(Jeiitengde berichten. BURGERLIJKE STAND? RECHTSZAKEN Arroiidissements-rechtbaiik te Middelburg. een feestviering op te wekken ter gelegenheid van de inhuldiging van onze geeerbiedigde Koningin Wilhelmina. Hij schetste in gevoel voile woorden den geest van de Hoekenaren ten opzichtte van het Oranjehuis, hoe ze in 63, 65, 72, 74 enz. ondubbelzinnige blijken van toegenegenheid aan dat dobrluchtige geslacht aan den dag gelegd hadden en geen wonder dan ook, dat op diens rede een langdurig applaus volgde. Reeds bij het spelen van het ,/Wien Neerlandsch bloed," waarmee de vergadering geopend werd, was het de schare aan te zien, dat nog altijd een warm hart klopte voor het dierbare Oranjehuis, zoodat op de vraag, wie aan de feestviering zoo willen deelnemen, alien een bevestigend antwoord gaven. De Hoekenaren willen dus ook nu weer niet ten achter staan, maar mag het zijn, in vroolijke stemming en eendrachtelijk feestvieren. Dat de eerste stap in die richting gedaan, door andere moge gevolgd worden en jong en oud gedachtig mogen zijn aan //Eendracht rnaakt macht" en het //Waar eendracht woont" opdat niets de feest- vreugde zou verstoren. A. s. Zaterdag 4 Juni wordt een 2de vergadering gehouden, waarin alsdan een bestnur zal gekozen worden. Sas vail Gent, 3 Juni. In verband met de uitslag der stemming, hebben de heeren P. Malotaux, J. Stevens en C. de Kiewit bedaukt als lid van de feestcommissie. De heer Malotaux bedankte ook bij verschillende andere vereenigingen, waar hij voorzitter of lid van was, tevens is er spraak van dat hij ontslag zal nemen als raadslid en dan is het niet onwaarschijnlijk, dat meerdere leden zijn voorbeeld volgen, waardoor een geheele ommekeer in onze gemeente zou plaats hebben. Aan het muziekgezelschap hebben zich ook reeds werkende leden onttrokken. In vergadering gisteren avond door de feestcommissie gehouden, was besloten, die leden welke bedaukt hadden, aanzoek te doen, op hun genomen besluit terug te komen, doch heden vernemen wij, dat zij aan het aanzoek geen ge- volg geven en bij hun genomen besluit blijven volharden. Thans zal de commissie door nieuwe leden wordea aangevuld en a. s. Dinsdag opnieuw vergaderen. De omhaling voor het kroningsfeest alhier heeft opgebracht 349,52, benevens eenige financieele steun van verschillende corporation, wanneer nu het gemeeutebestuur eene goede subsidie verleend, zal er flink kunuen gefeest worden. Ellewoutsdijk. In de plaats van den heer P. C. Rijnberg aan wien op zijn verzoek, wegens lioogen leeftijd, eervol ontslag is verleend, is met algemeene stemmen benoemi tot kerkelijk ont- vanger bij de Ned. herv. gemeente alhier den heer E. A. van der Bent, burgemeester. De rechtbank heeft in hare zitting van 3 Juni de volgende vonnissen uitgesproken J. A. d. W., oud 50 j., laatst wonende te Ter Neuzen, thans gedetineerd te Middelburg, is wegens landlooperij veroordeeld tot 12 dagen hechtenis en plaatsing in een rijkswerkmrichting voor den t.ijd van 9 maanden. C. P. K., oud 47 j., scheepsbevrachter, wonende te Ter Neuzen, is wegens verduistering vrijgesproken. D. v. d. H., oud 31 j., landbouwer wonende te Koewacht (Oude Molen), is wegens diefstal vrijgesproken. Gisterinorgen is bij het vertrek der dagboot ,/Duitschland" uit Vlissingen naar Queenboro een groot ongeluk voorkomen. Een Engelsch zeeofficier die, naar men zegt, een huwelijksreisje deed, doch wegens ongesteldheid van zijne vrouw in het hotel maar dat het werkelijk Anna was, die hier voor mij stond. Hare vioegere schoonheid was verdwenen. Het scheen mij toe, als had eene ziekte haar gelaat aangetast. Indien ze echter ziek geweest was, had haar krankheid niet lang geduurd. Hare armen waren even fijn gerond als vroeger en hare gestalte was nog even prachtig. Flink en opgericht stond zij daar. Ik huiverde echter toen ik in dat bleeke, trotsche gelaat, in die donkere, ernstige oogen blikte. Waarom zij mij had opgezocht, durfde ik niet vragen. Zij verbrak het eerst het stilzwijgcn. //Willem, je bent veranderd," zei ze. ,/ledereen verandert door den tijd," antwoordde ik, terwijl ik poogde te glimlachen. /Wanneer ik je zeg, dat de herinnering aan je gelaat zooals ik het de laatste maal zag, mij kwelde, zelfs in rnijn vroolijkste oogenblikken, wilt ge mij dan gelooven, Willem Was ik waar geweest voor mij zelve, ik denk, dat ik geleerc zou hebben je lief te hebben." Zij sprak op een toon vol berouw. //Een- of tweemaal heb ik van je gehoord," zei ze zacht. ,/Nu ben je rijk, zegt men, maar ongelukkig." ,/Hoe zou ik gelukkig kunnen zijn antwoordde ik. //Ik beminde je, doch moest je verliezen." z/Kan een man werkelijk zoo liefhebben zei ze. Alle mannen zijn dan niet gelijk z/Genoeg van mij," zei ik. //Vertel mij iets Zeeland alhier moest blijven, bracht zijn broeder, die naar Engeland terug keerde, op de boot. Onderwijl beiden in een druk gesprek gewikkeld waren, vertrok de boot. Aan het verzoek van den jonggehuwden man om aan wal te worden gezet, kon geen gevolg worden gegeven, waarop deze toen het schip even buiten de haven was, overboord sprong. Onmiddellijk stopte de boot en zette een sloep uit, doch aan de bemanning van de sloep van den in de haven liggenden Hollandschen afhaalkotter gelukte het den man aan wal te brengen. Zonder eenig letsel bekomen te hebben kwam hij met een nat pak bij zijne jonge vrouw die zeker wel niet weinig zal geschrokken zijn, terug. (VI. Ct.) De heer Th. K. uit Londen kwam eergisteren te Amsterdam plaatsen bespreken voor een der tribunes, waar de optocht bij de Inhuldigings- feesten voorbijkomt. Hij zeide tot den heer Dudok de Wit, die over deze plaatsen te beschikken heeftySchrap u op een der eerste rijen maar eenige plaatsen door." Deze voldeed hieraan gaarne en vijf met een kruisje doorhalende, merkte hij op//da's hon- derd gulden." z/Ga uw gang maar", antwoordde de heer K. De heer De Wit schrapte door en toen hij een twintigtal had, keek hij zijn bezoeker eens aan, waarop een //toe maar volgde. Toen de rij vol was en 75 plaatsen ten bedrage van 1500 waren besproken, zei de heer K. z/Nu de volgende rij Met een vroolijk gezicht merkte de heer De Wit nog 75 plaatsen, waarna de heer K. drie lapjes van 1000 neerlegde om te betalen en verdween. J. O. hoofd der openbare school te Waarde, thans in voorloopige hechtenis te Middelburg, als verdacht van het plegen van onzedelijke handelingen met minderjarige kinderen, is voor- loopig een maand geschorst, met behoud van traktement. Een 7 ljarig man uit Bruinisse is naar de gevangenis te Zierikzee overgebracht. Hij wordt verdacht van verschillende diefstallen. Deze grijsaard staat zeer ongunstig bekend. Nog onlangs heeft hij een jaar gevangenisstraf ondergaan wegens diefstal. Een jong man die zich Donderdag met zijne bruid te Amsterdam ten stadhuize vervoegde, tot voltrekking van zijn huwelijk, kwam bij de vragen van den ambtenaar van den burgerlijken stand tot inkeer, en weigerde ondanks de jeremiades der familie en de tranen der bruid, het gebruikelijke en beslissende jawoord uit te spreken, zoodat het jonge paar ongetrouwd het stadhuis verliet. De justitie uit Maastricht heeft zich naar Vaels b?geven, waaronder de volgende omstandig- heden een doodslag heeft plaats gehad. Twee landbouwers S. en N., kregen om een nietige zaak twist, die zoo hoog liep, dat N. aan S. met een schop een slag op het achterhoofd toebracht, tengevolge waarvan deze in een versch gegraven put viel. Toen men hem er uithaalde, was hij dood. Bij de lijkschouwing werd een breuk van de ruggegraat geconstateerd. De verslagene was 64 jaar oud en ongehuwd. N. is gevankelijk naar Maastricht overgebracht. Maandagvoormiddag lag te Heemstede op den binuenweg, midden op de rails van den tram eene vrouw van omstreeks 70 jaar in bewusteloozen toestand, lijdende aan geeuwhonger. Door voor- bijgangers spoedig geholpen en nadat haar tevens het noodige voedsel was toegediend, kwam zij nog al spoedig tot haar bewustzijn, waarop zij meedeelde, dat zij de reis van Kampen te voet had afgelegd, om haar eenigen zoon, die te 's Gravenhage ziek lag te gaan bezoeken. Zij zag er zeer knap uit door eenige omstanders werd haar eenig geld ver- schaft, en door een inmiddels verschenen veld- wachter een tramkaartje totLeiden. van je zelve. Zeg mij, hoe ik je helpen kan. Je echtgenoot Vlug en scherp haalde zij adem. De kleur vloog naar hare wangen terug en haar oogen glinsterden vreemd. Ze sprak evenwel kalm en duidelijk z/Ik heb geen echtgenoot." //Is hij dan dood z/Neen," zei ze bitter, //neenliever moest ik zeggen, dat ik geen echtgenoote was. Willem, zeg mij eens, haatte je ooit een man Ik antwoordde met nadruk en naar waarheid z/Ja, van het oogenblik af, dat ik den ellendeling zag met wien gij vluchttet, haatte ik hem. Hoe beschrijf ik u mijn gevoel, nu mijn vermoeden waarheid bleek Ik drukte mijne lippen opeen. Ik wist, dat mijne stem even bitter klonk als de hare. z/Zet u neer en zeg mij alles," sprak ik. //Zeg mij, vanwaar gij gekomen zijt, en hoe ge wist, dat ik hier woonde." Ik meende de zekerheid te hebben, dat, indien ik slechts wist vanwaar zij gekomen was, die kennis mij in staat zou stellen, de hand te leggen op den man, dien ik hebben wilde. Thans had ik een levensdoel. z/Ik ben hier sedert eenige maanden," vervolgde Anna. z/Hier, in dezen omtrek #Ja, verscheiden malen heb ik je reeds gezien. Ik woon in een huis slechts luttele mijlen hier Dinsdag werd te Amsterdam in het ge- bouw der Twentsche bank aan een looper 700 ontstolen. De man bemerkte het verlies terwijl hij het gebouw verliet, zoodat men terstond alle personen, die zich voor de loketten in de vestibule bevonden, kon fouilleeren. Het geld kwam echter niet te voorschijn. Het negenjarig zoontje van een Volendam- mer schipper zag in de verte het vaartuig van zijn vader uit zee terugkeeren en liep reeds naar de haven om hem te verwelkomen. Zonder door anderen gezien te worden, geraakte het kuaapje in de haven, en juist toen zijn vader deze binnen zeilde, kon hij aanschouwen, dat men het lijk van zijn zoontje ophaalde De politie te Haarlem had Maandag last om zekeren K. te arresteeren en zag hem op straat, bij de Gasthuisstraat. Dadelijk begou een jacht door een rechercheur op de fiets en een agent te voet die straat door en ook de Boeren- steeg, doch toen was K. verdwenen. Hij was een daar liggend hofje binnengeloopen was de trap van een woning opgegaan en had zich gewoon te bed begeven. Toen de bewoners den ongenooden gast bemerkten was hij spoedig tegen zijn zin weer op straat, doch toen arresteerde de politie hem weldra. Naar men meldt wordt de postbode tusschen Herwijnen en Gorinchem sedert eenigen tijd bij zijn bestellingswerk steeds gevolgd door een duif, welke, zoodra hij des avonds weer te Gorinchem aankomt, terstond naar Herwijnen terugvliegt. Zoolang de man aan het brievenbestellen is, blijft de duif gestadig om of bij hem. Zelfs wanneer hij hier of daar een huis moet binuengaan, gaat de duif mede. Dat de duif den man goed kent, blijkt hieruit, dat, wanneer een enkele maal een plaatsvervanger den dienst verricht, zelfs in het uniform van postbode, het duifje dan niet medegaat. Een 30-tal haringloggers zijn uit Emden zeewaarts gestevend om op de haringvangst te gaan. Tal van Nederlanders zijn hier aan boord, want wij hebben hier te doen met een verplaatst bedrijf. Om de invoerrechten te ontgaan, hebben de reeders van Vlaardingen zich daar gevestigd. Zondagavond, half tien stond te Amsterdam op den hoek van de Kinkerstraat en de Da Costa- straat een palingkoopman met luide stem zijn waar te venten, toen een agent van politie hem verzocht met dat schreeuwen op te houden, geen vaste standplaats in te nemen en met zijn kar verder te gaan. De koopman beantwoordde dit verzoek met de uitnoodiging aan den agent om zijn jas uit te trekken en een robbertje te vechten, terwijl hij dezen tevens allerlei liefelijke benamingen naar het hoofd wierp. Toen de koopman op het herhaald verzoek van den agent om door te gaan toch zijn waar bleef uitschreeuwen, vroeg deze hem zijn naam en woonplaats, terwijl hij tevens het nommer van de kar opschreef. Nu werd de koopman bepaald boos en gaf den agent een hevigen vuistslag in het gelaat. De agent trachtte daarop den koopman te arresteeren, maar hij werd daarin verhinderd door het publiek, dat zijn handen vasthield, hem trapte en schopte. Een oogenblik gelukte het den agent een alarmsignaal te geven, maar het instrument werd hem uit de handen geslagen en men drong zoozeer tegen hem op, dat hij van zijn wapens geen gebruik kon maken. Een ooggetuige snelde naar den in de nabijheid zijnden politiepost op de Nassaukade, waar hij de aanwezige agenten waarschuwde. Vier agenten snelden dadelijk naar het aangewezen punt om hun kameraad te helpen. Met sabel en wapenstok maakten zij spoedig ruim baan het gelukte hun den agent te ontzetten en tevens den palingkoop man en een der belhamels te arresteeren. Een ergerlijk staaltje van dierenmishandeling is Pinkster-Maandag in den Haag voorgevallen. Volgens ooggetuigen heeft een slagersknecht met een vleeschhaak een hond de tong uitgerukt, zoo dat het dier in het honden asyl moest worden afgemaakt. vandaan. Ik gevoelde mij gelukkiger in de wetenschap, dat ik een vriend in de nabijheid had, die mij in geval van nood zou bijstaan." »Ga voort," zei ik met heesche stem, en drukte hare hand. z/Hij was mij moede geworden. Daarom zond hij mij hierheen. Ze zei dit alles op spottende toon. »Anna, waart ge zoo laag gezonken, dat ge kondt voldoen aan zijn verzoek riep ik uit. Zij legde de hand op mijn arm. //Ge zult nog meer hooren," zei ze. //Luister Hij sloeg mij, vdor wij scheiddenhij vloekte en sloeg mij Sloeg mij Haatte je ooit een man, Willem Ik strekte de armen uit. Mijn hart was vol woede. ,/En jij werd liever de vrouw van dien man, dan de mijne snikte ik. Nog mijne liefde, noch de aanblik van al haar leed konden dit verwijt op mijne lippen terughouden. Zij sprong op en riep//Jij Denk jij Maar wacht, lees. Eerst dezen morgen kwam ik het te weten Met een gebaar van afkeer wierp ze mij een brief toe. Ik maakte hem open. (Wordt vervolgd.) Een politieagent, die een onderzoek wilde in- stellen ten huize van den baas van den slagers knecht, werd volgens zijne verklaring door den patroon daarin bemoeilijkt. Te Vaals geraakten bij het bouwen van een huis twee werklieden in twist, waarbij de een in dronken toestand den ander met een schop doodsloeg. Hij werd onmiddelijk in hechtenis genomen. Een 76jarige vrouw te Alengon werd uit de kerk komende, door een 18jarigen wielrijder overreden en viel zoo deerlijk, dat zij eenige uren later den geest gaf. De wielrijder kwam van eene helling en had zijne vaart niet kunnen stuiten, daar zijn rem gebroken was. Bij Luzern reed een trein midden onder een groep wegwerkers zeven man werden terstond gedood verscheidenen werden gekwetst. Te Nettlebank, een Engelsch dorp, is een gruwelijke moord gepleegd. Een manden maker heeft daar zijn vrouw en vijf kinderen, waarvan het oudste vijftien jaar, met een bijl het hoofd ingeslagen, lerwijl zij in bed lagen. De vrouw en de drie jongste kinderen zijn aanstonds ge- storvende twee oudsten leefden na eenige uren nog, maar hun wonden zijn doodelijk. Na deze slachting aangericht te hebben, heeft de man zich den hals afgesneden. Men denkt dat hij krank- zinnig was. Te Autwerpen is een inspecteur van politie, die zich had schuldig gemaakt aan ontvreemding van geld, dat bij het fouilleeren werd gevonden op aangehouden personen, veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Te Brederitz (provincie Saksen) is de locomotief van een zandtrein, waarop een machinist, een stoker en twee andere werklieden meereden, tegen een stellage opgereden. Tengevolge daarvan werd het dak van de locomotief in eengedrukt en kwamen alle vier om het leven. Ter eere van de overwinniug van de liberalen te Ath schoten vier werklui te Basecles een mortier af. Bij het laden van het allengs heet geworden stuk ontplofte opeens de lading zonder lont en alien kregen ernstige wonden. Een werd doodelijk getroffen, en een ander, een man van dertig jaar werd blind. Een Israelitisch bewoner van Maagdenburg had aan den Keizer verlof gevraagd zijn zevenden zoon Wilhelm te mogen noemen en zijne majesteit als peter bij het standesambt te mogen vermelden. Hierop ontving de verzoeker de zonderlinge mede- deeling dat de vermeldiug van dezen allerhoogsten naam als peter in het kerkboek der Israelieten verboden is. De beweging tegen het dragen van een corset heeft nergens zooveel ingang gevonden als in Rusland, en de pers heeft daartoe krachtig medegewerkt. Thans is er zelfs van regeerings- wege een verbod tegen uitgevaardigd. De minister van onderwijs heeft namelijk aan de leerlingen van meisjes hoogere burgerscholen, meisjes gym nasia, enz. verboden een corset te dragen. Een zangonderwijzeres te Parijs Mej. Rovello, had voor eenigen tijd heur haar verloren en ernstige brandwondeu bekomen door onvoorzichtigheid van haar kapper, die haar een haarwassching met pe troleum gaf in de nabijheid van een onbedekte spiritusvlam. Zij eischte deswege schadevergoeding en de rechtbank heeft haar die nu toegekend, evenwel niet, zooals zii eischte, 12,500 franks, maar slechts 2000 fr. Volgens berichten uit Kingston (Jamaica) is het Eng. stoomschip Belvidere, met een lading fruit van Port Antonia naar Boston bestemd, 5 mijlen ten zuiden van Kaap Mavsi (Cuba) gestrand. Volgens rapport van de gezagvoerders der stoom- schepen Ethelred en Beverley, die het stoomschip aantroffen en zich aan boord begaven, was het verlaten en waren lading en inventaris verdwenen. Aan boord bevonden zich bij 't vertrek uit Port Antonio 22 passagiers en 40 man equipage en te Kingston werd verondersteld dat deze waren gered door een stoomschip van dezelfde maatschappij. Dit is echter gebleken onjuist te zijn, daar het stoomschip te Kingston is aangekomen zonder de opvarenden en gerapporteerd heeft dat volgens Cubanen de Spanjaarden het stoomschip moedwillig hebben doen stranden door het vuur van kaap Maysi te veranderen. Ilulal. Huwelijks-aangiften. 27 Mei. Johannes Elisius Fricot, oud 36 j., jm. en Eugenia Johanna Janssens, oud 27 j., jd. Geboorten. 19 Mei. Elisabeth, d. van Jan irancies Magnus en van Johanna Catharina Esseling. 21 Mei.^ Paulina Maria, d. van Petrus Judocus Vink en van Anna Kalscheur. 29 Mei. Jan Francies, z. van Cainillus Bosschaert en van Maria Catharina de Kraker. Overlijden. 17 Mei. Anna Wage, oud 30 j., echtg. van Barnabas Maximilianus Heijman. 18 Mei. Petronella Jacoba Hekelaert, oud 71 j., d. van Jacobus Nicolaas en van Jacoba Catharina Beerten. 20 Mei. Een als levenloos aangegeven kind van het mann. geslacht van Johannes Verbist en van Apolonia Maria van Goethem. 29 Mei. Honri Willem Cornelis de Lozanne oud 6 j., z. van Petrus en van Helena Cornelia Eijlders. Clintre. Huwelijks-voltrekkingen. 4 Mei. Rochus Franciscus Pharazijn, oud 24 j., jm. en Celesta Philomena van der Kelen, oud 23 j., jd. 11 Mei. Carolus Ludovicus Ringoot, oud 35 j., jm. en Clementina Meerschaert, oud 34 j jd 17 Mei. Josephus Bogaart, oud 26 j., jm. en Maria Cecilia de Rijcke, oud 23 j., jd. 25 Mei. Augustus Augustinus Haegeman, oud 24 j., jm. en Maria Louisa Buijs, oud 21 j., jd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 2