No. 3634. 1 a ivoor AlgemeeD Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch- Via an der en. bbmesstbversiab. Donderdag 7 Juli 1898. De oorlog tusschen AMERIKA en SPANJE. 38e Jaarg;ang:. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,-. Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pnjs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag deruitgave. Wat op den langen duur onvermijdelijk leek van het oogenblik af dat Cervera's eskader de Amerikanen zoo verontrustte, door nu hier, dan daar zich te laten zien en steeds buiten het bereik te blijven van Sampson's en Schley's veel sterkere vloten, is geschied in den nacht van Zaterdag op Zondag heeft Cervera getracu. de haven van Santiago te verlaten, waar hij sinds 19 Mei lag met de „Vizcaya," /Infanta Maria 'Iheresa, ,/Almirante" en ,/Oqnendo" (alien gewapende kruisers van 6890 ton inhoud, met een vaart van 20 knoopen en elk met een equipage van 500 man) de /Cristobal Colon" (gewapende kruiser van 6840 ton, makende 20 knoopen en voerende^500 man) en de torpedojagers //Furor," /Terror" en ,/Pluton" (elk 370 a 400 ton, varende 28 a 30 knoopen) en van de vier eerstgenoemde schepen (de gewapende kruisers) is alleen het admiraalschip ,/Vizcaya" ontkomende andere werden, in 't nauw gebracht door Sampson s veel steikere vloot, nabij de kust op vrij grooten afstand van Santiago in brand gestoken door de Spanjaarden en vlogen in de lucht. Over de beteekenis van dit feit later, nu ue vraag Waarom heeft Spanje's admiraal zijn toevlucht genomen tot zulk een wanhopige daad Sampson's snorkende mededeeling aan de heeren te Washington alsof hij Amerika's admiraal, bekend om zijn fanfaronnades en opsnijderijen (fort Morro, een van Santiago's beste versterkingen, werd minstens twee maal per week platgeschoten ge- meld de haven van Santiago eenvoudig geforceerd had en toen den brand gestoken in Cervera s eskader is al heel spoedig volkomen bezijden de waarheid gebleken. Geheel vrijwillig is Cervera naar buiten gekomen en daar lag de kern van Amerika's, Spanje zoo beslist superieure zeemacht (4 linieschepen eerste klasse, de //Jowa //Massa chusetts", /Texas" en /Oregon"2 pantserkruisers, ,/Brooklyn" en /New-York" en 2 kruisers met pantserdek, te zamen 6000 ton metend.) FEUILLETON Een uitval of een aanval van Cervera was natuurlijk buitengesloten, zoolang er nog een schijntje van hoop voor Santiago's behoud bestond. Nu is 'twel mogelijk dat Cervera den staat van zaken voor de stad niet bijster rooskleurig vond, doch hopeloos stond 't toch nog nietjuist heeft zijn geschut in den kamp van Vrijdag zich geweldig doen gelden tegen de eerst onlangs gelande 2000 vrijwilligers uit Michigan. Aangenomen dat Cervera er in geslaagd was door de groote snelheid van zijn schepen Sampson's eskader te ontkomen en de open zee te bereiken, zou hij toch Santiago over- geleverd hebben aan de geweldige Amerikaansche vloot en zou dus Shafter's nogal bedenxeiijke positie te land als bij too verslag verbeterd zijn Voor t moment lijkt Cervera's daad onverant- woordelijk en onvergeellijk, doch een oordeel moet opgeschort worden zoolang men geen van zijn motieven kent I Hoe 't precies gegaan is, weet men metvan Washington uit is er een rijke stroom van mede- deelingen verspreid, doch van uit Madrid weinig of niets. Admiraal Sampson seinde uit Siboney van Zon dag //De vloot onder mijn bevelen biedt het Amerikaansche volk als geschenk op den onafhan- kelijkheidsdag (4 Juli) de vernieling van de geheele vloot van admiraal Cervera. Niemand ontkwam. De vloot beproefde te halftien des morgens te ontsnappen en te twee uur in den iniddag was het laatste schip de ,/Cristobal Colon" op de kust geloopen, zestig mijlen ten westen van Santiago en streek het de vlag. De //Maria 1 heresa de „Oquendo" en de ,/Vizcaya" waren genoodzaakt op minder dan 20 mijlen van de stad op de kust te loopen. Zij werden in brand gestoken en door ontploffingen vernield. De /Furor" en de ,/Pluton" zijn op minder dan vier mijlen van de haven vernield. Onze verliezen hedragen een doode en twee gekwetsten. De verliezen van den vijand zijn waarschijnlijk eenige honderden, die doodge- schoten, bij een ontploffing omgekomen of verdron- ken zijn. Wij hebben ongeveer 1300 gevangenen gemaakt, onder wie admiraal Cervera. Volgens een depeche, Zondag uit Santiago aan de Evening Telegram verzonden, hadden de Ameri kaansche schepen weinig te lijden van het vuur van Cervera. Het schip van Cervera opende de rij der schepen. De Amerikanen namen hunne stellingen in, maar begonnen eerst te vuren toen de Spanjaarden buiten den toegang tot ae haven waren gekomen. Cervera zette koers naar het westen, zoo dicht mogelijk langs de kust stoomende; de „Vizcaya" en de ,/Opuendo" volg- den het admiraalschip, daarachter kwamen de torpedobooten. Eensklaps opende de Amerikaansche pantserschepen het vuur. De Spanjaarden hadden een waren orkaan van kogels en granaten te door- staau; niettemin bleef de //Christobal Colon het vuur beantwoorden maar was gedwongen zich naar de kust te richten, toen zij tien mijlen van het kasteel Morro was. De //Vizcaya" en de ,/Oquendo hadden nog niet den halven weg van de /Christobal Colon" afgelegd, toen zij reeds in brand stonden en genoodzaakt waren op de kust te loopen. De Spaansche bemanning legden den grootsten moed aan den dag. De //Gloucester was het eenige Amerikaansche schip dat beschadigd werd. Een torpedoboot sprong in de lucht toen zij bijna de kust genaderd was. Een ddpeche uit Playa del Este van 3 Juli zegt nog, dat de Spanjaarden hun schepen in de on- middellijke nabijheid van het strand brachten en daar in brand staken. Alle schepen vlogen in de lucht op een na. Het laatste telegram luidt Ofschoon de Amerikaansche schepen gedurende den ganschen duur van het gevecht aan een vreeselijk vuur waren bloot gesteld, bekwamen zij toch bijna geen schade. Admiraal Cervera deed, tegenover een strijd- macht die hem verre overtrof, heldhaftige pogingen om zich met zijn schepen te reddenhij vocht nog, toen zijn eigen schip reeds in brand stolid. Gedurende twee uur vervolgde Sampson de vluehtende Spanjaarden, wier schepen doorboord waren en met bloed bedekt. Eerst nadat groote vuurkolommen uit de Spaansche schepen opstegen, lieten de Spanjaarden ze op het strand en de rotsen loopen en voltooiden daar het vernielingswerk. De manschappen ontkwamen aan den oever met behulp van booten, die de Amerikanen op hen afzonden. De Spanjaarden gaven zich op genade of ongenade over aan de overwinnaars, die een afdeeling troepen uitzonden, om de gevangenen te beschermen tegen de in hinderlaag liggende Cubanen. Cervera landde in een Amerikaansche boot en werd op zijn verzoek aan boord van de Gloucester gebracht, welker commandant hem geluk wenschte wegens een der dapperste gevechten, welke ooit op zee geleverd was. De krijgsgevangenen aan boord van de Gloucester verklaarden volgens de Evening World, dat zij liever de gevaren van een gevecht in voile zee doorstonden, dan in een muizenval als de baai van Santiago te sterven. De sultan van Siak is, vergezeld van den heer Schouten, uit Belgie te Nijmegen teruggekeerd. Vrijdagmorgen vertrekt hij met den heer Schouten naar Vlissingen, waar de werkplaatsen der Maat- schappij //De Schelde" en de inrichtingen der Maatschappij //Zeeland" in oogenschouw worden genomen. Vrijdagavond gaat Z. H. weder van daar naar Dordrecht, waar wordt overnacht. Zaterdagmorgen wordt te Dordrecht de bekende glasfabriek der firma Bouvy bezocht. Van Dordrecht begeeft zich de sultan naar Rotterdam om nog denzelfden dag 's namiddags 4 uur, van daar met het stoomschip //De Batavier" naar Louden te vertrekken, waar hij eenigen tijd denkt te vertoeven. Na dit uitstapje keert Z. H. naar Nijmegen terug. De Staatscommissie voor het onderzoek naar de wenschelijkheid van verzekering van werklieden, enz. tegen invaliditeit en ouderdom is met haar rapport gereed, dat spoedig het licht zal zien. Naar de N. R. Ct. verneemt, spreekt de commissie in beginssl die wenschelijkheid uit, maar onthoudt zij zich een bepaald voorstel te doen in den vorm van een wetsontwerp, bij het groote verschil van meening, dat omtrent de uitvoenng van het beginsel bestaat. Men schrijft uit Middelburg. Onze stad heeft een groot verlies geleden door het plotseling overlijden van den heer F. G. Sprenger, lid van de firma Spoors Sprenger. Hij was sedert geruimen tijd lid van den gemeenteraad en van de kamer van koophandel en in tal van andere betrekkingen zeer nuttig werkzaam, o. a. als commissaris van de maatsch. Zeeland en de Kon. maatsch. De Schelde, te Vlissingen. Zijn heengaan zal dan ook zeer zeker door velen betreurd worden. Nader meldt men ons het volgende Toen de heer Sprenger Zaterdag 1.1. zich naar een hofstede op Noord-Beveland begaf, deed hij dit tot Veere per rijtuig, alwaar hij den koetsier beval, tot zijn terugkeer op hem te wachten. Hij liet zich vervolgens door den veerman aan den Kampveerschen toren overzetten. De koetsier, het lange wachten moede, keerde terug naar Middelburg en bracht aan de woning van zijn passagier de mededeeling, dat hij wegens het lange wachten, zich huiswaarts had begeven. Daar echter de heer Sprenger niet terugkeerde, Vrij bewerkt door A MO. 19) ,/Het moet een droom geweest zijn, liefste," zei ik. Zij sloeg hare armen wild uit. ,/Neen, het was geen droom. Neen Ik zie mij zelve staan in dien nacht, naast die beweginglooze gedaante. Hu, ik voel langs mijn wang dienzelfde koude lucht! Ja, ik zie mij door den sneeuwstorm vluchtenIk haatte dien man, Willem, en ik doodde hem De tranen stroomden mij over de wangen. Ik greep hare handen en trachtte haar tot mij te trekken. Zij rukte zich uit mijn omhelzing los en wierp zich wild op het bed, dat in den hoek der kamer stond. Zij barste in hartstoch- telijk snikken uit en wendde, toen ik haar naderde, het hoofd af. ,/Hem doodde ik Hij is door mij gedood gewordenVerschrikkelijkfluisterde zij op een toon van afschuw. //O, die vreeselijke nacht Steeds kwam hij mij in de gedachten, en ik wist niet waarom Maar thans weet ik het-la, ik doodde hem, omdat hij mij diep beleedigd, mij onteerd had Ik legde mijne wang tegen de hare en sloeg mijn arm om haar hals. Toen zij mijne aanraking voelde, sprong zij woest op. ,/Neen, neen, raak mij niet aan riep ze uit. „Ge moet mij schuwen Hoort ge hetBegrijpt ge 't Ik heb een mensch vermoord Weer wierp ze zich op het bed. Haar lichaam trilde van ontzetting en overspanning. „Een gevallen vrouw," mompelde zij. ,/IIet weggeworpen speelgoed van een ellendeling en nu een moordenaarsterJe hebt je vrouw goed gekozen, Willem „Ik heb u lief, Anna," fluisterde ik, ,/lief als den appel mijner oogen ,/Heb je mij lief! Hoe kun je mij lief hebben Een liefde als deze is niet heiligHelp mij sterven, Willem, zoo je mij liefhebt. Geef mij iets, dat mij doodt. Waarom hebt ge mij het leven gered Zij zweeg, en ik hoopte dat zij kalmer zou worden. Ik wachtte tbt zij den eersten schok van de bewustwording van het verschrikkelijke feit zou doorstaan hebben. Ik wilde met haar redeneeren en haar doen inzien dat zij volgens elke zedelijke wet onschuldig was aan de vreeselijke misdaad. Plotseling wendde zij zich tot mij, ffHoe doodde ik hem .J" vroeg zij sidderend. ffRust eerst wat uit, liefstestraks zullen wij er verder over spreken." Heftigherhaaldezij echter: ,/Hoedooddeikhem.J „Men heeft hem gevonden met een schotwond door het hart," antwoordde ik onwillig. ,/Een schot door het hart, zegt gij Hoe kan ik hem hebben geschoten W aarmee Zeg mij alles, Willem, of ik word krankzinnig. Ik wil niet, dat ge mij het geriugste verbergtik moet alles weten Hoort ge Alles ,/Hij werd met een pistool getroffen." ,/Een pistool! Hoe kwam ik daaraan Waar is het, Willem z/Ik wierp het weg ,/Jij Dus jij wist Ik boog het hoofd. Het zou vergeefsch zijn haar iets te willen verbergen. Zij moest alles weten. Ik vertelde haar, hoe zij beloofd had tot mij te komen, en ik, toen zij haar belofte niet nakwam, uitgegaan was om haar te zoeken. Ik verhaalde haar, hoe zij mij in den sneeuwstorm voorbijsnelde en hoe ik haar inhaalde. Ik verhaalde hare wilde woorden, en zei, dat het noodlottige wapen aan mijn voet gevallen was en ik het, onder den indruk van het oogenblik, had weggeworpen hoe zij mij ontvluchtte en langs den weg heen- snelde. Ik zei haar, dat ik, verschrikt door hare raadselachtige woorden, gegaan was om hunne beteekenis op te sporenhoe ik het lijk van Theodoor Tellings gevonden had en ik dit, zonder eenige gedachte om het te verbergen, aan den kant van den weg had gelegd. Vervolgens ver telde ik haar, dat ik toen onmiddelijk naar huis was gesneld en haar daar had gevonden, op mij wachtende, in tijdelijken waanzin. Ik zwoer haar, dat ik haar, wijl zij de vreese lijke daad in verstandsverbijstering had gepleegd, even onschuldig achtte als een kind. De wijd opengesperde oogen op mij gericht, hoorde zij mij tot het einde toe aan met geen enkel woord, door geen enkel gebaar viel zij mij in de rede. Zoodra ik had uitgesproken, bedekte zij het gelaat met beide handen en dikke tranen rolden haar door de vingers. z/Geen hoop Geen enkel straaltje hoop riep zij uit. //O, Willem, ik had nog gehoopt, dat ge mij iets zoudt gezegd hebben, waaruit ik kon opmaken dat het niet door mijne hand was geschied. Wij zijn zoo gelukkig geweest, liefste, zoolang ik mij zelve kon wijsmaken, dat het slechts een droom was. Nu kunnen wij niet meer gelukkig zijnhierbinnen knaagt een worm Ofschoon zij beproefde mij te outwijken trok ik haar met kracht naar mij toe en legde dat arme hoofd op mijn schouder. Ik streelde heur zwart, zijdeachtig haar en kuste haar op het voorhoofd. Elke liefkoozing, elke verzachtende uiting die mijne liefde mij ingaf, fluisterde ik haar toe. Te vergeefsch In een oogenblik dat ik haar minder vast aan mijn zijde klemde, wist ze mij te ontkomen. ,/Je wist het, Willem riep ze uit. //Je wist, dat het bloed van een man aan mijne vingers kleefde Ik zeg je nog eens zoo'n liefde is niet heilig z/Ik herhaal, liefste, dat ge in mijn oog, en in het oog van alien die de waarheid zullen hooren, onschuldig bent als een kind." Mismoedig sehudde zij het hoofd. Ik zag, dat op dit oogenblik niets haar kon overtuigen, en gaf daarom mijne pogingen op. Ik smeekte haar, rust te nemendeed zij het niet om haar zelve, dan om mijnentwil. Ik diende haar een kalmeerend middel toe. Uren zat ik naast haar, hare hand in de mijne geklemd. Eindelijk vielen hare oogleden toe en zij sliep in, uitgeput door smart. O, hoe goed had ik gedaan, te vluchten TER NEWSCHE COIRAYT U lit: t-ii<»ij .l,n nltRever P. J. VII OK HIDE te Ter Meozen. 7r»»»n,Woen-d.,- Vr ijdagavond, Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN mate, bekend dat het verslag van den toestand dier gemeente, over het jaar 1897, in drnk. tegen bending van 75 cents per exemplaar, verkrijgbaar is ter Secretarie. Ter Neuzen, 6 Juli 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1