'ELffl, SPORTHEMDEN. Het is nu wel bewesen SFEES ill, Kronen, Oranje-bleemen, Koningin Wilhelfnina-Guirlandes. Yissehers-ftrtikelen. m. Beetwortelsuikerfabriek. Mantelriemen, - Couriertasschen, REISTASSCHEN (City-Bags.) Goudschs- sn Roodbolkaas, Be Cooperative Cuivelfabriek le keur GRAS-ROOIBOTER (prima kw.) KRONINGSFEEST. „D E Z W A A N." Redding voor Borstlijders! De onie en vel betaie Balseiplllen ssn ni3TJwa VELOCIPEDE, VERHUISD NOOSBSTRAAT C 0. Nieuwe Zoutevisch dat de MERCURY het beste Rijwiel is. Yan 1 tot 8 Msi to De prijzen zijn momenteel zeer laag. C. RIBBENS, ROOD -ORANJE— W I T EN B V L A G G E N. L A U W Feestcommissie's c bij flinke orders eenige korting. Zending onder rembours. J. G. LOOIS, LANTAARKS in vsrschillsnds klsnrsn ggstrsspt id, fijn bsdrukt mst blosmsn. Yierkants Lantaarns. BALLONS in verschillende kleuren, geslreept Lampions en Ballons, Letter Lampions, echte Chineesche en Japansche Ballons, ILLUMINEER-ARTIKELEN. P. J. VAN DE SANDE, JACS DE KOK. Ter Neuzen. Voortdureml te bekoinen: Weder Ontvangen Ter Neuzen. P. J. YERSLUIJS. Wederverkoopers ju ift mm as Stoom Chocolaadfabriek Fabrikant P. J. METS, Dordrecht. HET ANTIZUUR, en een zoo goed als nieuwe, merk: Wild West. Opnieuw voorhanden gerookte Hammen, Ontvangen uit KLAASSENS fabriek en inagazijnen van feestartikelen te 's Hage met bloemen. Wapens, Schilden, etc. Artikelen voor kinderfeesten en optochten als Merlitons, Oranje-parapluies, Oranje-waaiers, enz. enz. enz. Groote Yerscheidenheid Cooperatieve UITGEBREIDE SORTEERING: Yoor DAMES en HEEREN. JP U 1 K E aan lage prijzen. ,.A X E L SASSING." k 1,05 per Kilogram. VAN ECHT VLAGGENDOEK, bij H. BIBBENS, Ter Neuzen. eeu mooie sorteering M. QUINTUS. Ter Neuzen. merkBELGICA, model 1898, P. L. LOS-VAN DE REE. bij J. J. DE JAGEB. Dortmund, Antwerpen, Luik, Verviers, Binshe, Homme-Cologne, Brussel, terwijl dagelijks berichten van alle zijden komen van overwinningen met de Mercury behaald. Verkrijgbaar bij TER NEUZEN. _A_ 130 X 210 1,08 130 X 280 1,35 130 X 350 1,60 130 X 420 1,90 Prima (Satin) 210 X 400 4,60 210 X 500 5,80 210 X 600 6,70 210 X 400 2,70 210 X 500 3,30 210 X 600 H 4,00 3D 210 X 400 3,10 210 X 500 3,70 210 X 600 4,50 jB 210 X 350 2,45 210 X 420 2,90 210 X 490 3,35 210 X 560 3,80 Prima I (zuivere Wol) 240 X 400 8,40 Omil 10 - W 1 Rl D P 1 8 240 x 500 10,30 vidiije vv impels 240 X 600 13,50 per el ^0,08 Kwasten afzonderlijk f 0,09. Beleefd aanbevelend, St. Jacobstraat 67, Vlissingen. (grootste voorraad in Nederland) Alles onnavolgbaar mooi van uitvoering en onbegrijpelijk goedkoop. Boekhandel, Ter Neuzen. Eenig agent voor Zeeuwsch-Vlaanderen van genoemde fabriek. Wederverkoopers en feestcommissien ruim rabat en worden beleefd tot een bezoek uitgenoodigd, daar het onmogelijk is uit de groote verscheidenheid aan ieder een monster te zenden. JAO DE KOK, Ter Neuzen. Middelen van vervoer. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Maldeghem-Draaibrug ke naar Fekloo. Schoondijke-Breskens. DraaHirug-Maldeghem. Breskens-Schooudijke Sluis naar Draaikrujr. Vail Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Sponrweg Ter XeuzenMechelen. i Ter Xeuzen— -Brussel over Lokeren. Stoomtram VlissimrenMiddelkurff. De gelegenheid om aan de te stichten fabriek deel te nemen wordt nog tot 1 Juni a. S., voor de landbouwers in Zeeuwsch-Vlaanderen 0. D. opengesteld. Aaninelding tot deelneming kan geschieden bij ondergeteekenden, bij wie tevens nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. K. J. A. G. Collot d'Escury. P. VAN HoEVE. J. P. Heemskerk. Th. C. Vbreecken. A. WOLFERT. E. Plasschaert. J. A. Pateer Ez. H. Bruggkman. Ed. Buijsse. D. L. tan Damme. P. VAN DlXHOORN. Lev. de Eeijter. C. Jansen van Roosendaal. J. F. DE NlJS. J. VoGELVANGBR. J. P. SCHEELE. Pol. van Waes. Ch. Ysebaert. Y. CORTVRIBNDT. N.B. Is de fabriek eenmaal opgericht dan zal toetreden niet meer mogelijk zijn. bij G. MEULENBERG, Vlooswijkstraat te Ter Neuzen. Levert vanaf heden met en boven de 5 K. Gk f 1, Axel, D. C. WOLFERT, 14 Mei '98. Directeur. in alle afmetingen verkrijgbaar, Zwakken en herstellenden gebruikt METS EIKELCACAO, verpakt in bussei van ]/3 kilo ft f 1,65, l/i kilo 0,85, l/s kilo 0,45. Schei- kundig onderzocht door den heer K. G. W. de Bosson, Apotheker en Scheikundige te Dordrecht. Verkrijgbaar bij Mej. de Wed. ARIE H. DONZE en Mejde Wed. M. F. KLA ASSEN- Donze, TerNeuzen. Om hen te helpen van't hevig hoesten, benauwd- heid, het piepen der luchtpijpen en 't verslijmen der longen, heeschheid en krevelingen in de keel enz. Wanneer alle andere middelen niet helpen, neemt dan in vertrouwen van H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete, oud- leerling der gasthuizen van Gent. Zij doen de fluimen gemakkelijk lossen en spoedig vermiuderen. Ze voorkomen en genezen alzoo de ontsteking der longen. Hoedt u wel voor namaaksels. Eischt wel rond iedere doos het verzekeringsbandje met mijn hand- teeken. H. VAN AKEN. Prijs de doos 0,62^, of franco mits opzending van 14 blauwe postzegels. onfeilbaar middel tegen het zuur der kinderen, in fleschjes van f 0,40. Te bezichtigen bij P. KOOLE te Axel. Agentde heer J. F. ZAMAN. van de Lange Kerkstraat E 172, naar de en p u i k e Ter Neuzen, den 18 Mei 1898. Kroningsfeest. Gf reenwich-tijd. t. Ter Neuzen n. Gent 5,35 8,37 1)12,03 5,13 8,05 Sluiskil 5,41 8,4(5 13,12 5,21 8,12 Sluiskil (brug) 5,43 8,48 12,15 5,24 8 16 Philippine 5,49 8,52 12,20 5,28 8,20 Saa van Gent fi.OO 9,01 12,29 5 37 8 81 Selzaete (aank<™8' «.08 9,05 12,34 5^42 8i36 (vertrek 2)5,20 (1,20 9,10 12,49 5,52 8,50 Aank. te Gent (kl. st. 6,10 6,56 9,46 9 28 te Gent (gr. st.) 6,25 7.10 9,58 1,30 6,38 9 34 1) Dezo trein vcrtrekt des Woensdags om 12,15. 2) Vrijdugs alleen. Gent (gr.st.)n.TerNeuzen 5,24 8,20 2)10,10 Gent (kl. st.) Selzaete (aank<™8t (vertrek Sas van Gent a Philippine v. Sluiskil (brug) a Sluiskil Aank. te Ter Neuzen 5,37 8.31 6,13 9,05 6,17 9,09 6,29 9,21 6,37 9,30 6,41 9,34 6.45 9,36 6,51 9,43 10 40 11,35 *12,06 5,02 12,17 5,11 12,48 5,46 12,51 6,00 1,03 6,15 1,11 6,28 1,14 6,34 1,17 6,40 1,25 6,50 7,56 8,07 8,42 8,55 9,10 9,18 9,23 9,27 9,35 I Vrijdaus vertrekt deze trein uit Gent om 12 uur. 2) 's Vrijdags alleen. CORRESPONDENT] E (f). v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,53 a Eecloo n. Selzaete 5,15 8,08 11,50 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 8,52 Lokeren 11. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 3,44 8,08 Gent n. Brussel 7,19 8,39 9,21 10,53 12,09 1,37 3,44 4,36 6,53 9,42 v. Brussel n. Gent 7,00 9,16 2,38 6,08 Gent a. Ostende 8,22 8,24 10,49 1,03 3,55 4,05 7,10 a Ostende n. Gent 5.01 6,05 8,53 10,51,86 2,29 5,180 Eekloo naar Schoondijke. Aank. Eekloo per spoor Vertr. Eekloo ST. a Watervliet H. IJzendijke Aank. Schoondijke Vertr. Schoondijke a IJzendijke a Watervliet L Aank. Eekloo Vertr. per spoor Maldeghem per spoor 7,12 9,49 1,50 6,46 7,15 9,53 4,36 7,30 8,04 10,40 5,25 8,21 8,22 11,10 5,46 A 8,40 8,43 11,37 6,10 9,30 1,45 4,45 5,95 10,46 2,25 5,36 6,09 11,12 2,56 6,05 6,45 11,43 3,30 6,42 8,08 11,50 4,43 7,46 Aank. Vertr. Aank. Vertr. Aank. 11,48 Draaibrng Schoondijke Breskens 7.41 7.42 Vertr. Aank. Vertr. Vertr. Draaibrug Aank. Sluis 1.37 7,50 1.38 7,55 2,81 8,57 9,30 3,20 9,43 9,53 3,45 10,08 10,34 10,59 11,46 12,42 12,56 6.13 7,11 7,19 6,23 6,48 7,35 9,22 9,29 1,18 1,43 2.37 3.38 4,09 Vertr. Breskens Aank. Schoondijke Draaibrug Maldeghem h per spoor Draaibrug naar Sluis. 9,32 11,51 2,32 9,48 12,08 2,47 Vertr. Sluis 5,51 8,10 Aank. Draaibrug 6,08 8,27 4,15 4,40 5,23 6,25 6,33 5,28 5,44 11,24 11,46 2,10 2,27 5,06 5,23 9,05 9,22 8,42 9,05 r. Ter Neuzen 6,25 9.47 1,28 St. Nicolaas 7.45 11.27 2,89 Aank. te Gent (Waes) 8,40 12,22 3,19 5,52 7,13 8,12 v. Ter Neuzen 6,25 9,47 1,28 5,52 t)8,20 Sluiskil 6,33 9,55 1,36 6,02 Axel 6,42 10,04 1,45 6,09 8,34 Kijkuit 6,50 10,12 1,53 6.17 ii Hulst 6,59 10,21 2,02 6,26 8,48 n Clinge 7,15 10,37 2,18 6,42 9,04 Aank. t« St. Nicolaas 7,33 10,55 2.35 7,00 9,17 Vartr. 8,28 10,57 3 05 7,17 9,19 Aank. te Mechelen 9.24 11,53 4,04 8.16 10,05 t) Deze trein rijdt alleen des Zondags van af 29 Mei. v. Mech. n. St. Nic. en T. Neuz. 6,38 10,28 1,25 6,03 St. Nicol. n. Ter Neuzen 7,50 11,40 3,10 7,02 Clinge 8,10 12,00 3,30 7,48 Hulst 8,32 12,22 3,50 8,10 Kijkuit 8.40 12,30 4,00 8,18 Axel 8,48 12,38 4,13 8,23 n Sluiskil 8,57 12,47 4,22 8,35 Aank. te Ter Nenzen 9,05 12,55 4,f0 8,43 v. Ter Neuzen 1203 5.13 v. Brussel 5,37 10,18 6,34 u Selzaete 12,52 5,47 Selzaete 9,00 12,54 8,55 n Brussel 3,15 9,36 a. Ter Neuzen 9,43 1,25 9,35 CORRESPONDENTIE v. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,35 2'55 7,10 8,26 ff Antwerpen n. St. Nicolaas 6,57 9,04 10,39 12,31 6,25 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 ff Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,48 1,15 6,14 Mechelen n. Brussel 9,28 11,55 4,15 8,27 1.28 ff Brussel n. Mechelen 6,10 9,42 12,44 5 36 0 Mechelen n. Leuven 9,26 1,23 1,26 4,14 10,16 v Leuven n. Mechelen 5.44 9,37 12,10 5,32 (f) Deze uren geven de directe correspondence van en naar Ter Neuzen aan. Spourweg VlissinpenRooseudaal. v. Vlissingen n. Roosendaal 6,53 9,15 1,07 3,40 *5,25 5,33 6,34 v, Roosendaal naar Vlissingen 6,50 9,16 9,27 1,10 4,10 7,40 9,10 le en 2e klasse. gtadslijd. v Vlissingen, Remise: vm. 4,50 5,55 (alleen op werkd.) Vaa de Zeilmarkt: 8,00 9,30 11,00 11,45 nm. 12,30 1,15 2,00 2,45 3,30 4.15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15. Middelburg: Naar de Zeilmarkt, Vlissingen: vm. 5,20 6,23 (allcer op werkd.) 8,45 10,15 11,60 nm. 12,35 1.20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,00 7,00 7,50 8,35 9,20 10,20 11,00.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 4