A IgemeeD Nienws- en Advertentiebl&d voor Zeenwsch-Vlaandere AABTBISTBPmS. Kiesvereeaiying „de Ifrijheid." Vergadering UITVOERING ARTHUR o NA AFLOOP BAL. Tooneeluitvoering Na afloop BAL. Cafe Ariistique lusieale, No. 3598. Zaterdag 9 April 1898. Jaar^ang. Cooperatleve Beetwortelsulkerfabriek. U.I I. Landbouwers Conversie der 4/2 pet. Russische Pandbrieyen. Conyersie der 4% °/0 Russische pandbrieyen Vereeniging Jooruitgang is ons streyen" op Maandag II April a. ESN LUISTERYINK, op laasdag II April a. DOOYE ST0FFSL. Een dag getrouwd en mijn vrouw is zoek, Zon- en Feestdagen. aanbesteden: Hoogwatergetij te Ter Neuzen. \dvertentien. Paaschdag) Maandag (2deu OPRICHTING Ls van Waesberghe-Janssens, Vereeniging: „0NS GEN0EGEN" Opening Zaterdag 9 April a. s. PAASCHMAANDAG en DINSDAG Ssrsaommeerds Bassmusisk. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsmimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BU deze courant behoort een bijvoegsel. Wegens het Paaschfeest zal a. s. Maandag geen nummer van dit blad verschijnen. Burgemeester en Wethouders van ELLEWOUTS- DIJK zullen op Woensdag '20 April 1898, des namiddags ten 2 ure, in het gemeentehuis aldaar, Het afbreken en weder opbouwen van den bekleedingsmuur, laugs de oostzijde van de havenkom en het uitvoeren van de daarmede in ver- band staaride werken. Het bestek en de teekening, tegen betaling van 75 cents verkrijgbaar, liggen in het gemeentehuis ter inzage. Plaatselijke aanwijzing op 13 April en desverlangd op den dag der besteding, tusschen 10 en 12 ure, door den opzichter H. Koole te Ellewoutsdijk. Burgemeester en Wethouders voornoemd, E. A. VAN DER BENT, Burgemeester. J. VAN LIERE, Wethouder. TER NEUZEN, 8 April 1898. Ten behoeve van haar lager onderwijs is boven en behalve de gewone bijdrage, eene subsidie toegekend aan de gemeente Hengstdijk van f 400 en Philippine van f 200. Hoek, 7 April. Door de vereeniging „Doel- matige Samenwerking" werd heden aanbesteed de levering van 82,000 Kg. chilisalpeter. Hiervoor schreven in de heeren M. de Jonge voor 8,40, P. J. Scheele voor 8,33 en P. J. Versluijs voor f 8,22. Allen te Ter Neuzen. Aan den laagsten inschrijver gegund. Koewacht, 5 April. De jaarmarkt van heden was druk bezocht. Dank zij het gunstige weder en de ruime aanvoer van vee, waarin zich onze jaarmarkt steeds mag verheugen, waren tal van belangstellenden en kooplieden ook uit vreemde gemeenten komen opdagen. Er was veel vee aan de lijn. Aangevoerd waren 212 stuks hoornvee, 34 paarden en 28 varkens. De volgende premien werdeu uitgereiktvoor het meest in waarde zijnde werkpaard van P. Tollenaer te Klein Cinay voor het schoonste veulen 1° prijs aan den heer E. Poppe te Moerbeke, 26 prijs aan den heer E. Plasschaert alhier voor de schoonste baatgevende koe le prijs aan dea heer H. Bonte, 2e prijs aan Aug. van Vooren, beiden alhier; voor de vetste vaars aan den heer E. Plasschaert alhier. Deze vaars, een prachtexemplaar werd aangekocht door den heer Eduard Ysebaert te Ter Neuzen. Verder voor den schoonst gemaakten stier aan den heer P. Bruggeman alhiervoor het grootste getal aangevoerde paarden aan Th. Ferket te Moerbeke, idem koeien L. d'Hooghe te St. Jan- steen, idem varkens Ch. Jansens te Moerbeke. De heer H. Kegels te Ertvelde verkreeg de premie voor het grootste getal hoornvee ter markt aan gekocht. Verder werden onder de aanwezige en niet geprimeerde paarden nog drie premien ver- loot welke ten deel vielen aan V. de Vliegher te Moerbeke, Th. Ferket te Moerbeke en J. Hesters te St. Jansteen. Kloosterzande. De Landbouwers-vereeniging ,/Eigen Hulp" heeft aanbesteed de levering van 91,000 Kg. chilisalpeter, waarvoor werd ingeschre- ven door Snellemans en Vlamings te Dinteloord voor /"8,89£, Van Areuthals en Glerum te Hon- tenisse voor f 8,79, E. P. Staal te St. Jansteen voor 8,63, W. Adriaansens te Groenendijk voor f 8,59$, P. J. Versluijs te Ter Neuzen voor f 8,54, P. Adriaansens Pz. te Walsoorden voor f 8,52$, J. Adriaansens Pz. te Walsoorden voor 8,52, P. J. van Ardenne te Dordrecht voor f 8,49 en A. M. van Driel te Nieuwerkerk voor f 8,41. De levering werd aan den minsten inschrijver gegund. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 9 April. 3.9 3.28 Zondag 10 3.47 4.8 Maandag 11 4.29 4.52 Dinsdag 12 n 5.16 5.44 W oensdag 13 6.14 6.50 Donderdag 14 7.31 8.18 Vrijdag 15 n 9.6 9.53 Zoo de Heere wil en wij leven, hoopt onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder MARIA DE DO EL DER, weduwe van Jozias Diblbman, op Maandag 11 April, haren 75sten geboortedag te herdenken. m AT Hare dankbare kinderen, behuwd- ler Neuzen. en klemkinderen. Op Woensdag 13 April, hoopt onze vader JANNIS TINKE, landbouwer te Zaamslag, zijn 60,ten geboortedag te herdenken. Uit aller naam, C. VINKE. Ossenisse, 8 April 1898. De heer en mevrouw PIERRE MALOTAUX geven kennis van de geboorte van een Zoon. Sas van Gent, 7 April 1898. De ondergeteekenden betuigen hnn hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, op den 2en dezer ondervonden. JAC. MEERTENS en Echtgenoote. Hoek, 8 April 1898. Ondergeteekenden maken bekend, dat hunne winkels op zullen gesloten zijn. J. VAN DE REE. GEBR. TAZELAAR. D. E. WOLFERT Hz. J. J. DE JAGER. Ter Neuzen, 8 April 1898. Alle anti-revolutionaire kiezers wordenmet het oog op de a. s. verkiezing voor den Gemeenteraad, uitge- noodigd tot het bijwonen eener vergadering op ZATERDAG 9 APRIL, 's avonds te half zes, in de Chr. Bewaarschool. op a. s. Woensdag 13 April, 's avonds 8 ure, op de bovenzaal van het /Hotel de Commerce." Onder meer te behandelen De aanstaande raadsverkiezing. Opkomst dringend verzocht. VERSLAG der commissie van onderzoek aan de leden en toe te treden leden tot oprichting van bovengenoemde fabriek op Maandag 11 April 1898, 2" Paaschdag, des namiddags 3 uur, bij de wed. Pieters, in de herberg ,/de Kroon" te Absdale. Namens de Commissie, K. J. A. G. COLLOT d'ESCURY. genegen deel te nemen in gemeenschappelijken aankoop NITRATE, levering eerste helft Mei, gelieven voor 20 dezer opgaven te doen bij een der ondergeteekenden. D. B. VAN ACKER. C. VAN WAES. Westdorpe, 7 April 1898. Het Bestuur van het Waterschap voor het beheer en ouderhoud van d e NOL tusschen den KOU DE en den LOVEN polder, maakt bekend: 1°. Dat eene vergadering van afgevaardigden zal gehouden worden op Woensdag den 20sten April 1898, des namiddags te 5 uren, in de herberg 's Lands Welvaren" bewoond door Jac. Drabbe te Hoek. 2°. Dat, ten kantore van den Ontvauger-Griffier, van af den lldeB tot en met den 19den dezer maand, voor de eigenaren van gronden in den betrokken polder en in het betrokken water schap, ter inzage zullen zijn nedergelegd de Rebelling en verantwoording over het dienst- jaar 1897/98 en de Begrooting voor 1898/99 met memorie tot toelichting. 3°. Dat de begrooting andermaal ten voornoemde kantore ter inzage liggen zal, en wel van af den 22sten tot en met den 30sten dezer, en 4°. Dat de rekening en de begrooting, tegen betaling der kosten, in afschrift of druk verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, 8 April 1898. Het Bestuur voornoemd, L. W. DE JONGE, Voorzitter. J. STURM, Ontvanger-Griffier. Verzoeke inlevering van stukken voor Zaterdag 23 dezer. Ter Neuzen. STURM. 38/io percents belastingvrije Staatsobligaties van 150 roebels f 192.) Wissel- en Effectenkantoor H U L S T, belast zich met de conversie van bovengenoemde obligaties en verzoekt inlevering daarvan, van af heden tot uiterlijk Zaterdag 23 dezer. Hulst, 1 April 1898. TE TER NEUZEN. des avonds half acht ure, op de bovenzaal van het Hotel de Commerce bij dhr. Michielsen. HER-OPYOERING van n Tooneelspel in 2 bedrijven daarna Kluchtspel in den bedrijf. ENTREE 1« rang 0,75, 2C rang 0,50. te TER NEUZEN. des avonds half acht, op de bovenzaal van den heer Th. Ackb. OPVOERING VAN of de wraak van een huisknecht, tooneelspel in 2 bedrijven met een voorspel in 2 afdeelingen. DAARNA: blijspel in een bedrijf. ENTREE 50 cent per persoon. HET BESTUUR. Nienwstraat I) 147. prop. ONNO BORGMAN. TER HIEHZEISCHE 01IUM Mi ■lit blad verschijnl JIaandas-, WoeDailag- en Vrijdaj;avoad, uitseionderd op Feestdagen, bij den nitgever I". J. ¥11 DE I1SDE te Ter Mpazen. Burgemeester enWethoudera van de gemeenteTER NEUZEN gelot op het besluit van heeren Gedeputeerde Staten van den 15den .1 uti 1844, n°. I, (Provinciaal blad n°. 87), houdende mededeeling van 'sKonings verlangen, dat de ingezetenen aan de bepalingen der wet van den l',en Maart 1815, (Staatsblad n°. 21,) betrekkelijk de viering van Zon- en feestdagen jaarlijks zullen worden herinnerdbrengen mitsdien den inhoud van voormelde wet ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente. luidende als volgt Artikel 1 Dat op Zondagen, en op zoodanige Godsdienstige Feest dagen als door de Kerkgenootschappen van de Christelijke Godsdienst dezer Landen algemeen erkend en gevierd worden, niet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verricht worden welke de Godsdienst zonde kunnen sloren, maar dat in het aigemeen geene openbare arbeid zal mogen plaats hebben, dan ingeval van noodzakelijkheid, als wanneer de plaatselijke Regeering daartoe schriftelijk toestemming zal geven." Art. 2. •Dat op deze dagen, met uitzondering van geringe eetwaren, geene koopwaren hoegenaamd op markten, straten of open- bare plaatsen zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat Kooplieden en Winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen noch met open deuren verkoopen." Art. 3. Dat, gedurende den tijd voor de openbare Godsdienst- oefening bestemd, de deuren der herbergen en andere plaatsen, alwaar drank verkocht wordt, voor zoo verre dezelve binnen den besloten kring der gebouwen liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook, gedurende dienzelfden tijd, geener- hande spelen, hetzij kolven, balslaan of dergelijke mogen plaats hebben." Art. 4. Dat geene openbare vermakelijkheden, zoo als Schonw- burgen, publieke Danspartijen, Concerten en Harddraverijen, op de Zondagen en algemeene Feestdagen zullen gedoogd wordenzullende het aan de plaatselijke Besturen worden vrijgelaten hieromtrent eene uitzondering toe te staan. mits niet dan na het volkomen eindigen van alle Godsdienst- oefeningen. Art. 5. Dat de plaatselijke Politie zorg zal dragen, ten einde alle hinderlijke bewegingen en gerucht in de nabijheid der ge bouwen, tot de openbare Eeredienst bestemd, en in bet algemeen alles wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijn, voor te komen of te doen ophouden." Art. 6. Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit besluit naar geiang van persoon en omstandigheden, zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan tijf en tmntig guldenof met eene gevangenis van niet langer dan drie dagenvoor de overtreders die buiten staat mochten zijn deze boete te betalen." Art. 7. Dat bij een tweede overtrading de boete of straf zal verdubbeld worden, en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard, en de herbergen of andere publieke plaatsen, voor een maand gesloten." En dat door deze algemeene verordeningeu alledaarmede niet overeenkomstige Provinciale of plaatselijke Reglementen en inrichtingen zullen worden gehouden voor vervallen." Burgemeester en Wethouders de aandacht der ingezetenen op de voorschreven bepalingen vestigende, noodigen dezelve tevens uit, om door eene stipte inaehtneming derzelve, tot da nuttige en wijze bedoelingen van Zijne Majesteit made te werken. Gedaan te Ter Neuzen, den 7 April 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. WISKERKE. it tt H M IN TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1