A Igemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandera No. 3612. Zaterdag 14 Mei 1898. 38e Jaargang. 11 HilT I 5. SIT TWSSDS 6S2ICHX. Oproeping van grootverlofgangers ter opkomst in werkelijken dienst. Gemengde beriehten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Eranco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. TElt NEUZEN, 13 Mei 1898. De uitreiking der medailles van de Oranje- Nassauorde aan de marechaussee's Adam en Van der Waal, op gisterenvoormiddag, had een groot aantal inwoners ouzer plaats naar de Markt doen stroomen, om getuige te zijn van dit alhier ongewone militaire schouwspel. Ten 11 ure stouden daar opgesteld een 50tal manschappen van het wapen der marechaussee, het detachement infanterie alhier, terwijl ook, •daartoe uitgenoodigd, de burgemeester, de wethouder Van IJsselsteijn, de kantonrechter en de griffier van het kantongerecht aanwezig waren. De luitenant-kolonel Prins, commandant van de eerste divisie, nam het woord en begon met te F-tCUIDDJaaTON. Naar het Engelsch VAN HUGH CONWAY. 20) III. Eindelijk liep die verwenschte nacht ten einde. Toen de morgen aanbrak, bemerkte ik, dat buiten een groote verandering had plaats gegrepen. De hevige sneeuwstorm had een einde gemaakt aan het vriezen. De zware regenbuien, die daarop volgden, hadden de wegen bedekt met modderige sneeuw, die spoedig wegdooide. Ik trachtte van mijn gastheer een ontbijt te krijgen, en na hem volgens rnijne belofte beloond te hebben, vertrok ik op den naakten rug van mijn paard zoo spoedig mogelijk naar Midcombe, welke plaats mij, na de ondervinding van dien nacht, een zeer aaugenaam verblijf toescheen. Bij het verlaten van het huis bemerkte ik met verwondering, dat het grooter was dan ik mij had voorgesteld, naar hetgeen ik er in den nacht van gezien had. Mijn norsche vriend vergezelde mij tot aan den grooten weg, waar ik mij verder niet in den weg kon vergissen. Hij was vriendeiijk geuoeg om te beloven, dat hij de behulpzame hand zou bieden, wauneer ik iernand zond om het rijtuig te halen, dat onderweg was blijveu staau. Toen scheidden wij, mijnerzijds met den oprechten wensch, herintieren aan hetgeen er heeft plaats gegrepen bij de gevangenneming van Miloen. Er zijn omstandigheden die de edelste gevoelens wakker roepen, zoo is ook het gansche volk gelrcffen door de moed en voile toewijding door de marechaussee's bij die gelegenheid betoond. De gansche omtrek van IJzendijke en Biervliet werd onveilig gemaakt en niemand was van zijn eigendom zeker. Te vergeefs trachtte men den dader in handen te krijgen, tot het eindelijk aan Adam en Van der Waal, op surveillance in den Koninginnepolder, door hun onverschrokken optreden in een strijd op leveu en dood, gelukte Miloen, tegen wie een bevel cot gevangenneming was uitgevaardigd, in handen te krijgen. Zijn makker werd in de worsteling door een welgericht schot gedood, op het oogenblik dat hij reeds op Adam aanlegde met het geweer van Miloen. De rust en veiligheid zijn sinds in de omstreken weer hersteld. Van verschillende zijden ontvingen de manschappen welverdiende huldebetuigingen. Allereerst van de burgerijdoch ook de justitie heeft zich niet onbetuigd gelaten, ouder andere blijken van sjmpathie liet de Minister van justitie Adam en Van der Waal eervol vermelden in het politieblad. De daad dezer mannen strekt tot eer en verhoogt het aanzien van het wapen der marechaussee en spreker kan ook aan genoemde mannen overbrengen de bijzondere tevredenheids- betuiging van den geueralen inspecteur van dat wapen. Door den Minister van oorlog aan H.M. de Koningin-Regentes voorgedragen ter verheffing tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, heeft het H. M. behaagd daaraan te voldoen en zijn Adam en Van der Waal bij koninklijk besluit van 18 April als zoodanig benoemd. Hen voor het front der manschappen roepende zeide spreker zich gelukkig te achten hen op Zeeuwschen bo- dem, in deze vaderlandsche veste, het eeremetaal op de borst te kunnen hechten, waartoe spreker overging. Nadat de medaille op de borst der nieuwe ridders prijkte wees de heer Prins er op dat de gebeurtenis getuigt van de belangstelling van H. M. in het leger en het wapen der marechaussee waarom hij roeptleve de Koningin leve de Koningin Regentes, en leve het Huis van Oranje Met een driewerf 1 aid hoera werden deze woorden begroet. De plechtigheid was hiermede afgeloopen, doch de deelnemers werden door den kommandant, den heer Prins, genoodigd op de bovenzaal van het Hotel de Commerce," waar eenige nationale dat ik nooit weer zoo iemand mocht ontmoeten. Zonder veel moeite vond ik den weg naar Midcombe. Ik trok mijn kleeren uit, waschte mij en ging te bed. Doch ik vergat niet onmiddelijk iemand naar het naaste telegraafkantoor te zenden. Mijn bericht aan Brand was kort. Het luidde eenvoudig#Zeg aan uw vriend, dat ik den man gevouden heb." Na dezen plicht vervuld te hebben, liet ik alle bespiegelingen rusten en ging te bed om met slapen mijn schade in te halen. Het autwoord, dat ik denzelfden avond van Brand ontving, verbaasde mij. //Wij komen morgen zoo spoedig mogelijk bij u. Haal ons af van het sta tion." Daar bleek duidelijk uit, dat men mijn gastheer van den vorigen nacht bij zonder gaarne wilde ontmoeten des te beter Ik raadpleegde de dienstregeling der spoorwegen en zag, dat zij C het naaste station bij Midcombe, niet konden bereiken voor drie uur in den namiddag. Ik vroeg naar het beschadigde rijtuig. Dat was reeds thuisgebracht, daarom gaf ik last, om het lemoen in tijds te herstellen, daar ik den volgenden dag naar het station wilde rijden om den dokter en zijn vriend af te halen. Zij kwamen zooals zij beloofd hadden. Het was mij een troost hier vrienden te zien, daarom verwelkomde ik hen hartelijk. Carriston greep mijn beide handen en schudde die zoo hartelijk, dat ik begon te vreezen, in mijn stuu'rschen gastheer zijn lang verloren gewaanden vader te hebben gevonden. Ik had het voorkomen van den jonkman bijna vergeten, of hij zag er nu geheel anders uit dan toen wij elkander ten huize van Dr. Brand ontmoeten. Toen was hij een bleek, peinzend, romantisch, dichterlijk uitziend versiering was aangebracht. De heer Prins had deze uitnoodiging gedaan om aan de nienwe ridders deu eerewijn aan te bieden, wat geschiedde onder het uiten van den wensch dat zij in lengte van jaren van de ridderschap deel zullen uitmaken. Daarop volgde een driewerf hoera voor Adam en Van der Waal. Nog eenigen tijd bleef men gezellig bijeen tot de tijd van vertrek naar de respectieve stand- plaatsen voor de mannen van het wapen was aangebroken. Alvorens men uiteenging werd nog het woord gevoerd door den oudsten aanwezigen onderofficier, den wachtmeester Lochmans, kommandant der brigade te Ter Neuzen. Deze herinnerde ook gednrende 5 jaar de brigade IJzendijke te hebben gekommandeerd, waarom hij daar goed met de toestanden op de hoogte is. Het was hem daarom een groot genoegen het bericht te hooren van de arrestatie van zoo'n gevaarlijk sujet als Miloen. Hij feliciteerde Adam en Van der Waal met hetgeen zij in het belang der maatschappij hebben verricht, met de onderscheiding die hen daarvoor te beurt valt, en die een eer is voor het gansche wapen, betuigende dat, als de nood driugt, alien even pal zullen staan als meergenoemde mannen in dat hachelijk oogenblik. Door luide hoera's werd in- stemming met deze woorden betuigd. Door Mgr. P. Leijten, bisschop van Breda, is benoemd tot pastoor te Hoofdplaat de heer J. B. Brouwers. Door de rijkspolitie te Sas van Gent is proces-verbaal opgemaakt wegensdierenmishandeling tegen een Belg, die kikvorschen op de bekende wijze behandelde. Westdorpe, 12 Mei. Voor de levering van pi. m. 100 M*. grind ter grootte van 16 c. M. franco wal langs het kanaal van Ter Neuzen, nabij het huisje ,/Driekwart" ten behoeve der polders Oud- en Nieuw Vogelschor werd inge- schreven door de heereu Van Koppenhagen Co. voor 1,72 J. Adriaansen voor 1,69 L. Kau- ters voor f 1,68 en P. de Lege voor f 1,58. Alles per Ms. Aan den laagsten inschrijver is de levering gegund. RECHTSZAKEN. Het vonnis der Middelburgsche rechtbank waarbij Leo Miloen wegens verzet tegen de marechaussees tot 4 jaren gevangenisstraf werd veroordeeld, is gisteren door het Gerechtshof te 's Gravenhage bevestigd. Een eigenaardig plan is door enkele inwoners van Kaag Oude-Wetering opgevat, om hunne gemeente op 6 Sept. a. s. te Amsterdam te doen vertegenwoordigen door een echte Kaag (Kaagschip), naar het model van het schip, dat als weerhaan, dienst doet op den toren van de Eager kerk. Gaat het plan door, dan zullen de scheepsbouw- meesters Akerboom en Van Nieuwkoop het ouder- wetsche vaartuig op stapel zetten. Eergisterenmiddag werd te Montfoort een man, in het belang der openbare orde in verzekerde bewaring gebracht. Een oogenblik daarua stond het ligstroo in brand. Het kostte vrij wat moeite om den man, die achter de tweede deur zat, uit zijn neteligen toestaud te bevrijden, daar een ver- stikkenden rook uit dat verblijf opsteeg, De brandspuit, die spoedig aanrnkte, doofde het vuur, zoodat een groot onheil werd voorkomen, daar zich boven het arrestantenlokaal het gemeente- archief bevindt en de zoldering slechts van hout is. Het hoofdbureau der douanen in Servie, gevestigd te Belgrado, tracht een compleet museum ten dienste der douanen te scheppen, dat eener- zijds de administratie der douanen van nut zou zijn voor eene gelijkmatige en rechtvaardige toe- passing van de wetten op de heffing der invoer- rechten, anderzijds kon dienen als oefenschool der jonge aanstaande douane-ambtenaren. Het consulaat-generaal van Servie te Amsterdam wekt den Nederlandschen handel op daarvoor ter beschikking te stellen monsters van koopwaren met prijzen, prijsconranten en teekeningboeken van fabrieken, alles van duidelijke prijsopgaaf voorzien. De Daily Chronicle schrijft Admiraal Dewey, den slag in de baai van Manilla afbrekende om zijn manschappen gelegenheid te geven tot ontbijten, herinnert ons onzen eigen z/glorieusen L J uni", toen Earl Howe de Franscheu voor Ouessant zoo een pak slaag gaf. Voor hij den aanval begon, draaide hij een uur bij om zijn mannen met een goed maal zich op den slag te laten voorbereiden een rust, die de verbaasde Prauschen stof tot allerlei gissingen gaf. Het is altijd de Angel-Saksische manier van vechten ge- weest, om het zoo mogelijk op een voile maag te doen. Wellington zei eens, dat, als hij ooit een Iersch of een Schotsch regiment op een be- paalde tijd op een bepaalde plaats wilde hebben, al wat hij had te doen was, de Ieren op hun bestem- mensch; nu scheen hij vol wilskracht, levenskracht en geest. De arme oude Brand keek zoo ernstig als een lijkbezorger, die zijn eigen moeder ging begraven. Carriston begon mij te ondervragen, doch Brand verhinderde hem daarin. //Gij hebt beloofd, dat ik eerst vragen mocht stellen," zeide hij, en wendde zich daarop tot mij. ,/Hoor eens, Richard" (als hij mij Richard noemt, weet ik, dat hij vreeselijk ernstig is) z/ik geloof, dat ge ons op een dwaalspoor hebt gebracht, maar laten wij op een plaats gaan, waar wij eenige minuten samen kunnen spreken." Ik stak met hem den weg over en ging het Stations-koffiehuis binnen. Wij gingen in een kamer, bestelden een verversching om den schijn te redden, en toen die gebracht was verzochten wij deii bediende de deur te sluiten. Brand ging zitten met een ernstig gelaat, als een raadsheer, die een kruisverhoor houdt. Ik verwachtte, dat hij een bijbel voor den dag zou halen, om mij een eed te laten zweren. //Richard," zeide hij, „v6or wij verder gaan, wensch ik de redenen te weten, waarom gij denkt, dat de man, over wien gij getelegrafeerd hebt, de persoon is, dien Carriston zoekt." z/Redeuen Wei eenvoudig omdat hij de man is. Carriston gaf mij zijn portret. De ge- lijkenis is onbewistbaar ongeacht dat hij een vingertop mist." Bij deze woorden keek Carriston den dokter triomfantelijk aan. Tot heden heb ik de beteeke- nis van dien blik niet begrepen. Doch ik lachte, omdat ik begreep, dat Brand zich had vergist en dat hij zich daarover zon moeten verantwoorden. Carriston wilde spreken, maar de dokter wenkte hem te zwijgen. //Richard, denk nu eens goed na. Gij spreekt van den ontbrekenden vingertop. Wij, genees- heeren, weten hoeveel menschen er zijn, die zich- zelven allerlei dingen in het hoofd zetten. Zeg eens, hebt gij de gelijkenis opgemerkt voordat uw aandacht op den verminkten vinger viel Of heeft het zien van dien vingef u op de gedachte gebracht, dat er gelijkenis bestaat z/Goede hemelriep ik uit. „Zoudt ge denken, dat ik geen oogen heb Ik zeg u, er is geen twijfel mogelijk of die mau is de man van het portret." z/Dat maakt niets uit geef mij antwoord op mijn vraag z/Nu dan, ik schaam mij om het te zeggen, maar ik had het portret in mijn zak gestoken en dacht er niet meer aan, totdat ik den man herkeude en het voor den dag haalde om mij van de ge lijkenis te vergewissen. Ik wist zelfs niet, dat er onder het portret een gedrukte aanwijzing stond, en dat hij eenig lichaamsdeel miste. Ver- duiveld, Brand, ik ben niet zoo'n stumperd als gij denkt." Brand antwoordde niet op die woorden. Hij keerde zich naar zijn vriend en zeide ernstig z/Het geval komt mij onverklaarbaar voor. Ga thaus uw gang, zooals ik u beloofde." Toen ging hij zitten, uit het veld geslagen en met het ontevredeu gelaat, dat hij steeds toonde, wanneer hij geen gelijk kon krijgen. Nu was het Carriston's beurt. Hij overstelpte mij met vragen. Ik vertelde hem mijn geheela avontuur. IEMSCHE COIJRANT Hit blail verse li ijnt jf»anilrtK-» W oeiistlaj^en VriJd»Kavon«l, uttgezomlegd op Feestdagen, bij ilea \eiizen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN geeft kennis dat de milicien verlofgunger der gemeente Rotterdam, van de lichting 1895, behoorende tot het korps genietroepen FRAI^OIS JOHAI DE GROOTE, zich op den 8 Juni s. des namiddags voor vier uren, bevinden moet bij zijn korps, voorzien van zijn verlofpas en van al de voorwerpen van kleeding en uitrusting, door hem, bij vertrek met groot verlof mede genomen, teneinde, in werkelijken dienst te worden gesteldwordende hem onder het oog gebracht dat de verlofganger, die in gebreke blijft op den bepaalden dag ouder de wapenen te komen, bij zijne latere opkomst zooveel langer in dienst zal worden gehouden en dat volgens art. 145 der militiewet, hij die niet aan de oproeping voldoet als deserteur zal worden behandeld. Alvorens naar zijn korps te vertrekken, zal hij zich behooren aan te melden bij den ondergeteekende. Ter Neuzen, 13 Mei 1898. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Welliouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896), maken bekend dat op lieden ter gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek van 1ZAAK BUTLER, orn vergunning tot het oprichten eener 6ROFSHEOEBIJ op het perceel kadastraal bekend sectie E 796 Driewegen en dat op Woeiis>«l»g, SS Mei 1BOH, des namid dags 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegenheid zal worden gegeven om tegen bet maken dier inrichting bezwaven in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten. Ter Neuzen, 12 Mei 1898 Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1