BIJVOEGSEL Ter Heuzensche Ooarant Zaterdag 25 Juni 1898. No. 3629 De oorlog tusschen AMERIKA en SPANJE. Gemengde berichten. Met 15 oorlogsschepen en 32 transportschepen kwam Shatter een 20 mijlen ten zuidoosten van Santiago liggen en spoedig had hij zich met admiraal Sampson in verbinding gesteld om den toestand van de kust te bespreken. Besloten werd, de ontscheping te beginnen bij Daikiri, 17 mijlen ten oosten van Santiago, de vloot zou dan tegelijk de versterkte punten ten oosten en ten westen van Santiago bombardeeren. Van den anderen kant zouden de opstandelingen onder Castillo, de Spanjaarden in den rug aanvallen. Zoo hoopte men hen uit het kreupelhout te kunnen verdrijven en de ontscheping te doen plaats hebben. Gisteren zou daarmee een begin gemaakt worden. De ontscheping te Cubanos en te Aguadores zal waarschijnlijk den ganschen dag in beslag nemen, maar men vermoedt, dat de sloepen van de vloot en de transportschepen de voorhoede binnen eenige uren aan wal zullen gebracht hebben. Er is een goede weg naar Daikiri, maar de grond is met bedorven water overstroomd. Men denkt dat de troepen op zijn hoogst binnen twee dagen Santiago zullen bereikt hebben. Generaal Garcia deelde admiraal Sampson mede, dat generaal Pando aan 't hoofd van een groote krijgsmacht zich op weg heeft 'oegeven om Santiago te versterken. De stad, die verdedigd wordt door de generaals Linares en Pareja, zal dan lang aan een aanval kunnen weerstand biedeneen geregeld beleg zal wel noodig zijn. In Madrid heeft men dan ook al zijn hoop gevestigd op Santiago men schijnt te meenen dat van het lot der stad de uitkomst van den oorlog afhangt. Trouwens te Washington is men ook doordrongen van het gewicht van den strijd om Santiago. De plannen om onder de hand ook San Juan op Portorico te nemen, zijn ten minste opgegeven. Het heet nu, dat Portorico uit een strategisch oogpunt weinig beduidt. Het bericht, dat de regentes afstand zou doen van haar regentschap, wordt natuurlijk weer tegen- gesproken. Na den val van Manilla zal het wel weer opduiken, tot misschien de loop der om- standigheden een vrijwillig aftreden onmogelijk maakt. Don Carlos loert tenminste op den troon. Een zes weken geleden hebben een aantal politieke mannen hem de kroon reeds aangeboden, maar hg heeft dit aanbod afgewezeu. De tijd was nog niet rijp voor zijn koningschap eerst moet Spanje door den zuren appel van de republiek heenbijten en dan komt het gunstige tijdstip voor Don Carlos. Zoo heeft de heer Rafael de la Cortina, zijn agent voor Amerika, het verteld aan de //Herald", toen hij pas uit Brussel kwam en dus de jongste in- zichten van den Spaanschen kroonpretendent kon weten. In de Spaansche Kamer kibbelt men nog steeds over de Eilippijnen, waarheen Maandag de derde expeditie met generaal Merrit uit San-Eraneisco vertrekt. De oud-minister Moret heeft den vroegeren gouverneur de Rivera verdedigd en daarbij moest men het nu maar laten j het tegenwoordige geeft genoeg te doen. In de provincie Barcelona bij- voorbeell is de toestand zeer ernstig. Meer dan 17000 arbeiders zijn zonder werk en men vreest, dat in de volgende maand de fabrieken zullen sluiten. Geld schijnt er in Spanje anders nog wel te zijnde nationale inschrijving voor de vloot heeft al meer dan 10 millioen opgebracht. Het bericht van den aanslag op generaal Blanco wordt tegengesproken, en nu wordt ook van Ame- rikaansche zijde, namelijk door den chef van den geneeskundigen dienst op Sampson's eskader, ontkend dat de Spanjaarden gesneuvelde Ameri- kanen zouden verminkt hebben. De wonden waren eenvoudig het gevolg van de kogels van het Mausergeweer. In verband met de plannen tot inlijving van Hawai en de plannen met de Eilippijnen is be- langrijk een toespraak van den vroegeren president Cleveland tot de studenten van Princeton, waarin op de scherpste wijze elke gedachte aan inlijving van grondgebied en elke veroveringspolitiek wordt afgekeurd. Het gaat met de Hawa'i-kwestie dan ook niet vlot. De senaat beraadslaagt er nog over, maar er loopen geruchten over een schikking, waarbij de stemming eerst in December zou plaats hebben ten einde de verdaging van den senaat in Juli mogelijk te maken. Mc Kinley zou echter sterk tegen verdaging gekant zijn. Naar men aan de M. Ct. uit Zuiddorpe schrijft maakten eenige aldaar kermisvierende jongclui zulke geweldige danspassen dat de grond bezweek en het geheele gezelschap terecht kwam in eenbeerput. Die konden dus met recht z/geur maken." Woensdagavond werd even voorbij Woensdreeht, door een van Ylissingen komenden trein, een kooi schapen die onder den sluitboom van den overweg waren geloopen, aangereden. Voor dat de machinist, die het gevaar zag aankomen, den trein tot staan had gebracht, waren er een tiental dieren ver- morseld. Nadat de spoorlijn ontruimd was, kon de trein zijn weg vervolgen. Op het Noord-Brabantsche dorpje Made kon men dezer dagen een zeer vreemdsoortige afkoudi- ging van de pui van het raadhuis hooren. Een der veldwachters maakte den volke op die officieele wijze bekend, dat bij den burgemeester dier gemeente te koop iseen oude fiets. Bij de schouwing van het lijk van den 29jarigen Alkamade, in het academisch ziekenhuis te Leiden, moet gebleken zijn, dat de dood een gevolg was van den steenworp, hem toegebracht door een 15jarigen knaap. De jeugdige dader, voor wien door de arrondissements-rechtbank te's Gravenhage reeds straf was geeischt, zal nu opnieuw voor het feit moeten terecht staan. Het 4jarig zoontje van een landman in den Groetpolder (N.-Br.) viel van een beladen hooi- wagende wielen gingen over het knaapje heen, dat spoedig stierf. Woensdagnacht zijn te Limmen (N.-H) af- gebrand de bloemkweekerswoning van J. S. en het huis van J. M. Beide gezinnen moesten in nachtgewaad het perceel verlaten. De even lieve als geestige straatjeugd te Amsterdam heeft, naar het „Nbl. v. Ned." ver- haalt, in de vorige week het volgende laaghartige stukje uitgehaald. In de derde Parkstraat wordt gebouwd op een terrein, dat tegen den spoorwegdam ligt, maar tevens nog wel eens door wandelaars wordt be- zocht. Daarop bevindt zich, achter een in aanbouw zijnd huis, maar in het vrije veld, een kalkput van vrij aanzienlijke grootte, geheel gevuld met versch aangemaakte kalk. Eenige jongens nu waren op het denkbeeld gekomen, de oppervlakte dier kalk met graszoden te bedekken en wachtten toen op de dingen die komen zouden. Twee meisjes dwaalden in Zondagstoilet rond op het open terrein, veld'oloemen zoekende. Plotseling betraden zij de gevaarlijke plek en zakten langzaam in de dikke kalkbrij weg. Op haar geschreeuw en gegil kwamen mannen ter hulp, maar de taaie pap hield vast planken werden nu over den kuil gelegd, waardoor men onder de armen der meisjes touwen kon aanbrengen en ze eindelijk op vasten bodem wist te krijgen. De kwajongens hadden wel niet de voldoening, dat de meisjes er het leven bij lieten wat allicht had kunnen gebeuren maar toch wel, dat hare Zondagsche kleeren bedorven waren. Aan den weg tusschen Tubbergen en Almelo vond men Dinsdagavond de knecht van den heer B., in deerniswaardigen toestand. Bij onderzoek bleek, dat hij van een met hout beladen wagen was gevallen, waarbij hem de beide beenen waren stuk gereden. Op het politie-bureau op de Nassaukade te Rotterdam is een 23jarig meisje, wonende in de Leliestraat, in bewaring gesteld, die er haar werk van maakte om kinderen die op het Burgemeester Hoffmansplein kwamen spelen, van hun speelgoed en de meisjes van hun oorbelletjes te berooven. Zondagnamiddag is te Leimuiden in de buurt- schap Bilderdam in een onbewaakt oogenblik het tweejarig zoontje van P. van G., in een sloot geraakt, waaruit het levenloos moest worden opgehaald. Men schrijft uit Beesd Wanneer men thans een wandeling naar buiten doet, dan staat men verbaasd over het leger van rupsen, dat zich in struik en heg bevindt. Er is letterlijk geen blaadje meer aan en alle hage- doornen zien wit van de wedden. Ook enkele pruimeboomen zijn geheel kaal gevreten. Dat komt er van, als men verzuimt, tejuister tijd de rupsennesten uit te branden. In de Noteboomenlaan te Utrecht kregen twee buurvrouwen, wier kinderen gekibbeld hadden, twist, welke z6o hoog liep dat beiden weldra, ziedende van toorn, als twee furien tegenover elkaar stonden. Met moeite gelukte het aan de respectieve echtgenooten hun vrouwen te beletten elkaar in de haren te vliegen. Nadat dezen echter weder naar hun werk waren gegaan, begon het lieve leven weer van voren af, ditmaal evenwel met een minder gunstig verloop. Om namelijk haar buur- vrouw die niet op uiterlijk schoon kan roemen te plagen, had vrouw B. een pop vervaardigd, welke haar buurvrouw A. moest voorstellen en deze aan den ingang van haar woning geplaatst. Natuurlijk kwamen er weldra kijkers genoeg opdagen, doch eerst toen vrouw A. door nieuws- gierigheid gedreven zich ook op de straat vertoonde, begon de eigenlijke vertooning. Nauwelijk had vrouw A. zich vertoond, of vrouw B. begon tegen de pop een redevoering te houden, die wel geschikt was om het bloed van de andere aan het gisten te brengen. De gevolgen bleven niet uit en na een korte woordenwisseling geraakten beiden slaags, met het ongelukkig gevolg, dat vrouw B., daarbij haar tegenpartij met den vinger in het oog stak, waardoor dat lichaamsdeel ernstig werd gekwetst en vermoedelijk voor altijd verloren zal zijn. In Friesland beginnen onderwijs-autoriteiten en sommige gemeentebesturen te klagen over de werking van de fiets in de school. Niet omdat de Friesche jeugd der lagere school al fiets, maar omdat tal van onderwijzers het rijwiel gebruiken, om soms 2 h 3 uur van de school bij hunne ouders of familieleden in den kost te gaan. Des morgens vdor schooltijd moet dan die afstand gefietst worden, volgens autoriteiten is de onder- wijzer dan niet geheel frisch meer, om met opge- wektheid en ijver onderwijs te geven. Er gaan dan hier en daar ook stemmen op, de onderwijzers de verplichting op te leggen, in het dorp te wonen, waar de school gevestigd is. Of de ge- meenteraden daartoe de bevoegdheid hebben is een andere vraag. Het is evenwel reeds bij verschillende benoe- mingen van onderwijzers in den laatsten tijd gebleken, dat en de hoofden van scholen en de gemeenteraden de voorkeur geven aan onderwijzers die van elders komen, boven hen, van wie men verwaehten kan, dat zij van uit hunne huidige woonplaats, per fiets de school bezoeken. Een hoofd der school stelt reeds als eerste vraag omtrent sollicitanten voor onderwijzer aan zijne school z/fietst de heer X ook." De man is daarvan een aartsvijand geworden, sedert hij aan zijne school drie onderwijzers had 't duurde gelukkig niet lang die her en der woonden en naar en van school fietsen. Eene commissie van toezicht op het lager onderwijs heeft besloten een onderzoek in te stellen omtrent de nadeelen, die het onderwijs van zulke fietsende onderwijzers zou ondervinden. Hoe dit onderzoek zal geschieden is niet bekend moeilijk zal het zeker zijn, grootendeels zal men moeten afgaan op het rapport van het hoofd der school. Dit is zeker, het getal naar en van school fietsende onderwijzers is in onze provincie groot; mede een gevolg van de omstandigheden, dat vele onderwijzers gesproten zijn uit den kleinen bur- gerstand en arbeidersstand, wier ouders het kost- geld hunner zoons zeer goed kunnen gebruiken, terwijl het mede voordelig voor den onderwijzer is. Een fiets van f 100 is danjspoedig uitgespaard. Terwijl Dinsdag de stationchef te Zevenbergen zich even van zijn bureau verwijderde, eigende een spoorwegarbeider, zekere A. O., zich uit diens kas ongeveer f 15 toe. Den brigadier-commandant der marechaussee, in allerijl met het gebeurde in kennis gesteld, gelukte het den verdachte tot bekentenis te brengen Hij is ter beschikking van den officier van justitie gesteld. Aan het bureau is reeds meermalen geld ver- mist en de eerlijkheid van A. O. dienaangaande in twijfel getrokken. Ter hoogte van het oude station. Venen- burg deed een reiziger die naar Beemster moest den trein stilstaan, door, zonder noodzaak, aan den noodrem te trekken. Te Hillegom werd hij uit den trein verwijderd. Een jongmensch te St. Johannesga bemerkte dat hij een puistje aan den wang had en krabde het open. Om het bloeden tegen te gaan nam hij een zakdoek, die nog niet gebruikt was en wiesch daarmede de wonde. Dadelijk begon de wang op te zwellen en werd in allerijl een genees- heer van Joure gehaald, die bloedvergiftiging constateerde. In weerwil der onvermoeide pogingen door den geneesheer aangewend, om den jongeling te behouden, is hij reeds Maandagmorgen overleden. Ten gevolge der hevige wolkbreuken in de naburige Belgische gemeenten, zijn vele weilanden te Groot- en Klein Zundert (N.-B.) overstroomd. Al het hooigras is bedorven de schade bedraagt voor de boeren ruim f 50,000. Nog vdor de uitslag van de herstemming voor de Provinciale Staten bekend is, moet alweer geprotesteerd worden tegen een leelijke kiesrna- noeuvre in disirict VI te Amsterdam. Op eene kaart wordt een aanschouwelijke voorstelling ge- geven van een nietingevuld en van een welinge- vuld stembiljet. Op dit laatste nu is de keuze uitgebracht op de anti-liberale candidaten, en daaronder staat z/Wanneer ge het anders doet, is uw stem van onwaarde". Zou iemand die manoeuvre voor zijne rekening willen nemen P Wij vernemen, dat door den commisaris van politie in de 5e sectie, den heer Van der Wiele, tegen de verspreiders van het biljet proces-verbaal is opgemaakt. De wereldbekende lucifersfabriek te Jonko- ping, in Zweden, heeft in haar 45-jarig bestaan meer dan 6000 millioen doosjes, voor een waarde van 45 millioen gulden, aan het buitenland ge- le/erd. Zondag werd te Keulen een jonkman eerst tusschen twee soldaten en daarna tusschen twee agenten naar een politiebureel gevoerd, midden door het talrijke wandelend publiek. Hij had zich vergrepen tegen het verbod om in de nabij- heid van de vestingwerken te teekenen en was door de wachtpost betrapt terwijl hij op een der vestingwerken het portret maakte van zijn meisje Mag men het bericht gelooven, dat het Eransche departement van oorlog een proef wil nemen met automobilen voor terrein-oefeningen en transport, dan schijnen de dagen van het rijwiel in het leger alweer geteld te zijn. Aan de com- mandanten der verschillende legerafdeelingen in Frankrijk is bij circulaire verzocht, om bij de oproeping der reservisten dezen te vragen hun automobile mee te brengen, wanneer zij natuurlijk in het bezit van zulk een voertuig zijn. Men zou dan een proef kunnen nemen, of de automobile wellicht haar nut kan hebben in de moderne legerorganisatie. Op het oogenblik dat de boot Russie de haven van Marseille zou verlaten, werd zeker Ealie aangehouden, die te Algiers 12,000 francs had gestolen. De man werd naar het politiebureau gebracht, waar hij zich een kogel door het hoofd joeg, die hem oogenblikkelijk doodde. In den nacht van 28 Juni zal er in Belgie een spoorweg gelegd worden in den tijd van acht uren. De lijn GentAntwerpen is in handen van den Staat overgegaan en opdat op deze lijn het gewone materieel van den Staat zou kunnen ge bruikt worden, moet het spoor op normale breedte gelegd worden tusschen Gent en Lokeren (19 KM.) en tusschen St. Nikolaas en Antwerpen (eveneens 19 KM.). Om den geregelden dienst tusschen Gent en Antwerpen niet te storen, moet dit werk in een nacht geschieden. Men zal beginnen na aankomst van den laatsten trein te Gent, 's avonds 9 uur. Het schijnt dat men met ploegen van 8 man per kilometer zal werken. Omtrent het ongeluk bij het te water laten van het oorlogsschip Albion te Blackwell wordt nog medegedeeld, dat de houten tribune, die inzonk, bekend was als wrak. Daarom had men er borden bij geplaatst met een waarschuwing er op. Evenwel een 200 personen, mannen, vrouwen en kinderen, meest familie en kennissen van de werklieden, die aan den bouw van het schip hadden medegewerkt, waren toch zoo onvoorzichtig om op de tribune plaats te nemen. Toen het schip in 't water was gegleden, steeg een groote golf op sloeg tegen de tribune aan, die ineenstorte. Verscheidene menschen werden door het water medegesleept. Eerst bemerkte men het ongeluk op de werf niet, doch zoodra toen het feestgejuich bij het te water gaan bedaarde, en men den vreeselijken toestand bemerkte, werd dade lijk hulp geboden door werklieden in boodjes en anderen die zich te water begaven om drenkelingen te redden. Een van de redders, die zijn vest had uitge- trokken, redde vier personen. Aan wal gekomen, had iemand van de gelegendheid gebruik gemaakt om zijn horloge uit zijn vestzak te stelen. Veel lijken zijn nog niet gevonden, daar zij naar zee zijn gedreven. Men heeft op het terrein van de ramp veel kleederen, hoeden, sjaals, doeken en ook eenige horloges gevonden. De lijken der verongelukten werden ter herkenning in een zaal van het hospitaal tentoongesteld, waar duizenden ze kwamen zien. De kleeren van enkele slachtoffers, die zeer gehavend waren, toonden dat zij een zeer benauwden dood- strijd hadden gehad. Dertig lijken zijn reeds herkendde Engelsche bladen bevatten de namen der verongelukten. Uit Amerika worden buitengewoon veel blijken van belangstelling en deelneming ontvangen met de ramp, die het broedervolk getroffen heeft. De waterval van de Niagara heeft al heel wat waaghalzen uitgelokt om kunsten te verkoopen, die noch belangwekkend of mooi maar alleen hoogst gevaarlijk zijn. Thans had er weer een de dwaasheid om zich in een daarvoor vervaardigd stalen vaatje door den strsom te laten meesleuren. De waaghals is er, wonder boven wonder, goed afgekomen. ZEET1JDIINGEN. Van 22 tot en met 23 Juni. a a Van 22 tot en met 23 Juni werden langs de Oostsluizen alhier 17 binnenvaartuigen op- en 17 afgeschut; door de Westsl. 5 opgeschut. VAN DE VAN 2 rt VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter Neuzen I 22 Eng. s.s. Cremona 3466 Helsingfors hout Belg. s.s. Benmacdui 1623 Bilbao ijzer 23 Eng. 8.8. Abbotsford 2979 Leith stukg. idem Hailing 2199 Londen idem Von Ter Nemen 22 Fra. s.s. Yalin 4301 Bochefort phosph. Eng. s.s. Ann Webster 2241 Londen itukg. Voor Uent 22 Deens. s.s. Volmer 4336 Libau hout Eng. 8.8. Fulmar 3007 Manchester stukg. Bus. 3.8. Mary 2714 Biga hout 23 Zweed. s.s. Gevalia 1438 Gefle idem Duits. 8.8. Sohpie 1725 Dantzig idem Eng. 9.3. Dynamo 1364 Hull stukg. idem Frankfort 3268 Goole idem idem Sea Belle 2152 Londen idem Van ent i 22 Eng. s.s. Mayfield 3535 Methil ledig Deens. s.s. Martha 3345 Blyth idem Belg. 3.3. Alphons 507 Ostende idem Eng. a.s. Egret 3492 Antwerpen stukg. idem Spindrift 2003 Londen idem idem O use- 2158 Goole idem 23 Noor. 8.8. Edith 3155 Stokholm phosph. Eng. s.s. Fulmar 3007 Antwerpen stukg. Eng.st.jacht Lady Sophia 575 Wemeldinge ledig

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1