VlaamschZendingfeest KLAYER te velae, KLAYER (Lucern), Een Huis en Erf Woonhuis en Erf, Ysrkooping ts Philippine 8 hektaren. Klaver, Lucern en Weide. 10 hektaren Klaver, Lucern en Weide, ZuiVBlbereiding, Openbare Verkooping. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertenlien. Openbare Verkoopin^. Woensdag 15 Juni 1898, op de hofstede van den heer DIRK SCHEELE. Algemeene vergadering Landbouwgereedschap, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping. 6 hektaren zware Klavers, 3 hektaren zware Klavers, yerbetebing. In ons vorig nummer vermelden wij abusief dat door de a.-r. kiesvereeniging o. m. was gecandideerd voor de Staten P. van Hoeve, dit moet zijn J, van Hoeve, te Axel. 357»te ST AATSLOTERIJ. ZEETlJDIINUEfN. Van 1 tot en met 2 Juni. Oostsluizen alhier 6 binnenvaartuigen op- en 17 afgeschut; door de Westsl. 2 opgeschut. DAGEN Yoorm. Nam. Zaterdag 4 Juni. 1.2 1.24 Zondag 5 1.48 2.12 Maandag 6 2.36 3.— Dinsdag 7 3.26 3.50 Woensdag 8 «r 4.15 4.42 Donderdag 9 r 5.8 5.35 Yrijdag 10 6.4 6.34 Op a. s. Zondag 6 Juni hopen, zoo de Heere wil, onze geliefde ouders, behuwd- en grootouders JOZIAS ZEGEILS CATHARINA DE KRAKER, hunne 25jarige eclitvereeuiging te herdenken. Zaamslag, 3 Juni 1898. Zijne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Getrouwd WILLEM VAN MEGGELEN TANNETJE HARTE. Rotterdam De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de wed. en erven van PETRUS DIELEMAN Pranqoiszoon, aldaar, op de door de weduwe alsnog bewoonde hofstede, in den polder Beoostenbleij benoorden,gemeente Axel, op Dinsdag den 7 Juni 1898, des voormiddags 10 ure, ▼erkoopen Ter Neuzen 3 Juni 1898. "VIJ" FDB bij TER NEUZEN, van BRESKENS, VLISSINGEN, BORSELE en van ZIERIKZEE, STAVENISSE, WEMEL- DINGE, VLAKE, HANSWEERT, HOEDEKENS- KERKE naar TER NEUZEN. Men zis de aanplakbiljetten. Namens de Hoofdcommissie, A. M. KNOTTNERUS, Secretaris. van leden van de ROOMSCH KATHOLIEKE KIESVEREENIGING te Hulst, op Maandag 6 Juni 1898, des namiddags om 1| uur, in ,,het Wapen van Zeeland," bewoond door A. E. Neelemans te Hulst. De Voorzitter, L. VAN WAESBERGHE—JANSSENS. als 6 Werkpaarden, 6 Melkkoeien, 5 twee- jarige Runders, 3 een- jarige Runders, 5 Kalvers, 4 Varkens, 6 Biggen, 50 Hoenders en Hanen en 2 Eenden. als 4 Menwagens, 1 Storte- kar, 1 Chais, 2 Snijmolens, Rolblok, 8 Eggen waaronder vijf met houten en drie met ijzeren Tanden, 3 Ploegen, Molbord, 2 Sleden, 2 Slepers, Kruiwagen, Vorken, Rieken, Schop- pen, Mesthaken en verder Stalgerief, Kaarn, 2 Roomtonnen, 2 Melktonnen, Teeltuin, Schuurbank, 2000 groene en drooge Mutsaard, Kliefhout, Paleu, Mest in den mestput, enz. enz. Daarna 2 hektaren wassende op landen behoorende bij voormelde hofstede. Verdeeld in koopen. Koopen tot en met 3,kontant. Het overige op tijd van betaling onder borgtocht desgevorderd. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van J. J. VAN DRONGELEN te Sluiskil, op Zaterdag 11 Juni 1898, des namid dags 3 ure, verkoopen Omtrent 3 hektaren wassende op een kavel land in den Bonte- polder, gemeente Ter Neuzen. Verdeeld in koopen. Op Zondag den 12den Juni 1898, des namiddags te 51/3 uur, zal ten huize van den heer E. GEIRNAERDT te Sas van Gent eene lezing over de zuivelbereiding gehouden worden door den heer VAN BIJLEVELT, gediplomeerd landbouw- onderwijzer te Westdorpe. Heeren landbouwers worden beleefd verzocht deze lezing te willeu bijwonen. te TER NEUZEN. I a 1 i Van 1 tot en met 2 Juni werden angs de Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op Donderdag 23 Juni 1898, des namiddags te half twee, in de herberg van Adriaansen te Ter Neuzen, ten verzoeke van de gerechtigden tot den boedel van PIETER STOUTHAMER en CORNELIA MANGOLD, in het openbaar ver koopen in de buurt Java te Ter Neuzen, kadaster sectie C n°. 2717, groot 46 centiaren, onbewoond. Betaling koopsom binnen 2 maanden. Aanvaarding na de betaling. Onkosten binnen 8 dagen. Nadere inlicbtingen ten kantore van den Notaris. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Erven van JOHANNES DE EEIJTER Az. aldaar, op Dinsdag 21 Juni 1898, des namiddags 2 uren, na verleend Rechterlijk bevel, in het logement bewoond door Mej. de wed. Rolff te Axel, verkoopen Koop 1. 3 hectaren 76 aren 30 centiaren of 8 gemeten 134 Roeden BOUW- EN WEILAND, gelegen in de polder Beoosten en Bewestenblij gemeente Axel, tusschen den Spoorweg en den Armendijk, kadaster sectie E nummers 242, 243 en 595. Koop 2. 1 hectare 72 aren 74 centiaren of 3 gemeten 263 Roeden WEILAND, gelegen in voormelden polder en gemeente, tusschen het kanaal en den Spoorweg, kadaster sectie E nummer 708. Boomprijs f 300. Aanvaarding der goederen 1 November 1898. Betaling der koopsom 3 maanden en onkosten 1\ 8 dagen. Nadere inlichtingen ten kantore van voor- noemden Notaris. Notaris H. W. Vollenhoven van Daalen, te Sas van Gent, zal op DONDERDAG 9 JUNI 1898, 's namiddags 2 uur, in het /Hotel Rotterdam" aldaar, ten verzoeke van den heer J. WILLEMSEN, voor de 2de maal in veiling brengen EEN aan de Westkade, n°. 35 aldaar, kadaster sectie C n*. 339, groot 1 are 10 centiaren, welk pcrceel is ingesteld op f 1850, De Notarissen Dumoleyn, te Hontenisse, en Steegers, te Assenede, zullen op Dinsdag 7 Juni 1898, des namiddags 2 uur, ten verzoeke van den heer FRANCIES DAELMAN, grond- eigenaar te Assenede, in het openbaar verkoopen wassende te Westdorpe in den Pape- schorpolder, nevens den grindweg nabij het huisje Driekwart, en wassende te Sas van Gent in den St. Albertpolder, nabij de hofstede door voornoemden heer E. Daeeman bewoond geweest. Te vergaderen ten herberge //het huisje Driekwart" bewoond door L. de Oaltjwe, om te beginnen in den Papeschorpolder. De Deurwaarder Hendrikse, te IJzendijke, zal op Donderdag 16 Juni, 2 uren, publiek verkoopen 0 Met Notaris Steegers, te Assenede, ten verzoeke van den heer A. VERCRUIJSSE, senateur te Gent bVoor den heer AUG. VERGAERT, grond- eigenaar te Gent alles wassende op landen in den Vergaert- polder tegen den Steenweg. Yergadering bij Aug. Pardaens. mm mm Geboorten. 20 Mei. Angustinus, z. van Philomena Burm. 21 Mei Martha Silvia, d. van Carolus Ludovicus Bernaert en van Philomena de Cock. Catharina Maria Hubertina en Angela Maria Eliza dochters van G. A. S. H. Stroecken en van Maria van Braband. 27 Mei. Justine Alice, d. van Marie Dierickx (van Meerdonk, Belgie). 28 Mei. Augustinus Florimond, z. van Franciscus van Boven en ran Maria Francisca de Kort. 29 Mei. Maria Ludovica, d. van Theophilus Pilaet en van Maria Amelia Evelina Vereecken. Overlijden. 20 Mei. Charles Lonis van Puijvelde, oud 49 i echtg. van Isabella Maria Thieleman. 21 Mei. Carolus Ludovicus van der Heijden, oud 78 j., echtg. van Rosalia Isabella Goedemont. 31 Mei. Marie Leome de Puijsseleijr, oud 3 m., d. van Egidius en van Colata Huijgens. Graauw. Geboorten. 11 Mei. Gregorius, z. van Theodorus de Smaele en van Rosalia van Bunderen. 12 Mei. Jan Francies, z. van Judocus Totte en van Leome van Denderen. 14 Mei. Alphonsus. z. van Pietev Augustinus de Smit en van Philomina de Gijsel. 16 Mei. Emma. d. van Josephus van Immerseel en van Apolonia de Waal. 22 Mei. Jacobus, z. van Stephanus Durinck en van Clementina Catharina Maenhout. 28 Mei. Gerardus Honore, z. van Eduardus Jacobus van Leuven en van Wilhelmina Peyne. 29 Mei. Martha, d. van Petrus Dankaart en van Dorothea Crombeen. 30 Mei. Maria Philomena, d. van Alphonsus Bernardus van den Eeckhout en van Philomena van Laar. Overlijden. 2 Mei. Jan Francies van den Bergen, oud 2 d., z van Petrus en van Rosalia van Laar. 5 Mei. Een als levenloos aangegeven kind van het mann. geslacht van Johannes Baptiste Franckaert en van Mathilde Franken. 20 Mei. Louisa Staal, oud 7 j., d. van Petrus en van Dorothea van Gimst. 31 Mei. Alphonsus de Smit, oud 16 d., z. van Pieter Augustinus en van Philomina de Gijsel. Hengaldijk. Huwelijks-aangiften. 20 Mei. Ferdi- nandus de Rijcke (van Assenede), oud 40 j., jm. en Johanna Cornelia Rool, oud 27 j jd. Huwelijks-voltrekkingen. 20 Mei. Petrus Johannes Franciescus Pieters, oud 39 j., weduwn. en Agatha Cranen- broek, oud 46 j., jd. Geboorten. 18 Mei. Maria Josephina, d. van Jan bran- cies de Meijer en van Rosalia de Bakker. 24 Mei. Melanie, d. van Josephus de Kerf en van Rosalia Compiet. lloeL. Huwelijks-aangiften. 26 Mei. Petrus de Kraker, oud 19 j., jm. en Janneke de Graaf, oud 18 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 26 Mei. Izaak Verhelst, oud 25 j., jm. en Susanna de Kraker, oud 21 j., jd. Geboorten. 19 Mei. Christiaan, z. van Karel Donze en van Janna van Doeselaar. 21 Mei. Elizabeth Janneke, d. van Jan Pieter Riemens en van Janneke Overdulve. 26 Mei. Catharina. d. van Willem Koole en van Adriana den Hamer. 28 Mei. Jacobus Pieter, z. van Oomelis de Witte en van Tanneke Yercouteren. 31 Mei. Wilhelmina, d. van Marinus van Tatenhove en van Cornelis de Pooter. H»n<eni»se. Huwelijks-aangiften. 27 Mei. Jan Francies Duvivier, ond 38 j., weduwn. en Louisa Apolonia Fruijtier, oud 29 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 28 Mei. Judocus van der Poel, oud 28 j., jm. en Louisa Eggermont, oud 28 j., jd. Geboorten. 15 Mei. Joseph Adrianus, z. van Pieter Crombeen en van Barbara de Wagter. 16 Mei. Amelia, d. van Jacobus de Vijlder en van Marianna Vonk. 21 Mei. Mathilda Cornelia, d. van Augustinus Krieckaart en van Elisabeth Totte. 28 Mei. Josephus Wilhelmus Ludovicus, z. van Johannes Bogaert en van Mathilda Isabella van Linden. Overlijden, 17 Mei. Joos Maas, oud 80 j., echtg. van Johanna van der Walle. 18 Mei. Joseph Judocus Baart, oud 15 d., z. van Petrus en van Isabella Eggermont. 19 Mei. Ludovicus Sponselee, oud 8 mz. van Cornelis en van Anna Maria van der Walle. 23 Mei. Alouisius Johannes Adolf van Leemput, oud 9 m., z. van Jan Francies en van Seraphina de Theije. 26 Mei. Jacobus du Bois, oud 59 j., z. van Pieter Johannes en van Maria Anna Fruijtier (beiden overleden). 28 Mei. Pieternella Kint, oud 63 j., wed. van Wilhelmus van Waterschoot. 29 Mei. Jan Francies Krijmers, oud 82 j., weduwn. uit het eerste huwelijk van Coleta Picavet en uit het tweede huwelijk van Sophia Krieckaart. Roewnrlit. Huwelijks-voltrekkingen. 16 Mei. Aloy- sisius van Damme, oud 30 j., jm. en Maria Charlotta Kete- lars, oud 29 j., jd. Geboorten. 19 Mei. Martha Maria, d. van Camile Adolf van de Walle en van Albertina Seraphina Meert. 23 Mei. Emelie Isabella, d. van Johannes Vernimmen en van Anas- thasia de Nijs. 28 Mei. Theophilis Alouisius, z. van Augus tinus Vermeulen en van Angelina van Goethem. Ossenisse. Huwelijks-aangiften. 6 Mei. Johannes Franciscus Buijens, oud 36 j.. jm. en Paulina Delforge, oud 24 j., jd. 13 Mei. Josephns Arens, oud 25 j.,jm. Johanna Philomena Boeijkens, oud 27 j., jd. 20 Mei. Josephus Verdurmen, oud 34 j., jm. en Louisa Philomena Rosseel, oud 28 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 20 Mei. Johannes Franciscus Buijens, oud 36 j., jm. en Paulina Delforge, oud 24 j., jd. 31 Mei. Josephus Arens, oud 25 j., jm. en Johanna Philo mena Boeijkens, oud 27 j., )d. Geboorten. 3 Mei. Alphonsus Marie Josephus, z. van Petrus Verdurmen en van Maria Louisa ran Trappen. Overlijden. 3 Mei. Julius de Kort, oud 6 m., z. van Jacobus en van Louiza van Belb u. 28 Mei. Cornelia de Vijlder, oud 71 j., echtg. van Jan Francies Bouchaut. Ovcr-tlag. Geboorten. 20 Mei. Odila Maria, d. van Alphonsius Anthonius Herman en van Barbara Ophals 31 Mei. Martha Maria, d. van Leopoldus David en van Octavia Maria Audenaerd. Philippine. Huwelijks-aangiften. 13 Mei. Carolus Ludovicus Verweire, oud 23 j., jm. en Julie de Graeve, oud 24 j-, jd- Huwelijks-voltrekkingen. 7 Mei. Adolf Lauret, oud 28 j., weduwn. en Eugenie Marie Rammeloo, oud 31 j jd. Geboorten. 5 Mei. Arthur, z. van Norbertus Franciscus Pauwels en van Prudence Pielaet. 16 Mei. Ella Bernardina, d. van Adolphus Bockstaal en van Sara Jacomina Moes. Overlijden. 25 Mei. Petrus Franciscus de Klerck, oud 56 j., echtg. van Mathilde de Laender. Sas van Cent. Geboorten. 19 Mei. Ferdinandus Julius, z. van Petrus Franciscus de Wagenaere en van Stephanie Roegiers. lint Jansfeen. Geboorten. 22 Mei. Irma Maria, d. van Augustus Mortier en van Maria Eugenia d'Hooghe. 29 Mei. Antonius Adrianus Honorius, z. van Eugenius Janssens en van Joanna Sturm. Overlijden 18 Mei. Een als levenloos aangegeven kind ran het vr. geslacht van Alphonsius Uijtdragers en van Leonie Rombaut. 19 Mei. Catharina Colleta Annaert, oud 71 j., wed. van Pieter Valent. StoppcldiJU. Huwelijks-voltrekkingen. 17 Mei. Petrus Theodorus van Kruijssen, oud 29 j., jm. en Rosalia Borm, oud 30 j., jd Geboorten. 21 Mei. Petrus Augustinus, z. van Petrus Mahu en van Louisa Maria Muller. 25 Mei. Gijsbertus Camillus, z. van Petrus Josephus Peersman en van Petronella der Weduwe. 30 Mei. Maria Louisa, d. van Alphonsus Hermans en van Rosalia Hoefijzer. Overlijden. 21 Mei. Isabella Zaman, oud 20 j., d. van Petrus Franciscus en van Apalonia de Rijk. 28 Mei. Jan Francies van Braband, oud 38 j z. van Anna Catharina. Westdorpe. Geboorten. 21 Mei. Magdaleua Rosalia Clementina, d. van Desire Buijsse en van Rosalia de Smet. Marie Louize, d. van Juliana Janssens. 26 Mei. Neeltje Catharina, d. van Pieter Ramondt en van Cornelia Dieleman. 31 Mei. Louis F'erdinandus z. van Gerardus Johannes Fanciscus Kalfsvel en van Louisa Maria Dominica Renique. Augusta Seraphina, d. van Dominicus Franciscus van Baslelaere en van Emiliana Christiana Juliana Schelfhout. Overlijden. 22 Mei. Alexander Craene oud 77 j., weduwn. van Arjette Ilanjoul. 29 Mei.. Prudentia van Acker, oud 57 j., d. van Petrus Jacobus en Jvan Ursula van Wiemeersch. Kuitldorpe. Huwelijks-voltrekkingen. 4 Mei. Edmun- dus de Boey, oud 24 j„ jm en Louisa Natalia van Geersaem oud 21 j., jd. Augustus Roelandt oud 23 j., jm. en Bernardetta Amelberga Magdalena Prudentia van Dam, oud 21 j., jd. Geboorten. 23 Mei. Ciriel, z. van Aloijsius de Moor en van Nathalie van Pottelberghe. Overlijden. 15 Mei. Alphonsus Dhert. oud 10 j., z. van Augustus en van Johanna Catharina de Block. 102 2645 4385 6302 256 2682 4480 6318 277 2888 4566 6331 417 2948 4611 6345 518 2965 4682 6428 614 3015 4685 65S9 711 3083 4700 6650 714 3112 4777 6693 Trekking van Woensdag 1 Juni. 5de klasse. 14de lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 1111 1386 6421 14336 1000. No. 6383 20985 400. No. l2Ufi ^3073 4135 6656 9512 12720 14192 15129 15460 100. Prijzen van f 70. 50 2622 4375 6281 8821 11528 136S9 15165 16811 19387 8831 11564 13693 15297 16865 19420 9404 11584 13713 15317 16900 19506 9421 11667 13745 15323 16930 19543 9504 11971 13805 15496 17082 19638 9551 12090 13899 15519 17522 19763 9605 12412 13987 15566 17528 19992 9610 12487 14047 15585 17563 20002 .n. - 9683 12533 14102 15787 17652 20029 820 3219 4805 6728 10022 12716 14194 15829 17707 20112 918 3258 4811 6764 10125 12726 14201 15834 17824 20129 1127 3512 4831 6958 10207 12820 14209 15952 18059 20136 1257 3570 5069 7604 10226 12901 14241 16053 18168 20276 1453 3588 5103 7659 10434 12949 14280 16120 18384 20310 1536 3691 5145 7660 10562 12960 14315 16159 18427 20334 1621 3727 5213 7686 10677 13059 14377 16172 18451 20425 1778 3732 5330 7822 10688 13179 14436 16278 18536 20450 1859 3818 5377 7863 10805 13224 14455 16365 18714 20480 1954 3821 5501 7974 10883 13256 14580 16421 18882 20516 1976 3843 5601 7976 10980 13281 14710 16461 18892 20562 2144 3919 5719 8184 10985 13347 14754 16573 19031 20599 2204 4151 5821 8368 11034 13350 14860 16580 19141 20801 2414 4191 5912 8437 11148 13505 14861 16602 19153 20853 2432 4215 5946 8458 11327 13524 14917 16696 19154 20890 2531 4300 6019 8552 11512 13671 14950 16736 19184 20897 2535 4364 6125 8613 11522 13677 15139 16784 19297 20914 Trekking van Donderdag 2 Juni. 5de klasse. 15de lijst. Prjjzen van f 100 en daarboven. No. 16286 5000. No. 5733 13264 16764 1000. No. 2745 19764 400. No. 1585 3357 5401 8291 16669 200. No. 1451 5305 5848 7385 9228 9411 12767 14116 16518 17934 18072 19500 19508 20028 100. Prijzen van f 70. 120 2112 4484 6714 8473 10191 12816 14797 16808 18486 8557 10261 12977 14926 16812 18489 8630 10331 13046 14930 16842 18708 8655 10367 13087 14969 16893 18838 8739 10730 13294 15226 16964 18887 8741 10768 13301 15238 17049 18944 8788 10826 13329 15376 17149 18946 8820 10850 13331 15445 17196 19051 8863 11054 13462 15603 17200 19145 9112 lllll 13478 15681 17220 19213 9303 11137 13552 15699 17243 19333 9322 11164 13583 15725 17292 19426 9381 11194 14697 15738 17357 19481 9384 11214 13845 15859 17538 19560 9403 11732 14000 15936 17690 -9599 9484 11805 14122 15937 17760 20122 9542 11872 14134 15940 17969 20147 9632 11962 14139 16330 17976 20157 9635 12036 14223 16352 18107 20171 9797 12089 14394 16535 18186 20359 9904 12097 14400 16559 18253 20489 9937 12143 14420 16631 18292 20701 9949 12177 14489 16740 18309 20839 1963 4299 6501 8408 10043 12393 14504 16741 18355 20954 1969 4373 6689 8443 10049 12650 14619 16773 18404 20997 2082 4449 6708 8453 10187 12743 14790 190 2403 4497 6743 228 2438 4575 6789 262 2524 4662 6801 283 2566 4691 6813 349 2616 4699 6895 390 2802 4739 6938 407 2851 4799 6945 523 2971 4857 7038 672 2996 5423 7056 923 3037 5532 7141 1035 3215 5638 7147 1103 3332 5684 7288 1115 3395 5698 7431 1158 3642 5702 7572 1206 3661 5717 7598 1280 3673 5771 7601 1334 3870 5839 7751 1471 4012 5888 7803 1500 4032 6018 8019 1630 4038 6160 8072 1676 4146 6342 8144 1718 4193 6499 8153 h V t EN EN a VLAG. NAAM. V an en naar. Lading. lour Ter Xeuien Eng. s.s. Abbotsford 2979 Leith stukg. 2 idem Hailing 2199 London idem Van Ter Veitzeu 1 Duits. s.s. Kronos 3031 Sunderland ledig 2 Eng. s.s. Ann Webster 2241 Londen stukg. Belg. s.s. Loire 1446 Antwerpen ledig Voor Gent t 1 Noor. s.s. Hertha 1499 Rotterdam ledig Zweed. s.s. Ornea 3431 Gefle hout S Eng. s.s. Sea Gull 2100 London stukg. Eng. bark Queen Mab 2906 Iquique salpeter Duits. s.s. Sophie 1725 Dantzig hout Eng. s.-s. Dresden 2326 Goole stukg. idem Dynamo 1364 Hull idem Van 1 Jent i 1 Duits. s.s. Wilhelm Behrens 4231 Methil ledig Eng. s.s. Sea Belle 2152 Londen stukg. idem Ouse 2158 Goole idem 2 Duits. s.s. Spica 1824 Burntisland ledig Eng. s.s. Whimbrel 2514 Liverpool stukg. idem Ibis 3024 Antwerpen idem Noor. s.s. Hertha 1499 Dublin phosph.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 3