i Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3620. n Zaterdag 4 Juni 1898. 38e Jaargang. ;n. De oorlog tusschen AMERIKA en SPANJE. 3P DE SEZDS. Binnenland, 99 ABOKNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijg slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van WESTDORPE maken bekend, dat van de aandeelen der geldleening ten laste dier ge- meente, in 1890 aangegaan, op heden zijn uitgeloot, de nummers 7, 11, 18, 29 en 43. Westdorpe, 1 Juni 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. VAN WAES. De Secretaris, M. KiEBOOM. Men heeft maar weer voor 't kiezen,/Het gevecht bij Santiago,/het bombardement van de forten bij Santiago„de verkenning door admiraal Schley;" „de -schermutseiing tusschen de forten van Santiago en de Amerikaansche schepen" men zieter is gezorgd voor alle smaken Er is bij Santiago de Cuba, de stad aan Cuba's zuidkust iets gebeurd, dat staat vast, er is over en weer geschoten en er is nu volkomen, ontwij- felbare zekerheid verkregen, dat admiraal Cervera toen nog in de haven was (nu heet't uit Kingston op Jamaica), dat de Spaansche admiraal met zijn vloot na proviandeering te Santiago, in oostelijke richting is weggestoomd Reuter's correspondent te Port-au-Prince heeft de primeur gehad van het nieuws, dat er geschoten is op de forten van Santiago door Amerikaansehe schepenvan Havana uit werd men (officieel) ingelicht en te Madrid, en te New-York, en te Washington, doch het marine-departement te Was hington had Woensdagmorgen al evenmin eenig bericht ontvangen als Dinsdagavond, welke vol komen afwezigheid van mededeelingen het depar- tement deed gelooven dat de kanonnade zonder beteekenis geweest is. Een telegram uit Havana gaf in dezen vorin de officieele lezing van den strijd bij Santiago De Amerikaansche vloot, bestaande uit de ,/Iowa" .Massachusetts", //Brooklyn", „Texas", „New- leans", „Marblehead", Minneapolis" en nog l kruiser, benevens zes andere schepen, nam A Mei positie aan de Westzijde van den ingang Jer haven van Santiago. De eerste vijf schepen openden het vuur. De Spaansche kruiser ,/Chris- tobal Colon" lag ten anker nabij Punta Gorda en kon van zee uit gezien worden. De batterijen van Morro, Solapa, Punta Gorda en van de „Colon" PKOILLETON. Vrij hewer kt door A MO. 4) In dezen toestand vernam ik zonder de minste aandoening, zonder de minste vreugde of zelfvol- daanheid, dat een mijner verre bloedverwanten, van wien ik niets verwachtte, gestorven was en zijne groote bezitlingen aan mij had nagelaten. Die onverwachte rijkdom was mij slechts in zooverre welkom, als hij mij in staat stelde mij te bevrijden van een arbeid waarin ik niet het geringste belang meer stelde. Ware hij maar eenige jaren eerder gekomen Alle dingen komen, helaas, in dit leveu te laat. Thans was ik niet langer genoodzaakt met menschen om te gaan ten einde in mijn levens- onderhoud te voorzien. Ik wilde nu geheel in afzondering leven. Ik deed mijne praktijk aan een ander over, kocht een klein huis op eenige mijlen afstands van Bussum, en verliet mijne woonplaats. In mijn nieuwe omgeving was ik geheel onbekend en kon ik leven zooals ik dat verkoos. Gedurende verscheiden maanden was mijn leven dan ook dat van een kluizenaar. Voor mijn dagelijksche behoeften zorgde een knecht, die sedert eenige jaren in mijn dienst was. Handig en trouw was hij en eerlijk als goud, doch zeer beantwoordden het vuur der Amerikanen. De Amerikaansche oorlogsschepen losten zeventig scho- ten, hoofdzakelijk met zware projectielen, zonder evenwel eenige schade aan te richten. Het bom bardement duurde negentig minuten. Daarna trokken de Amerikanen terugeen hunner hulp- kruisers had averij gekregen. Men merkte op, dat twee bommen ontploften voor den boeg van de „Iowa" er brak brand uit aan boord van een ander oorlogsschip verscheiden kogels vielen in de haven in de nabijheid der Spaansche oorlogs schepen. Te Santiago heerscht groote geestdrift. Volgens een ander telegram uit Port au Prince hebben de Spaansche batterijen twintig minuten lang een heftig vuur onderhouden, hetwelk daarna verzwakte. De Amerikanen richtten toen hoofd zakelijk een krachtig vuur op El Morro, dat totaal vernietigd werd. De marine-autoriteiten te Havana berichtten naar Madrid kort en bondig, dat de vice-admiraal van Amerika, Schley, de versterkingen der haven- invaart aanviel en dat de /Colon" het Spaansche oorlogsschip, dat aan de monding der baai lag, den a&nval afsloeg, geholpen door de kanonnen der forten, terwijl de Amerikanen schade opliepen aan hunne schepen. Feitelijk sehijut de schout bij nacht Schley niet meer dan een verkenning bedoeld te hebben in elk geval kan de lossing van een 80tal schoten gedurende vijf kwartier door veertien Amerikaansche schepen, geen bombardement worden geheeten en de terugtocht, zij 't al met een beschadigden hulpkruiser, naar 't heet, geen vlucht of retirade waarschijnlijk heeft men van Amerikaansche zijde besliste zekerheid willen erlangen omtrent de aanwezigheid van Spanje's eskader in de baai en heeft men, nadat die verkregen was, de oude ligplaats weer opgezocht. Indien de schout bij nacht Schley werkelijk een formeelen aanval had gedaan op de ver sterkingen indien hij werkelijk de haven ge- forceerd had en een gevecht had aangegaan met Cervera's vloot zou hij buiten de instructies van de //Naval War Board" te Washington zijn gegaan, getuige de mededeeling dezerzijds, dat het bombardement ten zeerste te betwijfelen was en hoogst onwaarschijnlijk Of de kennismaking met de forten en de onderzeesche verdedigingsmiddelen Schley is mee- gevallen, is de vraaghij moet ontdekt hebben dat de batterijen veel sterker bewapend zijn dan hij meende en de mijnen veel talrijker zijn dan verondersteld werd dom. Hij was zoo aan mij gehecht, dat hij om mijnentwil bereidvaardig die diensten verrichtte, die gewoonlijk aan vrouwelijke dienstboden worden opgedragen. Dien avond, waarvan ik allereerst sprak, schenen mijne wonden minder dan anders te willen heelen. Het scheen mij toe, of vergetelheid al verder en verder verwijderd was. Ik zat uren achtereen in de vlammende kolen te staren en zag niets dan Anna's beeld. Hoe was het leven voor haar geweest en waar was zij op dit oogenblik P De gedachte om mijne eenzaamheid te verlaten, kwarn bij mij op. Ik wilde de wereld ingaan en haar vinden. Ik wilde van hare lippen vernemeu, dat zij gelukkig was. Was zij ongelukkig, dan zou ze van mij den troost ontvangen, dien een waar vriend geven kan. Reeds morgen wilde ik in mijn ongelukkig leven verandering brengen. Er was nog iets anders dat mij dwong mijne levenswijze te veranderen. Ik heb er nog niet over gesproken, en daar schaam ik mij over. Ik had dien morgen een brief ontvangen van mijne moeder. Sedert zes jaar -had ik haar niet gezien. Zij was voor de tweede maal gehuwd toen ik ongeveer den mannelijken leeftijd bereikte. Mijn sliefvader was een Luxemburger, en mijne moeder had mij, onder het storten van vele tranen, voor haar nieuw tehuis verlaten. Eenige maanden geleden was haar echtgenoot gestorven. Zij had mij toen verzocht, niet te komen, wat ik anders wel zou gedaan hebben. Zij had geen kinderen bij haar tweeden echtgenoot; daarom besloot zij, nu haar zaken geregeld waren, naar Nederland terug te keeren. Binnen een paar dagen zou zij te Utrecht zijn, waar ze mij hoopte te ontmoeten. Een telegram uit Cap Haytien meldt, dat volgens berichten uit Santiago de toestand der bevolking van die plaats sedert het begin der blokkade snel is verergerd en thans bijna wanhopig is. Aige meen verwacht men te Cap Haytien, dat Santiago spoedig in handen van de Amerikanen zal vallen. Een telegram uit Kingston (Jamaica) aan het Newyork Journal be vat nadere bijzonderheden over het bombardement van Santiago. Het bericht meldt, dat de Massachusetts het eerst het vuur opende. De Cristobal Colon en de zes strandbatterijen antwoordden. Het eerste vuren had weinig uitwerking aan beide zijden, doch later werd het beter. Verschillende granaten sprongen recht boven de Iowa of vielen gevaarlijk dicht bij de New-Orleans. Toen het bombarde ment geeindigd was, waren drie der batterijen tot zwijgen gebracht. De Eerste Kamer heeft het voornemen, nadat deze week de leeningwet en andere aanhangige wetsontwerpen zijn afgedaan, uiteen te gaan tot het laatst ran deze maand. Naar de N. R. Ct. verneemt, moet thans voorbereid worden eene wijziging van het binnen- landsch telegraaftarief, die voor telegram men boven een zeker woordental eene belangrijke prijsver- mindering zou tengevolge hebben. Daar de meeste perstelegrammen dat woordental overtreffen, zou deze categorie das vanzelf door dezen maatregel gebaat zijn, zonder dat er een bijzonder tarief voor perstelegrammen zou worden ingevoerd. TER NEUZEN, 3 Juni 1898. Op het vijfde Vlaamsch Zendingsfeest, dat Woensdag 15 Juni zal gehouden worden op de hofstede van den heer D. Scheele, in den Nieuwe Neuzenpolder onder deze gemeente, zullen als sprekers optreden de navolgende heeren, met het achter hun naam vermelde onderwerp Ds. I. G. Knottnerus te's Gravenhage: //Openings- rede" Ds. H. J. Kouwenhoven te Groningen ,/Het goddelijk gezag der II. S. levensvoorwaarde voor de zending"Ds. C. J. L. Ruijsch van Dugteren te Strijen //De Chineezen"Ds. L. H. Wagenaar te Middelburg ,/De zending als een deel onzer nationale roeping"Ds. Chr. Hunnin- gher te Vlissingen //Vasten of feestvieren de heer J. Zalman, te Amsterdam, zendeling onder Ofschoon ik haar in de laatste jaren niet had gezien, was ze mij toch nog altijd dierbaar. De gedachte echter, dat ze mij, haar eenig kind, zou terugzien als een schaduw van wat ik vroeger was, kwelde mij zeer. Ook om harentwil besloot ik dus mijne afzondering te laten varen. Ik wist immers niet, welke gebeurtenissen zich voor morgen nog zouden opstapelen. Nu terug naar dien avond Wij waren in 't hartje van den winter, 't Was vinnig koud. Alleen de gloed van het vuur brak de duisternis van de kamer, want mijne lamp was nog niet aangestoken. Ik had de luiken niet gesloten en evenmin de gordijnen laten vallen. Van tijd tot tijd zag ik naar buiten. Ik stond van mijn stoel op en ging naar de glazen- deuren die op den weg uitzagen, om te zien, wat voor weer het was. Toen ik daar stond, kon ik duidelijk zien, dat de hemel donkerder werd. Bovendien bemerkte ik, dat in den hoek van elke ruit de sneeuwvlokken zich ophoopten. Ik trad dichter op het glas toe en staarde in de duisternis. Op korten afstand van mij stondAnna, mijne geliefde. Zij staarde in mijne half duistere kamer. Ik blikte haar een oogenblik als betooverd aan. Geen wonder, dat ik rilde, want zij stond voor mij als een beeld van vreeselijke ellende. Het zien van de kap, die zij op het hoofd had en die door de vallende sneeuw steeds witter werd, riep mij tot mij zelf en deed mij trillen .bij de gedachte, dat het toch werkelijk Anna was, die daar voor mij stond. Met een zachten kreet schoof ik de sluiting der deuren op zijde en duwde ze open. Zonder een woord te spreken Israel^Hebben de kinderen Israels hunne roeping in Gods Koniukrijk vervuld Ds. W. Lamers G.Hzn. te Goes //Een nieuwe eeuw" Ds. C. van Koetsveld C.Ezn. te Goes //Het uitganspunt en den omvang der zending"Ds. M. Mooij te Dordrecht: //Paulus als zendingsman"; Prof. Dr. J. J. P. Valeton Jr. te Utrecht: //Slotrede." De zang zal worden begeleid door het muziek- gezelschap //Hosanna" uit Goes, terwijl gedurende de pauze een zanguitvoering zal worden gegeven door de zangvereeniging Excelsior" te TerNeuzen. Wij bezochten heden de tentoonstelling van rij- wielen in het //Hotel de Commerce" bij den heer J. Michielsen alhier, geexposeerd door Ge- broeders Kaan te Hoek. Zij bevat een zeer uitgebreide sorteering rijwielen in diverse kleuren. Er is keus voor ieder, die voor een billijken prijs een rijwiel verlangt. De expositie is inderdaad schoon te noemen. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoorweg alhier de volgende zeeschepen aangekomen om aldaar te lossen of te laden. Januari Februari Maart April Mei 36 30 34 33 41 174 18 s., 7 ij., 3 h., 3 p.p., 1 m., 1 k., 3 1., 18 s., 3 m., 3 ij., 2 h., 1 p.p., 3 1., 19 s., 6 ij., 3 m., 2 h., 2 k., 1 lbz., 11., 16 s., 6 m., 6 ij., 2 h., 2 p.p., 1 lbz. 17 s., 8 ij., 6 h., 4 m., 2 p.p., 1 k., 1 lbz. 21., 78581 72019 82754 65591 89046 387991 Uitgevaren zijn in Januari 24, in Februari 24 in Maart 24, in April 26 en in Mei 23 zeeschepen, totaal in dit jaar 121. De heer J. H. F. Claessens, ontvanger der directe belastingen te IJzendijke, is als zoodanig benoemd te Twello. Hoek. Woensdagavond 1 Juni trad voor een niet al te voile maar toch goed bezette zaal de heer A. Bedet op, ten einde de aanwezigen tot trad mijne geliefde in mijne kamer. Zij was ge heel in een donkeren, met bont versierden mantel gehuld. Toen ze mij voorbijging, voelde ik dat zij nat was van de half gesmolten sneeuw. Ik sloot de deuren en keerde mij daarop met kloppend hart tot mijne bezoekster. Bij de sche- mering kon ik haar bleek gelaat zien. Haar mantel viel op den grond en ik zag nu ook hare blanke handen. Ik nam ze in de mijne. Zij waren koud als ijs. //Anna, waarom ben je hier zei ik zacht. //Ge zijt welkom, hetzij ge mij vreugde of smart brengt." Nog sprak ze geen woord. Een rilling liep over hare leden. Hare handen klemden de mijne vaster. Ik bracht haar bij het vuur, dat ik op- pookte, totdat het helder vlamde. Zij knielde bij den haard neer en warmde de handen. Hoe anders zag zij er vroeger uit Opeens hief zij haar gelaat naar het mijne op. In haar oog flikkerde een somber vuur, dat ik nooit te voren daarin had gezien. //Anna Anna riep ik. z/Maak licht," fluisterde zij. //Laat mij nog eens het gelaat van een vriend zien indien ge ten minste mijn vriend nog zijt." //Ik ben je vriend voor eeuwig," zei ik en haaslte uyj aan haar wensch te voldoen. Toen ik de lamp op tafel plaatste, stond zij op. Ik bemerkte nu, dat zij in diepen rouw was. Was zij weduwe? Wij stonden eenige oogenblikken stilzwijgend tegenover elkander. De blijdschap van het weder- zien scheen mij van de spraak te hebben beroofd. Ik kon niets doen dan haar aanstaren, en mijn ouwilligen geest zeggen, dat ik niet droomde, sr P e A TER VEimSdlE E«ERA\T Uit blad verschijnl ilaandag-, Woeosdag- en Vrijdagavond, uit^ezonrterit op »estdagen, bij den nitgever P. J. VAH DE IAMDE te Ter \euzen. Maand. Getal. Geladen met JK. m. inhoud I bruto. In deze kolom beteekenen de letters s. stukgoederen, ij. ijzer, h. hout, pp. pijpaarde, m. minerie, k. kolen, lbz. landbouwzout, 1. ledig. w> II

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1