BIJVOEGSEL Tsr .Nsuzsnschs Courant Zaterdag 30 April 1898. No. 3606. De oorlog tusschen AMERIKA en SPANJE. Gemengde berichten. Een Spaansche kanonneerboot ontmoette ter hoogte van Mantanzas aan de noordkust van Cuba den Amerikaanschen torpedojager Gushing. Een kort gevecht ontstond, waarin de Cushing averij bekwam niet door het vuur der kanonnen van den Spaanschen bodem, maar door een gebrek aan de machine, dat ontstond toen deze achter- uitsloeg terwijl de torpedoboot met voile kracht vooruitstoomde. Kort daarna kwamen de Amerikaansche oorlogs- schepen New-York, Cincinnatie en Puritan voor Mantanzas en begonnen deze stad en de daarvoor gelegen forten te beschieten. Het vuur werd door de forten beantwoord. Volgens een van Key-West dus van Amerikaansche zijde ontvangen telegram, heeft dit bombardement, dat een half uur aanhield, den Spanjaarden groote verliezen toegebracht. Het vuur der kustbatterijen had op de schepen geen uitwerking. In Oost-Azie kan het weldra tot een strijd komen. De Spaansche vloot in de wateren der Philippijnen is het Amerikaansche eskader, dat van Hongkong naar Manilla vertrok, te gemoet gestoomd. Dit stoutmoedig optreden van admiraal Montejo heeft in Spanje een zeer goeden indruk gemaakt. Er komen ook berichten over de Spaansche flottielje, die van Cadix vertrokken is. De Majestic van de White-Star-line, die eergisteren te Queenstown aankwam, meldde Zaterdagnacht ongeveer 1700 mijlen westelijk van Queenstown een Spaanschen kruiser en vier torpedobooten te hebben gezien, die zeer snel in westelijke richting stoomden. Zij namen van de Majestic volstrekt geen notitie. Door de duisternis kon kapitein Smith niet onderscheiden welke schepen het warenmaar het moeten volgens de berekening, de schepen van het Spaansche eskader zijn, dat Donderdag Cadix verlaten heeft, naar een onbekende bestem- ming, met voor dertig dagen proviand aan boord. Dit komt ook overeen met de berichten, die door de Penland te Louden zijn aangebracht. Nu kan dit eskader, sedert Zaterdag, vrij dicht bij de Amerikaansche kust zijn aangekomen. En de vrees voor een plotselinge verschijning dezer schepen, is te New-York zeer toegenomen. De regeering heeft last gegeven, dat op het eerste bericht van de nadering eener Spaansche vloot. de kruiser New-York, de pautserschepen Iowa en Indiana, en de monitors Puritan, Terror en Amphitrite de blokkade van Havana moeten opgeven, om tegen den vijand op te trekken. De toestand op de Amerikaansche vloot voor Havana begint, naar het Berl. Tagebatt meldt, moeilijk te worden. De vochtig-warme lucht maakt vele zeelieden ziekop Cuba heerscht in erge mate de gele koorts en men vreest voor het ontstaan dezer ziekte op de schepen. De regeering te Washington wil trachten der vloot wat afleiding te geven en volgens den correspondent der Prank. Ztg. zal dit bestaan in een bombardement van Havana en enkele andere plaatsen, niet in de hoop ze daardoor te kunneu nemen, maar ,/om het publiek iets te bieden en de bruikbaarheid FEUILLETON. m Naar het Engelsch VAN HUGH CONWAY. Carriston keek hem eens onverschillig aan en ging op een kleinen afstaud van ons staan. Het scheen wel of hij de komende mededeelingen nauwelijks de moeite waard achfte om er naar te luisteren. Ja, het geleek er veel op, of hij van ons drieen het minste belang er bij had hij liet zelfs het ondervragen aan mij over. „Nu, mijnheer Sharpe," zeide ik, ,/laat ons hooren of gij uw geld verdiend hebt." ,/Dat geloof ik wel, mijnheer," antwoordde Sharpe met een nieuwsgierigen blik op Carriston, die vreemd geuoeg dit antwoord met on- verstoorbare onverschilligheid aanhoorde. //Ik meen dit althans te mogen zeggen, mijn heer," vervolgde de detective, ,/wanneer deze heer eenige voorwerpen herkent als het eigeudom der jonge dame," Uit een dikke portefeuille bracht hij nu een lint te voorschijn, waarin een zilveren pen was gestoken deze pen, versierd met geslepen steenen van Schotsch bergkristal, was een sieraad, dat ik Madeline wel had zieti dragen. Mijnheer Sharpe reikte het aan Carriston over. Hij bekeek het en ik zag, dat zijn wangen rood werden en zijn oogen begonnen te schitteren. //Hoe is dit in uw handen gekomen riep hij, naar het zilveren sieraad wijzende. der schepen en manschappen in het gevecht te toonen. Zeker een zonderling motief voor een oorlogshandeling Het schijnt vrij zeker, dat behalve enkele ap- proviand-kolonnes en kleine afdeelingen, meest uit opstandelingen bestaande, geen troepen op Cuba aan wal zullen worden gebracht voor Augustus. De chef van den geneeskundigen dienst der Ame rikaansche legermacht, generaal Sternberg, heeft verklaard, dat in den regentijd 45 pCt. van het leger door koorts zou worden weggeraapt. Generaal Miles, de commandant van het leger, wil daarom in alle kalmte het leger en de militie van de Staten oefenen en organiseeren, opdat de occupatie van Cuba kan plaats hebben, als de regentijd voorbij en alles behoorlijk geregeld is. De Madridsche correspondent van de Standard z;et in de staatkunde, door de Vereeuigde Staten thans gevolgd, een handige tactieken in de Spaansche regeeringskringen verheelt men zich niet, dat deze staatkunde groote gevaren in zich verbergt. Men vreest, dat de V. S. hunne operaties zullen bepalen tot maritieme demonstraties en de blokkades van Cuba, Porto Rico en de Phi- lippijnen, in de hoop daardoor de verbinding dezer kolonien met het moederland te kunnen af- snijden, de bevolkingen der kolonies te kunnen oprzetten tegen Spanje, en daardoor het krediet en de hulpmiddelen van Spanje te kunnen uitput- ten, inmiddels hebben de Amerikanen dan tijd om hun toebereidselen gereed te maken en als Spanje in moreele, fiinancieele en wellicht politieke inoeilijkheden zit in het eigen land, zullen zij hun slag slaan. Te Gorinchem zal bij gelegenheid van het inhuldigingsfeest op de Groote Markt een fontein worden geplaatst. Door eenige heeren en het be- stuur der spaarbank is daarvoor f 4500 toegezegd. Woensdagavond stopte even voorbij Middel- bur ter hoogte van de Meelfabriek de sneltrein vang6.3 van daar. Het bleek dat een heer, passagier 3® kl., aan de noodrem had getrokken omdat hij ontdekt had dat van een ledige afdeeling eener waggon een portier openstond. Nadat het portier gesloten was, bleek dat de ruk zoo hevig was geweest dat de trein niet vooruit kon, en eerst nadat wat achteruit was gestoomd kon het stoomros zijn weg, richting Goes, vervolgen. Op last van een in den trein aanwezigen ingenieur werd proces-verbaal tegen den gedienstigen heer opgemaakt. Een landbouwer op het eiland Tholen verkochl ajuin voor 1,75 per H.L.terwijl de werklui aan het meten waren, zei hij //als ik de andere helft van deze partij voor 3 per H.L. kan ver- koopen, dan slacht ik voor u alien een flinken os". En zie de ajuin loopt op, al hooger en hooger en meer dan de begeerde prijs wordt gemaakt en het gegeven woord wordt gestand gedaan en ieder der werklieden ontvangt 24 Kg. vleesch. De uit de Neerbosch-zaak welbekende G. van Deth werd Dinsdag te Amsterdam, na zijn aan- konist, uit Amerika gevangen genomen, teneinde drie vonnissen te ondergaan, van de rechtbanken te Amsterdam, Middelburg en Breda, wegens be- leediging. Hij is in verzet gekomen tegen het vounis van Amsterdam en voorloopig ontslagen. Onder verdenking van haar kind, dat een maand oud was, te hebben vergiftigd, is een vrouw uit Amersfoort naar de gevangenis te Utrecht overgebracht. z/Dat zal ik u dadelijk zeggen, mijnheer. Herkent ge het //Ik heb het eigenhandig aan miss Rowan gegeven." z/Dan zijn wij op het rechte spoor," riep ik verheugd. ,/Ga voort mijnheer Sharpe z/Ja heeren, wij zijn op het rechte spoor, dat is zeker; maar alles wel bezien is het mijn schuld»niet, dat dit spoor niet precies u brengt, waar gij wengcht. Ziet ge toen ik hoorde van de geheimzinnige verdwijning der dame, begon ik zoo in mijzelf te overwegen, hoe die gebeurd zou moeten zijn. Ik zei tot mij zelf, als een jonge en schoone z/Houd maar op met die praatjes," riep Car riston heftig, //en vertel ons wat er gebeurd is." Sharpe keek hem een oogenblik spijtig aan. z/M el, mijnheer,zeide hij, //toen ge mij bevel gaaft om een zekeren heer nauwkeurig te gadeslaan, heb ik daaraan gehoorzaamd, natuurlijk, ofschoon ik wist, dat dit niets zou helpen." //Wilt ge voortgaan riep Carriston. //Als ge weet, waar miss Rowan is, zeg het dan Uw geld zal uitbetaald worden op het oogenblik, dat ik haar vind." //Ik zeg niet, dat ik precies weet, waar de dame te vinden ismaar dat kan ik toch spoedig weten, als ge dat van mij verlangt." z/\ erhaal ons dan alles maar op uw eigen manier, doch zoo kort als mogelijk is," zeide ik, ziende dat mijn prikkelbare vriend van plan was opnieuw uit te barsten. //Ik bemerkte, dat er niets te winnen was met het bewakeu van den heer, dien gij noemdet daarom ging ik naar Schotland en begon daar te onderzoeken. Zoodra ik naar eigen inzicht werkte, In een gezin in de Marnixstraat te Amsterdam, was een der kinderen, een meisje van 3 jaar door kinkhoest aangetast in nogal hevigen graad. De geneesheer had een geneesmiddel voorgeschreven, doch daar dit vergif bevatte, de hoogste voor- zichtigheid aangeraden. Niettemin liet de moeder, toen zij voor een boodschap de woning verliet, het medicijnfleschje op tafel, binnen het bereik van het kind staan, en de kleine meid maakte zich er meester van en dronk het ledig. Toen de moeder thuis kwam, lag het arme kind stervende op den grond, en een half uur later was het dood. Dinsdagavond tusschen 11 en 12 uur brak te IJsselmonde een hevige brand uit, waardoor 5 woningen werden in de asch gelegd. Van de inboedels is niets kunnen gered worden. Het treurigste van de zaak is, dat eene vrouw en een knaap van 10 a 12 jaar in de vlammen" zijn omgekomen. De moeder van dit kind, eene weduwe en twee van hare andere kinderen, hebben zware brandwonden bekomen. De huizen waren geassureerd en van de inboedels twee tegen brand- schade verzekerd. Een arbeider uit Pruisen, die aldaar schapen had gestolen, over de grenzeu was gevlucht en zich in Drenthe ophield, is op verzoek der Pruisi- sche regeering door de politie gevat, naar Assen overgebracht en zal aan de Pruisische regeering worden uitgeleverd. Een werkman van 's Heerenberg hoorde een zijtier kameraden, een Duitscher, schelden op ,/die dummen Hollander," die in ons land reeds op jeugdigen leeftijd de regeering zal aanvaarden, terwijl die bediller, met betrekking tot den leef tijd, om de vorstin als zeer jong aan te duiden, een oneerbiedige benaming gebruikte. Onze landgenoot wees er op, dat ditzelfde in Duitschland was gebeurd en gebruikte denzelfden oneerbiedigen term, ten opzichte van den Duitschen keizer. De Duitscher deed hiervan aangifte bij de politie, waarvan voor onzen landsman eene ge- vangenisstraf van 2 maanden wegens majesteit- schennis het gevolg was. De bestrafte trachtte nu ook zijn valschen kame- raad loon naar werk te verschaffen en deed bij de Duitsche politie aangifte van de oneerbiedige be naming, welke de Duitscher aan onze Koniugin gegeven had. Daar echter in Duitschland aan deze tweede aanklacht geen gevolg gegeven werd, heeft de Nederlander dezer dagen dezelfde aanklacht bij onze politie ingediend, en nu is dit geval opge- zonden aan den officier van justit.% te Arnhem. De vorige week waren er 120 oproepingen voor onderwijzers, waaronder de gemeente Emmen, waar 12 plaatsen vacant zijn. De voor het examen geslaagden kunnen dus een ruime keuze vinden. Een bejaard geneeskundige te IJlst, die reeds lang de praktijk had neergelegd, geheel op zich- zelven leefde en zonder vrouwelijke hulp zijn eigen potje kookte, werd Zondag, nadat een paar dagen alles in huis stil was geweest, dood in zijne woon- kamer gevonden. Hij had eene hoofdwonde, die waarschijnlijk de oorzaak van zijn dood was geweest. Hij had reeds sedert lang de gewoonte, zich des avonds heel- of halfdronken te dnnken. Op de tafel stonden een flesch met jenever en een glaasje. Een inwoner .van Utrecht vermiste, tot zijn spijt, reeds sedert drie maanden ongeveer, een fraaien hond, een airedale-terrier. Men kan zich dus zijn vreugde begrijpen, toen hij tot zijn niet geringe verbazing bij zijn bezoek aan de honden- ondekte ik alles. De dame vertrok van Callendar naar Edinburg, van Edinburg naar Louden, van jonden naar Folkestone, en van Eolkestone naar Boulogne." Ik keek eens naar Carriston. Al zijn kalmte scheen teruggekeerd. Hij leunde tegen den schoor- steenmantel en scheen volstrekt niet getroffen door de duidelijke verklaring van Sharpe omtrent de rei,s die Madeline had ondernomen, //Natuurlijk was ik niet zeker," vervolgde Sharpe, //dat ik de rechte percoon op het spoor was, ofschoon de beschrijviug van haar overeen- stemde met het portret, dat gij mij hadt gegeven. Doch nu gij zeker zijt, dat dit kleinood toebehoor- de aan de gezochte dame, is dit buiten alien twijfel gesteld." //Natuurlijk," zeide ik, daar ik zag, dat Carriston geen plan had om te spreken. //Waar hebt ge het het gevonden P" z/Het was achtergelaten in een slaapkamer van een der voornaamste hotels van Folkestone. Ik stak nog over naar Boulognemaar toen dacht ik, dat ik alles had ontdekt, wat gij zoudt verlan- gen te weten." Er was iets in het doen van dien man, dat mij deed vreezen voor hetgeen volgen zou. Weder keek ik naar Carriston. Zijn lippen waren ver- achtelijk samengedrukt, maar hij bewaarde nog het stilzwijgen. //W aarom hebt ge uw nasporingen niet verder dan Boulogne voortgezetvroeg ik. //Om deze reden, mijnheer. Ik wist genoeg. Wat ik zoo bij mij zelven had overwogen, bleek ten laatste geheel juist te zijn. De dame ging alleen naar Edinburg, natuurlijk, maar zij verliet Edinburg niet alleen, en evenmin Londen. Te tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt zijn hond herkende in een der tentoongestelde honden, ingezonden door iemand in Rotterdam. Hij trad met dezen in bespreking en het eind daarvan was, dat hij zijn hond voor twee honderd gulden terug- kocht. Ot hij dat nu zoo plezierig vond Hoe die hond daar kwam wordt niet gemeld. Woensdagmorgen had te Leeuwarden eene dubbele begrafenis plaats, die zeker eene groote zeldzaamheid is. Twee zusters, tweelingzusters, die de laatste jaren in een der gasthuizen (een hofje) elk in eene kamer naast elkaar woonden, zijn op 77ja- rigen leeftijd daags na elkaar overleden en werden nu gelijktijdig begraven. In verband met de vermelde rattenplaag aan den Langedijk en de pogingen, welke ter verdelging worden aangewend wordt nog mee- gedeeld, dat in de banne St.-Pancras van den polder Geestmer-Ambacht in een paar dagen tijds 375 ratten werden gevangen. In de banne Broek op-Langendijk werden in eene week om de twee dagen aan de daartoe ingestelde commissie inge- leverd 400, 615 en 473^ratten. Te Zuid-Schar- woude bedroeg dit aantal voor de eerste ingeleverde vangst 494 stuks. Een practisch wapen tegen flesschentrekkerij. t Is in Amerika, het land der praktijk, waar het wordt toegepast. De postmeester-generaal heeft n.l. tegen verschillende bedrogfirma's een z.g. bedrogbevel uitgevaardigd. Zoodanig bevel heeft de uitwerking, dat de daardoor getroffenen van ieder gebruik der postinrichtingen binnen de ereenigde Staten zijn uitgesloten alle brieven enz. die voor dergelijke firma's zijn bestemd, worden door de postadministratie aangehouden, met een stem pel voorzien, waaruit blijkt dat de firma oneerlijke zaken drijft en aan de afzenders terug- gezonden. Geldzendingen worden op dezelfde wijze behandeld. Op deze manier wordt aan flesschen- trekkers onmogelijk gemaakt, hunne praktijken uit te voeren. Een Parijzenaar was in den oorlog van '70 vermist, en werd als dood beweend. Na zijn terugkeer vond hij zijn huis vernield en meenende dat vrouw en kind daaronder begraven waren, ging hij zijn eigen weg en trouwde opnieuw. Zijne vrouw was de vrijheid ook nog al goed be- vallen, zoodat, toen zij later hoorde dat en waar haar eehtvriend woonde, het verlangen naar een nieuw samenwonen niet groot was. De vrouw liet daarom haar zoon in den waan, dat de vader was gesneuveld, maar een bloed- verwant, die het geheim kende, sfelde denjongen man op de hoogte, die toen zijn vader en stief- moeder kwam verrassen. Te Mechelen kreeg de politie een naam- loozen brief met aanwijzing van een verborgen kinderlijkje. De zaak werd onderzocht en men beweert dat er in plaats van edn vier lijkjes werden gevonden. Een verdachte is aangehouden. Op de Russische grens heeft een daar ge- plaatste wacht vuur gegeven op zijn kolonel, die de posten kwam inspecteeren. De soldaat beweert te hebben gewaarschuwd en het parool niet te hebben verstaan. 1 Zoo iets vindt men slechts bij Yankees. Op het oogenblik dat de tijding van het ulti matum bekend werd, hebben al de machinisten van locomotieven in de Vereenigde Staten, volgens afspraak hunne locomotieven doen fluiten. Het was van het noorden tot aan Mexico en den Atlantischen Oceaan tot in het Far West slechts een gefluit. Folkenstone, waar ik de zilveren pen vond, lo- geerde zij ook niet alleen, zij ging ook niet alleen naar Boulogne. Zij was vergezeld van een jeugdig heer, die zich mijnheer Smith noemde, en wat meer zegt, zij noemde zich mevrouw Smith. Mis- schien was zij het ook, want zij leefden als man en vrouw." Of de man zich vergist had of niet, zoo trof mij deze verklaring van Madeline's verdwijnen toch alsof ik een slag in het aangezicht kreeg. Stom van verbazing keek ik den man aan. Als het waar was, wat hij zoo vloeiend en omstandig vertelde, vaarwel dan (wat mij betreft) geloof in de liefde of dereinheid der vrouwen. Madeline Rowan, dat heerlijke schepsel, vluchtende met een anderen man, op den vooravond van haar huwe- lijk met Charles CarristonGetrouwd of niet, dat veranderde voor mij de zaak niet. Ja, zij was slechts een vrouw Carriston of Carr, zooals zij hem slechts kende was arm in haar oogen. De man, met wien zij gevlucht was, had haar misschien met goud overgehaald. Zoo iets is meer gebeurd. Nog Mijn verkeerde overpeinzingen werden plotseling op een zeer onverwachte manier gestoord. Eensklaps zag ik, dat Sharpe uit zijn stoel werd opgelicht en tegen den grond geworpen, terwijl Carriston den man krachtig bewerkte met zijn eigen wandelstok een zeer geschikt wapen, zoo geschikt, dat Sharpe geen stok kon uitgezocht hebben, welke beter geschikt was om hem te kastijden. Zoo scheen Carriston er ook over te denken, want met voldoening deelde hij acht a tien slagen uit, die goed raak waren. (Wordt vervolgd.) VAN DU VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1