A lgemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3587. Dinsdag 15 Maart 1898. 38e Jaargang. B E111E NT E 3 A A0. BE SEITIHH0EBE1. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. POLITIEK OVERZICHT. In de Belgische Kamer van afgevaardigden is bet wetsvoorstel-De Vriendt-Coremans, tot gelijk- stelling van de Vlaamsche taal met de Fransche in de Earners, thans opnieuw in behandeling. Het werd, gelijk men weet, in Nov. 1896 door de Kamer aangenomen, maar in den Senaat onder- vond het onverwachte tegenkanting en het werd geheel verminkt teruggezonden naar de Kamer, waar het thans opnieuw in den oorspronkelijken vorm wordt behandeld. Een voorstel van den afgevaardigde Lorand, om de behandeling uit te stellen tot na de begrooting, werd verworpen. Er zijn zeer onrustwekkende bericbten verspreid over een breuk tusschen Spanje en de Vereenigde Staten; het gerucht liep, dat de regeering van Madrid van het Amerikaansche gouvernement formeel de terugroeping van Lee, den consul- generaal der Vereenigde Staten te Havana, geeisclit had, dat deze eisch was afgeslagen en men besloot er uit, dat een oorlogsverklaring voor de deur stond. Zoo'u vaart heeft het echter niet geloopen. Wei weet men, dat de Spaansche Minister van Buitenlandsche zaken Gullon een onderhoud heeft geliad met den Amerikaanschen gezant Woodford en dat Gullon het verlangen heeft te kennen ge- geven, dat de consul Lee teruggeroepen werd. Ook is het waarschijnlijk, dat generaal Woodford, die het verlangen van het Spaansche gouvernement naar Washington overgeseind heeft, een weigerend autwoord heeft ontvangen, doch waarschijnlijk is men te haastig geweest met het maken van ge- FKUlLLilllOJN Vrij bewerkt door A MO. Een ongehoord tumult verhief zich, zoowel op de zitplaatsen der afgevaardigden als op de tribune Robespierre schreeuwde, dreigde en liep eindelijk naar het spreekgestoelte, om Tallien er af tetrekken. Plotseling zwegen alien en keken naar de re- denaarstribune, waar Tallien den dolk van zijn vrouw uit zijn gordel had getrokken, en dien nu dreigeud boven Robespierres hoofd zwaaide. Hit voorval had zulk een verrassende uitwerking, dat de storm voor enkele seconden bedaarde maar Tallien had tegenwoordigheid van geest genoeg om zich de stilte ten nutte te maken, en riep nu met angstwekkenden nadruk door de zaal 0Burgers, met dezen dolk bevrijd ik Fraukrijk van zijn tiran, wanneer de Conventie te laf is, tot zijn gevangenneming te besluiteu." Bij deze woorden brak de storm opnieuw met ongekeude woede los. Terwijl Robespierre, eenigs- zins huiverend en afgemat, langzaam voor de dreigende houding van Tallien terugweek, brulde en stampte men op alle banken, zoodat de zitting een poos geen voortgang kon hebben. Maar uit het woeste gesi eld bleek nog niet duidelijk, of de meerderheid aau Tallien's dan wel aan Robespierres zijde stond. z,Weg met den tiran!" klouk het hier//Weg met den bedrieger daar. „Hoera voor Tallien schreeuwde men van de tribunes, die met zijn volgtrekkingen. Voor 't oogenblik schijnt het dreigend oorlogsgevaar afgewend, tengevolge van de meegaande houding van het kabinet te Madrid. Nadat de Amerikaansche regeering geweigerd had haar consul te Havana terng te roepen en de oorlogsschepeu terug te trekken, die voor Havana op de reede liggen, heeft de Spaansche regeering daarop niet langer aangedrongen. Zelfs wordt te Madrid tegengesproken, dat er ooit een stap in dien zin noch bij den Amerikaanschen gezant, uoch bij het kabinet te Washington is gedaan. Na een korte ongerustheid is men te Madrid tot de overtuiging gekomen, of veinst men althans tot de overtuiging gekomen te zijn, dat .tusschen Spanje en de Vereenigde Staten een vriendschap- pelijke verhouding zal blijven bestaan. In politieke kriDgen wordt beweerd, dat de laatste sensationeele depeches de diplomatieke verhoudingen verkeerd hebben voorgesteld. Het i» te hopen voor de Spanjaarden, dat de vele tegenspoeden, welken zij het hoofd moeten bieden, nog niet vermeerderd worden met een conflict met de Vereenigde Statendat dit echter niet tot de onmogelijkheden behoort, is zeker, ondanks de geruststellende verzekeringen van Spaansche zijde. De Fransche Kamer van afgevaardigden gaat op in de financien. Eergisteren beraadslaagde zij over de hervorming der patentwet, en wel voornamelijk over een voorstel van den afgevaardigde Berry, strekkende om te bepalen, dat de groote maga- zijnen voor elken tak van handel, door hen in hetzelfde gebouw uitgeoefend, een nieuw patent zullen moeten hebben. Hoewel de Regeering en de begrootings-com- missie dit amendement bestreden, is het niettemin door de Kamer met 293 tegen 2R5 stemmen aangenomen. Een groep van 200 afgevaardigden stelt voor den militairen diensttijd op twee jaren te stellen. Vrijdag werd Graaf Albert de Mun als lid der Academie opgenomen. Hij hield eene lofrede op zijn voorganger, Jules Simon. Graaf d'Haussonville verwelkomde het nieuwe lid met eene lofrede op dezen zelven. Majoor Esterhazy heeft, op raad van zijnadvocaat, den heer Tezenas, afgezien van eene vervolging wegens laster van Malhieu Dreyfus, waartoe de Minister van oorlog hem had gemachtigd. Aan Esterhazy's getuigen gewerd van kolonel Picquart. nog geenerlei bescheid. Hij doet als de majoor voor 't Hof, toen Clemencean hem onder- vroeg alsof hij niets hoort aanhangers bezet waren. „Leve Robespierre antwoordden anderen. Het was een onbeschrijfelijk rumoer. Eindelijk klonk de stem van St. Just boven alien uit //Tallien is een spitsboefhij heeft zich te Bordeaux met staatsgelden verrijkt." ,/Wij spreken hier over Robespierre, niet over Tallien," riep een ander. „Ik wil het woord," krijschte Robespierre. „Vadier heeft het woord!" snerpte de scherpe stem des presidents. De oude Vadier beklom onder het rumoer der vergadering het spreek gestoelte. Tallien maakte bereidwillig voor hem plaats, maar hij bleef ter verdediging van den ouden man naast de deurwachters aan den voet der kleine trap staan, die naar de tribune leidde. Het werd wat rustiger, De moedige aanval van Tallien tegen Robespierre maakte ook anderen moedig. //Burgers," begon de oude, sneeuwwitte Vadier. ,/wat heb ik misdreven, om veroordeeld te worden Miju hoofd bevalt dit monster niet. Geeft gij het hem, zoo zal hij morgen weer andere verlan gen. Gisteren toch is in de Jacobijnen-club be- sloten, de gansche Conventie te vermoorden." Weder brak er een wilde storm los, dreigkreten tegen Robespierre weerklonken en eerst na een oogenblik wachtens kon Vadier voortgaan Wij zijn onzen aanvaller ditmaal v6or geweest, zoodat het ons niet zal gaan als de Girondisten en Dantonistenwij zullen het aantal gruwelijke misdaden van dezen ellendeling niet vergrooten, wij zullen daarentegen het tijdperk van het schrik- bewind sluiten, door Robespierre gevangen te nemen en hem onschadelijk te maken. Burgers, ik Bij de Italiaansche Kamer is nu ook een voorstel ingekomeu, van den afgevaardigde Di Martino, strekkende om een rechtbank van eer in te stellen, tot beslechting vau geschillen en voorvallen, waar- over tot nu toe al te vaak het tweegevecht zeer onvoldoende beslist. Het schijnt nu vast te staan, dat H.M. de Koningin, die in den voorzomer naar 't lustslot bij Baarn vertrekt, en vermoedelijk nog in het midden van den zomer eenige weken in het buitenland gaat doorbrengen, in Augustus naar Den Haag komt, om daar te zijn op den dag der aanvaarding van den kroon 31 Augustus, Haar 18" verjaardag. Nu alles zoo is georganiseerd dat de feesten, ter viering van dit groot feit, eerst met de inkomst en inhuldiging in de hoofdstad en den terugkeer van daar naar de Hofstad zullen samen- vallen, zal de 31° Augustus, hoe gewichtige dag ook in onze geschiedenis, zonder luisterrijke feeste voorbijgaan. Naar den wenscli van H. M. en van de Koningin-Regentes om den dag, waarop Koningin Wilhelmina naar het voorschrift der grondwet de regeering aanvaardt bij het vol- eiudigen van haar 18" levensjaar (dat is des avonds zeven uur) als een plechtige, niet een feestelijke te doen beschouwen, zal denkelijk door alle gods- dienstige geziuten dien dag een bid- en dankstond gehouden worden. Voor het overige zal de feestdag van 31 Augustus met de gebruikelijke militaire parade voorbijgaan, maar alle hulde- en feestbetoon zal worden uitgesteld tot de kroningsweek tot Vrijdag 9 September en volgende dagen. De feesten zullen door slechts enkele vorstelijke gasten worden opgeluisterd. Indien zijn gezond- heid het toelaat, wordt Z. K. II. de Groothertog van Saksen-Weimar hier verwacht en overigens zullen de Prins en Prinses Von Wied zeker bij de plechtigheid tegenwoordig zijn. Het plan voor den intocht te Amsterdam en in Den Haag moet reeds, voorloopig, zijn vast- ge3teldhet zal een schitterende stoet zijn. Geopend door cavallerie, volgen in een lange rij 25 of 26 gaiarijtuigen, meerendeels met 2, een viertal met 4 en het koninklijk rijtuig met 8 paarden. De eerewacht wordt in vier afdeelingen gesplitst, voor- en achteraan in den rijtuigstoet en vlak voor en achter het rijtuig der Koningin. De stoet wordt gesloten door bataillons schutterij verlang de oumiddelijke inhechtenisneming van Robespierre, St. Just, Gout lion, Henriot en Lebas." „Stemmen Stemmen klonk het van de banken. Robespierre zag, dat hij verloren was, zoo het hem niet gelukte of het woord te verkrijgen, of de vergadering te overweldigen. Onrustig gleden zijn oogen van de zitplaatsen van den Berg naar de zaaldeuren, waar hij elk oogenblik het beloofde bataljon verwachte te zien verschijnen. Nu wendde hij zich tot de Bergpartij en riep ,/Tot u, manneu wend ik mij om bescherming tegen deze leuge- naars Maar zijn vrienden zwegen thans en eenige wilde stemmen riepen werkelijk Weg met den tiran Wij eischen zijn hoofd Het koude zweet kwam hem op het voorhoofd, hij sidderde. Meer en meer kwam de vertwijfe- ling van den ondergang, de woede van de nederlaag over hem. Hij richtte zich in zijn razernij nog eens tot den president en riep ,/Nog eeumaal, president van moordenaars, verlang ik het woord van n Maar zijn stem sloeg over in een heesch geschreeuw, dat klonk als de kreet der wauhoop en een huiveringwekkenden indruk op de vergade ring maakte. ,/Danton's bloed doet u verstikken riep een stem van de Vlakte. Het was die van den afge vaardigde Gamier de l'Aube. Deze woorden veroorzaakten een woest tumult en Robespierre tuimelde, als door den bliksem getroffen, tegen de banken der rechterzijde, waar hij op een zetel neerviel. n Weg Dit is de stoel van Yerguiaud schreeuwde men hem toe. Als een strafgericht des Hemels barstte de woede en infanlerie en door cavallerie. Langs alle rijtuigen gaan voetknechts in groot livreide hoogste hofdignitarissen zullen, voor zoover zij niet in de rijtuigen zijn gezeten, achter en naast het koninklijk rijtuig rijden, te paard, met de commandanten der eerewacht. Het heeft een punt van overweging uitgemaakt of de Koningin te paard of in een galakoets in den stoet zal plaats nemen. Men is tot 't laatste gekomen. H. M. zal in een open achtspan door twee postiljons gereden, gezeten zijn. De bekende glazen koets, waarmee de Koning en de Koningin- Regentes steeds de zitting de Staten-Generaal gingen openen, is evenwel niet voor dit doel ge- schiktH. M. verlangde een open rijtuig te gebruiken. Op Woensdag 31 Augustus, des avonds te 7 uur 't uur der geboorte zullen de Ministers bij de Koningin komen om Haar 't eerste besluit te doen teekenen, wat een proclamatie aan 't Nederlandsche volk zijn zal en algemeen wordt verspreid. De Tweede Kamer zal vermoedelijk op het eind dezer week uiteengaan. De volgende bijeen- roeping word tegemoet gezien tegen 3 Mei a. s. op welk tijdstip de wetsontwerpen tot afschaffing der plaatsvervanging en tot defiuitieve vaststelling van de marine-begrooting voor openbare behande ling zullen gereed zijn. Te Esschen aan de Belgische grens worden nog vier groote quarantaine-stallen bijgebouwd. Daar alles zeer spoedig gereed moet zijn, brengt men dit in verband met eene binnenkort te ver- wachten algeheele openstelling der Belgische grenzeu voor den invoer van Nederlaudsch wei- en fokvee. Aan den Minister van Binnenlandsche zaken is door apothekers een adres gericht om de aan- dacht des Ministers te vestigen op de gebrekkige nalevering der wet regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst. De wetgever begreep terecht, dat aan den apo- theker in het belang der volksgezondheid strenge eischen moeten worden gesteld, en dat hij bij de uitoefening van zijn beroep aan strenge ver- plichtingen moet worden onderworpen. Al de voorschriften der wet bewijzen hoe noodig de wetgever het oordeelde, het leveren van genees- middelen met waarborgen te omringen. Het is zeker niet anders dan billijk, dat waar znlke zware verplichtingen den apotheker zijn opgelegd, zijne rechten nauwkeurig worden gehandhaafd, en dat en de haat der vergadering, zoo lang met geweld weerhouden, over den half bewustloozen man los. Weer dwaalden zijn blikken, hulp zoekend en vol verlangen, naar de zaaldeuren, waardoor hij iedere minuut de troepen vau Henriot hoopte te zien binnenkomen om de Conventie gevangen te nemen. Hij wist niet, dat Henriot weer dronken in het stadhuis lag en het bataljon zich nog rustig in zijn kwartier bevond. En nog steeds voer de oude Vadier tegen hem uit en schreeuwde zich heescher, naarmate hij hem misdaad op misdaad voorhield. ^Sluiten Sluiten klonk het gebiedend alle kanten. /Stemmen Stemmen ,/Wordt mij het woord ook gegeven vroeg Robespierre weder z/Op het schavot, niet op de tribune met u antwoordde men hem. Zonder genade of medelijden, zooals hij zelf steeds was geweest, werd hij thans behandeld. Men ging stemmen over zijn gevangenneming er werd met verrtssend groote meerderheid toe besloten. Daarna viel ook het besluit tot de inhechtenisneming van St. Just, Couton, Lebas en Robespierres broeder Augustin, die niets meer dan den naam met hem gemeen had en voorspoed en ongeluk met hem deelde. Deze besluiten werden in de Conventie met luid gejubel begroet. De afgevaardigden omarmden elkander van blijdschap en Tallien en Vadier hadden geen handen genoeg om die te drukken, welke hun vol geestdrift werden toegestoken. ,/Vrijheid VrijheidWeg met het Schrik- bewind klonk het luid door de zaal. Het was vijf uur 's namiddags, toen Robespierre DM it blad verseI.IJnt .iaandag-, Woeutdag- en VriJ.l»g»vonrt, aMne»an(lerJ op Feentdagen, bij ilen nltgeve* P. J. t Ai 1>K DAIKOK te Ter Menzen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donclerdag M.7 XMnart voormiddags 10 uren. Ter Neuzen, 14 Maart 1898. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Vrij (lag IS Maart I voormiddags 10 uren. Ter Neuzen, 14 Maart 1898. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1