de haven van Santiago binnen te stoomen en de stad te bombardeeren, tenzij hij daartoe rechtstreeksche bevelen ontvangt van het departement van marine) en met den opperbevel- hebber van Amerika's leger, generaal Miles, wat wel blijkt uit de verklaring van Shatter in antwoord op Miles' bericht van een bezoek aan Santiago, in welke repliek Shatter zich verrukt heet over de aldus gestelde mogelijkheid, dat Miles persoonlijk, door eigen aanschouwing, eens kan waarnemen welke de moeielijkheden zijn! Wel is de staat van zaken te Santiago lang niet rooskleurig (vluchtelingen, die te Kingston op Jamaica zijn aangekomen, stellen het aantal weer- bare krijgers v6br Pando komst op 8000 vertellen dat elk huis op de vijf tot hospitaal is ingericht spreken van groote behoefte aan levensmiddelen en getuigen dat bij het bombardement der forten van Amerikaansche zijde eenige granaten in de stad terechtkwamen) doch op den raad van den aartsbisschop om te capituleeren heeft generaal Linares de opperbevelhebber, geantwoord dat hij Santiago liever zou verbranden dan overgeven Nu moge generaal Pando gewond zijn bij een gevecht te Las Palmas met de opstandelingen op weg naar Santiago en zelfs moge de leider der versterkingstroepen in 't hospitaal liggen, zijn mannetjes zijn toch nog ter rechtertijd gekomen en 'i wachten aan Amerikaansche zijde is nu op versterkingen van Tampa (15000 man zoo noodig in 'tgeheel, waarvan er 3819 Woensdag 11. scheep zijn gegaan en een regiment infanterie en zes batterijen Maandag 1.1., terwijl er ruimte is voor nog 2000 man aan boord van de transportschepen en uit Newport News en Charleston ook nog eenige duizenden komen). Terwijl volgens Amerikaansche becijfering de Spanjaarden bij het gevecht van San Juan 800 dooden moeten hebben gehad en bij het treffen bij El Caney 1000 op zijn minst, geven de genees- heeren bij het Amerikaansche hoofdkwartier op, dat naar een nauwkeurige schatting het aantal dooden en gewonden aan Amerikaansche zijde in de gevechten om Santiago minstens 1700 moet zijn. Honderdvijftig man werden onmiddellijk gedood of stierven aan hunne wonden. De overige gewonden zullen waarschijnlijk genezen. Gaat men na, dat er niet meer dan 12,000 man troepen in het gevecht gewikkeld zijn geweest, dan zijn de ver- liezen zeer groot, vooral onder de officieren. De Staudard weet uit Washington mee te deelen dat de Amerikanen 2000 man hebben verloren, de Spanjaarden 6000 man, doch deze cijfers lijken wel wat aangedikt Terwijl de Cubaansche kust in de buurt van Santiago weer eens geteisterd is door hevige stormen waardoor de overbrenging der belegeringsstukken vertraagd werd en de ontscheping van levens middelen en ammunitie belet (generaal Shatter zit om beide verlegen bouwt men te Washington alweer nieuwe luchtkasteelenGomez is door een expeditie van wapens, ammunitie en twee dynamiet- kanonnen voorzien na eenige moeielijkheden met de Spanjaarden en nu moet hij spoorslags naar Havanna willen tijgen aan 't hoofd van 30,000 man om die stad te vermeesteren, terwijl de regeering der Unie er vast en stellig op rekent Camara's vloot of te zullen vermeesteren of te vernietigen. 't Zou verstandig zijn als men eerst te Santiago zijn taak afdeed van Amerikaansche zijde admiraal Sampson zou daartoe de haven in de eerste plaats moeten forceeren, wat gemakkelijker schijnt dan 't in werkelijkheid is 't Schijnt dat generaal Linares Vrijdag 1.1. de aanvallen van een zeker viermaal sterkeren vijand heeft afgewendhij had slechts 3000 man in 't vuur gebracht en de rest van het garnizoen alsmede de nationale garde in de stad gelaten. Mogelijk is wel dat het garnizoen, versterkt met Pando's troepen, na een hardnekkige verdedi- ging, zich terugtrekt in zuid-westelijke richting. Cervera, Spanje's admiraal, heeft verklaard, dat hij van Havanna uit tweemaal bevel heeft ge- kregen de haven van Santiago te verlaten en naar Havanna te gaanhij was volkomen vertrouwd met het hachelijke van zijn positie doch de eer der Spaansche vloot eischte een strategische be- weging, in verband met welk feit bevel werd gegeven een bijna zekeren ondergang tegemoet te gaan Naar het getuigenis van iemand, die den onder gang van Spanje's eskader aanschouwd heeft, aan boord van het Oostenrijksche oorlogsschip /Maria Theresia", duurde de kamp slechts anderhalf uur, strandden de //Infanta Maria Theresia", //Almirante Oquendo" en //Viscaya" elk geheel vrijwillig 20 h 30 kil. westelijk van Santiago en de //Cristobal Colon" 100 kil. westelijk van Santiago, terwijl de Amerikaansche vloot ongedeerd bleef. Uit Batavia ontving het Hbl. gisteren vol- gend telegram z/De vijand heeft ons bij Edi aangevallen. Met een verlies van 110 man werd hij teruggeworpen. Onzerzijds zijn gewond de luitenant Kroon en 40 subalternen. Kolonel Van Heutsz is met het 18de en 14de bataljon op marsch." Zeer waarschijnlijk zijn het de mannetjes van Toekoe Oemar geweest, die ons bij Edi (aan de Ocstkust) aanvielen. Zeer toevalltg deelden wij eergisteren nog mede, dat zelfs Edi door volk van Oemar bedreigd werd. Het lesje, dat wij den aartsverrader bij deze gelegen- heid toedienden in den vorm van 110 dooden, zal den schavuit zeker nog lang heugen Intus- schen, en dat is jammer, het telegram zegt niet dat Oemar zelf door het doodend lood onzer nieuwe geweren gevallen is en dat doet ons denken, dat hij zich weder op een behoorlijken afstand gehouden zal hebben. z/Zijn aanzien heeft Toekoe Oemar verspeeld," zei generaal Karel van der Heijden dezer dagen nog. Wij zullen het niet ontkennen, maar zijn aanhang blijkt hij toch nog wel degelijk te hebben, zooals nu weer gebleken is, waar hij stellig met vrij aanzienlijke troepenmacht tegen ons opgetrok- ken moet zijn, anders zouden wij hem niet zoo zware verliezen hebben kunnen toebrengen en zooals de vorige week Woensdag nog bleek, toen wij hem bij zijn vlucht naar de IX Moekims 51 dooden bezorgdenToekoe Oemar, die moet hangen maar hij hangt nog niet Met de palingvangst in de provincie Zeeland gaat het van dit jaar bij de binnenvisschers volstrekt niet naar wensch. Sedert den strengen winter van 18901891, toen verbazend veel visch omkwam, heeft men nog voortdurend geklaagd en is hoop op langzaam herstel van vischvoorraad te vergeefs geweest. Uit Friesland wordt gemeld dat dit jaar zeer gunstig is voor de verbouwers van chicorei j het gewas staat uitstekend en belooft een goeden oogst. Ook de prijs is hooger dan ten vorigen jare. Toen werden de 1000 Kg. verkocht voor 11 thans is een groot gedeelte reeds voor 14 ver kocht of toegezegd. Het verbouwen van dit gewas neemt dan ook in onze provincie voortdurend toe. Dinsdag te Breda tegen een groot aantal werkgevers door de politie proces-verbaal opgemaakt, wegens het niet in de werkplaats hebben van een lijst, waarop de uren zijn aangegeven, dat de stem- hebbende werklieden van hun recht gebruik kunnen maken. Vijf geheelonthoudersvereenigingen te Nij- megen zullen bij gelegenheid van de Kroningsfeesten aldaar, op verschillende punten van de stad kiosken plaatsen, en daarin kosteloos verkrijgbaar stellen drinkwater, en tegen geringen prijs spuitwater, limonades en andere dranken. Bij den gemeenteraad hebben zij aanvrage ge- daan om subsidie. Onder de vele industrieen, waaraan Oranje- liefde, gepaard aan koopmansvernuft, in dit huldigingsjaar het aanzijn geeft, schijnt langzamer- hand ook het loterij-bedrijf een plaats te zullen innemen. Deze industrie heeft dit voor dat ze een heel gemakkelijke manier is om geld te ver- dienen ten koste van onnoozelen die er in loopen. Edoch, daarom is het niet overbodig onnoozelon te waarschuwen. Zoo zagen wij een prospectus van //De Neder- landsche Geldloterij" #ter herinnering aan de Kroningsfeesten", die kantoor houdt Sweelinck- plein no. 14 in Den Haag. Deze onderneming geeft uit 100.000 loten h 10, recht gevende op 742 hooge prijzen, waaronder 1 van 100.000 1 van f 50.000, verscheiden kleinere en verder 75 stuks van 1000 en 640 van 425. Ook halve en kwart loten zijn verkrijgbaar. Wie zou niet eens een kansje willen wagen, al is dat kansje om een prijs te krijgen ook zeer klein. Al die prijzen samen bedragen echter f 650.000. Voor de menschlievende ondememers blijft dus een voordeeltje van f 850.000. Natuurlijk gaat daar het een en ander af voor administratiekosten, en ook 10 pCt. vergoeding die met groote mildheid ter beschikking worden gesteld van bankiers en commissionairs in effecten, die aan de plaatsing helpen. Toch zal nog een aardig stuivertje over- blijven. Wie nu //ter herinnering aan de Kroningfeesten" een tientje wil weggooien om deze onderneming een fortuintje te bezorgen, weet waar hij terecht kan. Een heer te Groningen stiet zich 't hoofd en ging 't onbeduidend wondje onmiddelijk met carbol uitwasschen, waarna het zich sloot. Later schijnt het met een schuier of kam opengeraakt te zijn, met het gevolg dat zich bij het oor aan zienlijke opzwellingen vertoonden. Hevige pijnen werden geleden en bloedvergiftiging geconstateerd. De patient is nu, naar naar men vertrouwt met gunstig gevolg, geopereerd. Te Winschoten zijn Woensdag gevankelijk binnengebracht de personen van J. en G. op den Dijk, van Zuidbroek, verdacht van het plegen van een belangrijken diefstal uit een gesloten en onbeheerd liggend schip aldaar. Na verhoor voor den rechter van instructie in strafzaken, zijn beiden naar het huis van bewaring overgebracht. Geen voordeelig zaakje. Op de Valken- burger markt verkocht zekere P., koopman van Jabeek, een wit paard voor de som van den gulden vijftig cent, en gaf den aankooper een mark voor een halster. Toen hield hij nog 90 cent over. Hij dronk echter voor 94 cent jenever met zijne vrienden, zoodat hij voor vertering 4 cent te kort kwam aan de opbrengst van zijn paard. Een 60jarige weduwe te Rotterdam, die verleden week Vrijdag door een harer buren van de trappen werd geworpen, is Maandagmorgen in het ziekenhuis overleden. De genoemde buurman is gevangen genomen. Zondag liep in de Joden-Houttuinen te Amsterdam, waar een soort markt wordt gehouden, een boertje uit den IJpolder te wandelen. Op eenmaal voelt hij dat een knaap bezig is zijn horloge uit zijn vestzak te halen. Het boertje met zijn flinke handen hield den deugniet vast, die aan de politie werd overgeleverd. De jongen had nog meer horloges bij zich de vangst was dus blijkbaar voordeelig. Aan het kruispunt Krooswijk van de stoom- tram naar de Hoekschewaard staat een koffiehuis met vergunning. Vroeger nam niemand notitie van Krooswijk, maar nu er dagelijks zooveel menschen komen, was een Oud-Beierlandsche collega ongerust dat de eerste te rijk zou worden. Hij kocht een stuk grond aan de overzijde om daar ook een koffiehuis te bouwen, en omdat de gemeente raad van Mijnsheerenland (waaronder Krooswijk behoort) nog een vergunning in portefeuille had, vroeg hij daarom. De raad berichtte hem echter, dat hij een dag te laat kwam, want de dochter van eerstbedoelden kastelein wilde een gedeelte van haars vaders huis afzonderen en had daarvoor de vergunning gevraagd en verkregen. Twee vergunningen dus onder ££n dak, en geen lastige concurrent Ter waarschuwing aan vddrproefsters wordt medegeeld, dat te Tiel verleden week, na een smartelijk lijden, is overleden eene vrouw, die tijdens het bereiden van het middagmaal een heete peer doorslikte. Men schrijft uit den Haag De militaire bakkerij op het tentoonstellings- terrein was Woensdag het eerst in werking. Er werden ten dienste van het garnizoen eenige honderd- tallen //pannetjes" gebakken van 6 ons, het gewone wicht voor garnizoensbrood. Te velde krijgen de mannekes 7 i ons op hun portie, voegde de genie- soldaat, die de toeschouwers te woord stond, er aan toe. Veel belangstelling verdient inderdaad de zeer instructieve tentoonstelling van vervalschte levens middelen en handelswaren. Wat 'n mensch toch al niet in zijn maag geduwd wordt, denkt men bij 't beschouwen van al die geetiketteerde fleschjes. Nu denkt men eens lekkere koffie te malen van de boonen, zooeven bij uw kruidenier gehaald, en weet ge wat ge krijgt koffieboonen vandeeg gemaakt en daarna gekleurd. Dit zijn nu nog ten minste nage- maakte koffieboonen, maar wat te zeggen van echte boonen die geheel uitgetrokken zijn en met een laagje bedekt. Wat zullen die kunstmatige amandelen, gemaakt van glucose en geparfumeerd metnitro benzol lekker smaken, en welk een kracht zal die foelie hebben die voor f uit gewone fijne beschuit bestaat En hoe heerlijk voor de huid is die zeep met 85, zegge vijf-en-tachtig percent silicaten of waardeloos vervalschingsmiddelen. Kruinagelen zijn er ook, van deeg altijd en bestrooid met boomschorsrijstmeel lacht den toeschouwer toe, heerlijk wit er uitziende, maar bevattende eventjes 56 marmergruis. Hoe vindt men koekjes met koolzure kalk Ongetwijfeld even smakelijk als poederchocolade met ijzermenie. Kortom, men moet die inzending eens op z'n ge- mak beschouwen om tot de overtuiging te komen dat men eigenlijk goed zou doen, alvorens 's morgens een dejeuner te gebruiken, zijn tafelgerechten te voren even scheikundig te doen onderzoeken. Op de kermis in het Belgische dorp Edingen is een draaimolen ingestort. Van de 15 bij die gelegenheid gekwetsten liggen er vier zoo beden- kelijk, dat men voor haar leven vreest. Men meldt uit Brussel aan de N. R. Ct. Ook in Belgie en voornamelijk hier te Brussel zal de aanvaarding der regeering door onze Koningin Wilhelmina feestelijk herdacht worden door de aldaar verblijf houdende Nederlanders. Zooals reeds vroeger gemeld is, wordt door de gezamenlijke consulaire ambtenaren een feestmaal op 31 Augustus georganiseerd, maar bovendien zal de Nederlandsche vereeniging van weldadigheid een feest aanbieden op dien dag aan haar talrijke vaste bedeelden, waarvan de onkosten, eenige duizenden franken, reeds bij inteekening zijn bij- eengebracht. Overigens ziet men ook hier gelijk in Nederland, vooral in winkels van Hollandsehe oorsprong, por- tretten, broches, versierselen enz. met de Koningin, sommige van een Hollandsch vers voorzien. Zaterdag trad te Brussel een paartje in den echt. Zondag reeds was de heer gemaal verdwenen en met hem de spaarpot van het jonge vrouwtje. Bij de trekking der prijzen in de loterij der Brusselsche tentoonstelling deed zich het vorige jaar het volgende icident voor. Nadat de zes eerste winnende nummers waren uitgeloot, bleek het dat nummer 4 niet in de bus maar op den grond lag, waarop de trekking nietig werd verklaard en nogmaals aanving. De gelukkige houders der getrokken nummers hadden daarmede echter geen vrede en twee hunner, waaronder de winner van de fr. 100,000 diende bij de rechtbank een eisch in tot uitbetaling van hun prijzen. Voor beide partijen pleiten acht advocaten, zoodat het proces wel een paar dagen zal duren. Met 22 December van dit jaar zal het te Parijs verboden zijn te rooken. Namelijk uit schoorsteenen. Overwegende dat de zware rook uit de steeds vermeerderende fabriekschoorsteenen z/de lucht verduistert, in de woningen dringt, de gevels der huizen en de openbare gedenkteekenen zwart maakt en aantast, en de lucht der stad verpest," heeft de profect van politie bevolen dat binnen 6 maanden na de dagteekening van zijn besluit (22 Jnni jl.) het verboden zal zijn zwar- ten, dikken en aanhoudenden rook doen ontstaan, welke de naburige huizen kan benadeelen of de lucht in de straten van Parijs verpesten. De profect verklaart in den aanhef, dat er ver schillende practische en afdoende middelen bestaan om genoemde nadeelen, binnen de grenzen /an het mogelijke, te temperen. Hij noemt als zoo- danighet hooger optrekken van de schoorsteenen, het gebruiken van geschikte brandstoffen en het toepassen van rookverbranding. Nog een ongeluk aan boord van een schip. In het //Royal Albert Dock" op de Theems heeft aan boord van de //Manitoba", vroeger behoorende tot de //Compagnie transatlantique" en vd6r eenigen tijd verkocht aan de regeering der Vereenigde Staten, een ontploffing plaats gehad van een der kisten met patronen, welke het schip inlaadde. Men had namelijk deze kisten onder de breekbare waren verborgen, omdat ze natuurlijk als oorlogs- contrabande worden beschouwd. Drie werklieden zijn door de ontploffing gedood en zeven andere zijn zeer ernstig gewond. Van deze gewonden zijn er reeds twee overleden. De romantische geschiedenis van Evangelina Cisneros, het bevallige Cubaansche meisje, dat in October 1.1. door een paar Amerikaansche jour- nalisten uit hare gevangeuis te Havanna werd bevrijd, is thans, als zoovele romans, met een huwelijk geeindigd. Mej. Cisneros, die gevangen zat omdat zij getracht had een Spaansch officier, die haar beleedigde, te straffen, werd uit een venster van de gevangenis, over het dak van een naburig oud huisje, naar buiten gebraoht en snel weggereden. De man, die daarbij het krachtigst hielp, die het huisje had gehuurd, die haar bij de vlucht met een revolver bewaakte, die haar zelf als koetsier ver- momd wegreed en haar vier dagen in zijn huis hield verborgen, was de bankier Carbonnel. En het is met Carbonnel, thans officier in het Ameri kaansche leger, dat zij in het huwelijk is ver- bonden. //Haren redder wil zij toebehooren." Het huwelijk zou eerst voltrokken worden bij het eind van den oorlog. Maar toen luitenant Carbonnel, bij zijn aankomst in het kamp aan de kust van Florida, voorzag dat die nog lang kon duren, reisde hij snel terug, om te Baltimore even met zijn schoone beschermeling te trouwen. ZEET1JDINGEN. Van 6 tot en met 7 Juli. a V Van 6 tot en met 7 Juli werden langs de Oostsluizen alhier 23 binnenvaartuigen op- en 24 afgeschutdoor de Westsl. 2 op- en 2 afgeschut. 4'43 5,2S 6,2^ 9,22 9,05 8,42 9,05 5,52 7,13 8,12 8,48 9,04 9,17 9,19 10,05 6,03 7,02 7,48 8,10 8,18 8,23 8,35 8,43 6,85 8,55 9,34 VA.N DX TAN is Q VLAG. NAAM. Ma. Van en naar. Lading. four Ter .Veuien 6 Eng. sch. N. C. Bui 691 Dordrecht ledig 7 Eng. 8.3. Antiquari 2915 Leith stukg. idem Hailing 2199 Londeu idem Eng barge Mystery 203 Santwilt ledig Van Ter leuieni 6 Eng. 8.3. Ann Webster 2241 London stukg. idem Refucio 3599 Swansea ledig Voor Kent 6 Eng. 8.8. Rallus 3015 Manchester stukg. Duits. 8.3. Alice 3270 Petersburg hout Eng. sch. Whim 382 Charlestone pijpaarde Eng. 8.3. Sea Gull 2100 Londen stukg. 7 idem Calder 1992 Goole idem idem Dynamo 1364 Hull idem idem Ouse 2158 Goole idem Duits. 3.3. Mlawka 2152 Dantzig hout Van Kent i 6 Deens. s.s. Fredensborg 4433 Grimsby ledig Eng. s.s. Spindrift 2003 Londen stukg. 7 idem Egret 3492 Antwerpen idem idem Rallus 3015 idem idem

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1