Fotografie. SMIDIRU I C.N. VAN DIJKE-de Feijter. Kieswpeenigifig „de Ifrijheid." Vergadering Donderdag 19 Mei, HEMELVAARTSDAG gelegenheid voor POSEEREN, AABTBESTEDIHG LandbouwsrsM H. M. de Koningin, in pracbtlg vergulde lijst met kroon, ad f6, P. J. VAN I)E SANDE, S: ~SS 1 Co—-'. BURGERLIJKE STAND" Advertentien. Handelsbericbten, Dranken, Suikerwerken en Gebak, Tabak, Sigaren, Thee enz. ^iGKEnsr ieittxjIF" Onderling Verzekeringfonds van varkens tegen sterfte, gevestigd te Ter Neuzen. Fotograaf VAN OVERBEEKE, G. N. NAGELKERKE, 2500 bossen Tarwestroo, 400 bos Roggestroo en 400 kilo Aardappelen Hoogwatergetij te Ter Neuzei^. 0m uvve Paarden en Koeien bet nienwste portret van Voor de haven van Hamburg kon men dezer dagen een zeegevecht in het klein aanschouwen. Een sleepbootje schuurde op het oogenblik dat het de haven wilde binnendraaien langs den romp van een visschersschuit. De visscher, over deze on- handige manoeuvre uiterst gebelgd, maakte den kapitein van het stoombootje uit voor al wat leehjk is en smeet hem ten slotte ook nog een blok hout naar het hoofd. De sleeper stelde zich tegen den visscher te weer door den kouden waterstraal van een dekspuit op zijn aanvaller te lateu spelen. Op het hulpgeroep van den visscher kwamen acht beroepsgenooten van dezen tot zijn ontzet aanvaren en geholpen door hunne vrouwen en kinderen begon dit kleine eskader een formeel bombardemeut tegen den stuurman van de stoomboot. Toen het nog twijfelachtig scheen of de nat gespoten visschers op stuk van zaken zouden afdeinzen dan wel er in slagen zouden om de sleepboot te enteren, kwam een bootje van de havenpolitie aan de herrie een einde maken. Een diefstal van 500,000 francs heeft te Parijs plaats gehad uit een postwagen, die op weg was van het spoorstation ParijsLyonMiddel- landsche Zee te Parijs naar de Place de la Bastille. Gewoonlijk worden de pakketten die waarde be- vatten geborgen in een kist onder de zitplaats van den koetsier. Dezen keer waren er wat veel van dergelijke pakketten, zoodat een deel ervan in den wagen werd geplaatst. Op de Place de la Bastille bleek een zak, geadresseerd aan het Credit Lyonnais, bevattende 500,000 francs aan waarde- papieren, verdwenen te zijn. Men meende eerst dat een andere zak met 12000 francs in goud ook verdwenen was, doch deze kwam later terecht. Hoe het mogelijk is dat gedurende den rit iemand op den wagen geklommen is en zich heeft kunnen meester maken van een zwaar pak, is een raadsel. De koetsier staat bekend als een eerlijk, trouw beambte. Te Maagdenburg werd in het begin dezer eeuw een taillissement uitgesproken dat nog niet is afgeloopen. Tot den boedel behoort nl. een landgoed, dat niet verkocht mag worden. Die bezitting is onder een bewindvoerder geplaatst, die om de vier jaar het overschot onder de schuld- eischers verdeelt. Het aantal van deze is sedert bijna 100 jaar zeer toegenomen, daar in plaats van de oorspronkelijke vele erfgenamen zijn op- getreden, Onlangs waren aldus 1800 mark onder ruim 80 personen te verkeeleneen daarvan k?eeg 45 pfenning voor zijn portie. Daar de de schuld nog 183,000 mark bedraagt, kan de geheele afbetaling zich nog wellicht een eeuw laten wachten. 357«te STAATSLOTERIJ. KOERS VAN Belgisch per 100 fr. Engelsch per K E E T 1.J 1> I iM G E IN. Van 16 tot en met 17 Mei. Ondergeteekende betuigt zijn dank aan hen die medewerkten aan zijne benoeming tot lid van den Raad dezer gemeente, en aan alien die hierin hunne belangstelling toonden. P. A. VAN DE VELDE. Ter Neuzen, 18 Mei 1898. Hulst, 16 Mei. HET GELD. 47,60 h. f 47,65 12,12,04^ De ondergeteekenden betuigen hun- nen hartelijken dank voor de menig- vuldige bewijzen van belangstelling, in hunne 50jarige echtvereeniging ondervonden. Sluiskil, P. J- VAN HECKE. 18 Mei 1898. R. VERMEIR. Ondergeteekenden betuigen hunnen oprechten dank voor de vele blijken van belangstelling in de 50jarige echtvereeniging hunner Ouders en Grootouders. Sluiskil, 18 Mei 1898. R. REMERYVan Hecke. I J. REMERY en Kinderen. G. J. VAN HECKE. J. VAN HECKERemery en Kinderen. M. EERMONT—Van Hecke. TH. EERMONT en Kinderen. DAGEN. Voorm. Nam. Donderdag 19 Mei. 0.58 Vrijdag 20 n 1.35 Zaterdag 21 a 2.14 Zondag 22 u 2.44 Maandag 23 a 3.17 Dinsdag 24 a 3.51 W oeusdag 25 a 4.27 1.17 1.53 2.27 3.— 3.34 4.9 4.46 De bewoners van deNieuwediepstraat zonder onderscheid worden opgeroepen ter vergadering tegen Donderdagavond 8 ure, ten huize van den heer J. Pauwels, ter benoeming van een definitief bestuur. De voorloopige feestcommissie, K. DE VOS, Voorzitter. W. P. NIEUWELINK, Secretaris. P. A. VAN DE BILT, Penningmeester. «|g|sggjgte» Ondergeteekende bericht het publiek in en buiten Ter Neuzen, dat bij een WINKEL heeft geopend in Hij belooft een zeer nette bediening, gepaard aan billijke prijzen en beveelt zich als zoodanig minzaain aan. Ter Neuzen, Vlooswijkstraat. op a. s. ZONDAG, 22 Mei, 's avonds 7 uur, in het „Hotel de Commerce." Onderwerp STATEN VER KIEZING. Gelegenheid tot aanmelding als lid. Het Bestuur van den polder VAN REMOORTERE maakt bekend 1°. dat eene vergadering van ingelanden is belegd op Zatordag den 28 Mei 1898, 's na- middags ten l'/j ure, ten huize van den heer I. Pierets te Sas van Gent, 2°. dat ten kantore van den Ontvanger-GriffieT voor de grondeigenaren in dien polder van af den 20 dezer ter inzage zullen worden gelegd de Rekening en Verantwoording over de dienst- jaren 1896/97 en 1897/98 b. de Begrooting voor 1898/99 en 1899/1900 met memorie toelichting, welke begrooting, na door de vergadering van ingelanden te zijn vastgesteld, gedurende 8 dagen, te rekenen van den 31 dezer, ter plaatse voormeld, zal worden nedergelegd al welke stukken tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar zijn. Westdorpe, 19 Mei 1898. Het Bestuur voornoemd, C. VERHELST, Dijkgraaf. A. NOLSON, Ontv.-Griffier. ALGEMEENE VERGADERING op Donderdag 19 Mei 1898, 's avonds 8 uur, ten huize van M. Adriaansen, //'s Lands Welwaren." HET BESTUUR. N.B. Belanghebbenden welke lid der vereeniging wenschen te worden kunnen zich ter ver gadering aanmelden. Van af heden tot en met Zaterdag kan men dagelijks zijn portret laten maken, bij Visserstraat te Ter Neuzen. van 'smorgens 8 tot 'savonds 7 uur. Mooi werk. Zeer lage prijzen. Aanbevelend, Fotograaf, Ter Neuzen. op bet gehucht Driewegen, op Zaterdag den 22 Mei 1898. Bestek en teekening liggen ter inzage bij G. J. Goethals. De besteding heeft plaats aldaar, des avonds om half zes. J. P. SCHEELE c. s. Deurwaarder Adriaanse, te Hulst, zal ten verzoeke van wien het behoort, aan de wal aan de Gentsche poort te Hulst op Maandag den 23 Mei 1898, des namiddags ten 1 uur, publiek verkoopen Voorts BEESTIAAL als 2 bekalfde Koeien, 3 Kalfvaarzen, 2 Runderen, 2 jaar oud, 4 Hokkelingen, 2 vette Vaarzen, 1 Stier, 1 Springstier, 4 Kalveren, 2 Geiten en 20 Biggen. Vervaldag 1 Januari 1899. s na- van den heer Van 16 tot en met 17 Mei werden langs de Oostsluizen alhier 30 binnenvaartuigen op- en 10 afgeschutdoor de Westsl. 5 op- en 1 afgeschut. Het Bestuur van den polder VERGAERT maakt bekend 1°. dat eene vergadering van ingelanden is belegd op Zaterdag den 28 Mei 1898, middags ten 1% utSj ten huize I. Pierets te Sas van Gent, 2°. dat ten kantore van den Ontvanger-Griffier voor de grondeigenaren in dien polder van af den 20 dezer ter inzage zullen worden gelegd a. de Rekening en Verantwoording over het dienstjaar 1897/98; b. de Begrooting voor 1898/99 met memorie tot toelichting, welke begrooting, na door de vergadering van ingelanden te zijn vastge steld, gedurende 8 dagen, te rekenen van den 31 dezer, ter plaatse voormeld, zal worden nedergelegd al welke stukken tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar zijn. Westdorpe, 19 Mei 1898. Het Bestuur voornoemd, C. VERHELST, Dijkgraaf. A. NOLSON, Ontv.-Griffier. vrucht te doen aannemen, gebriiikt dan het bevrnchtend Poeier, bereidt door H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete, onfeilbaar en gevaarloos middel. Ongeloofelijke bijvalMeer dan 2000 bewijzen in 1897. Het pakje met gebruiksaanwijzing wordt verkocht in de Apotheek van H. VAN AKEN te Selzaete a 0,50, franco per post 0,60. Ook verkrijgbaar bij den heer KENSE, Drogist te Ter Neuzen, a f 0,50. Ter Neuzen. Boekhandel, I.Huwelijks-aangiften. 6 Mei. Abraham Moes, oud 24 j., jm. en Aagtje Debora Naeije, oud 21 j., jtl. Josephus Stnrms, oud 22 j., jm. en Leonie van Hecke, oud 23 j-i D- Huwelijks-voltrekkingen. 5 Mei. David Kotvis, oud 27 j., jm. en Maria de Kraker, oud 29 j.,jd. 12 Mei. Hendrik Aliaart (van Ter Neuzen), oud 35 j., jm. en Lucrezia van der Welle, oud 27 j., jd. Willem Willemsen, oud 22 j.,jm. en Jaeomina Dieleman, oud 20 j., jd. Geboorten. 2 Mei. Cornelia, z. van Jozias van Dixhoorn en van Lideweij Smies. 3 Mei. Janna Pieternella, d. van Marinus Pieter Kiel en van Debora Anna Cornelia Janaen van Eosendaal 5 Mei. Jaeomina Cornelia, d. van Hermanus de Feijter en van Jaeomina de Putter. Willem Pieter, z. van Jozias van de Wege en van Neeltje Dieleman. 8 Mei. Janna, d. van Jacobus Dekker en van Janneke Vinke. 12 Mei. Jacob, z. van Pieter Oppeneer en van Maria Meehielsen. Overlijden. 8 Mei. Paulina Rosalia Groothaert, oud 1 j., d. van Leonardos en van Mathilda de Moor. 15 Mei. Joannes Martinus Mulder, oud 81 j., echtg. van Janneken de Jonge. Clinge. Huwelijks-voltrekkingen. 4 Mei. Rochus Franciscus Pharazijn, ond 24 j., jm. en Celiste Phelomina van der Kelen, oud 23 j jd. 11 Mei. Carolus Ludovicus Ringoot, oud 35 j., jm. en van Clementina Meersschaert, ond 34 j., jd. Geboorten. 2 Mei. Henri, z. van Alfons Domien de Groot en van Maria Philomena Massa. 5 Mei. Cyrillus, z. van Joannes F'ranciscus de Potter en van Pharailda Philomena Haulez. 9 Mei. Martha Julia, d. van Eduard Josef van Dam en van Maria Carolina Hageman. 15 Mei. Albert Joseph, z. van Pieter Franciescus van Puijvelde en van Maria Lndovica van Tienen. Overlijden. 14 Mei. Angelina Ludovicn Bleijenberg, oud 71 j., wed. van Jacobus Josephus van Bogaert. Hot-It. Huwelijks-aangiften. 12 Mei. Izaiik Verhelst, oud 25 j., jm. en Suzanna de Kraker, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Mei. Pieter Jan van Driel, oud 23 j., jm. en Anna Meertens, oud 24 j., jd. 12 Mei. Job Meertens, oud 25 j., jm. en Adriana Verelst, oud 26 j., jd. Geboorten. 7 Mei. Daniel, z van Daniel Pladdet en van Maria Keukelaar. 8 Mei. Elisabeth Aartje, d. van Cornelis de Blaeij en van Helena Koole. 10 Mei. Neeltje Pieternella, d. van Adriaan de Kraker en van Jaeomina Keukelaar. Overlijden. 2 Mei. Pieter Vinke, oud 9 j., z. van Thomas en van Anna den Hamer. HontenUse. Huwelijks-aangiften. 13 Mei. Judocns van der Poel, oud 28 j jm. en Louisa Eggermont, oud 28 j., jd. Huwelijks-voltrekkinzen. 7 Mei. Lodewijk Perdaan, oud 29 j., jm. en Louisa Catharina Burm, oud 27 j., jd. Geboorten. 1 Mei. Judocus, z. van Francies van Denderen en van Johanna Cornelia de Rooij. 2 Mei. Joseph Judocus, z. van Petrus Baart en van Isabella Eggermont. 7 Mei. Rosalia, d. van Petrus Asselman en van Maria Coleta van der Hooft. 10 Mei. Maria Louisa, d. van Adrianus Dankaart en van Anna Maria van Hove. 15 Mei. Josephus Adrianus, z. van Pieter Crombeen en van Barbara de Wagter, Overlijden. 7 Mei. Alphonsus Judocus van Geersdaele, oud 17 m., z. van Johannes en van Paulina Eggermont (overl.) 12 Mei. Emma Rosalia de Booij, oud 7 m., d. van Jan Francies en van Maria Morcns. OverslBg, Huwelijks-voltrekkingen. 11 Mei Petrus Aloysius Audenaert (van Moerbeke), oud 44 j., jm. en Maria Louisa Verdurmen, oud 32 j., jd. Sas van Gent. Huwelijks-voltrekkingen. 12 Mei. Emil Roegiest (van Boekhoute), oud 22 j., jm. en Stephanie Hamerlinck, oud 19 j., jd. Overlijden. 11 Mei. Rosalia van Acker, oud 60 j., wed. van Petrus Dumoleyn. StoppeldiJU. Huwelijks-aangiften. 10 Mei. Petrus Desiderius Verhagen, oud 31 j., jm. en Maria Johanna Mathilda Vereecken, oud 26 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 2 Mei. Eduard van Roeijen, oud 30 j., jm. en Apolonia Stuer, oud 24 j., jd. Gehoorten 2 Mei. Jacobus Josephus, z. van Johannes Francies Kool en van Anna Maria de Maat. 9 Mei. Anastia, d. van Dominicus Jacobs en van Clementina de Kever. 12 Mei. Emma Maria, d. van Camillus Wante en van Jozijna Kouijzer. Overlijden. 5 Mei. Reinier der Weduwe, oud 75 j., echtg. van Johanna van der Veeken. Westdorpe. Geboorten. 1 Mei. Maurice Eduardus, z. van Cornelis Jacobus Staal en van Maria Louisa Talboom. 2 Mei. Bertha Augusta, d. van Alouisius van Aerde en van Emerence de Tollenaer. 7 Mei. Richard Marien, z. van Ursula Livina Swartele. 8 Mei. Alfred Alexander, z. van Alphonsius Theodorus Boddaert en van Eulalia Maria van Haelst. 13 Mei. Alfred Cornelis, z. van Petrus Jacobus Kaas en van Maria Vervaeck. 14 Mei. Prudent, z. van Eduardus van Bambost en van Leonie de Smaele. Overlijden. 3 Mei. Seraphina du Bois, oud 71 j., wed. van Pieter Jacobus Cauwenberghe. 15 Mei. Richard Marien Swartele, oud 8 d., z. van Ursula Livina. Kanmslag. Huwelijks-aangiften. 12 Mei. Anthomj de Keijzer (van Vlissingen), oud 26 j., jm. en Elizabeth Wisse, oud 23 j., jd. Jan Bolleman, (van Hoek), oud 24j., jm. en Neeltje van Cadsand, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 12 Mei. Pieter Kolijn (van Hoek), oud 33 j., weduwn. en Jacoba Johanna Oppeneer, oud 31 j., jd. Framjois Cornelis Wisse, oud 27 jjm. en Jaeomina Haak. oud 27 j., jd. Geboorten. 30 April. Janna Jaeomina, d. van Jan de Putter en van Jaeomina Haak. Jan Anthonie, z. van Francois van Fraeijenhove en van Maria Pieternella Schweijge- kardt. 14 Mei. Maria, d. van Adriaan Koster en van Ebrina van Tatenhove. Overlijden. 1 Mei. Christiaan Riemens, oud 8 w., z. van Hermanus en van Catharina Verplanke. Xuiddorpe. Huwelijks-voltrekkingen. 4 Mei. Ld- mundus de Boeij, oud 24 j., jm. en Louisa Natalia van Geersaem, oud 21 j., jd Augustus Roelandt, oud 23 j., ]in. en Bernardetta Amelberga Magdalena Prudentia van Dam, oud 21 j., jd. Overlijden. 15 Mei. Alphonsins Dhert, oud 10 j., z. van Augustus en van Johanna Catharina de Block. Trekking van Maandag 17 Mei. 5de klasse. 5de lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. 6716 25000. 5109 f 15000. 2019 4737 5090 6965 11679 12224 14771 f 1000. 735 4540 9872 14482 16445 20354 400. 4997 5555 12455 14136 16267 200. 4108 4445 6690 8582 11531 11575 14539 15498 17319 19152 20723 100. Prijzen van f 70 2668 4568 6435 8493 10165 12648 14637 16823 19632 2790 4655 6688 8571 10197 12694 14645 16850 19715 2795 4768 6763 8587 10231 12711 14696 16867 19832 2882 4861 6830 8597 10503 12770 14968 17003 19864 2922 4924 6857 8760 10533 12834 15026 17108 19889 400 2938 4983 6904 8815 10545 12936 15049 17216 19932 521 3464 5108 7094 8924 10703 13030 15122 17606 19958 555 3473 5114 7139 8968 10738 13232 15237 17685 20067 774 3553 5180 7213 8996 10760 13245 15315 17952 20092 790 3590 5198 7250 9066 10703 13373 15386 18023 20158 978 3676 5243 7326 9186 10834 13378 15662 18049 20182 1032 3688 5251 7371 9246 11084 13389 15762 18209 20185 1054 3795 5312 7459 9264 11165 13717 15809 18524 20246 1100 3829 5321 7524 9292 11308 13765 15814 18578 20293 1286 3923 5364 7656 9346 11407 13766 15862 18717 20303 1325 3964 5562 7679 9423 11588 13776 15880 18720 20305 1421 3969 5680 7737 9607 11979 13827 16213 18862 20306 1754 4020 5918 7817 9652 11984 13868 16235 18916 2C348 1861 4031 5955 7872 9707 12020 13967 16250 19038 20470 1945 4046 6057 7988 9838 12063 14258 16315 19266 20493 1985 4147 6119 8012 9877 12100 14265 16367 19328 20545 2032 4154 6218 8039 9889 12104 14306 16375 19334 20604 2168 4157 6235 8093 9963 12233 14317 16464 19476 20640 2428 4210 6247 8130 10040 12415 14369 16416 19482 20708 2475 4366 6253 8136 10058 12510 14385 16491 19626 20732 2503 4380 6294 8438 10142 12587 14535 16743 19628 20868 2597 4547 6431 No. No. No. No. No. No. 84 157 325 346 Voor Ter I'euieii I 16 Eng. 8.8. Kirkheaton 1369 1 Goole Van Ter Veuieu 17 Eng. sch. Agnes Craiq I 361 1 London Voor Genti 16 Deens. s.s. Danmark 5800 Riga Eng. s.s. Ouse 2158 Goole 17 Ned. s.s. Prima 1779 Memel Eng. 8.a. Norma 1434 Londen Van Gent i 16 Eng. s.s. Spindrift 2003 Londen 17 Fra. sch. Clara 259 Quiper Noor. s.s. Charente 2699 Pasages kolen phosph hout stukg. hout ledig stukg. phosph. papier Middenprijs per 100 kilo: Tarwe f 13,50 a f Rogge 7,25, a Wintergerst a f Zomergerst f a Haver 8,25 a f Erwten 7,50 a fPaardenboonen /7,75 a j Duivenboonen fa fWitteboonen fa f Bruineboonen a Boekweit f Lijnzaad a Aardappels 3,75 Koolzaad per zak van 106 liters Boter per kilo 0,75 a Eieren per 26 stuks f 0,70 a f Er waren ter markt te koop gesteld24 stuks hoornvee. 53 varkens. Verkocht 16 stuks hoornvee, 39 varkens. V r Lading V an en naar NAAM. VLAG. VAN HET

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 3