A lgemeec Nieuws- en Advertentieblad yoor Zeenwsch-Vlaanderea. No. 3627. Dinsdag 21 Juni 1898. HSRSf1MMIH5 voor tie Provinciate Staten. De oorlog tusschen AMERIKA en SPANJE. 38e Jaar^ans'. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,324. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busliouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. VAN DEINSE Mr. J. G., HEEMSKERK J. F., VAN HOEVE JAN, MOERDIJK A., NELEMANS J. VAN ROMPU J. A., Donderdagochtend heeft de vloot van Sampson de kust van Cuba, van Santiago tot Auguadores, voor de derde maal gebotnbardeerd. Alleen het fort Morro werd ontzien, omdat men meent, dat daar luitenant Hobson en de mannen van de ,/Merrimac" zijn opgesloten. Want al heeft generaal Blanco machtiging gekregen om de kwestie van het inwisselen van krijgsgevangenen naar eigen goedvinden op te lossen, een uitwisseling heeft nog niet plaats gehad. Waarschijnlijk is de generaal bang, dat de heeren te veel van de Spaansche legerplaatsen gezien hebben om hen nu weer naar hun vaderland te zenden. De kust is dan weer gebotnbardeerd. Sampson's vloot stoomde tot op 3000 el van den wal, en stelde zich aanvankelijk op in den vorm van een halve maan. Vooral van de schepen in het midden werd heftig geschoten. Bij den aanvang van het bombardement schoot de kruiser //Vesuvius" driemaal uit zijn dynamietkanon elke granaat was met 200 pond schietkatoen geladen. Er was geen vuurschicht, geen rook en geen geluid merkbaar. De schoten waren over F JEXJILLETON Vrij bewerkt door A MO. 12) fWillem, ben ik lang ziek geweest?" vroeg zij. vNiet zeer lang. Spoedig zult go beter worden." ,/lk kwam naar je huis, niet waar ,/Ja, en hier denk ik je te houden. Voel je je zwak P" ,/Zeer zwak. Ik heb zulke verschrikkelijke dingen gedroomd, Willem „Je bent koortsig en ijlhoofdig geweest. Men verbeeldt zich dan altijd vreemde dingen." Zij was zoo zwak als een kind, maar op dit oogenblik dan ten minste toch geheel bij kennis. Ik had wel van vreugde kunnen schreien toen ik haar zwakke, maar kalme woorden hoorde. Zij was nu helder wakker en geheel rustig. Ik gaf haar iets verfrisschends. Nu zij in vredige stilte neerlag, vond ik bet beter haar te verlaten. Vdor ik uit de kamer ging, deed ik evenwel bet luik dicht. Ik vreesde n.l., dat de vallende sneeuw in haar geest misschien herin- neringen zou opwekken die ik zoozeer daaruit wenschte te houden. Hoe verlangde ik naar de terugkomst van Johan Versclieiden malen had ik reeds naar den weg gekeken. Daar zag ik tot mijn groote vreugde reeds dicht bij het huis, Johan met twee vrouwen bij zich. de forten heen gerieht, ten einde de Spaansche torpedojagers die dieper in de baai lagen, te vernielen, maar het is niet bekend of dit doel bereikt werd. v De pneumatische kanonnen op den kleinen kruiser deden hun plicht. Het eerste schot ontplofte op de heuvelhelling, beneden de batterij het tweede streek rakelings langs de Spaansche stelling; de derde schietkatoenlading sloeg een groot gat in den grond op Cayo Smith, het kleine eiland midden in het vaarwater van de baai. Na het laatste schot keerde de //Vesuvius" met een snelheid van zestien knoopen terug. Twee projectielen, die de Spanjaarden op haar afgeschoten hadden, vielen dicht achter haar neder. De uitwerking van het eerste schot wekte veel ontsteltenis op den heuvel, waar de Spaansche kanonnen tot nu toe de projectielen van de gewone oorlogsschepen hadden weerstaan. Groote wolken rotsgruis stegen hoog op. Het land schudde als bij een aardbeving. De zee werd door een hevige beving doortrild en langs de heuvelen rolde een donderende echo. De opgeworpen rotsgruismassas schenen zware wolken en verborgen de plaats der verwoestiDg. Op de Amerikaansche oorlogsschepen werd aan- houdend en snel geschotennaar schatting zijn meer dan 5000 kogels afgevuurd. De Amerikaansche schepen werden geen enkele maal getroffen ook werd niemand geraakt door het vuur van de Spaansche batterijen. Alle vijandelijke kanonnen zijn door het Amerikaansche geschut tot zwijgen gebracht. Men zal zich herinneren, dat die Spaansche batterijen al meer tot zwijgen waren gebracht, en het vermoeden komt op, dat ook dit bombardement betrekkelijk weinig heeft uitgericht. Berichten uit Spaansche bron versterken dit. De gouverneur van Santiago heeft naar Madrid geseind, dat er door de Amerikanen 1000 projectielen zijn afge schoten, maar dat het Spaansche eskader niet heeft geleden. Er werden 3 Spanjaarden gedood en 21 gewond en volgens Blanco schoten de batterijen flink terug. Ook van Havana uit zijn eenige projectielen op de blokkeerende schepen geworpen, naar't schijnt zonder eenig resultaat. De expeditie van Shafter is nog niet aange- komen. Zij zal waarschijnlijk ten westen van Santiago aan wal trachten te gaanmaar reeds nu gaan stemmen op, die beweren dat de expeditie lang niet talrijk genoeg is, en het departement Binnen een paar minuten stonden er twee ver- pleegsters uit een van Amsterdams beste ver- plegingsgestiehten in mijne kamer. Begrijpelijk was de trein te laat gekomen. Zoodra Johan echter te Bussum was, had hij een ondernemend 3talhouder zulk een goede som geboden, dat de man bereid was met twee paarden den eenige mijlen langen weg van Bussum tot mijn huis af te leggen. Johau kende immers mijn uitdrukkelijk verlangen naar spoed Het was te begrijpen, dat men slechts zeer langzaam vorderdemaar men was er toch ge komen. Triomfantelijk geleidde Johan de ver- pleegsters in mijne tegenwoordigheid. Na haar tijd te hebben gegeven om zich te verfrisschen, verklaarde ik haar den aard van het geval, zette de behandeling die ik wenschte dat zij zouden volgen, uiteen, en bracht haar toen bij de zieke. Ik liet het arme kind aan hare zorg over, tot ik mij door den slaap een weinig zou hebben verkwikt, en wilde mij daartoe onmiddelijk te bed begeven. Maar vooraf nog riep ik Johan. Ik vreesde wel hem te hooren vertellen wat hij dien morgen gezien had, maar was toch verplicht te vernemen of de daad reeds openbaar was geworden. Met voorgewende onverschilligheid vroeg ik nu, of hij van morgen regelrecht naar Bussem was gegaan. „Ja, mijnheer," zei Johan. #Lag de sneeuw hoog op den weg z/Niet zoo hoog als ik had gedacht. 'tWas alles naar een kant en op hoopen gewaaid. Ik heb nooit zoo iets gezien Ik denk, dat zij op sominige plaatsen nu wel een vadem dik ligt." van- oorlog zou besloten hebben nog een 4000 man in te schepen. Spanje van zijn kant is besloten, den krijg tot het uiterste voort te zetten. Cervera heeft tot den herfst levensmiddelen en krijgsvoorraad, zoodat het bij Santiago wel niet spoedig zal beslist zijn. Ook in Amerika komen sommige btaden tot het inzicht, dat niet de geregelde Spaansche troepen zich aan schennis van lijken hebben schuldig gemaakt, maar Cubaansche vrijwilligers, die aan het gevecht bij Caimanera hadden deelgenomen. In Spanje is men zelfs geneigd te gelooven, dat de Cubaansche opstandelingen die aan de zijde der Amerikanen strijden, zich aan die wandaad schuldig hebben gemaakt, om de Amerikanen nog meer tegen de Spanjaarden te verbitteren. Er wordt door de Spanjaarden dag en nacht gewerkt aan de versterkingen op de Balearen en de Canarische eilanden, en de Minister zou nog een derde eskader vonnen. Het tweede, of liever het reserve-eskader is vertrokken van Cadix. Volgens de //Figaro" zon dit eskader van Camara in voile zee proeven hebben genomeu met //Toxpyr", een verbazingwekkende uitvinding van den Spaan- schen ingenieur Doza. Dit ontploffingsmiddel heeft den vorm van een voetzoeker, die veel verder kan geschoten worden dan een kanons- kogel, en waarvan de snelheid moet toenemen naar gelang het zich in het projectiel bevindende kruit opbrandt. Het zou een pantserschip geheel vernielen, als het dit trof, en als het ernaast in zee viel, zou het schip tengerolge daarvan zinken. Enkele van deze projectielen zouden een stad totaal verwoesten. Tobey, een der weinige overgebleven Afri- kaansche negers uit ons Indisch leger, had reeds in Indie den wensch te kennen gegeven om de Koningin eens te zien. Met verlof trok hij naar Holland, zoodat hij kans kreeg zijn wensch vervuld te krijgeu. Verleden Zaterdag kwam hij, onder geleide van den sergeant van Hardinxveld te Baarn en zou Zondag, wanneer de Koningin naar de kerk zou rijden, bij het paleis post vatten. Reeds 's morgens om halfzeven was hij bezig zijn Indische uniform op te poetsen, en daarna stapte hij naar Soestdijk. Men was reeds op de hoogte van de komst van dezen neger en van zijn verlangen, met het voor hem gunstige gevolg, Voor het eerst na uren schoot mij nu een straaltje van hoop door het brein Johan had, van morgen den weg langs gaande, niets gezien dan de opgewaaide sneeuw. En ik had immers het lijk in een ondiepen kuil ter zijde van den weg neergelegd Zon de vriendelijke sneeuw voor een wijl de donkere daad voor de wereld verbergen O, dat Anna slechts zooveel beter ware, dat wij morgen deze plaats konden verlaten zonder een spoor achter te laten Ik staarde nog eens naar den weg. De sneeuw- vlokken dwarrelden nog steeds neer. Val neer, goede, vriendelijke sneeuw, en hoop uwe massa's op den dooden ellendeling Verberg hem diep onder u Red mijne liefste en mij VI. Toen ik ontwaakte, was het eerste wat ik deed, naar het venster gaan om naar het weer te zien. Het hart zonk mij in de schoenen, toen ik be- merkte, dat het sneeuwen had opgehouden. Ik deed het venster opende koude lucht sneed mij in het gezicht. Ik verzamelde een handvol sneeuw van het vensterkozijnals poeder viel ze in mijne hand uiteen. Het vroor dus Op de sneeuw was een strenge vorst gevolgd. Ik ging naar beneden en keek op mijn thermometer aan de buitenzijde van het venster mijner zitkamer. Hij wees twaalf graden vorst aan. Mijn moed herleefde weer ik gevoelde, dat Anna gered kou worden. De wind blies recht uit oosten. Zoolang hij daar bleef, zou de vorst wel aanhouden en het geheim van den vreeselijken nacht verbergen. dat de waarnemende adjudant der Koningin, Jhr. Van Suchtelen van den Haere, Tobey en zijn geleider eene plaats aanwees binnen het hek. Eindelijk kwamen drie hofrijtuigen voor, en Tobey was opgetogen van vreugde. Het oogenblik was gekomen, dat Hare Majesteiteu hem zouden passeeren. Terstond nam hij eene onberispelijk militaire houding aan. De Koningin liet haar rijtuig stapvoets rijden en toen H. M. Tobey bespeurde, knikte zij hem achend toe. Wel had Tobey zich eene Koningin anders voorgesteld zooala hij dat op een plaatje gezien lad, met een kroon op doch zooals hij de Koningin nu zag, vond hij Haar toch ook lief. De Koninginnen reden naar de kerk te Soest maar Tobey kon het paleis nog niet verlaten. z/Nog eens zien Koningin", zeide hij. Eerst toen ook dit verlangen vervuld werd, was Tobey tevreden. Weldra zal hij weer naar Indie terugkeeren, en men kan er zeker van zijn, dat hij aan zijn makkers veel te vertellen zal hebben van Holland en van de lieve Koningin, die Tobey zoo aardig groette. Door den Belgischen Minister van landbouw zijn de quarantainestallen te Esschen aan de Belgische grens goedgekeurd. Yoor de Belgische regeering komen deze inrichtingen op ruitn veertig duizend francs. Men hoopt dat nu spoedig de Belgische grenzen voor den invoer van Nederlandsch fokvee geopend zullen worden, omdat daaraan in Belgie groote behoefte bestaat. Te Maastricht heeft ten vorige jare een schutter de oefeningen van de schutterij, die des Zondags worden gehouden, uit gemoedsbezwaren, als zijnde z. i. in strijd met de tien geboden, niet bijgewoond. Hem werd deswege door den kom- mandant der schutterij geldboete, subsidiar provoost- arrest opgelegd. Hij heeft zich nu tot den gemeenteraad gewend, om ontheffing van dit arrest, daar hij niet in staat is, de opgelegde boete 16,76) te betalen. De raad heeft het verzoek gezonden aan het college van burgemeester en wethouders, bij wie het volgens de wet thuis hoort. De Rotterdamsche broodbakkers hebben Zaterdag alweder het brood met 1 cent per kilo afgeslagen dit is in korten tijd 2 cent. Voor een groote bakkerij aldaar levert een 4 cent per brood afslag een mindere ontvangst op van f 500 per dag. Anna's toestand was uitstekend. De waanzin was niet teruggekeerd. Geen enkel teeken dat verontrusten kon, had zich voorgedaan. Wel was zij uiterst zwak, doch volkomen rustig en bedaard. Zij sprak weinig, en hetgeen ze zei had geen betrekking op onderwerpen van veront- rustenden aard. De vorst hield dag aan dag de wereld in haar ijzeren omklemming en bewaarde het geheim van dien avond. Bij mijn ontwaken vond ik morgen na morgen den wind uit het oosten blazende en den hemel steeds een lange, strenge vorst voorspellende. De gedachte, dat voor ons beiden redding mo- gelijk was, begon zich hoe langer hoe meer bij mij vast te zetten. De Hemel zelf scheen ons immers te beschermen en in de hand te werken Anna werd met den dag beter en sterker. Ik begon, zoodra ik de zekerheid had dat elk gevaar voor lichaam en geest geweken was, bij mij zelf te overleggen, wat ik zou doeu. Anna moest het tooneel van het trenrspel, waarin zij zulk een verschrikkelijke rol had gespeeld, ontvluchten, zoodra zij maar sterk genoeg was om de reis te kunnen wagen, of zelfs, zoo de dooi in viel, voor dien tijd. Wij moesten weg, ver van de nood- lottige plaats. Maar zou zij er wel in toestemmen mij naar het buitenland te vergezellen Ik durfde haar de ware reden van onze vlucht niet opgeven. Het was immers mijn vaste hoop, dat de herinnering aan de gebeurtenissen van dien nacht niminer in liaren geest zou teruggeroepen worden. Tien dagen waren reeds voorbij. Nog bewaarde de vorst ens geheim maar eeuwig kou dit niet IIIM) ■lit blsd verHChijnt jrlaandag., Wnenwlag- en VriJ.layavon.l, uitgezonrter.1 op Feesfdagen, bij den nitgever P. J. VAI OK «e Ter lemen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat op ^%ro€?n*4lag' den Juni annstunn<le9 van des morgens aclit tot des namiddags vijf uren, de hersteniming zal geschieden ter vervulling van drlc plaatsen in de I"rovincialc Staten van Zeeland voor het kiesdistrict Huls#f waartoe deze gemeente behoort. De candidaten, in alphabetische volgorde, zijn Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende: Hij die opzettclijk zich voor een ander uitgevende aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Ter Neuzen, den 20 Juni 1898. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. i I i mmmiiimmmll I n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1