(iemengde berichten. Telegrafische berichtan. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. persoonlijken dienstplicht en verwijt denliberalen van vroeger hun tegenhouden. Het leger moet zijn een beeld der natie, zonder onderscheid van rijk of arm. De heer Van Limburg Stirum vroeg pertinent of afschaffing der plaatsvervanging bepaald noodig is voor een goed en weerbaar leger. De minister van oorlog dankte voor den toe- gezegden steun. De Regeering acht het vraag- stuk der verbetering van de levende strijdkrachten het best oplosbaar door invoering van den per soonlijken dienstplicht en daarna legerorganisatie. Hij verdedigt den dienstplicht in het militair belang ter verkriiging van een intellect leger. Hij ontkende het groote geldelijk verlies voor de plaatsvervangers zelve. De maatschappijen trekken het meest. Hij eindigde met te wijzen op den gunstigen invloed, welken persoonlijke dienstplicht op de officieren heeft. De Minister van Binnenlandsche zaken wijst aan, dat bij dit ontwerp tusschen het volk en het leger volkomen harmonie van belangen bestaat. Plaatsvervanging is geen recht en vnjheid maar een privilege. Door afschaffing daarvan zal het kazerneleven verbeteren. Het dienen in het leger 2al voor jongelieden heilzaam en nuttig zijn. De totstandkoming van het ontwerp zal geen dissonant zijn bij de Inhuldigingsfeesten, nu de meerderheid der natie den maatregel wil. Ver- schuiving der invoering tot na legerorganisatie ontraadt hij. De heer Van Karnebeek drong aan op behoud van het reserve-kader in het belang der weten- schappelijke opleiding van jongelieden. De heer Troelstra verklaarde dat, hoewel de arbeiderspartij over de toekomstige legerorganisatie in ongerustheid verkeert, de socialisten voor het ontwerp zullen stemmen. De heer De Klerk betoogt dat het behoud van het reservekader in den persoonlijken dienstplicht een voorrecht van de meergegoeden zou zip. De Minister van Oorlog meent dat de btaten Generaal altijd gekend moeten worden over de afschaffing van het reservekader en zip ambt- genoot van Binnenlandsche zaken acht het dienen allereerst van meergegoeden beleedigend voor de arbeidersstanden, die zich uitgestooten zouden achten. Bij Kon. besl. van 2 Maart 1872 werden vastgesteld ,/Bepalingen voor het vervoer van biitende en vergiftigde stoffen langs den Rip. Terwijl dit besluit sedert zijn afkondiging steeds een doode letter gebleven is, komt als een donder- slag bij helderen hemel van boogerhand een aan- schrijving tot de meest strenge toepassing. De processen-verbaal sedert dientengevolge tegen optreders opgemaakt, zijn legio. Zoude het alsnu niet op den weg van den handel liggen, waar toch in meer dan 11 jaar tips voldoende is gebleken, dat de niet-uitvoenng van gem eld besluit in geen enkel opziclit aanleiding tot ongelukken heeft gegeven en een stnkte uit- voering in de practijk vrijwel tot de onmogelijk- heden zal blijven behooren, bij de hooge regeering op wijziging aan te dringen „8chpv. Het „N. v. d. D." ontving het volgende telegram n lie kleine Soenda-eilanden zijn geteisterd door hevige stormen. De baai van Bima (Soembawa) is oedekt met doode lichamen, stukken van huizen huisraad enz. Timor Koepang (Nederlandsch gedeelte) bleef gespaard." Bima, zegt de „N. R. Ct.", is een njk, dat zich over het oostelijk gedeelte van het eiland Soembawa uitstrekt en daarenboven bet westelijke gedeelte van Flores en de tusschen! iggende eilanden om vat. Het grenst dus ten oosten aan de residentie Timor, waartoe het oostelijk deel van Flores behoort. Ter hoofdplaats Bima (10,000 inwoners) is een controleur gevestigd. Carriston en Madeline trouwden zoo spoedig mogelijk en verlieten Engeland onmiddelijk na afloop der plechtigheid. Een week na hun vertrek zond ik op Carriston's verzoek aan zijn neef Ralph den briefomslag, dien wij bij onzen gevangene hadden gevonden. Ik sloot daarbij een pa„r regels in, vermeldende waar en onder welke ei- genaardige otnstandigheden wij in het bezit daar van waren gekomen. Op deze mededeeling ontving ik nimmer eenig antwoord, zoodat ik, hoe vreemd en onwaarschijnlijk dit ook schijnt verphcht ben te gelooven, dat de verdenking van Charles Carristou gegrond was, dat Madeline Rowan werd weggelokt en verborgen gehouden, met om haar leed te berokkenen, maar met het oog op de verderfelijke uitwerking die haar geheimzinnige verdwijnmg kon hebben op het zonderhnge prikkel- bare gestel van haar minnaar. En ik geloof vast en zeker, dat de samenspanning goed zou geslaagd zijn, dat Charles Carriston de rest van zijn leven in een krankzinnigengesticht zou hebben moeten doorbrengen, wanneer hij met op een onverklaar- bare wijze de overtuiging had opgedaan, dat zij nog leefde en hem getrouw was. Sir Charles hij erfde dezen titel kort na ziju huwelijk en lady Carriston zijn nu beiden dood, anders zou ik deze gebeurtemssen met verhaald hebben. Zij brachten sarnen twaalf gelukkige jaren door. Na den tijd gerekend is dit slechts kort, maar ik ben zeker, dat zij in die jaren meer waar geluk smaakten dan vele nderen in een langdurig leven. In woorden, Yolgens een telegram aan de //N. R. Ct." zijn er honderden menschen bij de ramp omgekomen. TER NEUZEN, 18 Mei 1898. In de Maandag gehouden vergadering van ingelanden van den Vlooswijkpolder is tot ont- vanger-griffier benoemd de heer W. S. JDieleman. Benoemd tot onderwijzeres te Kwintsheul, gemeente Monster (Z.-H.), mejuffrouw J. A. S. Dieleman, alhier. Aan den agent van politie J. C. Jolijt alhier, is op zijn verzoek met ingang van 20 dezer eervol ontslag verleend. Verplaatst met ingang van 1 Juni de commiezen bij 's rijks belastingenM. C. Commelin van Ter Neuzen naar Veere en C. J. de Bruijne van IJzendijke naar Ter Neuzen. Sluiskil, 16 Mei. Heden in den vroegen morgen vernam men hier geweervuur en kanon- gebulder. Niet van de pantserschepen der Amerikanen en Spanjolen, want kort daarop wapperde de nationale vlag van alle daken. Eene menigte vriendenhanden repten zich met het aandragen van groen, bloemen en festoen tot het oprichten van een eereboog en weldra vertoonde de hoofdstraat een feestelijk aanzien. Het echtpaar P. J. van Hecke en R. Vermeir genoten het zeldzame voorrecht hunne 50jarige echtvereeniging te herdenken. In den voormiddag togen de jubilarissen, vergezeld van hunne kindereu en kleinkinderen, in verschillende rijtuigen, naar Ter Neuzen om daar in hunne voor deze gelegen- heid op 'tplechtigst versierde parochie-kerk den den Heere eerst hun dank te brengen. Daar werden zij onder blijde klokkengelui, door eenige keurig uitgedoste strooistertjes tempelwaarts geleid. Onder de godsdienstoefening voerde het zaugkoor de eerste mis van W. Smit onberispelijk uit en na afloop bracht het nog met zijne afdeeling voor gemengd koor het vierstemmig Loof den Heer van W. Steenhuis ten gehoore op eerie wijze, die dat lied ongetwijfeld een weerklank vinden deed in de harten der aanwezige belangstellenden. Aan geschenken van wege hunne kinderen, kleinkinderen en vrienden heeft het den jubilarissen waarlijk niet ontbroken. Inzonderheid mag d. o. worden ver- ineld een prachtig theeservies door deu heer opzichter bij 's Rijks waterstaat en de gezamenlijke kantoniers aangeboden, onder eene hoogst vleiende toespraak van den opzichter voornoemd, den heer C. de'Kiewit. De jubilaris is ook kantonier. Niet minder mag worden vermeld het geschenk van den heer Lammens, stationschef van Sluiskil-station, bestaande in de welgeslaagde portretten in sierlijke lijsten der jubilarissen. In den avond bracht het Fanfarencorps ,/Samenwerking" eene serenade met fakkellicht, die de feestvreugde tot geestdrift verhief bij alle ingezeteneD, waardoor de stroomen der Sluiskilsche welsprekendheid hoog opbruisten in toespraken en heilwenschen, die wanneer zij slechts voor de helft worden vervuld, den jubi larissen minstens nog een 200 jaren levens ver- zekeren. Maar zeker is het, dat zij er jeugdig en krachtig genoeg uitzien om er nog 25 bij te halen. Het is voor Sluiskil een recht genoeglip en gezellig feest geweest, en dat danken wij weder voor de zooveelste maal aan de bemoeiingen van den geachten heer Lammens, die zich bij alle goede dingen nooit onbetuigd laat en paye de sa personne. Sas van Gent, 17 Mei. De veemarkt van heden was beter bezet dan de vorige week, er waren 37 beesten meer. Aangevoerd werden 39 stieren, 58 ossen, 76 koeien en vaarzen, 6 kalveren en 2 geiten, samen 181 stuks, die alien vlug werden verkocht aan onveranderde prijzen. m—ui—wwirmimnm n1 gedachten en daden waren zij als een. Zij stierf te Rome aan de koorts en haar echtgenoot volgde haar, zonder eenige klacht voor zoover ik weet. Ik werd steeds vereerd met hun oprechte vnend- schap Sir Charles had mij aangewezen als eenig voogd over zijn drie zonen. Er staan dus nog genoeg menschenlevens tusschen Ralph Carriston en de positie, die hij begeert. Het doet mij genoegen te kunnen zeggen, dat de knapen, die die ik° liefheb als mijn eigen kinderen, tot dusver geen bewijzen geven van eenig bovennatuurlijk vermogen. Ik weet, dat ik door het openbaar maken van dit verhaal mij twee partiien van tegenstanders op den hals heb gehaald, die mij beide evenzeer zullen aanvallen de prozaische mensch, die ze<™ei, zal, dat dat het ontvoeren en opsluiten van° Madeline Rowan een oogerijmde onmogelijkheid was en de geleerde, zooals ik, die niet kan gelooven, dat Charles Carriston nog uit het geheumm noch door zijn verbeeldingskracht, een gelaat° kon teekenen en bijzonderheden opgeven waardoor een zeker persoon kon herkend worden. Het zij verre van mij te beweren, dat er geen natuurlijke en eenvoudige verklaring te vinden is van dit raadsel, maar ik heb die niet kunnen vinden, en daarom besluit ik dit verhaal zooals ik het begon, met te zeggen, dat ik een verteller ben, en niets meer. E I N 1) E. een 's Gravenliage, 18 Mei. Tweede Kamer. Goedgekeurd werd het beginsel van den persoon lijken dienstplicht, behoudens de eindstemming over het artikelvoordeel van corps- en garnizoens- keuze, toegekend aan lotelingen, die voldoen aan de eischen van militaire bekwaamheid, zijnde verworpen het voorstel van den heer Verheij om het ook aan lichamelijk geoefenden te geven. De Minister beloofde het blijvend gedeelte der militie zooveel mogelijk te beperken, binnen de eischen van 's lands belang. De beer Van Raalte trok daarop zijn beperkingsvoorstel terug. Nummerverwisseling tusschen het blijvend ge deelte werd krachtig bestreden door de heeren Van Kol en Kerdijk. De Minister van binnen landsche zaken ontraadde ten sterkste het verbod daarvan dat de wet impopulair maakt. Dinsdag voortzetting. De rechtbank heeft in hare zitting van 17 Mei de volgende vonnissen uitgesproken A. v. R., oud 22 j., arbeider te Sas van Gent, is wegens diefstal verooideeld tot 7 dagen ge- vangenisstraf. le F. J., oud 22 j., 2e M. J., oud 20 j., werklieden te Hoek, zijn wegens diefstal vrij- gesproken. Maandag was te Goes een metselaar bezig een vrachtje steenen op een steiger te dragen, toen er een afviel en op het hoofd van zijn vader terecht kwam. Deze kreeg een vrij belangrijke hoofdwond en verloor veel bloed. Zijn toestaud is echter bevredigend. Te Nisse is naar gemeld wordt varken met twee koppen geboren. Te Bergen op Zoom, alwaar de vorige week de visscherij zich gunstig liet aaDzien, is thans de vangst door het gure weder zoo gering, dat per visscher slechts 100 tot 200 stuks per etmaal wordt aangevoerd. Zoolang dit gure weder voort- duurt, durft men daarin geen verbetering ver wachten. Gistermorgen te half zes uur is het Noor sche barkschip ,/Chipman", kapitein Brigge, geladen met steenkolen, komende van Pensacola (Noord- Amerika) en bestemd voor Dordrecht, bij het doorvaren van de spoorbrug over de Maas tusschen Dordrecht en Zwijndrecht aan den grond geraakt in den doorgang, zoodat de spoorbrug niet ge- sloten kon worden. Het drukke spoorwegverkeer via Dordrecht was daardoor ten eene male gestremd. Aan de spoorbrug is geen noemenswaardige schade toegebracht. Nader bericht Het barkschip //Chipman" is te 1.30 drijvende gebracht en van de spoorbrug weggesleept. Het treinverkeer werd daarop onmiddellijk hersteld. Zondagavond, omstreeks kwart voor negeu, had op het Bolwerk te Middelburg een scher- mutseling plaats tusschen burgers en militairen, die eerst eenigen tijd in een bierhuis in genoemd straatje hadden vertoefd. Bij die vechtpartij werd een soldaat ernstig met een mes aan het hoofd verwond, zoo ernstig dat hij in het hospitaal moest worden opgenomen. Een der burgers werd eveneens met een mes een snede in den hals toegebrachtdie verwonding is echter van minder beteekenis. Een paar minuten voor tien uur werd den zelfden avond in de Lange Noordstraat een sergeant der infanterie, aldaar in garnizoen, door een burger plotseling aangevallen en met een mes een snede in den nek gegeven. Ook die sergeant is ter verpleging in het hospitaal opgenomen. De hem toegebrachte wond is niet bijzonder gevaarlijk. De verschillende verwondingen moeten zijn toegebracht door een te Middelburg woonachtigen werkman, zekereu W. v. d. P., die zelf ook twee verwondingen door bajonetten toegebracht, heeft opgeloopen. Deze, een 30jarige man, is Zondagavond door de politie uit zijnn woning gehaald en in arrest gesteld. Hij beweert door de militairen te ziju aangevallen en uit zelfverdediging gehandeld te hebben. Op de vergadering der „Visscherij-Vereeni- ging" te Amsterdam werd gisteren voorlezing ge- daan van het bericht De heer Hasselbach, vischkweeker te Zwaansprong ving voor eenige weken een reiger in een klem, die hoogstens drie kwartier aldaar aanwezig geweest kon zijn. De maag van het dier bevatte een-en dertig een-jarige forellen, die alle nog tamelijk gaaf te voorschijn kwamen. De reiger werd in tegenwoordigheid van het personeel der inrichting geopend en nagezien. De visch, die uit de maag te voorschijn kwam, vertegenwoordigde een waarde van 6.20, zoodat in de vergadering de vraag met aandrang gesteld werd is het niet zaak maatregelen te nemeu zulk een schadelijk dier uit te roeien De machinist W., werkzaam op den bagger- molen van de gebr. Van den Bergh, aannemers van het uitdiepen van de Zuid-Willemsvaart te Helraond, had bij het 's avonds aan boord komen het ongeluk tegen een petroleumlamp te stooten, waardoor zijn kleederen in brand geraakten en hij mei brandwonden werd bedekt. Naar het liefdehuis te Helmond overgebracht, is de ongelukkige daar onder hevige pijnen bezweken. Op het Noordpad te Arnhem werd Zondag avond omstreeks 10 uur eene vrouw door twee personen zoodanig mishandeld, dat zij eerst naar het militair-hospitaal en verder op last van een geneesheer naar het ziekenhuis werd overgebracht, daar vermoedelijk een harer beenen gebroken was. Tegen de daders, die bekend zijn, werd proces- verbaal opgemaakt. Door de gemeente-politie te Nijmegen is aldaar Zondagavond in een logement aangehouden een 23jarige Duitscher, zekere E. H. en gevankelijk naar zijn woonplaats, Venlo, overgebracht, waar hij zich ten huize van zijn patroon had schuldig gemaakt aan diefstal van twee bankbiljetten van f 100. Het ontvreemde was grootendeels nog in zijn bezit. Na eergisteren laat te hebben bekend de schrijver te zijn geweest van den dreigbrief, Vrij dag j.l. bij een ingezetene te Leiden ontvangen is het jongemensch, te dier zake als vermoedelijke dader in den avond van dien dag op den Vinkweg in voorloopig arrest genomen, gisterochtend zwaar geboeid naar 's-Gravenhage overgebracht en ter beschikking gesteld van den officier van justitie. Een spitshond van den heer V. te Breda, schonk drie weken voor Paschen het leven aan drie jongen. Twee daarvan stierven, terwijl het derde den 1 Mei aan den heer v. G., wonende te Ginneken, werd afgestaan. Sinds dien tijd bezoekt de moeder ge'neel uit eigen beweging en op vastgestelden tijd tot driemalen toe elken dag haar jong, teneinde het te voeden, om zoo spoedig dit werk is verricht, weder naar haar meester terug te keeren. Aan wie behoort het reservekapitaal eener spaarbank Bij liquidatie natuurlijk aan hen, die de bank oprichtten. Maar zoolang de bank in werking is In redelijken zin aan de inleggers, zal men vermoedelijk meenen, daar 't tot hunne zekerheid dient. Dit wordt nu echter betwist. De directie der „Nuts"-spaarbank te Gorinchem heeft nl., in samenwerking met eenige heeren, 4500 toegezegd voor de oprichting van een fontein op de Groote Markt aldaar, bij gelegenheid der Inhuldigingsfeesten. En toen iemand nu twijfel uitsprak, of de spaarpenningen der inleggers daartoe mochten worden gebruikt, antwoordde de Nieuwe Gorinchemsche Ct. Reeds vele jaren geleden heeft de directie ge- toond, dat zij de door haar behaalde winsten het liefst aanwendt ten bate van heu, van wie de gelden zeer weinig inkoinen. Want het is een feit dat de mindere stand weinig spaart. Zij gaf een 25tal jaren geleden aan de gemeente Gorinchem een renteloos voorschot van f 26,000, om een nieuwe armenschool te kunnen stichten. Zij sub- sidieert sedert jaren de bad- en zweminrichting, onder voorwaarde dat de onvermogenden gratis moeten kunnen baden 5 zij houdt de naai- en breischool voor dienstmeisjes in stand zij geeft subsidie aan de ambachtsschool, om van kleinere zaken niet te gewagen." Het blad ontkent, dat het reservekapitaal behoort aan de inleggers. Het is overgespaarde rente van de vroegere inbreugers maar die zijn er niet meer. Nu wil de directie die gelden zoo vruchtbaar mogelijk maken voor hen, die misdeeld ziju en eigenlijk noch tot de tegenwoordige, noch tot de vroegere inleggers behooren. Zij wil den kunstzin van het volk opwekken, waardoor een bron van genot geopend wordt ook voor de lagere volksklasse. zij geeft geen geld voor een schilderij, die slechts voor enkelen zichtbaar is en tot enkelen spreekt, maar ze helpt mede en geeft 3000 om een kunstvoorwerp tot stand te brengen, dat aan alien genot geeft. De stoomboot Klondyke van Antwerpen,. kwam bij kaap Lyvas in aanvaring met de Benholm van Liverpool naar Cardiff. De Benholm zonk, waarbij negen van de twaalf opvarenden verdronken. De anti-Fransch gezindheid in Amerika neemt toe. Men houdt het er in het land der Yankees algemeen voor, dat de Franschen de Spaansche vloot aan kolen hebben geholpen en dat Frankrijk den Spanjaarden toeslond bekwame artilleristen voor hun vloot en hun forten aan te werven. Zekere Grosvenor, lid van het Huis van afgevaardigden zal trachten een besluit uit te lokken, waarbij de regeering der Vereemgde btaten weigert deel te nemen aan de Parijsche tentoon- stelling van 1900. De bladen bevelen een algemeen boycot van Fransche artikelen aan. Te Madrid is een stierengevecht gehouden ten voordeele van de vloot. Ongeveer de geheele bevolking was komen kijken, zoodat aan entree s twee millioen peseta's ontvangen werden, zuivere winst, daar al de toreadors zonder honorarium werkten. Dames verkochten voor het goede doel bloemen en een enkele roos bracht soms vijfhonderd gulden op. Dat is nog eens otfervaardigheid voor het vaderland

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 2