A Igemeen Mieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. J A A RMARKT No. 3596. Dinsdag 5 April 1898. 38e Jaaraang. Strsmming vsrkesr brug. op Woensdag 0 April 1898. AAWBUST 1DOT&. HET TWEEDS &EZIBHT. aanbesteden: ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. De Commissaris der Koningin in Zeeland rnaakt bekend, dat het verkeer bebalve voor voet- gangers en kruiwagens over de brug n°. 7 over de Rijkswaterleiding ten westen van het kanaal van TER NEUZEN, nabij DRIEKWART, aansluitende aan den keiweg van den westelijken kanaaldijk naar PHILIPPINE ten behoeve van het verhoogen en verbreeden van die brug, van 25 April a. S. tot en met uiterlijk 9 Mei a. s., zal zijn gestremd. Middelburg, 31 Maart 1898. De Commissaris der Koningin voornoemd, R O E S T. TE KOBWACHT, Begin 9 ure voormiddag. Eindigende 1 ure namiddag. De Burgemeester, C. DIERICK. Burgemeester en Wethouders van ELLE WOUTS- DIJK zullen op Woensdag 20 April 1898, des namiddags ten 2 ure, in het gemeentehuis aldaar, Het afbreken en weder opbouwen van den bekleedingsmuur, langs de oostzijde van de havenkom en het uitvoeren van de daarmede in ver- band staaride werken. Het bestek en de teekening, tegen betaling van 75 cents verkrijgbaar, liggen in het gemeentehuis ter inzage. Plaatselijke aanwijzing op 13 April en desverlangd op den dag der besteding, tusschen 10 en 12 ure, door den opzichter H. Koole te Ellewoutsdijk. Burgemeester en Wethouders voornoemd, E. A. VAN DER BENT, Burgemeester. J. VAN LIERE, Wethouder. FJBXJXLLlilTOM Naar het Engelsch VAN HUGH CONWAY. 5) IV. Het schijnt ongelooflijk, dat een man van Car- riston's rang en fijnbeschaafde opvoeding binnen de muren van een eenzame boerenwoning aan gindsche zijde van de Trossachs het keerpunt van zijn leven zou vinden. Men zou in zulk een nederige omgeving wel niet verwachten een vrouw te vinden, die paste bij een man van zijn stempel. En toch toen ik het meisje zag, dat zijn hart had veroverd, was ik geenszins verbaasd over de verovering, die zij geinaakt had en kon ik hem geen zwakheid verwijten. Ik ontaekte het gewichtige feit op den eersten morgen na mijne aankomst. Begeering om de frissche morgenlucht in te ademen, stond ik bij tijds op en ging uit om een kleine wandeling te doen. Toen ik terug keerde en nog op den drempel van het huis stond, geraakte ik werkelijk in ver- bazing over de schoonheid van een meisje, dat langs mij been ging en binnentrad, alsof zij hier thuis behoorde. Zij was geen rondwangige Schot- sche, gelijk men daar zou verwachten, maar een slanke bevallige maagd met fijn klassiek gelaat, een meisje met mooie vlechten lichtblond haar, dat zeer afstak bij de donkere kleur van haar POLITIEK OVERZICHT. Het Hof van cassatie heeft het vonnis Zola veruietigd, omdat niet de Minister van oorlog, maar de krijgsraad Zola had moeten vervolgen. De zaak Zola is niet naar een ander Hof verwezen, zoodat straf is vervallen verklaard. De termen volgens welke het vonnis vernietigd werd, luiden dat, daar de krijgsraad het karakter draagt van een permanente rechtbank, het den Minister van oorlog onmogelijk was in zijn plaats te treden. Dientengevolge had de Minister geen recht om een klacht in te dienen en het Openbaar Ministerie ging buiten haar bevoegdheid, om de zaak naar het Hof te verwijzen. Op deze gronden, zonder van de verdere cassatie- middelen nota te nemen, casseert en vernietigt het Hof het vonnis, de pleidooien en de procecutie en verklaart dat er geen gronden bestaam om de zaak naar een andere rechtbank te verwijzen. In de Kamer hield de heer Habert een inter- pellatie over de cassatie van het vonnis van het Hof van assises over Zola en Perreux uitgesproken. Hij zeide, dat de regeering ongelukkig is in de keuze van hare raadslieden. Hij vraagt de afzet- ting van den procureur-generaal, wiens verdediging wordt opgenomen door den heer Brisson. De Minister-president Meline rechtvaardigt de houding der Regeering, zeggende dat deprocedure regelmatig is gevoerdhij weigerde over het von nis van het Hof van cassatie in discussie te treden, daar hij eerbied heeft voor de uitspraak. Maar hij voegt er bij, dat door den krijgsraad een vervolging tegen Zola zal worden ingesteld. Rene Goblet verwijt der regeering haar dubbel- zinnige houding. Ilabert vraagt de vervolging van de rechterlijke ambtenaren. De Minister-president Meline antwoordt, dat de regeering onpartijdig de houding dezer ambtenaren zal nagaan. Hij voegt er bij, dat generaal Billot, de minister van oorlog, den krijgsraad zal bijeen- roepen, om een besluit te nemen. De eenvoudige orde van den dag, door de regeering goedgekeurd, werd daarna met 333 tegen 174 stemmen aangenomen. Volgens de //Impartial" heeft het Spaansche volk thans een //kalme, afwachtende houding" aangenomen in zake het conflict met de Vereenigde Staten. De Spaansche regeering houdt alle onder- handelingen strikt geheim. Het gerucht, dat in Madrid wanordelijkheden plaats zouden hebben gegrepen voor het gebouw der Amerikaansche legatie, wordt stellig tegen- oogen, wimpers en weukbrauwen. Mijns inziens vormt zulk een combinatie een zeldzame schoonheid, die onweerstaanbaar is, en veel gevaarlijker dan alle andere Haar gelaatstrekken waren schoon en onberispelijk wel was zij bleek, maar die bleeke kleur deed toch aan niets anders denken dan aan een volmaakte gezondheid. Om kort te gaan, ik heb nimmer het geluk gehad een beminnelijker en lieftalliger schepsel te ontmoeten dan dit meisje was. Ofschoon zij zeer eenvoudig gekleed was, zou toch niemand op de gedachte gekomen zijn haar voor eene dienstbode aan te zien, en al bewouder ik ook de gezonde knappe Schotsche landmeisjes, ik hield het voor zeker, dat de berglucht nimmer is ingeademd door een wezen van meer etherisch schoone type dan zij. Toen zij langs mij heen ging, nam ik instinct- matig den hoed voor haar af. Zij boog het bevallige kopje en wenschte mij zonder verlegenheid goeden morgen. Met de oogen volgde ik haar tot dat zij verdween aan het einde van de donkere gang, die naar het achterste gedeelte van het huis voerde. Gedurende de korte oogenblikken, dat ik deze schoone onbekende zag, kwam een zonderlinge gedachte bij mij op. Er was een opinerkelijke gelijkenis tusschen haar schoon gelaat en het weinig minder schoone van Carriston. Die gelijkenis heeft misschien de belangstelling nog verhoogd, welke door de verschijning van het meisje in mij werd opgewekt.. Hoe dit ook zij, toen ik in onze kamer kwam, geplaagd door mijne nieuws- gierigheid en misschien door honger, wachtte ik met ongeduld op het verschijnen van Carriston en van ons ontbijt. gesproken, daar de regeering strenge maatregelen neemt om alles te vcorkomen, wat den gespannen toestand moeilijker zou maken. Sagasta, die door de inspanning der laatste dagen zijn kamer moet houden, heeft langdurige confe- renties gehad met de ministers van oorlog en marine en met den Franschen gezant. Op de werven en in de arsenalen wordt steeds druk voortgegaan met alles in orde te maken voor eventualiteiten. In Spanje gelooft men algemeen, dat desjmpathie der Europeesche mogendheden met Spanje is en dat dit zeer bij zal dragen tot een vreedzame op- lossing van het geschil. Vooral de rede van den minister Hanotaux in de Fransche kamer en de wijze waarop de paus zich uitgelaten heeft, hebben een goeden indruk gemaakt in Spanje. Het Spaansche gouvernement heeft van den heer Calmond aangekocht het Engelsche stoomjacht z/Gualda," van 18 mijl, metende 1800 ton. Het zal voor oorlogs-aviso ingericht worden. Ook in Amerika gaat men krachtig voort met oorlogstoerustingen. In Duitschland is een tor- pedoboot aangekocht, welke voor het Duitsche gouvernement was gebouwd, doch niet voldaan had aan de contractsnelheid. Verder werden in Amerika 9 stoomjachten en 8 sleepbooten aangekocht, welke nu voor oorlogs- doeleinden ingericht worden. De ,/Teaas," de Terror" en de //Montgomery" ondergaan reparaties, terwijl met de onderzeesche boot //Holland" vele proeven worden genomen. En volgens de ltaliaansche //Tnbuna" is te Rome een Amerikaansch zeeofficier aangenomen, om te onderliandelen over den aankoop van oor- logsschepen, met instructies om tevens de werven in Frankrijk en Duitschland te bezoeken. Von Bismarck ontving eergisteren op zijn ver- jaardag van Keizer Wilhelm een stok met gouden knop. Het feest werd in zeer intiemen kring gevierd, en de jubilaris, wiens pijulijke voeten hem het gaan moeilijk maken, troonde in zijn rolstoel. De geschenken en huldeblijken waren nog even talrijk als altoos. Het is zulk een aardig en weldoend verschijnsel die //getrouwen" niet alleen uit Jever jaar op jaar te zien opkomen, ook nu de zon laugzamerhand ondergaat. De tegenwoordige Rijkskanselier Von Hohenlohe, die een dag voor Bismarck, dus op 31 Maart, verjaart, ontving van den Keizer diens portret in admiraals-uniform. Carriston kwam eerst. Gewoonlijk was hij vroeger bij de hand dan ik, maar ditmaal was het omgekeerde het geval. Zoodra ik hem zag, zeide ik //Carriston, vertel me dadelijk eens, wie dat bekoorlijke meisje is, dat ik hier gezien heb. Een engel met donkere oogen en lichtblond haar. Vertoeft zij hier slechts tijdelijk, evenals wij Ik bemerkte een vroolijke schittering. in zijn oogen en dit verried mij alles. Hij antwoordde mij echter even losjes, als waren zulke bekoorlijke meisjes hier in de bergen even licht te vinden als rotsen en braamstruiken. z/Ik vermoed, dat ge miss Rowan bedoelt, dat is een nicht van onze waarde hospita. Zij woont bij haar in." //Zij kan geen Schotsche zijn, met zulk een gelaat en zulke oogen." z/Zij is het zoo half en half. Haar vader werd een Engelschman genoemd, maar hij was geloof ik van Fransche afkomst. Men zegt dat de naam oorspronkelijk Rohan was." Carriston scheen uauwkeurige inlichtingen te hebben ingewonnen omtrent miss Rowan's familie. z/Maar hoe is zij hier aangeland vroeg ik. //Zij kon nergens anders heen. Rowan was een kunstenaar. Hij trouwde met de zuster van onze hospita en ging met haar naar het buitenland. Eenige jaren geleden stierf zij en liet deze eenige dochter na. Verleden jaar stierf haar vader zonder eenig vermogen na te laten, zoo werd mij gezegd, en zoo heeft het meisje sedert dien tijd hier gewoond bij haar tante, haar eenige bloed- verwante." //Wel," zei ik, //daar ge zoo goed bekend schijnt TER NEUZEN, 4 April 1898. J.l. Zaterdag had alhier de begrafenis plaats van den heer J. L. van IJsselsteijn. Slechts de naaste bloedverwanten volgden de baar. Op de begraaf- plaats waren echter velen aanwezig om aan den over- ledene eene laatste eer te bewijzen, onder wie ver- tegenwoordigers van's Rijks Waterstaat, het Hol- landsch Loodswezen en vele leden der loge //l'Amitie sans fin." De kist was geheel met kransen bedekt. De heer Jansen, commissaris der loodsen ge- voelde zich gedrongen bij de groeve een woord te wijden aan de nagedachtenis van den overledene, die ook 23 jaren de functie van loodscommissaris bekleedde en in dien tijd de grootste achting van het personeel wist te winnen. Lang reeds voor spreker hier kwam was het hem bekend dat de heer Van IJsselsteijn een goeden naam genoot, en hij was er daarom trotsch op diens plaatsvervanger te worden. Gedurende de zes jaren van zijn verblijf alhier mocht hij veel vriendschap van hem onder- vinden en steeds was hij bereid om met raad en daad te dienen. Hoewel het voor de kinderen een treurige gang was naar deze plaats, neemt het niet weg dat er reden tot dankbaarheid zijn, omdat zij hunnen vader zoo lang hebben mogen behouden. Hij hoopt dat zij, aangespoord door het hun ge- geven voorbeeld, de stappen huns vaders zouden drukken, opdat ook bij hun verscheiden zou kunnen gezegd worden daar is weer een achtenswaardig man heengegaan. Door omstandigheden is het Loodswezen niet in de gelegenheid geweest om als anderen een zichtbaar bewijs hunner vereering te schenken maar spreker stelt er daarom prijs op te verklaren dat de overledene steeds de meeste achting van alien die aan het Loodswezen waren verbonden heeft genoten. In korte woorden dankte de zoon van den over ledene, ook namens de verdere familie, den heer Jansen voor de hartelijke woorden, gewijd aan de nagedachtenis van hunnen onvergetelijken vader, van wien zij alien veel hielden. Hij dankte ook de leden der loge voor hun eerebetoon en verder alien die ter plaatse tegenwoordig waren. Door het Bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen is bepaald dat van 13 April tot 28 Mei voor de publieke visscherij op mosselen zullen zijn opengesteld de mosselzaadbanken op de Spijker- en Springer- plaat, in de Wester-Schelde, en die op de Veermans- plaat en in het Bakkersgateveneens van 13 April tot een nader aan te kondigen tijdstip die op de Slikken van Oosterland. te zijn met alles wat haar betreft, kunt ge mij wel dadelijk met haar in kennis stellen." //Met het grootste genoegen, war.neer miss Rowan het veroorlooft," antwoordde hij. Het deed mij genoegen, dat hij die belofte voorwaardelijk deed met evenveel eerbied voor de wenschen der dame, als ware zij eene hertogin geweest. Daarop nam ik met de vrijheid, die een vriend zich mag veroorloven, een portefeuille in handen, die naar ik vermoedde, schetsen bevatte van de omstreken hier. lot mijn verbazing sprong Carriston eensklaps op en nam me de portefeuille uit de handen. ,/Ze zijn te leelijk om er naar te zien," zeide hij. Terwijl ik mijn best deed om de portefeuille weer meester te worden braken een paar bandjes en ziedaar, de vloer lag bezaaid met schetsen doch niet van rotsen, mereu en stroomen, het waren alle afbeeldingen van het jonge meisje, dat ik eenige minuten geleden had gezienhet voile gelaat, van voren gezien, of van ter zijde, en nog in andere standen, alle op loffelijke wijze uitgevoerd door Carriston's bekwame hand. Ik liet me in een stoel vallen en lachte luid, terwijl hij blozeud en verlegen, de portretten vlug in de portefeuille borg. Juist terwijl een echt Schotsch meisje een overvloedig ontbijt binnen bracht, dat mij zeer welkom was. Carriston schonk mij dien geheelen dag zijn gezelschap, maar ondanks dat mijn komst naar Schotland alleen ten doel had gehad om gezellig eenigen tijd met hem door te breugen, was die dag om gemakkelijk te gissen redenen, de eenige, dat ik hem geheel onbetwist voor mij had. Natuurlijk stak ik niet weinig den draak met hem wegens het voorval met de portefeuille. Hij TER REIZENSCIE COHRANT. Olt blad verschijal WoensdaK- en Vrijdatgavond, nHgezonderrt op Feesfilagen, bij den nltgever P. J. I A1I UK I1SBE te Ter ie«»en.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1