Algemeen Nieuws- en Advertentieblad Zeeawscii-Vlaander® voor KERMIS te Axel, No. 3615. Zaterdag; 21 Mei 1898. De laatste uren van den heer Gladstone. De oorlog tusscken AMERIKA en SPANJE. Gemengde berichten. 38e Jaaro;an£. ABONNEMENT: Per drie maauden binnen Ter Neuzen 1,— Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,324- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Inzending van advertentien voor 3 uren Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel rneer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. op den dag der uitgave a&nvang nemende Maandug 30 Mei en eindigende Donderdag 2 Juui 1898, des nachts te 12 ure. Burgemeester en Wethouders van Axel, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. Kalm en vredig is gisterenmorgen 5 uur Enge- land's groote staatsman den doodslaap ingeslapen. Omringd door zijn familieleden, door zijn vnen- den, is hij verscheiden, onbewust, onwetend. Het was voor niemand in de omgeving plotse- ling toen de mededeeling kwam heden zal het afloopen. De sterke coustitutie van den lijder heeft hem een lang ziekbed verschaft, wonder zou dat gestel geweest zijn, zoo het nog langer had gedragen het laatste lijden. Er was in den loop van den dag een nieuwe opleving gekomen. De pols was bijna onmerkbaar, de ademhaling toonde een zonderlinge afwisseling nu eens een paar minuten hijgeud en snel, dan plotseliug verdwenen. Aoedsel kon de patient niet innemeneen paar lepels bouillon werden hem met groote moeite toegediend. Zijn drank weigerde hij. In den namiddag sliep hij in, om met meer wakker te worden. Volgens berekening van de geueesheeren kon het einde tegen vier uur daar zijn. De Irish Mail zou te Sandicroft stoppen om een nieuwen geneesheer uit Londen gelegenheid te geven aan het ziekbed zijn diensten te ver- richten. Het was niet meer noodig. Gladstone heeft zijn langdurig en pijnlijk lijden gedragen met de kracht en den moed die zijn karakter eigen waren. Toen hij nog bij kennis was, tijlde hij het leed van hen die achterbleven meer dan ziju eigen smart. De bewoners in den omtrek hielden nun mede- burger hoog, verdrongen zich voor de bulletins die bijna ieder uur omtrent den toestand inliehting gaven. Nog den avond van V oensdag werd de stervende herkozen als beschermheer van Ilawarden Institute, dat hij in Mei 1893 opende. Deze hulde gewordt zijn nagedachtenis en zijn nabestaanden. Heel waarschijnlijk klinkt't niet, ook al verkeert men nog onder den onmiddellijken iudruk van admiraal Cervera's handige verrassingstaktiek met de bekende kostelijke resultaten, doch 't heet uit Madrid, dat de Spaansche scheepsmacht reeds in de Cubaansche watereu is gearriveerd en de Amerikaansche kanonneerboot r I riton zou de onderhandelingen over de uitwisseling van ge- vangenen alleen hebben aangeknoopt om zekerheid te erlangen over de sterkte van Spanje s eskader in de golf van Havanna. Heel veel gelegenheid om nieuws van beteekems op te doen, hebben die onhandelaars dan toch niet gehad Maarschalk Blanco heeft den heeren geen kans gegeven iets van beteekenis te ontdekken. Terwijl hij te rade ging met de autoriteiten over de uitwisseling van de twee zoogenaamde bericht- gevers van New-Yorker bladen (feitelijk flink ge- wapende, van photografie-toestellen voorziene spionnen, die reeds belangrijke gegevens hebben bijeengebracht) belette een Spaansche kanonneer boot den onderhandelaars poolshoogte te nemen Heel veel zaaks is 'tniet, waar Ameiika zich moeilijk om maaktde eene ,/berichtgever" staat in Spaanschen dienst op Cuba en is geboren Cubaan. In elk geval speelt maarschalk Blanco in deze weder de mooiste rol zelfs in Engeland moet men erkennen, dat Spanje zich geregeld heel wat behoorlijker en gepaster gedraagt dan Amerikaterwijl de Spaansche autoriteiten alle beleefdheden bewijzeu aan de onderhandelaars over de uitlevering en alle voorzorgen nemen voor het Amerikaansche schip, komen de Amerikanen onder valsche voorwendsels spionneeren Zoo heeft men nu ook zekerheid, dat te New- York particuliere brieven, bestemd naar Spanje, eenvoudig worden geopend en vernietigd, zelfs brieven met geldswaardige papieren Daartegen- over staat, dat door Spanje geen enkele dergelijke onbeschaamdheid is gepleegd. Nu zal't misschlen anders worden wat heel wel te begrijpen io Van Amerikaansche zijde schijnt voor t moment geen oorlogsdaad te verwachten te zijn, noch bij Cuba, noch bij Porto Rico, noch bij Manilla en in afwachting van het groote trelfen ter zee, houdt men zich in Amerika bezig met 1 uchtkasteelen Een nieuwe lichting vrijwilligers moet opgeroepen worden, minstens 50,000, hoogstens 200,000 naar de Philippijnen zouden niet 5000, met 10,000, niet 15,000, niet 20,000, doch voile 30,000 man gaan Ondertusschen is Manilla weer van het verkeer afgeslotenop protest van Spanje heeft de tele- graaf-kabelmaatschappij besloten geen berichten uit Manilla meer aan te nemen, alvorens het uit- einde van de kabel weder te Manilla veroonden is. De Engelsche stoomboot „Esmeralde is van Manilla aangekomen te Hong-kong met 400 vluchtelingen, waarvan het meerendeel Chineezen zijn. De boot brengt het bericht mede, dat de Amerikaansche kruisers „Concord' en „Boston zich zullen begeven naar Iloilo (eiland Pa nay) en verwachten dat deze havenplaats zich onmiddel- lijk zal overgeven. Zij hopen ook weder te kunnen buitmakeu de Amerikaansche boot „Saranat, die kolen in heeft. De blokkade van Manilla is zeer streng. Tal van vreemde vaartuigen mogen de haven niet binnenloopen. De opstandelingen zijn onmachtig om de Ame- rikanen te helpeude helft is ten gunste van Spanje gestemd. De Amerikanen vonden het arsenaal te Cavite geheel en al ledig. De kolonel der artillerie Miguel pleegde zelfmoord orndat hij bevond dat de voorraad munitie verdwenen was. De gouverneur van Manilla zoekt de opstandelingen voor zich te wiunen en stond de instelling van inlandsche bestuursraden toe. De Amerikanen hebben de vijandelijkheden uitgesteld tot de aan- komst der nieuwe troepen. Nu komt juist uit Madrid bericht, dat de com mandant van het reserve-eskader te Cadix Camara, te Madrid is ontboden ter voorbereiding der expeditie naar de Philippijnen en uit Petersburg komt de mededeeling dat Japan bij Rusland heett geprotesteerd tegen de inbezitneming van de Philippijnen door Amerika, welk doen moreelen steun zou vinden en bij Rusland en bij Oostenrijk en bij Frankrijk. De onthullingen van de Frankfurter /.eitung over een geheim Russisch-Oostenrijksch verdrag hebben in politieke kringen veel opschudding gewekt, hoewel het vertrouwen in de waarheid niet heel groot was. De Oostenrijksche Minister van Buitenlandsche zaken heeft kort en bondig verklaard dat de Frankfurter Zeitung een zot verziusel heeft gepubliceerd. Het is nu aan de Frankfurter haar bericht te bewijzen. Mag men het Neue Weiner Tageblatt gelooven, dan is de kopy van het onthullingsstuk reeds eenige weken geleden aan een Weenensch weekblad aangeboden, doch door de redactie geweigerd. ten deel viel aan den heer Th. Moorhem en de derde aan den heer J. de Theije. De bekwaamste poppen gooier, die „Klara enkele malen achtereen over het hoofd deed tuimeleu was de heer A. Bernaert alhier. Ook de heeren A. de Blieck alhier en C. Jonkheim te Boschka- pelle, die respectievelijk den tweeden en derden prijs behaalden, toonden eveneens veel handig- heid te bezitten in het gooien naar poppen. RECHTSZAKEN. Door de rechtbank te Middelburg is J. L. A. de L., oud 28 j., te Middelburg, wegens smaadschrift en beleediging in het weekblad //De Toekomst veroordeeld tot f 100 boete, subsidiair 80 dagen hechteuis. Een koetsier te Elten, die Dinsdag eene trouwpartij had gereden, had bij die gelegenheid zooveel gedronken, dat hij van den bok van zijn rijtuig viel en aan de gevolgeu is overleden. Te Gulpen werd door een Duitsch sprekend persoon een valsch bankbiljet van f 25 in betaling gegeven. Toen het bedrog ontdekt werd, had de uitgever zich reeds per rijwiel in de richting van Maastricht verwijderd. Bene vrouw te Drachten, die gerechtelijk uit hare woning zou worden gezet, verdedigde hare woning met hamer en mes zoo wanhopig, dat twee marechaussee's ernstig verwond werden. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt. In het Hellegat onder de gemeente Willem- stad is de houten tjalk van schipper M. de Vries van Sliedrecht omhoog gevaren. Het vaartuig is reeds gebroken, terwijl de lading, bestaande uit 65,000 Waalsteenen, bestemd voor Vlissingen, bij laagwnter zooveel mogelijk in andere schepen zal worden overgeladen. Schip en lading zijn geassu- reerd. Tegen het vonnis, onlangs door het kanton- gerecht te Goes gewezen tegen een vrachtrijder te Colijnsplaat, waarbij deze werd ontslagen van rechtsvervolging, nadat hij had terechtgestaan ;ens het vervoeren van een brief tegen genot van vracht, heeft de ambtenaar van het O. M. jij dat kantongerecht hooger beroep aangeteekend. Uit Monster schreef men in de vorige week Reeds een paar avonden werden er proeven ge- nomen met de electrische verlichting. Het resul- taat was nog niet heel bevredigend, tengevolge van fouten in de aausluiting, die echter weldra zullen verdwenen zijn. Dit moet echter in elk geval gezegd worden de oogenblikken, dat het licht goed brandde, was het helder, zacht en aangenaam. TEIt NEUZEN, 20 Mei 1898. De Roomsch-Katholieke kiesvereeniging te Hulst, heeft besloten de aftredende leden, de heeren J. A. van Rompu, A. MoerJijk en L. van Waesberghe-Janssens weder candidaat te stellen voor de Statenverkiezing, en tegenover het lib. lid Mr. Van Deinse, geen cand. te stellen. N. R. Ct. Koewacht, 19 Mei. Heden gaf de liier ge- vestigde club ,/Exelsior" eenige wielrijdersfeesten, die in deze dagen van sport zeer in den smaak vallen. Van alle zijden waren geoefende rijders komen opdagen en 40 lieten zich voor de kampstrijden in- schrijven. Voor het vogelpik behaalde den eersten prijs de heer J. de Theije alhier, den tweeden de heer E. Dierick alhier en den derden de heer Th. van Moorhem te Moerbeke. Bij het ringsteken kreeg den eersten prijs de heer A. Bogaert te St. Jansteen, terwijl de tweede Voor eenigen tijd werd melding gemaakt hoe de vader van een ex-armvoogd in Opsterland voor ongeveer 4 jaren f 1000 gestort had bij den burgemeester, om het tekort te dekken van zijn zoon-armvoogd. Deze werd tot een jaar gevangenisstraf veroor deeld, en de rechtbank besliste, dat circa ^60 door dien ambtenaar verduisterd was ten nadeele van het armbestuur. De vader wendde zich tallooze malen tot den burgemeester, met verzoek de overgebleven f 940 terug te ontvangen, doch zonder succes. Eindelijk wendde hij zich 22 April tot den Commissaris der Koningin in Friesland, die een onderzoek toezegde. De vader heeft thans van den Commissaris der Koningin bericht ontvangen//dat blijkens een door hem ingesteld onderzoek, de bedoelde gelden door den burgemeester zijn gestort in de kas der armvoogdij te Langezwaag en in de rekening dier armvoogdij over het jaar 1894 zijn verantwoord dat, indien hij (de vader) meent nadere rekening en verantwoording dier gelden te kunnen vorderen, hij daartoe een eisch bij den burgerlijken rechter zal moeten indienen, doch dat er voor hem (den Commissaris) geen termen bestaan, verder in deze zaak tusschenbeide te treden. Er is Donderdag te Amsterdam druk getrouwd niet minder dan 78 paren verschenen ten stadhuize en derhalve druk feest gevierd. Een 3tal bruilofstgasten, twee mannen en een vrouw, sterk onder den invloed van het genotene, kwamen Vrijdagmorgen voor de woning van een hunner in de Enge Kerksteeg. Zij gingen alle 3 naar boven en hier kreeg de man twist met zijn vrouw over de derde, welke twist zoo hoog liep, dat er klappen werden uitgedepld en de vrouw in het gelaat verwond werd. Plotseliug liep de man naar de kast, haalde er een revolver uit en loste drie schoten op zijn vrouw, gelukkig zonder haar te verwonden. De dader, die hoogst dronken was, werd on- middelijk in hechtenis genomen. Terwijl men te Dinter (Noord-Brabant) met alle opgewektheid het vijf-en-twintig-jarig jubileum van den pastoor vierde, werd de feestvreugde op het onverwachts gestoord. Een jongmensch, dat tegen een der versierde palen opklom, om een vlag in orde te brengen, viel doordat het hout knakte en brak een arm. Een ander kreeg, terwijl hij zich dorpwaarls spoedde, onderweg een bloed- spuwing, en tot slot sloeg de bliksem tweemaal in den kerktoren, juist op het oogenblik, dat de nieuwe klokkeD voor het eerst zouden gebruikt worden. Te Sneek heeft een 64jarige bakker, die den volgenden dag in het huwelijk zou treden, zich door ophanging van het leven beroofd Toen Dinsdag de sluitboom aan den overweg te Groesbeek bij aankomst der treinen niet werd geopend of gesloten, werd een onderzoek ingesteld, waaruit bleek, dat de blokwachter dood in zijn wachthuis lag. Dinsdag is te 's Hertogenbosch een sigaren- maker, v. d. E. genaamd, naar het huis van be waring overgebracht, als verdacht van den avond te voren gepoogd te hebben in de Zuid-M illems- vaart, door middel van verdrinking, een knecht van het leven te berooven, die door zijn meester was uitgezonden om eene schuit terug te brengen, waarvan genoemde sigarenmaker met een zijner collega's die evenals hij dronken was, zich had meester gemaakt. Had de knecht, die voor zijn meester de schuit in veilige haven moest terug- brengen, niet kunnen zwemmen, dan ware hij waarschijnlijk verdronken, omdat de sigarenmaker v. d. E., na hem eerst uit de schuit in het water te hebben geworpen, alles heeft gedaan wat in ziju vermogeu was om te beletten, dat die knecht zich in zijne schuit redde. Zondagochtend speelde te Dordrecht een tweejarig meisje met haar vader op den zolder. Zonder dat de man het kon voorkomen, begaf het kind zich op een glazen lantaarn, waardoor het licht in de huishoudkamer komt. De kleine viel er doorheen en kwam, vreeselijk verminkt een verdieping lager neer. De direct ontboden genees- heeren konden na twee uren slechts den dood constateeren. De jonge koopman, die door het bijvullen van een petroleumlamp, terwijl deze brandde, den brand in de eerste Jansteenstraat te Amsterdam veroorzaakte, waarbij vier menschen het leven verloren, is door de rechtbank aldaar veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. De dochter eener zeer arme weduwe in de Friesche gemeente S., die steeds hare 70jarige moeder verpleegde, opdat deze niet in 'tArmhuis zou komen, kreeg de mazelen, en ging, hoewel de geneesheer zulks verboden had, nog alle dagen naar de veeDderij om een dag huur, die zij en hare moeder niet konden missen, te verdienen, met het gevolg dat het arme schepsel binnen weinige dagen overleed*. Ter verkrijging van een lijkkist begaf men zich eerst naar de diaconie en daarna naar't burger- lijk armbestuur, doch beide colleges weigerden. Door ingezetenen werd nu zooveel geld bijeen gebracht dat daarvoor een kist kon worden gemaakt. Door de politie te Arnhem is een loopmeisje van 14 jaren aangehouden, omdat zij, bij eeu winkelier in dienst, op verschillende kwitanties geld ontviug en het ten eigen bate aanwendde, alsmede verschillende voorwerpen uit den winkel verduisterde. In een onstoegezonden Amerikaansch dagblad, de Kanas City World", lezen wij zegt het TER NEDZENSCHE C0l!R4\T. Wt lllZcIlU-lllU van - „..rt llltr,-I-,,! bil den uit«ever P. Jf. VAW OK MXDE te Ter Benzen. Di« bind Tergcliijn< SaamlBif, Woeusilas- en Vr jdagavonil, nltge P m| a||

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1