A Igemeen Nienws- en Advertentieblad Zeenwsch-Vlaanderen. b e rue h r. No. 3586. Zaterdag 12 lYlaart 1898. voor Qpeabars kenaisgermg. Verse&igiag „F 0 B T V 9 A" OHRISmiJKS SCHOOL Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek. □prosping Erfgsnamsn. BERICHT. Yerzekerings-MaatschappijtegenHagelschade 38e Jaar^ang. Oproeping van zeemiliciens-Yerlofgangers ter opkomst in werkelijken dienst. Oproeping Yan zeemiliciens-Yerlofgangers ter opkomst in werkelijken dienst. Qpenkare kennisgeviag. Binnenland. (jemengde berichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. de heer JOHANNES ADRIAAN TAZELAAR, OPRICHTING Kolenvereenigiug „Eigen Belang" Aan de lieeren Landbouwers Hontenisse en Omstreken. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32J. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze couraut belioort een bijvoegsel. Art. 2 der patentwet behelsde de bepaling, dat de gepatenteerde bevoegd is zijn bedrijf aller- wege waar hij zulks zou tnogen verkiezen, uit te oefenen. Sedert die wet door die op de bedrijfs- belasting vervangen is, hebben verschiliende ge- meentebesturen gemeend zich allerlei beperkingen te mogen veroorlooven. Zoo heeft het gemeentebestuur van het eiiand Marken verboden het te koop aanbieden van waren aan de huizen en op de overtreding daarvan straf gesteld van f 25 boete of zes dagen hechtenis. Een koopman in manufactureri te Monnikendam moest zich gisteren uit hoofde van die wandaad voor het kantongerecht tePurmerend verantwoorden. Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze oogen- scliijulijk kleine zaak, waaracliter een hoogst ge- wiehtig beginsel zich verschuilt, natnelijk de be- voegdheid der gemeentebesturen om den handel aan banden te leggen, drie instanties door loopen zal. De werkzaamheden aan de ontginningen voor den heer Janssen te Amsterdam, de naamlooze vennootscliap te 'sGravenhage en voor baron van Heemstra te Driebergen, in het dorp Jubbega, zijn voor dit winterseizoen zoo goed als afgeloopen. Uitgestrekte heidevelden, die ten eene male inproductief daarhenen lagen, zijn nu in bonwland herschapen, terwijl 300 arbeiders den geheelen winter door werk en brood hebben gehad, 't geen ook de neringdoenden in Jubbega zeer te stade kwam. De meeste arbeiders zijn nu begonnen met het omspitten hunner tuinen en geliuurde bouw- gronden, om daarna over de grenzen naar Duitsch- land te vertrekken, tot het verrichten van grondwerk, van waar zij in den laten herfst terugkeeren, terwijl hunne vrouwen en kinderen gedurende hunne afwezigbcid den tuin en akker bewerken. Jammer dat daartoe meermalen kinderen worden gebruikt die op de schoolbank behooren. Uit Tiel maakte men onlangs melding, dat de heer N. Wildeman, lBte brandmeester aldaar, door het Nederlandsche regelings-comite was uitgenoodigd om deel te nemen aan bet Parijsche Brandweer-Congres, bij gelegenheid van de wereld- tentoonstelling in 1900. Naar aanleiding van de jongste gebeurtenissen te Parijs heeft echter de heer Wildeman aan den secretaris van het comite, den heer J. H. C. Matille, bericht, dat, indien er ooit eeiiig plan bij hem heeft bestaan om die uitnoodiging aan te nemen, de wijze, waarop Prankrijk thans de waarheid huldigt, hem, en naar hij hoopt alle Nederlanders, zal weer- houdeu van medewerking aan de Parijsche ten- toonstelling. Bij het wapen der infanterie ontbreken thans 332 korporaals, terwijl 171 sergeanten, waaronder 137 met den titulairen graad, overcompleet zijn. Bovendien zijn er 184 korporaals, die voldaan hebben voor sergeant of fourier, doeh wegens gebrek aan vacatures niet bevorderd kunnen worden. TER NEUZEN, 11 Maart 1898. Bij een herbergier te Sluiskil verbleef sedert een paar dagen een persoon uit Roubaix waarvan bleek dat hij geen geld bezat. Gisteravond gaf hij voor naar Ter Neuzen te willen vertrekken. Men bood hem geld aan om een kaartje te nemen voor den trein. Hij wees dit echter af, zeggende dat het niet noodig was, ver- liet de herberg en liep regelrecht het kanaal in. Door eenige personen die in de herberg ver- bleven en hem gevolgd waren, werd hij weer uit het water gehaald en door de politie, na van drooge kleeren te zijn voorzien, naar het liuis van bewaring te Ter Neuzen gebracht. Hedeu is hij als vreemdeling zonder middel van bestaan over de grenzen gezet. De heer L. Bouma, predikant bij de Oud- Geref. kerk te Emlicheim (Graafschap Bentheim, Pruissen) en voor dien tijd predikant bij de Geref. gemeente te Ter Neuzen, heeft het beroep naar die zelfde gemeente te Middelbnrg (afd. B.) aan- genomen. De heer F. II. Odink van Zaamslag, thans werkzaam als onderwijzer aan de 2e openb. school te Nieuw-Beierland, is benoemd in gelijke betrek- king te St. Philipsland. Een jonge vrouw, te Oudewater woonachtig, die Dinsdagavond van een bezoek aan hare moeder te IJsselsteijn huiswaarts wilde keeren, begaf zich daartoe naar een bootje om over te varen. Zij liep achterom den molen met het ongelukkig gevolg dat zij door een der wieken werd dood- geslagen. Eergisteren werd voor het kantongerecht te Terborg tegen de 70jarige vrouw v. L., uit Kilder, gemeente Bergh, 25 boete, subsidiair 10 dagen hechtenis geeischt wegens het onbevoegd uitoefenen der verloskunde. Beklaagde had, daar c. a. 1 uur in den omtrek geen geneeskundige woont, daartoe door een buurman aangezocht, gratis die hulp verleend, doch de man had haar na afloop 1 beloofd. Toeu die gulden echter uitbleef, vroeg zij er om, en toen klaagde haar buurman haar als bewijs zijuer daukbaarheid aan. Ook een jubile. Te Eemnes heeft de nachtwacht R. de R. zijn gouden jubile als zoo- danig gevierd. Hem werd van gemeeutewege eep gratificatie uitgereikt. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 12 Maart. 4.9 4.26 Zondag 13 4.45 5.5 Maandag 14 5.28 5.52 Dinsdag 15 u 6.18 6.52 W oensdag 16 7.30 8.15 Donderdag 17 9.8 10.2 Vrijdag 18 r 10.49 11.31 Groote Schouwburg te Gent. Zondag 13 Maart a. s., om 2 uur precies, laatste opvoering van AIDA, groot opera in 4 bedrijven en 7 tafereelen, muziek van Verdi. Heden overleed zacht en kalm, in vast geloofsvertrouwen op de beloftenisseu Gods, in Christus, onze zeer geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader, in den ouderdom van ruim 64 jaar. Uit aller naam, De Wed. A. TAZELAARDregmans. Ter Neuzen, 9 Maart 1898. fSSjlliSP*55 Ondergeteekende betuigt ook namens bare broeders en verdere familie haren dank voor de deelneming in het sinartelijk verlies van hare geliefde moeder. P. J. MAANDAG. Ter Neuzen, 11 Maart L898. Ter Neuzen. Ballotage nieuwe Leden. Zich SCHRIFTELIJK aan te melden voor 19 Maart, bij den Secretaris JAN DE KOK. Het Bestuur der Societeit WILLEM heeft besloten om dit jaar op de volgende datums SCHIETING te houden 24 April. 22 Mei. 29 Juni. 14 en 16 Augustus. 15 September. Namens het Bestuur, J. F. ADRIAANSENS P.Az., Secretaris. te TER NEUZEN. Inschrijving van nieuwe LEERL1NGEN tegen 1 April a. s. HET BESTUUR. Ter Neuzen, 4 Maart 1898. VERSLAG der Commissie van onderzoek aan de leden en toe te treden leden tot oprichting van bovengeuoemde fabriek op Zaterdag 12 Maart 1898, des nainiddags l]/3 uur, bij Mejuffr. de Wed. Rolff te Axel. Namens de Commissie, K. J. A. G. Baron COLLOT d'ESCURY. te Hontenisse. Het Bestuur maakt bekend, dat tot 15 Maart a. S., alsnog gelegenheid bestaat zich als lid te laten inschrijven. Contributie 50 cent. P. BRUGGEMAN, Voorzitter. P. J. R. DAMSTE, Secr.-Penningm. Ondergeteekende vernomen hebbende, dat er vermoedens bestaan datde suiker- beeten, die door mij gekocht worden voor rekening der lieeren suikerfabrikanten CHAMART te Fras- nes-Lez-Buissenal en BATAILLE te Amougies znllen overgedaan worden aan de fabriek La Ruche te Gent. Ik verklaar hierbij, datde vermoedelijkegernchten geheel in tegenstrijd zijn met de waarheid. Bouchaute, den 7 Maart 1898. THEODULE YAN ACKER. Naar wij vernemen zouden sommige onzer agenten of onder-agenten getracht hebben beeten- contracten voor Waalsche fabrieken te sluiten, aan de planters te verstaan gevende, dat dit oogluikend door ons wordt ingewilligd. Wij moeten de heeren landbouwers verwittigen dat dit onwaar is, geene de minste betrekking met eene Waalsche fabriek hebbende. Aan al onze agenten derhalve, hebben wij de keus gegeven alleen en uitsluitend voor ons te handelen, of wel onzen dienst te verlaten. Suikerfabriek ,,LA RUCHE." Degenen, die meenen reclit te hebben op of in de (onbeheerde) nalatenschap van de op 5 Juni 1897, te Hulst overleden COLETA HEIJMAN weduwe Pieter Krieckaert, worden verzocht daarover kennis te geven aan de ondergeteekende te Hulst. Tevens wordt bij deze opgaaf verzocht van het- geen men te vorderen heeft van of schuldig is aan die nalatenschap. De Curator JOH. ADRIAANSE. Aan mijne geeerde begunstigers zij bij deze verzocht geen gehoor te geven aan hen die een STEENKOLENBOND hebben opgericht, over het groote prijsrerschil, daar ik de verzekering geef, de Kolen tot denzelfden prijs te zullen leveren, als waarvoor zij bij den Bond verkrijg- baar zullen zijn. Tijd van levering en betaliug in aanmerking nemende. P. A. ADRIAANSENS. Walsoorden, 10 Maart 1898. Ondarlinge in liet voormalig V* district van Zeeland. Degenen, die nog tot deze Maatschappij wenschen toe te treden, worden verzocht, zoodra mogelijk en uiterlijk voor 15 April eerstkomende, daarvan aangifte te doen bij de Bestuursleden, de Commissarissen of den Secretaris. Het entr^egeld voor nieuwe leden is vast- gesteld op zes en zeventig cents per Gentsch gemet, desverkiezend te voldoen in twee termijnen, waar- door zij deelgerechtigd worden m de bezittingen der vereeniging, thans ruim elf duizend gulden bedragende. Het Bestuur, K. J. A. G. Baron COLLOT d'ESCURY, Voorzitter. FRANgOlS VAN WAESBERGHE, Secretaris-Penningmeester. Ondergeteekende beveelt zich ten zeerste in uwe gunst aan, om te komen ZAAIEN met zijne lOreiige Zhaimachine, a 5 gulden per dag of 60 cent per gemet, met inbegrip van zijn arbeidsloon. Daar hij reeds lang met de machine heeft gewerkt, kan hij zich aanbevelen als deskundige op dit gebied, voor het juiste verzaaien der door ieder verlangde hoeveelheid. Men gelieve zicb te vervoegen bij P. VAN CAMPEN, adres J. EVERAART, te Hontenisse (Kwikstraat). TER HU/AVSIIIi (OIRAYT Hit id ml verscliijnt n iiimil n«-, Woeaailaf- en Vrijilaijavand, uitsezonderd op Feestdngen, liij ilen nilgever I*. J. VAH OK lilDE te Ter Neuzen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN geeft kennis dat de zeerniliciens-verlofgangers dezer gemeente, van de lichting 1896, Klt'OLAAS FIETFBI ItEIKEL ABIE AFUlIITIil'S VAN HIE II I.. zich op den 4r,; April 1898 moeten aanmelden bij den Com mandant van Hr. Ms. schip „Hroko<til" te llelle- voetsluis, gekleed in de bij hun vertrek met groot verlot mede genomen militaire kleedingstukken en voorzien van hunne kooigoederen, zoomede van hunne verlofpassen en zakboekjes, teDeinde voor den tijd van vijf weken in werke lijken dienst te worden gesteld, wordende hen onder het oog gebracht dat de verlofganger, die in gebreke blijft op den bepaalden dag onder de wapenen te komen, bij zijne latere opkomst zooveel langer in dienst zal worden gehouden en dat, volgens art. 145 der militiewet, hij, die niet aan de oproeping voldoet, als ileserteur zal worden behandeld, ■Ter Neuzen, den 10 Maart 1898. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN geeft kennis dat de zeemilicien-verlofganger der gemeente BERGEN OP ZOOM, van de lichting 1896, PIETEH FHANCISCI8 VOl.HUAN, ziclt op den 5en April 1898 moet aanmelden bij den Com mandant van Hr. Ms. Waehtschip te El i llemsoord, gekleed in de bij zijn vertrek met groot verlot medegenomen militaire kleedingstukken en voorzien van zijne kooigoederen, zoomede van zijn verlofpas en zakboekje, teneinde voor den tijd van vijf vreken in werkelijken dienst te worden gesteld, wordende hem onder het oog gebracht dat de verlofganger die in gebreke blijft op den bepaalden dag onder de wapenen te komen, bij zijne latere opkomst zooveel langer in dienst zal worden gehouden en dat, volgens art. 145 der militiewet, hij, die niet aan de oproeping voldoet, als deser- teur zal worden behandeld. Ter Neuzen, den 10 Maart 1898. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. H ir H H ▼an

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1