AAWBISTBPlWfi. Broed- of Mosselzaad. FOXTERRIERS. Tentoonstelling RIJW1ELEN. PROBEER BODEGA A. Verstrafe, Zaamslag. 3 Metselaarsknechts puik Eoebeetenzaad. 0 Gen fweepcrsoons VGGilGI BED, Pelnw en twee Kussens, CONCERT Breed- of Mosselzaad S Ter Neuzen. L. SCHALK. Gebroeders KAAN, Te bekomen: DUITSCH LAGERBIER, cnze echte Haagsche Leverworst, alsooft onze prima Rookworst en Eoterhamworst. gerookt vet Spek A 60 ct. de K.G. niet gerookt (gezouten) A 55 ct. de K.G. Gebrs GLERUM. BESTE KANTEN, W Sparrsboompjss sn Qrosn, Door grooten inkoop zijn wij in staat te leveren: J. G. LOO IS, Harmonic„ST. CECILIA" Hontenisse. InhuldigingsfeestGn. Voortzetting" Tentoonstelling Rijwieleil, op Naaimaehines en Rijwielenhandel, HOEK bij Ter Neuzen. In de bierbottelarij van J. BOiBIJES, 3 S Nationale- en Oranje- Kindervlaggen (met stok) JACS DE KOK. Ter Neuzen. Jij aan de Axelsche brug schip Ora et Labora met eene lading puike D i n s d a g en Woensdag 7 en 8 Juni, in het „Hotel de Commerce", bij den beer J. MICHIELSEN te Ter Neuzen. Deze Tentoonstelling bevateen ongekende schoone collectie iiwielen. Bezichtiging voor een ieder gratis. Aanbesteding van GRINT. Van af heden noteeren wij The Continental Company. Madera Roode Port. Witte Port. Venus 17Ms Pale Cherry 1,90 1,90 1,90 2,25 1,90 p. flesch i K. i. DE VOS, Nog t e bekomen: T e v e n s GRAS- en KLAVERZADEN Yoor Kunstweiden, H. H< Bookers c.c.c. bij Al. de Dauwte Koewacht: gevuld met 50 pond gezuiverde veeren. Een OYEETRIK, echte kleur, voor genoemd bed, eai. voor den uiterst lagen prijs van f 31,50 onder rembours. Niet naar genoegen, wordt geld terug gezonden. A. het leveren en lossen van 1200 Scheepston afval van Doorniksche-, Lessinesehe- of Bazaltsteen. B. het leveren en op 4 plaatsen langs den zeedijk lossen van 100 Scheepston gesorteerde Yilvoordsche glooiiug- steen. in vij f perceelen. 50 stuks LAMPIONS, li Cocarde-, Ballon- en Lantaarnvorrn, Ijj Nickelen KRQNINGS-MEDAILLES best belegen licht en donker J. BOWBIJES, Aanbevelend, Zuid-Hollandsche Spekslagerij, Handel in fijne Vleeschwaren, VLISS1NGEN. TER NEUZEN. i55b£Q ST.JULIEN0,85 ST. ESTEPHE 0,85 ST. EMILION Onze Wijnen zijn gegarandeerd zuiver en direct geimporteerd. Proef nemen is afnemer worden. R. DE VRIESRAGUT, Ter Neuzen. door U^igerMf>r flesch ^ANAMAAK, die nietvocrzien is van bcuenstaand wettiff gedepcrteerdfabrieksme'rk, in dedatfcwfUekfe/rT-en Wordt verkocht met succes GEYS;AAG-D tegen concurreerende prijzen, J. DE KOK, alle soorten van van Iengte en dikte. 1 WOLLEF I3E3KE!2Sr 2Vs X 3 1 CHITSBjN" 2V« X 3 1 MOLTOK 1 STEL STBOOMATRASSBIT Beleefd aanbevelend: Vlissingen, St. Jacobstraat 67. op het dorp GROENENDIJK, Zondag 5 Juni 1898, des nam. 5,30 uur. HET BESTUUR. Het Bestuur van het Waterschap HOEDEKENS- KERKE, zal op Woensdag 15 Juni 1898, des middags te 12 uren, in het Gemeentehuis te Hoedekenskerke trachten aan te besteden, in 2 perceelen Inschrijvingsbiljetten kunnen tot op het uur der besteding worden ingeleverd, overigens geschiedt de besteding volgens 1 der Algem. Bepalingen. Yerdere inlichtingen geeft de opziehter, de heer I. Kolijn te Hoedekenskerke. Het Bestuur voornoemd, M. DE REGT, Dijkgraaf. J. VAN DEN DRIES, Ontv.-Griffier. Op Zaterdag den 11 Juni 1898, des namiddags ten 2 ure, zal door het Bestuur der waterkeering van het calamiteuze waterschap TIENHONDERD EN ZWARTE, in het Bestuurs-Iocaal te Cadzand, bij enkele inschrijving een prijs worden bedongen tot het verkrijgen van vergunning tot het rapen van van perceelen 1, 2, 3, 4 en 5, zijnde de hoofden N08. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 12, van bovengenoemd waterschap, van af den datum der goedkeuring tot 30 April 1899, De voorwaarden liggen ter inzage in boven genoemd locaal. De inschrijvingbiljetten moeten voor of op 10 Juni 1898 worden ingezonden aan den heer P. de Butjune Iz., voorzitter van bovengenoemd bestuur te Cadzand, terwijl op den omslag moet worden gesteld //Inschrij vingbiljet tot het bedingen van prijs voor het rapen van Mosselzaad", op 11 Juni 1898. Aanwijs op 8 en 9 Juni bij laagwater. Cadzand, den 1 Juni 1898. Het Bestuur voornoemd, P. DE BRUIJNE Iz., Voorzitter. HENNEQUIN, Secretaris-Ontvanger. |j bestaande in 10 verschillende soorten, voor de geringen prijs van f 3,10. bijzonder geschikt ter uitdeeling voor schoolkinderen. van af 55 cent per dozijn en hooger, j bij meerdere afuame, groote prijsvermindering. (Voor tijdige levering p wordt spoedige opgave beleefd verzocht). if] LBSSHSHSESHSSSSSHSESBSHBBSSSMSSSEj 111 lossing: Ruhr-Kachel en Vlamkolen. Te KOOP 2 rasz. FOXTERR1ERS, 6 weken oud, geheel wit met kopteekening. Adres Bureau dezer courant. Wie genegen mocht zijn in de eerste helft van September a. s. 200 M3. PRUISISCHE GRINT, van 2 tot 6 c. M., te leveren aan den polder BORSSELE, vrij op de haven aldaar, gelieve zijn inschrijvingsbiljetten voor 15 Juni a. s. in te leveren bij J. BEENHAKKER te Borssele. l8te kwaliteit 6 cent de halve en 12 cent de heele flesch 2de kwaliteit 5 cent de halve en 10 cent de heele flesch. Wordt in alle hoeveel- heden aan huis bezorgd. Aanbevelend, Visserstraat, Ter Neuzen. tilP OfficeBr^s^ Zeer aan te bevelen Tafelwijnen. ii ii ii j? ii ii ii LISTRAC0,65 per flesch. PAUILLAC GRAVES (Witte Bordeaux) SAUTERNE a n ZELTINGER f 1,25 per flesch. 0.80 1,n n 0,90 h h CHAMPAGNE MARQUE SPECIALE per flesch 1,75, per halve flesch 1,—. De Wijnen worden voor de stad bij elke hoeveelheid franco huis bezorgd. V ertegenwoordiger, VOOR LANGE MUTSEN. Mineraalwaterfabrikanten, Ter Neuzen, en is verkrijgbaar bij de voornaamste H.H. Krui- deniers en handelaren in comestibles. bij A. KOOMAN, te S 1 u i s k i 1. bij G. VAN DRIEL, groentenhandelaar te Ter Neuzen (Naaikussen.) Vraag onderstaande merken k f 1,60 per kistje van 100 stuks ii n 50 N.N. 0.0. R. Mod jo Victoria Esperial Las Gracias Bella Genoemde merken worden alleen gemaakt van de fijnste overzeesche tabakken. Prijscourant gratis verkrijgbaar. Vertegenwoordiger voor Ter Neuzen en omstreken The Old Rising Hope, Ter Neuzen. u h 2, n n 2,50 u 3, h n 3, n u 3,50 2,50 h 2,50 2,50 voor het aanstaande Kroningsfeest van H. M. de Koningin Ook eiken POMPHOUTEN, BOGTSTIJLEN, EIKENHOUT GEZAAGD, op maat, alle soort van GREINENHOUT, geschaaft en geploegd, DORSDEELEN, ZEERIJS, STAKEN en LAT- TEN, enz. enz. 3 beuken Vleeschblokken.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 4