Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3633. Dinsdag 5 Juli 1898. A D A S T E E. De oorlog tusschen AMERIKA en SPANJE. t 38e Jaar^ang;. feuilletonT SB MOOED OP BE HMDS." Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van dnemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. De ontstemming der Amerikanen tegenover de Duitschers over hun houding voor Manilla neemt dagelijks toe. De bladen protesteeren zeer heftig tegen een mogelijke inmenging van Duitsch- land met de gebeurtenissen op de Filippijnen en vooral //New-York Times" slaat een boozen toon aau. //Amerika kan niet dulden", zegt het, //dat Duitschland, voorgevend een zestigtal Duitschers te Manilla te beschermen, willekeurig daar op- treedt in tegenwoordigheid der Amerikaansche vloot, die Manilla in haar macht heeft. Duitsch land moet niet denken, dat Amerika toelaten kan, dat het Amerika tracht te behandelen als Japan na den Chineeschen oorlog. Wij vinden vervolgt het blad Duitschland's vlootbetooging te Manilla tartend en onhebbelijk. Wij weten, dat die vloot betooging niet strekt om bestaande Duitsche belangen te Manilla te beschermen, maar om er nieuwe te scheppen. Duitschland treedt daar op als de wolf uit de fabel. Denkt Duitsch land zich Noord-Amerika als het lam uit den fabel Het blad meent dat 't goed ware, indien Engeland te Manilla hare vloot op de sterkte van de Duitsche vloot bracht. Het is begrijpelijk, dat Amerika zich ergert. Want de Spanjaarden klampen zich tegenover Amerika aan de Duitschers als aan reddende engelen vast. De Spaansche gouverneur-generaal heeft dezer dagen uit naam der Spaansche regeering aan admiraal Diederichs voorgesteld, Manilla aan de neutrale gezagvoerders in bewaring te geven een plan dat al uitgevoerd heette, maar dat door Diederichs werd afgewezen. Generaal Merritt zal het in elk geval niet zoo gemakkelijk hebben met de vestiging van het Amerikaansche gezag. Zijn instruction zijn strikt geheim, maar dat is voor de Amerikaansche jour- nalistiek geen bezwaar om precies te vertellen wat er in staat. Merritt zou nl. last hebben, de Filipijnen in bezit te nemen met vervanging van het geheele Spaansche bestuur door een Amerikaansch, met Vrij bewerkt door A MO. 18) - Anna en ik waren gehuwd. Weinige maanden geleden zat ik nog eenzaam en ellendig in mijn kluis, wanende, dat de eene, die ik liefhad, eeuwig voor mij verloren was en nu gehuwd met haar. Man en vrouw waren wij heden, vereenigd, tot de dood ons zou scheiden Over het resultaat van mijn onderzoek te Harderwijk sprak ik geen woord. Het kostte mij geen moeite, Anna te overreden, dat het nood- zakelijk of ten minste wenschelijk was, dat zij onder den naam dien haar eerste huwelijksakte aangaf, zou huwen. In sommige zaken was zij zoo eenvoudig en vertrouwend als een kind. Zij teekende haar naam voor het eerst en ook voor het laatst als Anna Tellings, en ik merkte, dat zij sidderde toen zij de letters vormde. Ofschoon mijne bruid van afkomst eene Franchise en ik reeds geheel aan de Fransche levenswijze gewend was, wilden wij toch naar oud-Nederlandsch gebruik omzien naar eene plaats voor onze huwe- lijksreis. Het zou slechts een kort uitstapje zijn, want daar mijne moeder alleen in Parijs achter- bleef, wilden wij niet ver weggaan. Wij hadden geen van beiden ooit een bezoek gebracht aan Ostendewelnu, thans hadden wij een geschikte gelegenheid om dat de doen, rede- neerde ik. En zoo geschiedde. invoering zooveel mogelijk van Amerikaansche wetten, waartoe Merritt eenige rechtsgeleerde ambtenaren heeft medegenomen. Ook ,heeft hij een volledig stel bestuursambtenaren bij zich. Hier- uit en uit de omstandigheid, dat Merritt's leger- korps proviand voor een jaar bij zich heeft, blijkt Amerika's plan om de Filippijnen te behouden. Dewey en Merritt zijn wel gevolmachtigd met de opstandelingen te Manilla alle gewenschte onder- handelingen te voeren en schikkingen te treffen, maar zelfs indien Amerika hun zelfbestuur bewil- ligde, zou dat alleen geschiedeu onder een Ameri kaansch protectoraat van vele jaren. Overigens is de toestand te Manilla onveranderd, of liever was die den 27 Juni nog onveranderd. De Spanjaarden waren toen nog steeds bezig aan het maken van verdedigingswerken. De opstan delingen stonden op 3000 meters van de stad af. Er was gebrek aan de noodzakelijkste levensbe- hoeften en de prijzen ervan stegen natuurlijk aldoor. Amerikaansche troepen waren niet aau- gekomen. In de haven lagen vijf Duitsche en vier Engelsche oorlogsschepen. Generaal Shafter is nu met zijn troepen zoo dicht bij Santiago gekomen, dat het beleg kan beginnen of eigenlijk reeds begouuen is. Ten Oosten en ten Zuidoosten heeft het leger, een 17000 man, zijn stellingen ingenomen en van de zeezijde steunt de //Vesuvius" met haar dynamiet- kanonnen den strijd, die Vrijdagochtend begon. Lawton's divisie trok tegen den noordoostelijken kant op en bezette Cabano, een voorstad van Santiago. De vloot beschoot Morro en andere. forten aan den ingang van de haven. De Spaansche vloot schoot op de Amerikaansche troepen, die heel dicht bij de stad waren en verscheiden Cubanen en Amerikanen werden gekwetst. De vijandelijke legers staan op minder dan een halve Engelsche mijl van elkaar af. Binnen de Amerikaansche linien zijn verscheiden hooge punten, waar men de torens van Santiago met het bloote oog zien kan. De verdedigingswerken van Santiago bestaan uit twee linien van verschansingen, met kleine redoutes en blokhuizen, maar met weinig geschut. Vele mannen, vrouwen en kinderen verlaten Santiago het zijn grootendeels Cubanen, en generaal Linares is hen liefst kwijt. Zij schatten de Spaansche strijdkracht binnen de stad op 8 tot 12,000 man; zij verzekeren dat er bijna geen voedsel meer te krijgen is in Santiago, en dat onder de burgerij de grootste angst heerscht voor een langdurig beleg. De schaarste aan levensmid- delen en ammunitie is ook gekleken uit onderschepte telegrammen van Cervera. Wij pakten onze reisbenoodigdheden bij elkaar en weldra bracht de trein ons naar de beroemde badplaats. Wij begaven ons op den dijk die langs het strand ligt, wandelden tusschen de vele vreemdelingen en gebruikten enkele ververschingen in een der talrijke cafe's-restaurant. Hierna be gaven wij ons op de pier, die een vijftienhonderd schreden ver van den duinrand in zee loopt. Hier hadden wij het vrije gezicht over die talrijke, wriemelende menigte die zich op't strand vermaakte en waartusschen zich nu en dan een ezel op een sukkeldrafje voortbewoog. Deftige vaders wandelden hier met hunne zonen en dochters, welke laatsten ruimschoots gelegenheid hadden met hare kleurige toiletten te pronken. Wij keken naar het schitteren der ondergaande zon op de rimpelende golfjes en naar het dobberen der visscherspinken op de zilte baren. Wij vertoefden verscheiden dagen in ditdrukke gewoel en genoten de versterkende zeelucht. Te Parijs echter was ons tehuis, en hoewel het ons hier goed beviel, haakten wij toch terug naar de plaats die ons zoo gezellig scheen. Wij maakten ons weldra gereed daarheen terug te keeren. Oorspronkelijk hadden wij het plan, over zee terug te keeren met de H&vre-boot dat zou een aangename afwisseling zijn met het in een stoffigen, onfrisschen spoorwagen. Anna was evenwel verkouden geraakt, waarom wij die langere reis opgaven en 's morgens vroeg in den trein stapten. Er waren slechts weinig passagiers, meest Hollandsche toeristen. Twee van hen, jonge mannen met welopgevoede manieren, namen plaats in denzelfken coupe waarin wij zaten. Na de gewone bewonderende blikken op mijn schoone, Bij gelegenheid vande inhuldiging derKoningin zal een groot galadiner gegeven worden, waartoe o. a. de leden der Staten-Generaal zullen worden uitgenoodigd. De staatscommissie voor de werkliedenpen- sioneering kwam Zaterdag in Den Haag in voile vergadering bijeen. De Staatscommissie tot bestrijding der tuber- culose onder het vee heeft de gemeentebesturen uitgenoodigd mede te werken tot het verkrijgen van ruimere kennis aangaande het verspreid zijn der ziekte in verschillende deelen van het land, door inlichtingen te verstrekken omtrent het voor- komen van parelziekte bij het vee, dat in de gemeente wordt geslacht en gekeurd. Naar men verneemt ontving de Minister van Oorlog Vrij dag, op den dag der bekrachtiging van het wetsontwerp tot invoering van den persoonlijken dienstplicht door de Eerste Kamer, van de weduwe van generaal M. D. graaf van Limburg Stirum, den grondlegger der beweging voor de afschaffing der plaatsvervanging en oprichter en voorzitter van den anti-dienstvervangingsbond, een schrijven, waarin den generaal Eland hulde wordt gebracht en erkentelijkheid betuigd voor het welslagen van zijn poging om het beginsel, waarvoor Van Stirum een groot deel van zijn leven heeft gestreden, tot wet te verheffen. De brief waarin aan deze dankbare gevoelens uiting werd gegevenstrekte tevens ten geleide van een herinneringsvoorwerp in brons de ver- dediging des vaderlands zinnebeeldig voorstellende en behoorende tot de nalatenschap van generaal Van Stirum. De Sociaal-Democraat noemt het bericht onjuist, dat het bestuur der sociaal-democratische arbeiderspartij van plan zou zijn ter gelegenheid van de inhuldiging der Koningin eene audientie aan te vragen om gratie voor de gebroeders Hoogerhuis te verzoeken. Het weekblad van den A. N. D. B. schrijft over het diamantvak Het kan gelukkig geconstateerd worden dat de slapte, die ons ruim twee maanden hevig geteisterd heeft, ten einde loopt. Er is in de laatste weken vrij wat geslepen van de hand gezet en zeer vele kantoren zijn dientengevolge weder, meestal volop, aan den gang gegaan. Het werkeloozencijfer is dan ook sterk gedaald, terwijl de inkomsten van den Bond in gelijke mate gestegen zijn. Volgens bevallige Anna te hebben geworpen, begonnen zij een los en onsamenhangend gesprek met elkaar. Uit de ongedwongen rnanier waarop zij praatten, bleek duidelijk, dat zij ons voor Franschen hielden, die van hunne taal geen woord verstonden. Nu, Anna zag er uit als een volbloed Fran^aise, en mijn gelaat was zoo door de zon gebruind, dat ik van elke nationaliteit kon zijn De beide jongelieden keuvelden voort, geheel onwetend van het feit, dat hunne twee buren ieder woord dat zij spraken, verstonden. Ik luisterde gedurende eeuigen tijd met het grootste genoegen. De eentonige muziek der rollende wielen oefende echter op mij zulk een slaapwek- kenden indruk uit, dat ik weldra begon te dutten. Door mijn sluimering heen hoorde ik toen opeens duidelijk een gehaten naam uitspreken. Ik schrikte op en opende de oogen. Ik keek naar Anna. Met open mond en gespannen aandacht zat ze te luisteren, als vreesde zij van het gesprek een enkel woord te zullen verliezen. ,/Theodoor Tellings zegt gij," sprak een onzer medereizigers, //ja, ik heriuner mij hem nu. Hij was groot en schoon van uitzicht. Maar hij was een slecht mensch. Waar is bij tegen woo rdig z/Je hebt er toch zeker van gehoord of gelezen zei zijn makker op verwonderden toon. Ik beproefde de aandacht mijner vrouw van dit gesprek af te leiden door met haar een gesprek aan te vangen, doch zij schonk niet veel gehoor aan mijne vragen zij gaf mij soms in't geheel geen antwoord. Al hare aandacht was op het gesprek der beide heeren gevestigd. De tweede toerist had ondertusschen lachend vervolgd „Ja, 't is waar, ik vergat, waar je maanden lang geweest zijt. Ge mededeelingen ons verstrekt door gezaghebbende lieden, is het niet onwaarschijnlijk dat een periode van regelmatig werk, afgewisseld door periodes van groote drukte, minstens tot het einde des jaars te wachten is. TER NEUZEN, 4 Juli 1898. Met ingang van 15 dezer is benoemd totkom- mandant der brigade marechaussee alhier, de wachtmeester Berends, thans kommandant dier brigade te Asten. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoorweg alhier de volgende zeeschepen aangekomen om aldaar te lossen of te laden. Januari Februari Maart April Mei Juni 36 30 34 33 41 33 207 18 18 7 ij., 3 h., 3 p.p., m., 1 k., 3 1., 2 h., 1 m., 1 k., s., 3 m., 3 ij. 1 p.p., 3 1. 3 m, 19 s., 6 ij., 3 m., 2 h., 2 k., 1 lbz., 1 16 s., 6 m., 6 ij., 2 h., 2 p.p., 1 lbz. 17 s., 8 ij., 6 h., 4 m., 2 p.p., 1 k., 1 lbz. 21., 1 8 8.. 7 m S ii 2 2 p.p., I s., 1 p.p., 18 s.", 7 m, 1 Sij, k., 11. 78581 72019 82754 65591 89046 86194 474185 Uitgevaren zijn in Januari 24, in Februari 24 in Maart 24, in April 26, in Mei 23 en in Juni 31 zeeschepen, totaal in dit jaar 152. Over hetzelfde tijdvak van het vorig jaar werden alhier met bestemming voor de loskade aan het spoor opgeschut 229 schepen met een bruto inhoud van 456.263 Ms. en voeren van hier uit 167 schepen. Met bestemming voor Gent werden alhier in de eerste helft van dit jaar opgeschut 407 schepen, metende 952.901 M3. en voeren van daar uit 459 schepen. Over hetzelfde tijdvak van het vorig jaar kwamen binnen 388 schepen, metende 826.971 Ms. en vertrokken 448 schepen. waart buiten de grenzen der beschaving en buiten het bereik der nieuwsbladen. Wel, Tellings is doodgeschoten Ik deed nog eens mijn best om Anna's aandacht van het gesprek af te leiden. Het was vergeefsch. De vastberaden uitdrukking die op haar gelaat lag, zij mij, dat mijne moeite niet zou baten. Zij zou thans de waarheid hooren, misschien met verdraaide bijzonderheden en bijvoegingen. Het oogeublik, dat ik zoo lang had gevreesd en dat ik gehoopt had dat nimmer zou aanbreken, was thans gekomen. Ik koesterde nog de flauwe hoop, dat zij zichzelve misschien niet bij den dood van den man betrokken zou wanen. //Vermoord 1 Arme kerelWie heeft hem vermoord hoorde ik den eersten spreker vragen. z/Dat weet niemand. Hij werd doodgeschoten ter zijde van een landweg. Het moet gebeurd zijn juist toen de verschrikkelijke sneeuwstorm van den laatsten winter begon. Het schijnt bijna ongeloofelijk, maar de sneeuw hoopte zich boven hem op, en de misdaad werd eerst ontdekt toen de dooi inviel. Natuurlijk had de moordenaar zich in dien tijd uit de voeten gemaakt." //Die arme duivelIk hoorde wel noo it eenig goeds van hem, maar zoo'n einde is toch te vreeselijk Ik zag niet meer naar de sprekers ik lette slechts op de veranderingen in het gelaat mijne vrouw. De kleur verdween van hare wangen haar keel en lippen bewogen zich stuiptrekken als trachtte zij te spreken. Haar donkere wen brauwen trokken zich als in angst samen en z. klemde de handen ineen. Dit laatste deed z steeds als zij erg opgewonden was. Plotselin 1 d TEK XEimSlHE fOlRAXT. Dit blstd verschijut daamlus-, Woensdajt- en Vrijdagavond, ultjjezonderd op Feesfda^ea, bij den nitgever P. J. VAX DE SAXDE te Ter Xenzen. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend dat de landmeter van het kadaster voor den velddienst den Sd«n dezer en volgende dagen in deze gemeente de gewone jaarlijksche veranderingen voor den dienat van het kadaster komt opmeten. Ter Neuzen, 4 Juli 1898. De Burgemeester vooruoemd, J. A. VAN BOVEN. I Maand. Getal. I Geladen met K. m. inhoud bruto. In deze kolom beteekenen de letters s. stnkgoederen, ij. ijzer, h. hout, pp. pijpaarde, m. minerie, k. kolen, lbz! landbouwzout, 1. ledig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1