AlgemeeD Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaanderen. No. 3610. Dinsdag 10 Mei 1898. 38e Jaargang. De oorlog tusschen AMERIKA en SPANJE. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. FFUILLFTOJNI. 36 30 34 33 133 78581 72019 82754 65591 298945 NEIIZENSC IRAN Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIE N: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Kit verscliijnt Woeosilag- en Vrljdagavond, uitsez»nder<l op Feesl.l.tyen, MJ den nitgever P. J. VAMf P« 8ASBE te Ter Xensen. Ointrent den oorlog ontbreken thans alle stellige berichten. Beweringen en gissingen, misschien zelfs verzinsels, worden nog overgeseind, maar nieuws, dat alleszins vertrouwbaar is, is er heden niet. Het meest geloofwaardig zijn wellicht de telegrammen, waarin die van den vorigen dag worden tegengesproken, maar zoo zal het morgen ook gaan. Het ontbreken van nieuws omtrent Dewey, die met zijn klein eskader nog voor Manila ligt, maakt de menschen ongerust. Men begint te bedenken, dat het eskader te klein is om de forten op Luzon te bezetten men vreest, dat er geen voedsel, geen ammunitie en geen steenkolen genoeg is op de Amerikaansche schepen en zoo komt men er licht toe zich in te beelden, dat de geheele slag is geweest een hinderlaag der Spanjaarden en dat misschien vandaag of morgen heel het A merikaansche eskader vernietigd wordt. Het bericht over het aantal dooden aan de zijde der Vereenigde Staten, heet wel van Dewey afkomstig, maar't kan evengoed van een fantasierijken journalist zijn. Er loopen vele mededeelingen omtrent de plannen van Amerika voor de eerste dagen vooreerst wat trouwens het meest voor de hand ligt om troepen naar Manila te zenden. Admiraal Kirkland, te Vallejo, in de baai van San Prancisco, zou telegrafisch bevel hebben ontvangen om oor- logsmateriaal en leeftocht voor 2000 man voor vier maanden gereed te houden. Deze expeditie zou dan voor de Filippijnen bestemd zijn. Een ander gerucht, ook al uit goede bron, wil, dat de Amerikanen Portorico zullen nemen en nog al binnen 48 uren. Ook wordt Cuba en in 't bijzonder Sagua la Grande aangewezen als doel, terwijl weer een andere berichtgever weet, dat het departement van oorlog de Kanarische eilanden, ja Cadix op het oog heeft. Den president legt men daarbij allerlei gerust- stellende verklaringen in den mond. Zoo heeft hij nu weer gezegd, dat hij niet van plan was, oorlogsveroveringen te maken, want dat hij geen uitbreiding van grondgebied begeerde. Wel was hij voor een behoorlijke schadevergoeding. De tegenspraak in de berichten van heden geldt vooral den toestand in Spanje. De onlusten waren zoo erg niet als was geseind het waren geen politieke opstootjes, maar slechts hongeroproertjes. Intusschen is in een paar districten weer de staat van beleg afgekondigd, zooals b.v. in Carthagena. Naar het Engelsch VAN HUGH CONWAY. 18) t. Of ik mij vergist had in den dag of dat de dreigende sneeuwbuien zekere lieden van besluit had doen veranderen, weet ik niet, maar tot mijn ergenis waren er geen schaatsenrijders te zien en aan de effen witte sneeuw bespeurde ik, dat er dien morgen ook geene geweest waren. In de hoop dat zij ondanks het weder toch nog komen zouden, deed ik de schaatsen aan en reed beentje- over op den plas roud. Daar er echter niemand was om aaudacht te scheuken aan mijn rijkunst, had ik er spoedig genoeg vanhet was vervelend werk op die manier. Maar ik wachtte en hoopte nog totdat de sneeuw zoo dicht begon te vallen, dat ik begreep dat verder wachten nutteloos was en ik tevergeefs naar het Lily-meer was gekomen. Zeer outevreden keerde ik naar de kleine her- berg terug, in een gemoedsgesteldheid, dat het een verluchting voor mij geweest zou zijn als ik iemand den nek had kunnen breken. Een ver- standig man zou natuurlijk zonder dralen zijn paard hebben ingespannen en naar huis gereden zijn. Doch id die dagen was ik geen verstandig manik weet, dat Brand rondweg die meeuing zal onderschrijven de herberg bood niet zooveel gemak aan, om iemand tot lang blijven te nopen, maar er brandde een goed vuur, en de drank, Acht duizend mijuwerkers hielden te Murese een oproerige betooging; zij wilden naar Carthagena optrekken, maar militairen beletten hun dat, waarbij verscheidene personen werden gewond. Het gerucht, dat de regentes de tusschenkomst der mogendheden zou gezocht hebben, zal aan de stemming in Spanje geen goed doen. Men is er nog zeer oorlogszuchtig en verlangt er naar een /revanche" voor Cavite. Trouwens, de Europeesche mogendheden, hoewel misschien geneigd om tusschenbeide te komen, achten het tijdschip daarvoor zeer ongeschikt. In de Spaansche kamer is gister het debat voortgezet. Canalejas, een zeer gezien figuur in de Cortes, die zich bij geen der partijen heeft aangesloten, was vooral verbolgen op het laatste kabinet Canovas, maar toch ook op het kabinet Sagasta, dat naar zijn meening zoo weinig voor- zien had, wat in de naaste toekomst stond te gebeuren. Toen hij kort geleden van Cuba terug- kwam, bracht hij vandaar de vaste overtuiging mede, dat de Amerikanen oorlog wilden en zich, met volledige kennis van Spanje's middelen van verdediging en aanval, daarop voorbereidden. Had Spanje zich vroeger voorbereid en getoond dat het gereed was dan zouden de Amerikanen niet zoo gemakkelijk tot den oorlog overgegaan zijn. En in de gegeven omstandigheden ware het nog beter geweest Cuba onafhankelijk te verklaren dau ouvoldoende toegerust den oorlog te beginnen. Canalejas eindigde met het streng af te keuren, dat in het besluit, waarbij Dupuy de Lome's ontslag als gezant te Washington werd aangenomen, dien diplomaat niet de dank was gebracht, dien hij zoozeer verdiend had. De beruchte brief van Dupuy, door de Cubanen-junto gepubliceerd, was slechts een particulier schrijven. De Carlist Llorens las een brief voor van den kommandant der vloot bij de Filippijnen, gedateerd 14 Maart en waarin de volgende zinsneden voor- kwainenManila is onbeschut en in geval van oorlog is het aan de genade van 's vijands vloot overgeleverd Er zijn geen toebereidselen om torpedos te leggen en het schietkatoen is onbruikbaar. Manila zal vallen zonder bij haar verdediging eenige schade te kunnen aanrichten." Volgens later ontvangen berichten is het advies- jacht Mac Culloch te Hongkong aaugekomen met berichten van commodore Dewey, en is de Amerikaansche regeering thans door haren bevel- hebber in kennis gesteld met de loop van het ge- vecht bij Cavite. Deze berichten bevestigen de volkomeu neder- volgens de regelen der kunst van warm bier gemaakt, was niet slechthij verwarmde het lichaam en bracht mijn onrustig gemoed tot kalmle. Zoo bleef ik bij het vuur zitten, totdat ik hongerig werdop de verzekering van de kasteleiues, dat zij een spekkoek kon gereedmakeu, besloot ik te blijven waar ik was, totdat de sneeuw- storm zou bedaard wezenhet was een recht hondenweer En het bleef maar doorsneeuwen Omstreeks half vier, toen ik met een bekommerd hart besloot op te breken, viel de sneeuw nog dichter dan te voren. Ik spande mijn paard in, en lachende om de kwade voorspelliug der oude vrouw, dat ik in zulk weder nooit te Midcombe zou kunnen komen, nam ik de teugels in handen en reed weg. Ik geloofde, dat ik den weg wel wist. Inderdaad was ik er altijd trotsch op geweest, dat ik mij steeds den weg kon herinneren, dien ik slechts een enkele keer bereden had maar weet iemand, die het niet heeft ondervonden, hoe een dichte sneeuwbui het aanzien van de landstreek verandert en de herkenningsmerken tot misleiding gaan dienen Toen heb ik dat eens voor altijd leeren begrijpen. Ook bevond ik, dat de sneeuwlaag hooger was dan ik in zoo'n korten tijd mogelijk achtte en nog steeds viel er sneeuwik werd er bijna door verblind. Toch ging ik dapper en opgeruimd eenige mijlen voort. Toen begon ik een beetje te twijfelen welke van die twee wegen was de rechte Deze, na tuurlijk neen de andere. Er was geen huis in de nabijheid, het zag er niet naar uit, dat in zulk slecht weder iemand daar zou voorbij komen en zoo had ik dus de vrije keuze, een voor- laag der Spanjaarden. En hoewel de Amerikanen daar sterker waren en het verlies der 10 schepen voor de Spanjaarden voor hare marine in zijn ge- heel van minder beteekenis is, heeft de uitslag toch het gevolg dat de Amerikanen meester zijn van den Archipel. Uit een uitvoerig bericht aangaande het gevecht ontleenen we dat in het begin de Amerikaansche schepen nogal van het Spaansche geschut begonnen te lijden, doch toen eerstgenoemden eenmaal met kracht aan den gang gingen en een vernielend vuur openden, kregen de Spanjaarden weldra de voile laag en moest het eene schip voor, het andere na, worden verlaten. Toen het laatste schip verlaten was, werd de Spaansche vlag op arsenaal van Cavite neergehaald en de witte vlag geheschen. Een verlaten transportschip en vele kleinere schepen vielen den Amerikanen in handen. De Amerikanen leden geen ander verlies dan acht gekwetsten (niet ernstig) waaronder een officier. Dat der Spanjaarden wordt geschat op 1200 dooden en gewonden. De minister van marine Long heeft aan commo dore Dewey geseind //De president dankt u en uwe officieren namens het Amerikaansche volk voor uw schitterende overwinning. Hij heeft u tot admiraal bevorderd en zal aan het Congres voorstellen, een motie van dank aan u uit te brengen." Een telegram uit New-York van gisteren luidt Volgens een telegram aan de World uit Puerto Plata (Dominicaansche republiek) van heden, hebben Dominicaansche ambtenaren een hevig kanon- gebulder gerapporteerd dicht bij Monte Christi. Men denkt dat het Sampson's eskader is, slaags geraakt met het Spaansch eskader van de Kaap Verdische eilanden. 't Gebulder is omstreeks negen uur van ochtend begonnen en was verschrikkelijk. Bij het, ter gelegenheid van de inhuldigings- feesten door de afdeeling der Hollandsche Maat- schappij van Landbouw, in samenwerking met het feestcomite te 's Gravenhage te houden concours hippeqeu, bestaat het voornemen de elf provincien voor te stellen door eene boerin en een boer uit elke provincie in nationaal costuum (kleeding der streek) gezeten op een twee of vierwieligen wagen, in oud gebruik in de provincie die zij vertegen- woordigen. recht, dat ik gaarne had willen missen. Ik deed echter de beste keuze, die ik kon doen, en volgde dien weg ongeveer twee mijlen. Toen begon ik weer te twijfelen, en tot de overtuiging komende, dat ik op den verkeerden weg was, keerde ik terug. Ik geleek op dat oogenblik veel op een groot witpleisterbeeid, en het oude rijtuig was zoo dik met sneeuw bedekt, dat het wel een halve ton zwaarder scheen geworden. Toen ik was aangeland op het kruispunt der wegen, waar mijn tegenspoeden begonnen waren,was het bijna donker; de heme! was zoo zwart als geteerd zeildoek, en toch vielen de witte veder- achtige vlokken nog dichter dan le voren. Ik verwenschte mijn dwaasheid, dat ik zulk een rit had ondernomen, en berispte mij zelven omdat ik niet twee of drie uren vroeger op weg was gegaan. Ik wil er borg voor staan, dat de overleggende oude Brand zichzelven nooit heeft behoeven te berispen over zulk een dwaasheid als de mijne. Nu sloeg ik den anderen weg in, en volgde dien eene poosik kwam zoodoende aan een krommiug van den weg, die ik mij scheen te herin neren, en ging voort, ofschoon niet zonder twijfel. Na weinig tijds nam die twijfel nog toe, als ik bemerkte, dat de weg vol diepe wagensporen was, welke door de duisternis en de sneeuw voor mij verborgen bleven, totdat de wielen er in vastraakten. Blijkbaar was ik alweer op een verkeerden weg. Juist dacht ik er over na, hoe ik op de beste manier dezen ruwen eenzamen weg zou kunnen verlaten, toen ik weet niet hoe het gebeurde, en zulke dingen overkomen mij zelden mijn vermoeide paard struikelde en vie], waardoor ik over het spatbord op den grond terechtkwam Deze groepen zouden dan voor de beide Konin- ginnen defileeren. TER NEUZEN, 9 Mei 1898. A. s. Donderdag des voormiddags 11 uur zal alhier, op het marktplein, door den luitenant com mandant der marechaussee de bronzen medaille van Oranje-Nassau met de zwaarden, uitgereikt worden aan de marechaussees De Waal en Adam, onzen lezers bekend door hun onverschrokken optreden bij de arrestatie van den beruchten Leo Meloen. Hierbij zullen tegenwoordig zijn de brigades marechaussees uit het district Zeeland, een 12 of 14 tal uit Noord-Brabanl en de kapitein Jhr. Von Schmidt auf Altenstadt. Vrijdag 6 dezer werd op plechtige wijze door den heer Schoenmaeckers, l,te luitenant districts commandant der Koninklijke marechaussee in Zeeland, de bronzen medaille voor 12 jaren trouwe dienst uitgereikt aan den brigadier Westerveld, commandant der brigade Sas van Gent. De brigades uit dit district waren daartoe ver- eenigd op het schietterrein. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoorweg alhier de volgende zeeschepen aangekomen om aldaar te lossen of te laden. Maand. Januari Februari Maart April Getal. Geladen met: K. m. inhoud bruto. 18 s., 7 ij., 3 h., 3 p.p., 1 m., 1 k., 3 1., 18 s., 3 m., 3 ij., 2 h., 1 p.p., 3 1., 19 s., 6 ij., 3 m., 2 h., 2 k., 1 1 bz11., 16 s., 6 m., 6 ij., 2 h., 2 p.p., 1 lbz. In deze kolom beteekenen de letters s. stukgoederen, Ij. ijzer, h. bout. pp. pijpaarde, m. minerie, k. kolen, lbz. landbouwzout, 1. ledig. Uitgevaren zijn in Januari 24, in Februari 24 in Maart 24 en in April 26 zeeschepen, totaal in dit jaar 98. Naar de N. R. Ct. mededeelt is Vrijdag- morgen in een cafe aan de Spaansche kade te gelukkig had ik de teugels nog in de hand. Door de sneeuw was mijn val niet hard aange komen. Spoedig stond ik op en begon te onderzoeken, welke schade er veroorzaakt was. Met eenige moeite gelukte het mij het paard uit te spannen en nu kon ik het rijtuig onderzoeken. Helaas, zooals meestal gebeurt bij een tweewielig rijtuig, wanneer het paard komt te vallen, was een boom van het lemoen afgebroken als riet. Daar stond ik nu, naar schatting vijf mijlen van een bewoonde plaats, hulpeloos in een verblindenden sneeuwstorm naast een afgejakkerd paard en een beschadigd rijtuig ik zou wel eens willen weten, wat Brand in zulke omstandigheden zou gedaan hebben. Wat mij betreft, ik stond eenige minuten na te denken nadenken in een sneeuwstorm is verdrie- tig werk. Ik redeneerde, geloof ik, gezond en kwam ten laatste tot het besluit, dien weg te blijven volgen. Naar ik ondersteld, was die weg het spoor van een kar en moest mij waarschijnlijk spoedig aan een woning brengen. In ieder geval moest ik verder zien te komen. Ik nam het vermoeide paard bij den teugel, en stapte voort, sneeuw onder mijn voeten, sneeuw rondom mij neerdwarrelend en de wind recht in mijn gelaat blazende. Dat was me een reis Ik geloof, dat ik drie kwar- tier noodig had om een kwartmijl vooruit te komen. Juist begon ik den moed te verliezen, toen ik het welkom schijnsel van een licht zag. Ik richtte mijne schreden daarheen, van harte hopende, dat mijn kwellingen nu ten einde waren. Ik bemerkte, dat het licht scheen door de slechts sluitende vensterluiken van een klein boerenhuis, zoo althans

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1