A1ge m e e n Nienws- en Advertentieblad Zeenwsch-Ylaandere Taezieht bouwen Postkantoor voor No. 3602. Donderdag 21 April 1898. 38e Jaargang. HI BHTB BAAS. Openbare Vergadering Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32 Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uxen op den dag der uitgave. STBMMIN O- VAN HE UP J. P., PLATTEEUW R., TAZELAAR A. J., VAN HE VELDE P. A. Earner van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen. op Donderdag 21 April 1898, 's namiddags 1 uur. H'. C. E. VAN IJSSELSTEIJN, Voorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. SAS VAN GENT. Burgemeester en Wethouders van SAS VAN GENT wenschen, tegen nader overeen te komen voorwaarden, het opzicht van het in die gemeente te bouwen Postkantoor met Directeurswoning op te dragen aan hem, wiens teekening met bestek en begrooting van bovenbedoeld gebouw geoordeeld wordt het beste te zijn. Zij, wier teekening met bestek en begrooting in de tweede en derde plaats komen, genieten elk eene premie van f 25,deze teekeningen met bestek en begrooting blijven eigendom der gemeente. De platte-grondteekening van het gebouw ligt ter secretarie der gemeente ter inzage. FFUULFFTOINi. I i vy aauu wtxiliawi Naar het Engelsch VAN HUGH CONWAY. Buiten het station stond een onooglijk rijtuig, bespannen met een paard en bestuurd door een man, van wiens gelaat weinig anders te zien was dan de oogen. Het was nog nacht, maar Madeline vermoedde, dat de dageraad weldra zou aanbreken. Haar geleider opende het portier en wachtte tot zij zou insiappen Zij toefde. //Vraag hem die man weet stellig of ,/Hoe kan ik zoo onachtzaam zijn sprak liaar geleider. Hij wisselde eeuige woorden met den voermau, en terugkomende vertelde hij aan Madeline, dat mijuheer Carr nog leefde, bij kermis was en erg naar haar verlangde ,/Och toe, rijd vlng," sprak het arme meisje terwijl zij haastig in het rijtuig stapte. De heer kwam naast haar zitten, en een lange poos reden zij in stilte voort. Eindelijk hield het rijtuig stil, het begon al te schemeren. Zij stapte voor een huis uit. De deur stond open. Met vluggen tred stapte Madeline naar binnen. //Welken weg welken weg vroeg zij. Zij was te zeer ontioerd orn acht te slaan op haar omgeving haar eenig verlangen was haar geliefde te zien wMet uw verlof," sprak haar geleider, haar voorgaande. //Hierheen, wees zoo goed mij te Het gebouw mag, met inbegrip van alle onkosten, ook die van toezicht, niet meerkosten dan f 10,000. De teekening met bestek en begrooting moet voor den 25 April a. s., vrachtvrij bij den Burgemeester worden ingezonden. Nadere inlichtingen te bekomen ter gemeente- secretaire. Sas van Gent, den 14 April 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J O H. VERSCHAEEEL. De Secretaris, L. N. STUBB& POLITIEK OVERZICHT. De buitenlandsche kwestie begint te ontaarden in eene binnenlandsche. De oorlog met Sanje wordt voorafgegaan, misschien verschoven door een oneenigheid tusschen de Amerikaansche kamer van afgevaardigden en den senaat. Is het een slirn- miglieid van Mc. Kinley geweest orn dezen twist in het leven te roepen en daardoor uitstel te vinden P Het kan zijn, maar het kan den president zijn positie kosten. Want wanneer de senaat triomfeert, is het de nederlaag, misschien de vernietiging der Republikeinsche partij. Het geschil loopt over de woorden //de Ver- eenigde Staten erkennen de republiek Cuba als de wettige regeering van het eiland," dat wil dus zeggen over de onafhankelijkheidserkenning van Cuba. De kamer heeft de resolutie van den senaat aaugenomen met 179 tegen 155 stemmen, maar op voorstel van Dingley werd die onafhankelijk- heids-paragraaf geschrapt. Dit gewijzigde voorstel ging weer naar den senaat terug en Davis drong er op aan, met die wijziging genoegen te nemen. Er stierven op Cuba tal van menschen, terwijl het congres voortging met babbelen, zei hij. Maar de senaat weigerde de wijziging over te nemen en verwierp ook met 43 tegen 34 stemmen het houden van een conference met de kamer. In de kamer wilde men echter ook niet toegeven en met 172 tegen 148 stemmen werd besloten, de wijziging te handhaven en nog eens een con ference aan te vragen. De senaat was toen in zoover inschikkelijker, dat het voorstel tot een conferentie werd aaugenomen. Die conferentie had eergisteravoud om zeven uur plaats. Over den uitslag zijn de telegrammen zeer onduidelijk; het laatste bericht is dat de afgevaardigden der kamer niet hebben toegegeveu, maar de conferentie was toen nog niet afgeloopen. volgen." Hij ging een korte trap op, die recht- hoekig omboog, bleef even wachten en opende toen zacht een deur. Hij trad ter zijde om het meisje te laten binnengaan. De kamer was zwak verlicht, en bevatte een ledikant met dicht ge stagen gordijnen. Madeline ijlde haar reisgezel voorbij, en terwijl zij bij het bed kuielde, waarin zij hulpeloos en met gebroken ledematen den man harer keuze verwachtte te vinden, hoorde zij of rneende zij te hooren dat de deur achter haar werd op slot gedaan. VII. Carriston sliep tang den volgenden morgen Wetende dat elk oogenblik van rust voor zijn lichaam en voor zijn denkvermogen een kostelijke weldaad was, stoorde ik hem niet. Hij sliep nog vast, toen omstreeks twaalf uur een heer mij kwam spreken. Deze liet zijn naamkaartje niet over- handigen, en hieruit maakte ik op, dat hij een patient zou wezen. Op het oogenblik, dat hij in mijne kamer binnentrad, herkende ik hem. Het was de dun- lippige heer, dien ik in het afgeloopen voorjaar op mijn reis naar Bournemouth had ontmoet de man, op wien mijn inzichten over krankzinnig- heid zooveel indruk schenen te maken, en die zooveel belangstelling had getoond voor de be- schrijving, die ik had gegeven van Carristou's geestestoestand, zonder een naam te uoemen. Dadelijk wilde ik gezegd hebben, dat wij elkaar reeds kenden, maar voor dat ik het woord kon nemen, trad hij vooruit en verontschnldigde zich voor de stoornis, die hij mij veroorzaakte. yGij zult het mij niet ten kwade duiden, wan- Intusschen moet men zich van die oneenigheid niet al te .reel voorstellen. Volgens de Ameri kaansche bladen kan zij hoogstens den oorlog met Spanje uitstelleu. Het corps diplomatique te Washington heeft opnieuw beraadslaagd over het al of niet wensche- ijke van een nieuw vertoog bij de regeering der Vereenigde Staten van de zijde der groote mogend- leden, een vertoog dat het verkrijgen van een vreedzame oplossing van het geschil met Spanje ten doel zou hebben. Doch de hierover tusschen de vertegenwoordigers der groote mogendheden gevoerde beraadslagiugen zouden vooraf aan hun regeeringen moeten worden onderworpen. Er is dus wel kaus, dat dit nuttelooze vertoog ook nog als mosterd na den maaltijd komt. Duitschland en Engeland hebben te Washington en fe Madrid in vertrouwen doen weten, dat zij bij oorlog elke kaperij als openbare zeeroof zouden behandelen. De andere groote mogendheden zullen waarschijnlijk hetzelfde verklaren. De Koningin-Regentes van Spanje, die meer dan ooit populair is na haar gift van een millioen pesetas voor de uitbreiding van de Spaausche vloot, heeft zich ook vroeger al zeer mild en ontbaatzuchtig betoond. Sinds 1893 staat zij een millioen van haar civiele lijst af om de tekorten van de staats- begrooting te helpen verminderen, en zij heeft nimmer het jaargeld van een millioen pesetas willen aannemen, waarop zij sinds 1885 recht had als weduwe van een Kouing van Spanje. In Erankrijk begint de verkiezings-campagne op gang te komen. Behalve door Minister-President Meline, wiens te Remiremont gehouden rede- voering hier eergisteren is vermeld, is Zondag gesproken te Atrecht door den oud-Minister- President Ribot en te Anderlies door den socia- listischen afgevaardigde Millerand. Dienzelfden dag is te St. Maurice, bij Charenton een gedenkteeken opgericht voor Eugene Delacroix, terwijl mede op dien dag voor het eerst voor het publiek werden opengesteld het park en de dependances van het kasteel Chantilly, met al zijn verzamelingen door den Hertog van Aumale aan het Rijk vermaakt. Aan de lijst der in het tweede Zola-proces te hooren getuigen is nu door den beroemden schrijver obk toegevoegd de gewezen kapitein Alfred Dreyfus, gedetineerde op het Duivelseiland. Aan het parket is daaryan kennis gegeven. Overigens zou de verdediger van Zola voornemens wezen aanstonds bij den aanvang van het tweede neer ik u zeg, dat mijn naam is Ralph Carriston,' voegde hij er bij. Gedachlig aan ons toevallig gesprek, kwam bliksemsnel het denkbeeld bij mij op, dat alles wel bezien de boosaardige verdenking van Charles Carriston toch wel gegrond kon wezen. Ik hoopte innig, dat de man mijn gelaat niet zou herkennen, zooals ik het zijne. Ik maakte een koele buiging, maar zeide niets. z/Ik geloof, Dr. Brand," vervolgde hij, //dat zich op dit oogenblik een jong bloedverwant van mij bij u vertoeft." z/Ja, de heer Carriston is mijn gast," antwoordde ik. //Wij zijn oude vrienden." z/Ah, dat wist ik niet. Ik kan mij niet her- inneren, dat ik hem ooit u heb hooren noemen als zijn vriend. Maar als dit zoo, is, dan kent niemand beter dan gij den ongelukkigen toestand van zijn gezoudheid. Hoe is hij vandaag? razend Ik hield mij alsof ik zijn bedoeling niet begreep, en antwoordde glimlachend //Razernij is wel het laatste, waar ik aan denken zou. Hij is zeer vermoeid van de reis, en hij gevoelt zich ellendig. Ik meen, dat dit alles is, waarover hij geklaagd heeft." #Ja, ja, zeker, de arme kerel Zijn liefje heeft hem verlaten of zoo iets. Maar als geneesheei moet ge wel weten, dat zijn verstandelijke ver- mogens niet zijn zooals ze behooren. Zijn vrienden zijn zeer bezorgd over hem. Zij vreezen, dat hij onder toezicht geplaatst zal moeten worden naar ik hoop, zal dit slechts tijdelijk zijn. Ik heb mij tot u gewend om uw raad en hulp in te roepen.' z/Waarin kan ik u van dienst zijn, mijuheer?' vroeg ik. z/Hierin. Een jongmensch mag geen vrijheic proces conclusion te nemen tot het doen nietig- verklaren der aanklacht, op grond van niet- bevoegdheid daartoe van den Krijgsraad, die Esterhazy veroordeelde en die geen permanent ichaarn is. Hare Mnjesteiteu bezochteu Maandagmorgen reeds vroeg het Musee de Luxembourg, vergezeld door ridder De Stuers. Nadat zij eerst naar het lotel Continental waren teruggekeerd, kwamen zij kwart voor twaalf aan in het hotel der Neder- andsche legatie, waar zij door den gezant, ridder De Stuers, werden ontvangen. Later gaven H.H. M.M. daar een particuliere audientie aan de bestuurderen, de commisarissen van toezicht, de eereledeu en de damespatronessen der Nederlandsche vereeniging voor Liefdadigheid, te Parijs. De Koninginnen hielden cour en onderhielden zich met ieder der leden op de meest beminne- lijke wijze en spraken haar belangstelling uit in de Vereeniging voor Liefdadigheid j bovendien gaven zij uitdrukking aan haar genoegen met haar verblijf te Parijs, en haar ingenomenheid met de vaderlandslievende gevoelens van de zoo talrijke Nederlandsche kolonie. Na de audientie werd open receptie gehouden ongeveer vijftig voorname Nederlanders waaronder de oud-consul Anslijn, de heer Pierson, en vele andere consulaire en diplomatieke ambtenaren waren daarbij tegenwoordig. Niemand wordt tot HH. MM. toegelaten. Dit een zoo absoluut voorschrift dat zelfs voor mevrouw Carnot, wed. van den vermoorden presi dent, hiervan niet is afgeweken, hoe bizonder sympathiek deze ook moge zijn. Dat het behalve dergelijke bezoekers ook niet ontbreekt aan personen, die schriftelijk of mon- deling ondersteuning komen vragen, behoeft wel geen vermelding. De //rijke" KoDingin van het //rijke Holland" is een aangewezen mikpunt voor dergelijke verzoeken Onder de vriendelijke artikelen, waarmee de Eransche bladen H. M. de Koningin welkom heetten in Parijs, trof ons vooral een artikel in het Journal des Debats. De schrijver, die bij de viering van Wilhelmina's 16den geboortedag in Nederland was, roemt de geestdrift waarmee het volk aan die viering deelnam. De vader der jonge Koningin, aldus de schrijver, was zeer populair en misschien schuilt er wel in gelaten worden om het leven zijner vrienden te bedreigen. Ik heb Dr. Daley meegebracht ge zult hem natuurlijk wel kenneu. Hij wacht beneden in mijn rijtuigals ge het goed vindt, zal ik hem boven laten komen. Dan zou hij den armen Charles kunnen zien, en dan zoudt gij beiden het vereischte certificaat kunnen teekenen." //Mijnheer Carriston," sprak ik beslist, //sta mij toe u ronduit te zeggen, dat uw neef op het oogenblik evengoed bijv zijn verstand is als gij. Dr. Daley wie hij ook zijn moge zou geen certificaat kunnen teekenen, en in den tegenwoor- digen tijd zou men in geen enkel gestieht den heer Carriston durven opsluiteu." Een onaangename, onheilspellende trek vertoonde zich op het gelaat van mijn bezoeker, maar zijn toon bleef zoetsappig en vriendelijk. //Hetspijt mij, Dr. Brand, dat ik met u van meeniiig ver- schil," sprak hij, //maar ik ken hem beter dan gij. Ik heb hem in een toestand gezien zoo als gij hem nog nooit gezien hebt. Nog gisteren avond kwam hij in een krankzinnigen toestand bij mij. Elk oogenblik verwachtte ik, dat hij een moordaanslag op mij zou plegen." //Misschien meende hij wel redenen te hebben om toornig te zijn," antwoordde ik. Ralph CarristoA keek mij aan met dien kouden blik, waarvan zijn neef gesproken had. //Wanneer het hem gelukt is u geloof te doen schenken aan zijn ziekelijke inbeelding, kan ik niet anders zeg gen, of de geneesheeren zijn lichtgelooviger dan ik meende. Wij zullen over de zaak echter niet redetwisten. Gij weigert mij uw bijstand, ik ben dus verplicht het zonder uw hulp te doen. Goe- den morgen, Dr. Brand." \EiZE\srm: covrant. Sj&e Kit blaxl verschijiH ina.MM if iftHtK Uoensdas- eu Vrijtla^avond, uit^eziMiderd op Feestda^«o9 bij den uitffever I*VA1 BK IAMDE te Ter leuzen. VOOR DEN De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat op t i*ij<1 den 2W %pril aaiiHtanntle, van des morgens nrlit tot des namiddags vijr uren, de stemming zal gescliieden ter vervulling van een plaats in €en «emeenter»art, ter voor- ziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den beer J. A. TAZELAAR. De candidaten, in alphabetische volgorde, zijn Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, lnidende Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Ter Neuzen, den 19 April 1898. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1