A Igemeec Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaandoren No. 3573. Donderdag 10 Februari 1898. 38e Jaargang. DE BEITIIHOEB EH. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. In de Fransche Kamer van afgevaardigden moest eergisteren, bij de verdere beraadslaging over de begrooting van Buitenlandsche zaken, zoowaar de dierbare alliance met Rusland het van socialistische zijde ontgelden. Alleen Rusland had er wat aan, zeide Delafosse, en hij voegde er de inderdaad spiksplinternieuwe opmerking aan toe, dat het mogelijk wel Duitschland was geweest 't welk er achter gezeten had om dit voor Frank- rijk onvoordeelig bondgenootschap tot stand te brengen Ja, wat had men er aan Frankrijk volgde eene staatkunde, waarbij het meer en meer op den achtergrond raakte. Ook de radicale oud-Mipister Goblet was van oordeel dat Frankrijk zijn eigeu belang te veel voorbijzag bij het bevordereu der belangen van het gezamenlijk Europa. De socialistische afgevaardigde Millerand, zich bij Delafosse aansluitend, vroeg wat er nu eigen- lijk stond in dat hooggeroemd allianceverdrag en of er toen president Faure in Augustus van 't vorig jaar naar Rusland was gereisd, misschieu nog iets was bijgekomen. Deze aanvallen zelven versmadend, gaf nu de Minister van Buitenlandsche zaken Hanotaux een uitvoerig overzicht van zijne staatkunde en arbeid. In een audientie, die de gezant van Oosten- rijk bij den Sultan had, verklaarde baron Von Calice, dat Oostenrijk-Hongarije niet behoort tot de mogendheden, die candidatuur van prins George van Griekenland voor het gouverneurschap van Kreta wenschen door te zetten. Van Duitsche zijde is een dergelijke verklaring bij de Porte afgelegd. Rusland en Frankrijk willen onmiddellijk prins George benoemd zien Engeland is niet ongeneigd mede te werken, maar wil wachten tot Thessalie door de Turken ontruimd isItalie weet niet wat het wil zich bij het Drievoudig Verbond houden en te gelijk zich voor prins George ver- klaren, gaat niet; Duitschland en Oostenrijk ver- klaren zich beslist tegen de benoeming. De Frankf. Ztg. verneemt, dat Rusland reeds voor eenige dagen aan de Europeesche regeeringen heeft medegedeeld, dat het tot dwangmaatregelen tegen Turkije zou overgaan, als de Sultan blijft. FEUILLETON Vrij bewerkt door A MO. Het kon zoo wat twee uur's nachts zijn. Het was een schoone, zachte nacht en in de salons van burgeres Lucretia had men wegens de hitte de ramen opengezet, zoodat de koele lucht binnenstroomde. Plotseling ontstond er een geheimzinnige stilte. Toen vernam men eenig schril geroep, en eindelijk hoorde men, hoe de stormklokken vreeselijk dreigend door de stad klouken en de slapenden wekten. Vragend zag men elkaar aan maar men durfde niet spreken. Velen werden bleek en hadden zich gaarne stilletjes verwijderd. Toen roffelden de alarmtrommen door de strateu, de nationale gardes en sansculotters snelden schreeuwend naar hun verzamelingsposten, ruiters draafden in vollen galop de straten door. Men kende in dien tijd het alarmgelui zeer goed. Het was gewoonlijk de inleiding tot bloedige botsingen en straatgevechten. Na eenigen tijd hoorde men voortdurend aangroeiende benden door de straten trekken. Toen vernam men ook den bruisenden revolutiezaug der woelige menigte de Marseillaise. Dat klonk geheel anders dan zoo straks het gezang van burgeres Rialmont. Het bruiste als de golven eener ontketende zee, als een orkaan van menschelijke hartstochten. Ofschoon de toen- malige Parijsche gezelschappen aan dergelijke verschrikkingen gewoon waren, las men toch vrees ■op de aangezichten van hen, die in het salon van burgeres Lucretia bijeen waren. Wat was <er gebeurd Wat zou er gebeuren Het raad- weigeren de candidatuur van prins George aan te nemen. Het blad verneemt, dat Frankrijk, Rusland en Engeland den prins de gelegenheid zullen geven, zich op Kreta te vestigen, doch dat zij eerst de Thessalische quaestie willen beeindigd zien. Uit invloedrijke kringen in Petersburg wordt nog gemeld, dat de Czaar beslist had gehoopt, dat het der gezant Sinovjef gelukken zou, den Sultan op vriendschappelijke wijze over te halen, de candidatuur van prins George aan te nemen. De Czaar was er zeer over ontstemd, dat Sinovjef zich te zwak toonde en in zijn depeches naar Petersburg meeningen liet blijken, die met de denkbeelden van het Russische kabinet in strijd waren. Dientengevolge kan men er op rekenen, dat Sinovjef, die voor enkele maanden als opvolger van de Nelidof werd aangewezen, wel spoedig aan den Bosporus door een anderen diplomaat zal worden vervangen. De geschiedenis van de Chineesche leening is in een nieuw tijdperk getreden, door het besluit van de regeering te Peking, om heelemaal geen leening te sluiten. Engelands optreden maakt het moeilijk van Rusland geld te leenen, en Ruslands optreden maakt het onmogelijk van Engeland geld te leenen. Nu zal de Chineesche regeering sehatkistbiljetten uitgeven voor honderd millioen taels, en de oorlogs- schatting aan Japan niet betalen, in de hoop dat de Japanners toch Wei-hai-Wei zullen ontruimen. Daartoe zullen de Japanners wel niet te be- wegen zijn, en als zij het weigeren, kunnen zij rekenen op den steun van Engeland. Nog voor weinige dagen heeft de Times uiteengezet, dat het Engeland koud laat, of de Japanners Wei-hai-Wei ontruimen of nietbelang bij de ontruiming heeft Engeland niet, en waar niet voldaan is aan de bepalinged van de vredestractaten, heeft Japan reeht op het bezet houden van de Chineesche haven. De gisteren bij den burgemeester van Deventer ingeleverde candidatenlijsten voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer, bevatten de selachtige vergrootte nog aller schrik en spanning. Van al de aanwezigen bewaarde slechts een zijn kalmte dat was Danton. Hij was blijkbaar met de zaak op de hoogte. Met een tevreden lach zach hij, hoe de kleine, teere burgeres Madeleine zich doodsbleek op een sofa had laten vallen. Zelfs de altijd slagvaardige burgeres Rialmont verloor voor eenigen tijd haar kalmte. „Vrees niet, dames," zei Danton eindelijk lachend tot haar, //het is slechts een kleine machtsvertooning van de majesteit des volks tegenover de Conventie. Wanneer gij echter een schoon verheven schouwspel wilt zien, verzuimd dan niet morgenvoormiddag op de tribune in de Conventie aanwezig te zijn." IX. Den volgenden morgen blonk de gansche omge- viug der Tuilerieen van wapens. Op het groote plein lagen de nationale gardes; in de Wetstraat tot in de zijstraten stond bataljon aan bataljon de sansculottes. Van uit de Wetstraat zou de wettige regeering des lands overweldigd worden, zou ze tot een besluit worden gedwongen, dat een misdaad was. Langs de beide Seine-oevers stonden eveneens soldaten, terwijl op de Elyseesche veldeu en in de tuinen der Tuilerieen de artillerie onder den woesten Henriot had post gevat. De burger-commandant Henriot retd onop- houdelijk door de rijen zijner kanonniers en beval hun de stukken op de Conventie te richten en de lonten niet uit de hand te leggen voor de drie en dertig Giroudistische landverraders gevangen- genomen waren. De troepen waren goed geluimd men had ze in de straten en op het plein wijn toege- diend en het ook niet aan brood laten ontbreken. Tijdiger dan gewoonlijk vergaderden de Conventie. Ontsteld snelden de Girondisten van alle kanten toe, om ophelderiug en rechtvaardiging van zulk een gewelddadig voornemen te verlangen. Triom- feerend naderden de leden van den Berg. Het volk namenVan Delden, Ileemskerk, Van Loenen Martinet. De heer Van Kerkwijk, lid der Tweede Kamer, is sedert eenige dagen ongesteld. Hoewel de toestand niet ernstig is en de heer Van Kerk wijk niet bedlegerig is, is hij ernstig vrij zwak. Door den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indie is onder dagteekening van 8 dezer per telegraaf het volgende gemeld aangaande de gebeurtenissen in Atjeh z/Hoewel Toekoe Oemar afwezig, is een tocht naar Daja ondernomen voor het opdoen van kennis van terrein en omstandigheden. //Eergisteren vond landing zonder moeilijkheden plaats." Het Haagsche Dagblad wijst er op, dat, door een belasting op de rijwielen voor te stellen, het bestaan van het rijwiel min of meer door de Regeering erkend wordt. De Staat zal van het rijwielverkeer profiteeren, dus is dan tevens ook moreel verplicht zegt het Dbl. het rijwiel- verkeer mogelijk te maken in elk onderdeel van zijn grondgebied, volgens algemeen te stellen regels. Bij gebrek aan elke wettelijke bepaling op dit gebied hebben thans de gemeentebesturen volkomen vrijheid hun spitsvondigheid te oefenen op het laslig maken of zelfs verhinderen van het gebruik van dit vervoermiddel. Het blad haalt daarvan eenige voorbeelden aan en spreekt den wench uit, dat nu ook bij de wet een algemeene regeling zoo weinig hinderlijk voor het vrije verkeer als maar kan worde vastgesteld, die de bevoegd- heid aan de gemeenten tot het nemen van derge lijke uiteenloopende en vexatoire maatregelen voor goed onmogelijk maakt. Men schrijft uit Middelburg De wethouder H. P. den Bouwmeester heeft, naar aanleiding van een verzoek van de Imperial Gas Association tot overneming van de gemeente- gasfabriek voor eene som van f 550,000, een rapport uitgebracht, waarin hij op verschillende gronden, o. a. het meerdere gebruik dat gemaakt wordt van electrisch licht en de mindere opbrengst van nevenproducten, tot de conclusie komt dat een eventueele verkoop van de gasfabriek in het finan- cieel belang der gemeente zou zijn. begroette de vertegenwoordigers met luid geschreeuw of blij gejuich, al naar de politieke partijrichting der aankomenden. De grimmige Marat liep gedurig van de eene deur der Tuilerieen naar de andere en hitste het volk op. z/Leve de patriot MaratLeve de volksvriend Maratklonk het telkens. Men kon hier en daar wel lieden bemerken wien het onverschillig was voor wien en voor wat ze juichten, voor wie het hoofdzaak was dat zij eten en drinken kregen dat er iets gaande wasmaar over het geheel genomen trad het fanatisme toch op den voorgrond. Thans verhief zich in de Wetstraat een geweldig rumoer. Donderend bruisten door elkander de kreten //Leve burger RobespierreLeve de ware burger Robespierre, de beschermer des vaderlands de vader der republiek Ook in de Conventie hoorde men reeds minuten voor zijn binnen treden, hoe duizend en nog eens duizend stemmen den z/waren burger Robespierre" toejuichten. In de Tuilerieen ontmoette Robespierre Marat. //Is alles in orde, burger Marat?" vroeg hij. Alles is in de beste orde. Geluk op uw werk, Robespierre z/Als Henriot nu maar niet weer dronken is zooals den laatsten keer," zei Robespierre, die nu met zijn geleide in het gebouw verdween. Twee voile uren stond Robespierre dien dag op de tribune der Conventie en hield zijn zoo zorgvuldig voorbereide rede. Meermalen, terwijl hij sprak, ging er een storm van verontwaardiging door de rijen der Girondisten en de deurwachters, die tot bescherming van den redenaar rechts en links van de tribune waren opgesteld, moesten de meest woedenden onder hen met geweld terug- drijven. De Girondisten zouden den man in stukken gescheurd hebben, wanneer zij hem hadden kunnen naderen. Doch rustig zette Robespierre zijn rede voort; slechts nu en dan maakte hij De Kamer van koophandel in de gemeente Schoterland (te Heerenveen) heeft een adres aan den Minister van waterstaat gericht, waarin er op wordt gewezen, dat het overladen en lossen van per spoorweg vervoerde goederen vaak niet met de noodige voorzichtigheid geschiedt en deze goede ren dikwijls uit de wagens op het spoorwegperron worden geworpen, tengevolge waarvan vooral de licht breekbare of niet voldoende ingepakte goederen beschadigd ter bestemmingsplaats aankomen, zonder dat bij de thans geldende bepalingen van het Algemeen reglement voor het vervoer op de spoor- wegen, vastgesteld bij Kon. besluit van 9 Januari 1876 (Stbl. n°. 7), de schade op de vervoerders kan worden verhaald, wijl deze niet of slechts beperkt aansprakelijk zijn voor beschadigiug van licht breekbare of niet voldoende ingepakte goederen, waarom door adressante verzocht wordt genoemd reglement in dier voege te wijzigen dat den ver- voerder meerdere aansprakelijkheid worde opgelegd voor het vervoer van bedoelde goederen. De redactie der //Arnh. Ct." zegt, dat de nieuwe muntbiljetten op rameh-papier in omloop zijn. Op het oog zien zij er volkomen als de oude uit, daar zij met hetzelfde stempel gedrukt zijn, zegt het blad. Maar het voegt er bij, dat ze de handteekening van den Minister Sprenger van Eyk nog dragen en dit doet doet ons twijfelen of onze collega's wel inderdaad een nieuw biljet te zien kregenwant die bijzonderheid komt ons onge- looflijk voor. Wij durven dan ook onderstellen, dat de firma Van Gelder Zonen te Apeldoorn, die er in slaagde, om uit de rameh papier muntbiljetten te maken, een proefdruk heeft laten zien. H. Ct. TER NEUZEN, 9 Februari 1898. Naar wij vernemen hebben zich voor de vacante betrekking van gemeentebouwmeester alhier 41 sollicitanten aangemeld. Over 1897 bedroeg de percentsgewijze belooning van het ontvangkantoor te Axel c. a. 1647,82£. Waarschijnlijk zal die belooning voor het vervolg dalen tot f 1539. Het kantoor is nu in de achtste klasse. kleine pauzen, om de verwachting zijner toehoorders te spannen, waarna hij met nauwelijks merkbare stemverheffing een zijner strijdwoorden in de ver- gadering wierp, die een woesten en luiden bijval bij den Berg vonden. In den namiddag drongen de //gedeputeerden" des volks in de zaal. Zij waren gewapend en verlangden eenstemmig op staanden voet de gevangenneming der drie en dertig volksverraders zij bleven ook gedurende de nootlottige stemming in de zaal. Om vijf uur des namiddags was alles geschied de zoogeuaamde //Vlakte de middenpartij" had zich laten verschrikken en een der grootste mis- daden der eeuw was geschied. Drie en dertig afgevaardigden, onder wie de oude, eerlijke Verg- niaud, verlieten de Conventie als gevangenen. De overigen waren machteloos, de partij der Gironde was vernietigd. St. Just had gelijk gehad niemand zou voor de drie en dertig hoofden der ongelukkigen een stuiver geven. In den avond van denzelfden dag vermelde het z/officieel Dagblad" de gebeurtenis en noemde ze een zuivering der Conventie. X. Burger Jacques Beauchene zag zijne wenschen vervuld. Hij had nu bereikt, wat hij wilde, waarvan hij in Franche Comte dag en nacht had gedroomd. Hij was in Parijs, in het dolle, jolige Parijs, waar elk oogenblik ietsnieuws was. Boven- dien had Jacques Beauchene thans geld zooveel zelfs als hij nog nimmer had bezeten, en dien tengevolge had hij ook vele vrienden. Met den besten wil ter wereld kon hij alzoo niet ontevreden zijn met de omwenteling. De idee der gelijkheid en broederschap lachte hem meer dan ooit toe hij kon echter niet beoordeelen, laugs welken weg men tot dit ideaal naderde en langs welken NEIIZEHISCHE (OIBAYT Dit blwtl verschijnt iii»antlue-. Woeusdajf- en VriJiIuyiivoiMl, uhffemndeKt op Keestda^en, SjiJ den uitpever 1". J. %AX Dfr. BAHDK le lee \eu»rn. IPMh*-'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1