Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaandere iVn a No. 3613. Dinsdag 17 Mei 1898. iBMIIMIS AN De oorlog tusschen AMERIKA en SPANJE. HET TWEEDE GEZICHT. 38e Jaargang. Binnenland. abonnemen t Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Zoo is 't wachten dan nu weer op een beslissend treffen tusschen het Spaansche eskader onder admiraal Cervera en het Amerikaansche vliegend eskader van den schout bij nacht bchley, in vereeniging met het eskader van admiraal Sampson welke beide laatste zee hebben gekozen, onmiddel- lijk nadat den autoriteiten te Washington het bericht was geworden, dat het den 29 April van van de Kaap Yerdische eilanden vertrokken Spaansche eskader, wel verre van Dinsdag 11. te Cadix te zijn teruggekeerd, zooals van Engelsche en Amerikaansche zijde zoo beslist gemeld was, was aangekoinen te Fort de France op het kleine Fransche eiland St. Martinique in den morgen van Donderdag 1.1. Dat is wel een verrassing te midden van de gefantaseerde en voor een groot deel volkomen gelogen overwinningsberichten der Amerikauen, wat de landingsproeven te Cardenas en te Cienfugos op Cuba en het bombardement van Porto Rico s hoofstad San Juan betreft Spanje's vloot in de onmiddellijke uabijheid van de Spaansche kolonien dus is elk oogenblik te verwachten een aanvallend optreden tegen de Amerikaansche scheepsinacht bij Cuba of Porto- Rico of een aanval op New-York, aangenomen dan dat nader wordt bevestigd de aanwezigheid van Spanje's vloot 40 mijl van Sandy-Hook, in verband waarmee de verdedigingswerken in de haven van New-York fluks nagezien, mijnen gelegd geladen en onderling verbouden zijn en de be- waking is verscherpt. Hoe de regeering te Washington zich zoo geducht bij den neus heeft laten uemen door valsche berichten hoe er dagen hebben kunneu verloopen zonder dat de marine-autoriteiten van de Yereenigde Staten uit den droom zijn geholpen over de werke- lijke verblijfplaats van Spanje's eskader, kan voor 't moment niet worden uitgemaakt het feit van de verschijning van Spanje's vloot zoo nabij de Amerikaansche kust, valt niet meer te betwijfelen. De Herald ontving een telegram uit St. Pierre op Martinique, waarin wordt medegedeeld dat de Spaansche torpedojager /Furor" in den na-nacht, van Woensdag is aldaar aangekomen en onmiddelijk weder vertrokken. De aankomst veroorzaakte groote ongerustheid. Ook de Spaansche torpedo jager //Terror" is te St. Pierre aangekomen. Vijf Spaansche oorlogsschepen waren in zicht en schenen koers te zetten naar Cuba. Men geloofde dat zij tot het Kaap Verdische eskader behoorden. Dat geloof is zekerheid geworden de staats- secretaris der Yereenigde Staten Long, heeft het opzienbarende nieuws bevestigdhet vliegend eskader van Schley is onverwijld aangezegd zee te kiezenj Sampson heeft Porto Rico's kust ver- laten, het vertrek van vrijwilligers van Tampa uit naar Cuba is uitgesteld en wij leven nu in afwaehting li t eerst werd het eskader gezien in den morgen den 10en aan de zuidkust van het eiland kanonnen van de forten hebben op het vuur van het eskader slechts met enkele schoten geant- woord." De Spanjaarden hebben wanhopig ge- vochten, maar werden volkomen verslagen. San Juan de Portorico heeft zich overgegevenalle versterkingen zijn vernield. Van Spaansche zijde wordt daarentegen de indruk gewekt, dat de aanval op San Juan de Portorico is afgeslagen. De Amerikaansche schepen leden groote schade door het hevige vuur der forten, en werden genoodzaakt het bombardement op te geven. Noch aan de stad, noch aan de militaire gebouwen of versterkingen is belangrijke schade toegebrachten de verliezen zijn zeer ouaanzienlijk. Dit zijn de beide lezingen over den aanval op Portorico. Martinique en 't heet uit Washington, dat de regeering er van overtuigd is, dat den Spaanschen admiraal niet zal worden toegestaan zich van kolen te voorzien, zelfs niet in voldoende hoeveelheid om de naastbijzijnde Spaansche haven te bereiken, wijl zulk een voorrecht niet kan worden verleend onder de tegenwoordige omstandigheden, nu het eskader is betrokken in vijandige operaties. Indien de Fransche regeering het Spaansche eskader verlof gaf om kolen in te nemen, zou de Amerikaansche regeering dit als een weinig vriendschappelijke daad opvatten, waarvoor Frankrijk verantwoordelijk gesteld zou worden. Er bestaat vermoeden, dat de Vereenigde Staten niet volkomen loyaal zijn behandeld ten opzichte van het gebruik van den kabel van Martinique. Men gelooft, dat telegram- men van het hoogste belang zijn vertraagd, tot groot nadeel van de Amerikaansche belangen. Er zal daarnaar een onderzoek worden ingesteld en eveneens naar de behandeling der Spaansche schepen de West-Indische havens, die onzijdig heeten. Het is moeilijk na te gaan welke berichten, uit West-Indie outvangen, der waarheid eenigszins nabij komen. Er is gevochten op verschillende puntende actie der Amerikanen kan verdeeld worden in twee groepen de pogingen tot landing op Cuba en de aanval op Portorico. Maar de berichten omtrent de resultaten dezer ondernemingen zijn zeer verschillend. Admiraal Sampson meldt, dat hij met negen schepen voor San Juan de Portorico is aange komen, en na een krachtige beschieting de forten en de citadel tot stilzwijgen heeft gebracht. //De De zitting der Tweede Kamer van Vrijdag werd door een zeer treurig ongeval gekenmerkt. Onder het uitspreken zijner rede viel Mr. Bahlmann bewusteloos neer, en terwijl alle leden ter hulpe snelden, schorste de voorzitter de vergadering gedurende een kwartier. Inmiddels gaf de heer Bahlmann den geest. Op verzoek van den voorzitter verlieten de leden de zaal en werden de tribunes ontruimd en de vergadering tot Dinsdag ver- daagd. Twee artsen trachtten nog het bewustzijn bij den heer Bahlmann op te wekken, maar tevergeefs. Voordat de dood was ingetreden, gaf een der aan- wezige R. K. geestelijken den stervende de absolutie. Verschillende Kamerleden, o. a. de heeren Van Vlijinen, Travaglino en De Bieberstein, knielden naast het lijk neer. Het stoffelijk overschot werd in de zaal op een matras gelegd en door verschillende katholieke kamerleden uit de zaal naar een nabijgelegen vertrek in het gebouw gedragen. Mr. Bahlmann was sedert 1890 afgevaardigde voor de Tweede Kamer in het kiesdistrict Tilburg. Hij was geboren te Groesbeek bij Nijmegen. Van 18631867 bezocht hij het gymnasium te Munster in Westfalen, waar hij zich voorbereidde voor de hoogeschool. Daarna is hij tot 1872 koopman in manufacturen, eerst te Nijmegen, toen te Munster geweest. In 1872 legde hij het staatsexamen af en ging studeeren aan de hoogeschool te Leiden, waar hij in 1878 bevorderd werd tot doctor in de rechten. Daarna vestigde hij zich te Rotterdam. Onder zijne katholieke medeleden had de heer FEUILLETON Naar het Engelsch HUGH CONWAY. 21) z/Hoe ver is de plaats van hier verwijderd vroeg Carriston. ,/Zoudt ge mij per rijtuig daar- heen kunnen brengen, als het donker is geworden Bij deze vraag kwam er weer leven in den dokter. //Wat zijt ge van plan vroeg hij zijn yriend. //Laten wij geen onzinnige dingen doen, Op ditzelfde oogenblik ben ik er zeker van, dat Fenton door een toevallige gelijkenis is misleid ,/Zacht een beetje, vriend riep ik. z/Welnu, misleid of niet, wij behoeven toch geen dwaze dingen te doen. Wij moeten naar de politie gaan, daar een beeedigde verklaring afleg- gen en dan een bevel tot huiszoeking zien te verkrijgen. Hij keerde zich tot mij en vervolgde ,/Hoor eens, Richard, de zaak is, dat wij reden hebben om te gelooven ik moest eigenlijk zeg- gen Carriston houdt vast aan het geloof dat een zijner vrienden sedert eenigen tijd wordt gevangen gehoudeu door den man, dien gij meent herkend te hebben." ffDat kan heel goed zoo wezen," zeide ik. //Hij zag er mij gemeen genoeg voor uit, in staat tot alles, tot moord toe." #In elk geval moeten wij overeenkomstig de wet handelen," meeude Brand. ,/De wetIk geef niets om de wetantwoordde Carriston. //Ik heb liaar gevonden, zooals ik wist, dat ik haar vinden zou. Ik neem haar eenvoudig je, en wel op staanden voet. Gij kunt meegaan of hier blijven, naar gij verkiest, doktermaar ik vrees dat ik uw vriend zal moeten lastig vallen a mij naar een plek te rijden, dicht bij de woning, waar hij van spreekt." Daar ik een avontuur en een mooie grap voor- zag mijn gedachten aan wraak waren er niet vreemd aan steldeik mij geheel ter beschikkingvan Carriston. Hij dankte mij daarvoor en verlangde dat wij op staanden voet zouden vertrekken. In weinige oogenblikken waren wij gereed en stapten in het rijtuig. Na luid geprutteld te hebben over onze onderneming eindigde Brand met ons te volgen en achter in het rijtuig plaats te nemen. Carriston zette een pakket, dat hij droeg, in het rijtuig en voort ging het. Het was nu bijna donker en het regende bij stralen. Ik had de lantaarns van het rijtuig aangestoken, zoodat wij zonder veel moeite voor- uit kwamen. De wegen waren dik met modder bedekt, maar nu was de sneeuw bijna overal door den regen weggespoeld. Ik vergis mij niet tweemaal in denzelfden weg, zoodat wij zonder onnoodig oponthoud op de plek kwamen, waar ik het ongeluk met het rijtuig had gehad. Hier hield ik stil, z/Het liuis staat omstreeks vijfhonderd meter verder de laan op," zeide ik tot Carriston //W ij deden best met hier uit te stappen." Dat deden wij, en gingen met veel moeite te voet verder totdat wij het lichtschijnsel zagen, dat mij twee avonden te voren zoo welkom was geweest. Het was pik donker, maar op het licht afgaande stapten wij voort tot wij voor het huis stonden op een plek, waar een zodenbank en een dorre heg ons aan het oog onttrokken, ofschoon wij in zulk een donkeren nacht niet te vreezen hadden voor ontdekking. ,/Wat zijt ge nu van plan te doen fluisterde Brand ontevreden. //Gij kunt geen inbraak plegen." Carriston zeide een minuut lang geen enkel woordtoen voelde ik, dat hij de hand op mijn schouder legde. z/Ziju hier paarden of koeien op de plaats vroeg hij. Ik antwoordde, dat ik meende, dat mijn stuursche vriend een koe en een paard bezat. z/Heel goed. Dan moeten wij wachten. Hij zal wel naar buiten komen om naar die dieren te zien, voordat hi] te bed gaat," zeide Carriston zoo beslist, als een veldheer, die voor den slag zijn bevelen geeft. Ik kon niet zien hoe Brand zijn gevoelen uit- drukte bij het vernemen van dit bevel van onzen aanvoerder, ik weet wel, dat ik mijn schouders ophaalde, en al zei ik niets, ik dacht des te meer. De toestand van het oogenblik was zeer aan- genaam voor een belanghebbende als Carriston, maar hij kon niet verwachten, dat het vooruit- zicht om daar misschien uren onder die heg te wachten, voor anderen aanlokkelijk was. Wij waren alien nat tot op de huid, en al was ik uiterst nieuwsgierig naar den afloop van onzen tocht, al verlangde ik ook vurig om een dichter- lijke rechtspleging op mijn voormaligen gastheer te zien toepassen, aan Carriston's tactiek van afwachten ontbrak de vurige prikkeling, waar ik naar ver- Bahlmann grooten invloed. Zijne partij verliest in hem sen ijveiig en begaafd lid. Kort geleden was hij van een reis naar Afrika teruggekeerd. 39 jaar geleden overkwam den afgevaardigde van Breda, Mr. L. D. Storm, hetzelfde lot als de heer Bahlmann. Ook hij werd onder het uitspreken eener rede tegen het ontwerp betreffende de mobilisatie van het Limburgsche contingent, voor- gesteld door het kabinet-Rochussen-Van Bosse, plotseling door den dood overvallen. Op 23 Juni a. s. zal te Middelburg eene conferentie plaats hebben van predikanten der gereformeerde kerken in Zeeland. De heer \an der Yeen te Goes zal spreken over etisch en gereformeerd, de heer Esselink van Zierikzee over Titus 3 5, de heer Van der Hoorn van Domburg over Mag een predikant ook aan politiek doen de heer Van der Kooij De roeping der gemeente tegenover de zending en de heer B. Veenstra van VlissingenZijn de wondergaven nog in de gemeente aanwezig. Door den Minister van Waterstaat is afwijzend beschikt op het verzoek van de Kamer van Koop- handel en Fabrieken te Vlissingen, om van post- zegels ook gebruik te kunnen maken ter voldoening van telegramkosten en van zegelrecht op kwitantien. Yoor eenigen tijd werd melding gemaakt van het feit, dat in een der gemeenten van ons land de onderwijzers drie maanden moesten wachten op het hun toekomend salaristhans meldt men, dat er deskundigen bij de belastingen zijn, die nog altijd wachten op de uitbetaling van hun salaris en de voorschotten aan reis- en verblijf- kosten over 1897, en dat, terwijl de schattingen r dit jaar ook bijna zijn afgeloopen. Waar het rijk in langzame betaling voorgaat, is 't niet te verwonderen dat de gemeenten volgen. Uit het Oldambt wordt geschreven De 75 K.G. tarwe kost hier nu minstens al f 10. Kippevoer is heel duur en in verschillende plaatsen krijgt men toch per stijg maar 40 cent voor de eieren. Tarwemeel kocht men voor luttel jaren voor 5 cent de halve kilo. Men geeft nu op de dorpen al 10 cent. Den jongsten winter kostte de petroleum, althans bij de 5 liter, 27V2 cent en nu al 9 cent per L. //De oorlog maakt alles duurder," zegt men. 't Heeft er veel van. Een achtponder roggebrood kost nu al 30 cent, voor eenige maanden, tenminste op enkele plaatsen, 20 cent. Zelfs verfwaren, terpentijn en lijnolie gaan in prijs omhoog. langde. Ondanks zijn afkeuring over ons geheele doen, was Brand er beter aan toe als ik. Als geneesheer zal hij wel begrepen hebben, dat hij stellig twee nieuwe patienten kreeg, wanneer hij het waagstuk overleefde. Wij verzetten ons echter niet, maar wachten op de dingen, die komen zouden. IV. Er verliep meer dan een half uur. Ik werd moede en stijf, en begon te denken dat wij rechte domkoppen waren, toen ik het gerinkel van een ketting hoorde, en tegelijkertijd voelde, dat Car riston mij waarschuwend tegen den arm stootte. Ongetwijfeld had mijn vroegere gastheer er voor gezorgd, dat zijn nieuwe deursluiting sterker was dan de vorige, zoodat wij verstandig waren als wij zijn huis niet met geweld trachtten te over- meesteren. De deur ging open en werd weer gesloten. Ik zag het zwakke schijnsel van een lantaarn zich bewegen naar de schuur, waarin mijn paard was gestald geworden. Ik hoorde een zacht geritsel in de heg, en toen ik mijn arm uitstak, bemerkte ik dat Carriston mijne zijde had verlaten. Daar hij mij niets bevolen had, volgde ik hem niet, maar bleef bij mijn oude bezigheid wachten. Weinige minuten later werd het licht van de lantaarn weer zichtbaarde drager stond op den drempel van het huis, terwijl ik nieuwsgierig was naar hetgeen Carriston deed. Juist toen de deur open was om den Iferel weer binnen te laten, werd hij door een donkere gestalte besprongen. Ik hoorde een zwaren vloek en een kreet van verbazing, toen vloog de lantaarn uit de hand I gwwiau Minimi iiyiJjllUMlii' TER AEEZENSCHE COERANT. en vTiJ^von.l, »Hge,onJerd up Fee.da.en, bij den litgeve, P. J. UK KASDE te Ter Xenzeo. van (len 3« Mei De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering Gemeenteraad is belegd tegen rijilag IMitH, voormiddags 10 uren. Ter Neuzen, 16 Mei 1898. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. TAN I 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1