Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderea. No. 3590. Dinsdag 22 Maart 1898. 38e Jaareang. 60ED E. B A. A. D Binnenland. ABONNEMENT: Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. POLITIEK OVERZICHT. Indien Mac Kinley, de president der Vereenigde Staten, eergisteren niet reeds heeft ontvangen het rapport der enquete-commissie inzake de ramp der „Maine," zou hij 't uiterlijk gisteren in handen krijgen, doch 't kan heel wel zijn, dat het geduld der Amerikanen nog eenigen tijd op de proef wordt gesteld tot de agitatie wat minder is ge- worden, tot de gemoedereu wat gekalmeerd zijn het rapport, dat niet langs telegrafischen weg het Witte Huis te Washington heeft bereikt, doch den president om redenen ran voorzichtigheid is overgebracht door een officier, zal eerst worden openbaar gemaakt wanneer Mac Kinley en de staats-secretaris van Marine het voegzaam achten. Yolgens de /New-York Herald" zou dit reeds heden zijn, Mac Kinley zou in geen geval langer dralen. In elk geval kan men niet beweren, dat de openbaarmaking van het rapport een overbodige formaliteit is of dat de inhoud en de strekking een publiek geheim zijn geen tittel of jijta is er ran uitgelekt, zelfs weet men niet of de commissie tot een bepaald resultaat is gekomen. Terwijl te New-York en te Washington alles //pays en vree" ademt, de oorlogskausen althans veel verminderd worden geheeten en de stellige hoop wordt gekoesterd, dat alles zal geregeld worden tusschen beide staten langs diplomatieken weg, wordt rustig voortgegaan van Spaansche zoowel als van Amerikaansche zijde, met den aankoop en de bewapeuing van schepen Zjo heeft Spanje nu werkelijk aangekocht den Chileenschen gepantserden kruiser //General O'Higgius" en een Italiaansch oorlogsschip en heeft de Minister van Marine van Spanje het kleine eskader, dat bij de Canarische eilanden gestationeerd was op weg naar Havanna, bevolen de reis niet voort te zetten alvoreus er zich een kruiser zal hebbeu bijgevoegd. Over 't geheel maakt Spanje een rustiger, waar- diger figuur dan de lawaai'ige, opsnijdende, schel- dende en dreigende broeder Jonathan, met iets ran den poenigen parvenu in gansch zijn doen. Nu heeft men te Washington weer besloten tot de vorming van twee nieuwe eskaderseen uit pantsers eu kruisers ter bescherming eventueel van de havens van't noorden tegeu een vijandeiijken aan- val en een uit monitors ter verdediging van de havens van 't zuiden. Voorts is bij Kamer en Senaat inge- diend een voorstel tot uitbreiding van het leger tot 103,000 man, doch Noorwegen's regeering heeft den verlokkenden dollardklank weerstaud FFTJILLETQ^ 1) A1 twee jaar lang zat hij avond aan avond in een eenzamen hoek van onze societeit. Fabius heette hij, verder wisteu wij niets van hem. Eens op een avond ik dacht dat mijn glas bier mij uit de hand zou vallen sprak hij mij aan. U is bankier, zeide hij, wat deukt u van de Northern Pacific? Ik moest eerst van mijn verbazing bekomen, en antwoordde hem toen, dat ik niets kwaads wist te zeggen van de Northern Pacific, hem mijne gronden nog nader uiteenzettend. U meent dus, vatte hij mijn betoog samen dat men de Pacific-aandeelen behoudeu kan Ik heb n.l. voor ongeveer houderdduizend gulden gekocht. Ik meen, verklaarde ik met overtuiging, dat men Northern Pacific-aandeelen niet verkoopen moet. De heer Fabius dankte mij, en ging weer in zijn hoekje zitten. Twee dagen later stonden de Northern Pacific- aandeelen drie percent lagerdan bleven zij een paar dagen zoo, en dan daalden zij niet meer, neen ze duikelden hals over kop, al lager eu lager, afgrijselijk om aan te zien. In het beheer van de Northern Maatschappij waren op groote schaal onregelmatigheden ontdekt, zdoals er slechts in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika mogelijk zijn. Mijus inziens kon de rampzalige heer Fabius met zijn papieren gerust de wanden van zijn kolenhok behangen. geboden en geweigerd het. pautserschip ,/Harald- Harfagr" van de hand te doen, ondanks den hoogen prijs, die werd aangeboden. In de eerste maand zou men zeker geen conflict te duchten hebben, ten minste niet door toedoen van de Vereenigde Staten het streven zou zijn de Cubaansche quaestie sleepende te houden tot na 23 April, den datum der verkiezingen op Cuba. Te eer zou men daartoe komen, omdat volgens de officieele Spaansche gegevens de ontvangst der invoerrechten op Cuba in Februari meer dan dubhel zoo groot is als over de zelfde maand van 1897, uit welk feit zou voortvloeien, dat er wel degelijk een ommekeer ten goede plaats vindt op het eiland, wat juist geloochend is door het lid van den Amerikaanschen Senaat Proctor Blijkens het jaarverslag der commissie uit het Amerikaansch Congres voor Indiaansche aange- legenheden waren in 1896 op de scholen voor kinderen van Roodhuiden 20572 en inhetlaatste jaar op de 288 scholen 22964 leerlingen inge- schreven. Aan het onderwijs werd gemiddeld door 18676 deelgenomen, tegen 3030 in 1877. De scholen der vijf//beschaafde stammen" en der New- Yorksche Indianen zijn daar niet onder begrepen. Binnen weinige jaren, zegt het verslag, zal een nieuw geslacht van Roodhuiden gevormd zijn, van geheel anderen aard dan hunne voorvaderen, die de landstaal kunnen lezen en schrijven en arn- bachten kunnen uitoefenen. Voorts zijn reeds 60000 landerijen den Indianen toegewezen, van wie een derde eigen land en huis bezitten en in hun onderhoud met landbouw voorzien. De leden van de Eerste Kamer zijn bijeen- .geroepen tegen Maandag 28 dezer, des avonds half negen uur. De Tweede Kamer zal naar gemeld wordt waar- schijnlijk Dinsdag 19 April bijeenkomen. De secretaris van de Algemeene Synode heeft van den heer H. van de Wetering, R. K. aarts- bisschop te Utrecht, de mededeeliug ontvangen dat het Nederlandsch Episcopaat op 31 Aug. een godsdienstoefening zal voorschrijven. Vrijdagmiddag werd aan het tweede gesticht te Veenhuizen een boom geplant, met name de //Wilhelminaboom". De hoofddirecteur dezer in- richtingen hield bij deze gelegenheid een toespraak, terwijl door de schoolgaande kinderen het Wilhelmus werd gezongen. De plechtigheid werd opgeluisterd In mijn wroeging zwoer ik nooit iemand meer mijn meeuing mede te deelen, zonder de toevoeging maar een raad zou ik u toch niet durven geven. Drie maanden verliepen, voor ik den moed vond mijn societeit weer op te zoeken. Toen ik binnen- trad, wierp ik een schuchteren blik in den hoek, waar de man van de Northern Pacific-aandeelen gewoonlijk zat. Waarachtig, daar zat hij weder, de rampzalige, die mijn arm geweten met het zware gewicht van honderdduizend gulden belast had. Goddank Verminderd zag hij er nog niet uit, trots zijn groot verlies. Wat was dat Hij groette En de groet gold mij Hij lachte mij zelfs toe Het was de eerste maal, dat ik den man lachen zag en het was geen bittere of spot- achtige lach, neen, een beminnelijk, haast dank- baar lachje Ik dacht over een paar zinnen na, die ik hem zou kunnen zeggen want ik had een gevoel, als moest ik naar hem toegaan, en hem mijn leedwezen uitspreken. Voor ik daartoe be- sloot, trad hij op mij toe, schudde hij mij krachtig de hand en sprak Ik had u al lang willen bedanken. Maar steeds zijt u weggebleveu. Bedanken? vroeg ik verbaasd. Waarvoor? De man was of krankzinnig of hij stak den gek met mij. Weet u dat dan niet meer zeide hij, u hebt mij tocli voor ongeveer drie maanden raad gegeven. Raad gegeven, antwoordde ik scherp, heb ik niet. Ik heb slechts mijn meening gezegd. Zeer zeker in een vorm, liet ik er beschaamd op volgen, die een leek wel aanleiding kon geven, de meening van den beursman tot zijne eigene te maken. U kunt moeielijk gelooven hoezeer het mij spijt door muziek van het korps hoornmuziek, bestaande uit een negental ambtenaren. Men schrijft uit Rotterdam Eergisternamiddag arriveerde alhier voor de stad het Duitsche oorlogsschip Gneisenau, komende van Havanna, waar het bij de troebelen op Haiti de Duitsche regeering vertegenwoordigde om tot het betalen der oorlogsschatting te dwingen. De Gneisenau is een opleidingsschip voor marine-matrozen, het is van de zoogenaamde com- positiebouw, d. w. z. van hout met ijzeren spanten. Het is lang 74 M., breed 14 M. en heeft een diepgang van 6 M. met een waterverplaatsing van 2856 ton en een indicateur-paardenkracht van 2500. In 1879 te water geloopen, liep het bij de proefvaart 14 mijl. De bewapening bestaat uit 14 kanonnen van 15 c. M., 6 revolver kanonnen en 2 lanceerbruggen voor vischtorpedo's. De bemanning bestaat nit ongeveer 300 koppen. Deze oorlogsbodem is gelijk aan de Stein, die te Vlissingen binnenliep. Volgens enkele voorname veehouders en veehandelaars zou de opening der Belgische grenzen voor Nederlandsch wei- en fokvee de volgende maand te gemoet gezien kunnen worden. Officieel is echter nog niets bekend. De langdurige quarantaine of opeenhooping, die het vee aan de grenzen eventueel zal moeten onder- gaau, zal, volgens algemeen gevoelen, noch den handel, noch de gezondheid van het vee in de hand werken. Algemeen verwacht men dan ook, dat de. Belgische Minister van landbouw in overleg met de Nederlandsche Regeering, billijker maat- regelen zal nemen. De belangen van duizenden Belgen en Nederlanders zijn bij dezen handel maar al te zeer betrokken. De New-York Herald deelt mede, dat kapitein William G. Randle, gezagvoerder van het stoom- schip //St. Louis", tot ridder in de orde van Oranje-Nassau benoemd is, wegens het redden van de opvarenden der Veendam. Het bericht van zijn benoeming werd den 28 Februari ontvangen ten kantore van de maatschappij, te New-York. Kapitein Randle, zoo meldt hetzelfde blad, heeft sedert de eerste reis van de //St. Louis", in Juni 1895, het commando over dat schip gevoerd. Hij is sedert de oprichting van de Amerikaansche lijn in dienst van de maatschappij in 1872 werd hij eerste officier op haar eerste stoomschip, de Ohio. Hij was nog maar een knaap toen hij naar zee ging, op een schip van zijn vader, dat tusschen Hij liet mij niet uitspreken. Raad of meening, om 't even, zei hij, u heb ik het te danken, dat ik op het oogenblik hon derdduizend gulden rijker ben. Ja maar dat begrijp ik niet, antwoordde ik, terwijl ik naar mijn hoofd greep om te voelen, of het nog op zijn plaats stond, voor zoover ik weet, heb ik u toch gezegd, dat men Northern Pacific-aandeelen behouden moest Dat hebt u, inderdaad. En onmiddelijk daarop zijn de Northern Pacific- aandeelen gevallen, geduikeld met een vaart, die iemand hooren en zien deed vergaan Dat zijn ze. Ik keek hem aan als een wezen- looze. U zeidet mij, ging hij voort, dat men Northern Pacific-aandeelen behouden moest. Wel- uu, den volgenden dag heb ik alles wat ik bezat van deze jamerlijke papieren verkocht. Mijnheer 1 riep ik verstoord uit, hieldt u mij dan voor een idioot Maakte ik dan zulk een stommeu indruk op u, dat u juist het tegendeel meendet te moeten doen van wat ik u zeide? U zijt boos op mij, sprak hij bedroefd. Ziet u, zoo ging het mij steeds met mijn beste vrienden. Ik vroeg hun om raad, en als ik dan het tegen deel deed, dan werden ze boos en wilden niet meer met mij te doen hebben. Zij hebben mij alien verlaten, alien. En toch heb ik niemand willen krenkeii. Ja, maar ziet u dan niet in, vroeg ik, dat uw gedrag de menschen verbitteren moet Waarom doet u dan het tegendeel van wat men u aanraadt Dat is een bijgeloof van mij, gaf hij ernstig ten antwoord, een vastgeworteld eu niet zoo dwaas gebleken bijgeloof. Amerikaansche havens en Oost-Indie voer, en op zijn achttiende jaar werd hij onder zijn vader eerste stuurman. Toen hij meerderjarig werd, had hij reeds een eigen schip //de Traveller" uit Baltimore. Toen Toekoe Oemar dezer dagen uit het dal van Lamith verdreven was, werd het dal door twee van onze compagnien doorsnuffeld, alle hoekjes en gaatjes nagekeken. Hier en daar vonden wij hutten en afdaken, die verbrand werden. Maar wat hadden nu de partijgangers van den sluwen Toekoe Oemar gedaan? In de holle bamboestijlen hadden zij tal van patronen gestoken, zoodat bij het branden een knetterend snelvuur afging en de onzen zorgen moesten zoo gauw mogelijk zich te dekken tegen de stukjes lood, die rechts en links vlogen. Een hoop mooi porselein, zeker het eetservies van Oemar, werd met geweerkolven stukgeslagen en eenige verroeste klewangs en lansen mede- genomen. Dat ook zij niet erg smakelijk gedineerd hadden, bewees een restantje eten uit rauwe wortelen bestaande TER NEUZEN, 21 Maart 1898. Bij Kon. besluit is benoemd tot ambtenaar van het openbaar ministerie voor de kantons Oostburg, Ter Neuzen en Hulst, ter standplaats Middelburg, de heer Mr. D. J. Wolfsou, rechter- plaatsvervanger te Zierikzee. Tot telefonist te Koewaeht is benoemd de brievengaarder E. Vermandel. Bij de op 19 dezer te Gent plaats gehad hebbende aanbesteding van werken tot verbetering van het kanaal van Ter Neuzen naar Gent, te Selzaete, raming fr. 1,089,304,29, werd inge- schreven doorJ. H. Bolzee Em. Wargot te Antwerpen, voor fr. 1^75,000 Hip. de Clercq Alph. Vermeulen te Gent, voor fr. 1,272,000 Gebr". Everaert te Gent, voor fr. 1,207,000; D. van Aurdenhuijze te Elsene, voor fr. 1,206,000 J. W. Watte te Apelterze, voor fr. 1,195,150 Nic. van Haaren te Nijmegen, voor fr. 1,176,000 Fr. Migon te Gent, voor fr. 1,168,000 Tob. Charels G. Ritte te Schaarbeek, voor fr. 1,164,000 L. F. Willems te Selzaete en Gust. Buijck te Gent, voor fr. 1,132,550. Aan laatstgenoemde is de uitvoering gegund. ■hijl.mam Ik zou toch meenen, zeide ik, dat het, wanneer deskundigen u met raad bijstaan, naar hun beste weten, meer dan lichtzinnig is, juist het tegen deel te doen Dat ziet u maar antwoordde hij droog. Nu ja, zeideik enik schaamde mij. Uitzonderingen kunnen voorkomen. Maar in het algemeen En dat is het merkwaardige, viel hij mij in de rede, dat ik mij bij mijn methode steeds wel bevonden heb. Zeldzaam, zei ik, zeer zeldzaam Welke ervaringen moet een ernstig mensch opgedaan hebben, als hij stelselmatig het tegendeel doet van wat anderen voor het beste houden Hij zag mij heel lang aan. Dau knikte hij langzaam met het hoofd en sprakKom mee naar mijn hoek. Ik ben u revanche schuldig voor mijn wantrouwen. U zult mijn vertrouwen hebben. Wellicht begrijpt u mij en vergeeft u mij, als u hoort, hoe het mij gegaan is. Ik nam plaats aan zijn tafel, en hij begon Ik was ongeveer dertig jaren oud. Mijn vader was een bejaard man hij verlangde, dat ik zou trouwen. Gaarne had ik hem dat genoegen gedaan ik wist alleen maar niet, wie ik trouwen zou. Mijn hart behoorde toen aan twee jonge dames. Beiden was ik even goed gezinden hoezeer ze ook van elkaar verschilden achtte ik ze toch beiden volkomeu waardig om mijn levensgezellin te zijn en te deelen in wat het mijne was. U moet namelijk weten, dat mijn vader een rijk man was ik was zijn eenige zoon alzoo wat men noemt een goede partij. Eene van de door mij uitverkorenen was eveneens een goede partij, zij was rijk, zeer rijk en schoon, wonderschoon Dit blad verscliijm rdnamlae-, eu Vrijtla«av»n<l, uitge»omleril op reesldagen, bij den nitgeter P. J. VAUf PK HAXDB te Ter Menzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1