A Igemeen Nieuws- en Advertentieblad I voor Zeenwsch-Vlaanderen. 115 mm hi.. No. 3607. Dinsdag 3 Mei 1898. HIBSTEIMIHS De oorlog tusschen AMERIKA en SPANJE, 38e Jaar^arjo:. voor den GEMEENTERAAD. aanbesteden: Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederlaud 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. I VAN HE UP J. P. VAN DE YELDE P. A. Burgemeester en Wethouders van HOEK noodigen alle ingezetenen uit tot bijwoning eener vergadering op Zaterdag 7 Mei a. s., des namiddags 4 ure, in het oude schoolgebouw, ten einde over te gaan tot het benoemen eener commissie en verdere besprekingen met betrekking tot de aanstaande kroningsfeesten. Hoek, 30 April 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van de gemeente HONTEN1SSE, zullen op Zaterdag den 21 Mei 1898, des nam. 4 uur (Amst.d. tijd), ten Ge- meentehuize Het vervangen door keibestrating van de grindbaan in „de dreef" bij het dorp Lamswaarde, lengte 500 M. Het bestek ligt ter inzage ten Gemeentehuize, en is tegen betaling der kosten, 50 cent, in afschrift verkrijgbaar ter secretarie. Aanwijzing op den dag der aanbesteding des voormiddags 10,30 (Amst.d. tijd). Bijeenkomst bij J. van Bekkum te Lamswaarde. Hontenisse, den 23 April 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, K. J. A. G. COLLOT d'ESCURY, Burgemeester. P. J. VAN BRABAND, Secretaris. PJEUILLJilXON Naar het Engelsch VAN HUGH CONWAY. 15) - - Als achtenswaardig geneesheer en vredelievend mensch, was ik echter genoodzaakt tusschenbeide te treden. Ik hield Carriston's arm vast, terwijl Sharpe op den grond worstelde en na zijn hoed en portefeuille opgeraapt te hebben, wraakzuchtig voor zijn aanvaller kwam staan, ondertusschen zijn rug wrijvende voor zoover bij reikeu kon. Of- schoon ik ongerust was wegens dit ongewone tooneel, kon ik mijn lachen om het voorkomen van den man nauwelijks bedwingen. Ik twijfel of het mogelijk is, dat iemand na zulk een af- rossing er kan uitzien als een held. //Dat zal ik voor het gerecht brengen," riep hij vergramd. „Ik wordt riiet betaald om door een krankzinnige afgeranseld te worden." z/Gij wordt betaald om mijn werk te doen, en niet dat van een ander," antwoordde Carriston. „Ga naar den man, die u heeft omgekocht en u hierheen heeft gezonden om mij leugens te ver- tellen. Ga naar hem toe, en zeg hem, dat hij alweder gefaala heeft. Maak dat je weg komt, nit mijn oogen 1" Men lacht in Madrid en New-York beide. De Spanjaarden hebben schik over het officieele rapport dat vermeldt hoe 300 Amerikaansche kartetsen er in geslaagd zijn te Matanzas een muilezel te dooden, terwijl de Amerikanen zich vermaken over datzelfde rapport, stellende daar tegenover hun eigen lezing omtrent een belangrijk verlies van manschappen en fortwerken aan Spaansche zijde. Europa haalt de schouders op en vraagt onpar- tijdige berichtendie niet te krijgen zijn. De bronnen zijn troebel. De aandaeht is op het oogenblik gevestigd op twee punten 1°. hoe gaat het bij Manilla, waar- heen nog altijd het Amerikaansche eskader van Hongkong op weg is 2°. wat zal het Spaansche eskader d,at de Kaap Verdische eilanden verlaten heeft, uitvoeren Omtrent het eerste punt dient men een af- wachtende houding aan te nemen. Omtrent het tweede is een dergelijke houding aanbevelenswaardig. Amerikaansche bladen wijzen er triomfantelijk op, dat Portugal eieren voor zijn geld heeft gekozen en niet langer gastvrijheid verleent aan de Spaansche schepen. Zoo deze zich begeven naar de naburige Kanarische eilanden, zeilen zij in de kaart der Amerikanen, die reeds maatregeleu hebben genomen om een inbezitneming der eilanden groep te ver- zekeren. Wordt tot dezen stap overgegaan dan zou Spanje weder een belangrijk station missen en mogelijk om het bezit daarvan een vlootgevecht uitlokken. Ten aanzien van de Philippijnen wordt nog gemeld, dat de leider der opstandelingen generaal Aguinaldo, te Hongkong is aangekomen. Het bericht dat hij zich aan boord van het Amerikaansche vlaggesohip bevond, was onjuist. De generaal zou zich voorbereiden op een landing bij Manilla. Een schip is voor dat doel beschikbaar, en wapenen en ammuuitie ontbreekt, dank zij Amerikaansche hulp, niet. Intusschen concentreert Amerika troepen in het zuiden. Tampa, op de westkust van Florida, is als operatie-basis genomen. Met acht stoombooten die van 500 tot 1200 man kunnen verschepen, heeft men plan een landing te beproeven, waar- schijnlijk te Cardenas, ten oosten van Havana. In afwachting hebben vast de monitor Terror en de kanonneerboot Machias de stad een uurtje ge- bombardeerd, met het gevolg, dat, naar Ameri kaansche lezing, de landbatterijen tot zwijgen werden gebracht en vele Spanjaarden het leven verloren. De forten zouden door eenige schoten het bombardement hebben geprovoceerd en met hun verouderde kanonnen al heel spoedig aan het kortste eind hebben getrokken. Aan de zuidkust van Cuba doen de opstande- Toen Carriston lust toonde om de vijandelijk- heden te hervatten, vluchtte de man naar de deur. Daar was hij tamelijk veilig en keerde zich om. z/Daar zult ge voor boeten," riep hij. //Als ze u opsluiten als een gevaarlijk, woest krank zinnige, zal ik mijn best doen om eeD post als bewaarder te krijgen." Ik was blijde te zieu, dat Carriston geen aan daeht schonk aan deze venijnige woorden. Met verachting keerde hij zich om, en de detective verliet de kamer en het huis. Zijt ge nu overtuigd vroeg Carriston zich tot mij wendende. //Overtuigd p Waarvan Dat zijn verhaal valsch is of dat hij misleid is daar ben ik zeker van." z/Bah, dat is duidelijk genoegBegrijpt ge niet, dat dit het werk van Ralph is Die man bespiedde hem, hij bemerkte het en toen kocht hij mijn, of beter gezegd uw agent om, vervolgens zond bij hem naarhier met een verzonnen verhaal. Welzeker, ik moest gelooven, dat Madeline mij ontrouw was geworden dat was om mij krank- zinnig te maken. Alles welbeschouwd is mijn neef een gek." z/Zouder nader bewijs kan ik niet gelooven dat uw verdeiiking gegrond is," zeide ik, maar ik moet bekennen, dat ik toch twijfelde. z/BewijsEen bekwaam man als gij moest bewijs genoeg hebben aan het feit, dat die schelm ling?n van zich hooren. Zij trachten de Span jaarden op te sluiten in Santiago met dit gevolg, dat groot gebrek in de stad is ontstaan. De Duitsche stoomboot Remus is te Port Antonio op Jamaica aangekomen met 400 vluchtelingen. Het schip was eigenlijk voor Baltimore bestemd, maar zag zich genoodzaakt Jamaica aan te doen en den overvloed van passagiers, die op het dek moesten kampeeren, aan wal te zetten. Over den oorlog heen gaan nog allerlei ge- ruchten. Men gelooft, dat de Amerikaansche luitenant Rowan, die opdracht had zich in ver- binding te stellen met de opstandelingen, op Cuba in handen der Spanjaarden is gevallen. Het gerucht gaat, dat een poging ontdekt is om den Amerikaanschen kruiser Vesuvio in de lucht te laten springen. Er zou een dynamietbom ontdekt zijn in de kolen die voor dit schip be stemd waren. Verder moet men een helsche machine hebben ontdekt in een vergaderzaal van den Senaat te Washington. Dan zou de gouverneur van Georgie gewaar- schuwd zijn, dat Spaansche spionnen een poging zouden doen om den trein te doen springen die de troepen naar Tampa zal vervoeren. Een dynamietontploffing heeft plaats gehad aan de Atlantische dynamiet-werken te Dover in New Hampshire. Zes man werden gedood, vier gewond. Naar aanleiding van een vertoog van de regee- ring der Vereenigde Staten zou Engeland eenige oorlogsschepen belast hebben met het toezichtop Spaansche vaartuigen, die op New-Foundland kolen zouden trachten te krijgen. De republiek Argentinie heeft zich onzijdig verklaard. Het schijnt zeker, dat zij zich alle vrijheid zal voorbehouden betreffende de levering van steenkolen. Ten slotte laten wij hieronder de telegrammen volgen aan de groote bladen gezonden Rio Janeiro, 30 April. Het Amerikaansche oorlogsschip Oregon is liier aangekomen. De schade, welke de beide Spaansche torpedo- booten door de aanvaring hebben geleden, moet van weinig beteekenis zijn geweest. Men kon de aangerichte schade niet voldoende op zee herstellen en daarom is men teruggekeerd. Dat deze schepen naar St. Vincent zijn terug gekeerd wordt beschouwd als een aanduidiug, dat zij voor West-Indie bestemd zijn. Volgens de Daily Mail zijn verschillende officieren van de Puritan van oordeel, dat de verwoesting der Maine een gevolg is van een ontploffing aan boord van dat schip. Het eerste regiment geregelde infanterie had nauwelijks zijn tenten te New-Orleans opgeslagen, toen het bevel kreeg om zich naar Florida te begeven, van waar het naar vermoed wordt, zoo mij tweemaal krankzinnig noemde. Te voren heb ik hem slechts eenmaal gezien gij weet, of ik hem reden gaf om zoo iets te zeggen. Zeg me eens, van wien anders kan hij dat woord overge- nomen hebben dan van Ralph Carriston Al ware het alleen om mijn goeden naam als scherpzinnig mensch te redden moest ik erkennen, dat hetgeen Carriston zeide bij mij twijfel had doen ontstaan. Doch wanneer Ralph Carriston er werkelijk op uit was, door eenig slim overlegd plan zijn doel te bereiken, dan was er tevens reden om zeer voorzichtig te wezen. z/Het spijt mij, dat ge dien man hebt geslagen," zeide ik. //Hij zal nu bij hoog en bij laag zweren, dat gij niet wel bij uw verstand waart." ^Natuurlijk zal hij dat. Wat kan het mij schelen z/Maar bedenk welhet is gemakkelijker in een krankziunigengesticht geplaatst te worden, dan er weer uit te komen." z/Het is niet zoo gemakkelijk een verstandig man zooals ik daar in te stoppen, vooral wanneer hij op zijn hoede is. Ik heb er de wet op nagezien. Er wordt een certificaat vereischt, geteekeud door twee geneesheeren, heelmeesters of apothekers, geloof ik die den veronderstelden krankzinnige gezien hebben, alleen en te zamen. Ik zal wel zorgen, dat ik met geen dokter spreek, behalve met u, en dat ik alle heelmeesters en apothekers uit den weg blijf." spoedig mogelijk naar Cuba zal wordeu gezonden. De soldaten werden, toen zij door de straten rokken, met groot enthousiasme begroet. Uit Parijs wordt geseiud Bij gebrek aan een neutraliteitsverklaring is Duitschland niet alleen gehouden aan de Bismarckiaansche traditie om zich tot niets te verbinden onder elke ge- beurtelijkheid, maar ook zal het bombardement van de Philippijnen door Duitschland verboden worden in verband met de handelsbelangen. Het bombardement van Cardenas wordt tegen- gesproken. Het leger te Havanna maakt zich gereed om de blokkade te verbreken en een inval in Florida te doen. Thans maken eenige telegrammen melding van een zeegevecht dat bij Manilla zou hebben plaats gehad. Deze berichten zijn echter zoo uiteenloopend en elkaar tegensprekend, dat men er weinig waarde aan heehten kan, te meer daar Reuters agentschap, te New-York inlichtingen gevraagd hebbende, ten antwoord bekwam dat men daar van niets weet. Mogelijk zijn deze berichten voortgekomen uit 't brein van hen, die vermoedden dat het zoo zou kunnen gaan, en naar gelang van hunne sympathie ten gunste der Spanjaarden of der Amerikanen gekleurd. Twaalf honderd Cubanen, door de Amerikaansche regeering uitgerust en gewapend zullen onverwijld naar Cuba vertrekken. Zij zullen door anderen gevolgd worden. Uit de groote massa's rook, die men boven de binnenlanden van Cuba waarneemt, meent men te moeten opmaken dat generaal Blanco de steden op het eiland laat platbranden. Het Amerikaansche stoomschip //Paris", waar- voor men bevreesd was dat het den Spanjaarden in handen zou vallen, is thans te New-York aan gekomen, zonder een enkel Spaansch schip te hebben ontmoet. Het is 30 mijlen van den gewonen koers afgeweken (hetgeen de lange reis verklaart) en heeft's nachts zijn lichten uitgedoofd. Te Genua hebben Hare Majesteiten de voor- naamste paleizen, kerken en andere gebouwen bezocht. Vervolgens begaven HH. MM. zich naar de haven, waar de Hollandsche boot //Prinses Sophie" tot vertrek naar Batavia gereed tag. De bemanning hief het volkslied aan en gafhaar vreugde over het zien der Vorstinnen in luide toejuichingen lucht. De Koningiunen wuifden met de zakdoeken. HH. MM. kwamen Vrijdag te 2,50 's middags van Genua te Pisa aan en zijn te 5 uur naar Florence vertrokken. Het verheugde mij, dat ik hem zoo verstandig over zichzelven hoorde spreken, maar toch wees ik hem nogmaals op de noodzakelijkheid om zeer voorzichtig te wezen. Ofschoon ik niet kon ge looven, dat zijn neef Madeline had ontvoerd, was ik na het gebeurde met den detective toch ge- neigd te gelooven, dat hij zooals Carriston beweerde er naar streefde hem in een krank- zinnigengesticht te plaatsen, hij mocht gek wezen of niet. Doch met dit alles waren wij nog geen stap verder gekomen om Madeline's verblijf teontdekken. Carriston toonde volstrekt niet, dat hij iets deed om die ontdekking gemakkelijk te maken. Weder drong ik er op aan, dat hij de zaak aan de politie in handen zou geven. Weder weigerde hij dit te doen, er bij voegende, dat hij nog niet gereed was. z/Gereed? Waarvoor?" vroeg ik verwonderd. Ondanks mijn genegenheid voor Carriston, moet ik bekennen, dat ik neiging gevoelde om mij te verzetten tegen den loop, dien db zaken namen. Ik was een koel beredeneerd geneesheer, naar mijn beste weten mijn werk verrichtende, en als dit af- geloopen was, verlangde ik mijn vrije uren zoo veel mogelijk bevrijd te zien van moeite en zorg. Met de komst van Carriston waren verschillende storende elementen in mijn rustig leven gekomen. Mocht Ralph Carriston schuldig zijn of niet \EIZE\S Dit blad verschijnt jiaandag-, Woeusda^;- en Vrijdauavamd* uitgezanderd I»5J den ailyever 3®. i. VAI OK IA1DE te Ver \"enaeu. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter openbare tennis, dat op HOiilsili«y, den lOMei aan.laande, van des morgens nclit tot des namiddags vijf uren, de herafeinming zal geschiedon ter vervul- ling van een plants in den <Weineeu<er»»d. De candidaten, in alphabetisclie volgorde, zijn Tevens wordt de aandaeht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafreciit, luidende «Hij die opzettelijk zich voor een ander nitgevende aan eene krachtens vrettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Ter Neuzen, den 30 April 1898. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1