Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeowsch-Vlaanderen. No. 3569. Dinsdag t Februari 1898. Aankondiging- BE GEITENH0EDER. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG, brengen ter kennis van belangheb- benden, dat overeenkomstig 3 van art. 28 juncto art. 16 van het Reglement op de wegen en voet- paden in Zeeland, Provinciaal blad no. 2 van 1887, gedurende veertien werkdagen fen wfel van 1 Februari e. k. tot en met 16 dier maand dagelijks op de werkuren andermaal ten gemeente- huize voor ieder kosteloos ter inzage ligt een door den Gemeenteraad voorloopig vastgestelde wijziging van den ligger van wegen en voetpaden in voornoemde gemeente, alsmede dat binnen dien termijn schriftelijk bezwaren kunnen worden in- gebracht bij Gedeputeerde Staten, zoo door hen die gereclameerd hebben bij den Raad, als door die belanghebbenden welke zich door wijziging van het ontwerp, 't zij ambtshalve, 't zij naar aanleiding van door anderen ingediende reclames, in hunne belangen benadeeld achten. Zaamslag, 28 Januari 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BARENDREGT Az., Voorzitter. P. J. WORTMAN, Secretaris. POLIT1EK OVEF5ZICHT. De rust is in Frankrijk overal weergekeerd. De antisemietische opstootjes ziju geeindigd, en de beweging zal misschien niet weer keeren v<5or de algemeene verkiezingen, die de Fransche regeering wil uitschrijven tegen 24 Aprilde herkiezingen zullen dan 8 Mei plaats hebben. De behandeling van het proces-Zola, voor het assisenhof van het departement der Seine, is vast- gesteld op 7, 8 en 9 Februari. De Duitsche regeering schijnt tot nu toe nog geen besluit te hebben genomen of zij aan de leden van het Duitsche gezantschap verlof zal geven, in het proces als getuige op te treden, of niethet liefst zou men willen, dat het geheele corps diplomatique te Parijs voor zoover het in de zaak wordt gehaald, eenzelfde gedragslijn te dezen aanzien volgde. Uit hetgeen in de Fransche Kamer is behandeld verdiend nog vermelding, dat de afgevaardigde de Mahy namens de commissie voor de verzoekschriften een gonstig advies heeft uitgebracht over de ver zoekschriften (er zijn er meer dan 100 van vrouwen ingekomen) orn een jaarlijkschen nationalen gedenkdag voor Jeanne d' Arc in te stellen. FBUILLETON. Vrij bewerkt door A MO. „Mijn God, tante," hernam Madeleine blozend, ^Charles ,/Ha, zooriep hare tante, die het spoedig begreep. „Maar bij heeft toch nog een anderen uaam dan Charles." „Maar weet ge dan niet, tante, dat Charles, de jonge graaf De Miraye, mijn verloofde ,/Ik weet nu alles. Vertel maar verder. Alzoo is Charles bij burger Vergniaud geweest. Wat hebben zij besloten „Burger Vergniaud heeft Charles moed inge- sproken. Voor alles kwam het er op aan, tijd te winnen. Hij wil de zaak in de Conventie ter sprake brengen en tot uitgangspunt eener groote actie tegen de Bergpartij ,/Niets, niets," viel burgeres Rialmont haar nicht weer in de rede, ,/dat alles geeft niets Een groote actie? Och barmhartige Hemel, ik ken die groote acties Neen, wij rnogen ons niet op hen verlateu, wij moeten zelf handelen. Ik ken de inannen. Wanneer zij het woedendst zijn, zijn zij het kleinst. En hoe razender, des te onmachtiger zijn ze ook, en des te machtiger zijn wij, vrouwen, wanneer wij kalm en verstandig blijven en slim van hun dwaasheden partij trekken. Begrijpt ge mij, lieve Madeleine?" ,/Ja tante." In 1884 heeft de Kamer een soortgelijke voor- stel verworpen. Over de wijze, waarop men in Duitschland de vrijheid opvat, hebben we al eens meer staaltjes ten beste gegeven. Er bestaat bij de Pruisische regeering een streven, on den kring van personen, die zij onder toezicht heeft, dat wil zeggen, die van haar afhankelijk zijn, uit te breiden. Alleen de staatsambtenaren vallen eigenlijk onder staats- toezichtmaar dien kring tracht de regeering nu ook uit te breiden tot de wetenschapsmenschen en de privaat-docenten. Er is namelijk bij het Pruisische huis van afgevaardigden een wetsontwerp ingediend, om de privaat-docenten der hoogescholen te stellen onder toezicht van het staatsministerie. De beslissing toch over de „venia legendi", d. i. het recht van te doceeren, dat tot nu toe kon worden ontnomen, wanneer de faculteit en de Minister het daarover eens waren, zal nu in eerste instantie behandeld worden door de faculteit en dan door het hof van discipline voor niet- rechterlijke ambtenaren. Dit hof nu bestaat uit ambtenaren en het is niet twijfelachtig, in welken zin het gemeenlijk zal adviseeren. Wordt dit ontwerp wet, dan zal een Minister een al te vooruitstrevend privaat-docent kunnen ontslaan, zelfs al zou de faculteit hem willen handhaven. En gezien de richting, waarin het Ministerie van onderwijs onder Von Puttkammer en nu onder Dr. Bosse werkt, is de vrees der vooruitstrevenden niet ongegrond, dat het wetstontwerp bedoelt, om heeren privaat-docenten de duimsc'hroeven een beetje te kunnen aanzetten. In universiteitskringen heerscht dan ook groote verontrusting over de plannen van den Minister, en de rectoren der hoogescholen, anders zoo uaijverig op elkaar, zullen nu te zamen vergaderen om de belangen der „vrije wetenschap" te be- hartigen. Een ondernemend boekhandelaar te Leipzig zoekt een kapitahst, die hem in staat wil stellen, een boekhandel te beginnen te Kiautschau. Waarom ook niet? Als maar niet de Chineezen evenals de Polen door de Duitsche beschaving en het Duitsche intellect er zich weer bovenop gaan werken. Voorloopig echter trachten de Chineezen het Duitsche intellect uit te roeien. Een matroos is als slachtoffer gevallen. De man heette Schulze en stond 's nachts op post in de stad Tsimo, een plaatsje, 48 kilometers van de kust gelegen, ten noorden van Chingtaukau, waar het Duitsche garnizoen, de posterijen en het bestuur zetelen. „Gij moet u door niets laten overbluffen en niet den moed verliezen. Gij zult ze alien leeren kennen, mijn lieve Madeleine, al de groote koppen der revolutie Vergniaud, Tallien, Marat, Danton, Robespierre. Gij zult ze alien zien van aan- gezicht tot aangezicht, en gij zult opmerken, wanneer ge kloek en rustig blijft en u niet mengt in hun dwaasheden en ijdelheden, dat zij ook slechts menschen zijn, met al hun gebreken en ondeugden. Doe niet aan politiek, Madeleine. Zweer mij, dat gij het niet doen zult." „Ja, tante." „Zweer het." „Ik zweer het u." „Het zou jammer zijn voor uw zachten, sneeuw- witteu hals. Ik stierf van woede, wanneer ik u op de kar naar de valbijl zag voeren. Wanneer iemand u zegtde hoogste staatsmanswijsheid komt van de Gironde, antwoord dan Leve de republiekZegt men de hoogste staatsmans wijsheid komt van den Berg, antwoord weder Leve de republiek En eindelijk, wanneer iemand u betuigt, dat die hoogste wijsheid van de midden- partij komt, antwoord steeds Leve de republiek Wilt ge mij dat beloven, Madeleine „Ik beloof het u, tante." „Goed. Hoor nu verder. Boven den brui- senden stroom der meeningen licht als eensterin den donkeren nacht een groote gedachte, die in de hand eener zwakke vrouw een wereldschokkende macht kan worden de menschelijkheid. Aan schuchtere reeenoogen, zooals gij hebt, is de macht gegeven, die gedachte te wekken in de borst der verwilderdste mannen, wanneer ze ingeslapen mocht zijn. Begrijpt gij, Madeleine, wat ik meen De moord zal waarschijnlijk geen nieuwe kwestie tusschen Duitschland en China doen ontstaan, want de Chineesche regeering heeft officieel niets met de zaak te maken. De Duitsche autoriteiten zoeken zelfstandig naar den raoordenaar, en het onderzoek is reeds in vollen gang. De strijd tusschen Engeland en Rusland in zake de Chineesche leening duurt nog voort, en hij wordt met belangstelling gevolgd. Wie het wint heeft een groot voordeel behaald maar toch ge- looft men niet, dat er ernstige verwikkelingen uit zullen ontstaan. Evenmin zal de weigering van Rusland, om de haven van Talienwan tot een vrijhaven te maken, een breuk tusschen de mogend- heden veroorzaken. Engeland zal zich wel schikken in het onvermijdelijke. De onlangs door lord Hamilton, den Engelschen staatssecretaris voor Indie, te Chiswick gehouden rede was dan ook zeer vredelievend. „De aanwezigheid van Rusland in Oost-Azie," zoo zei hij, „was wel een faktor, waarmee rekening moest gehouden worden, doch geen faktor, waaraan Engeland zijn onverdeelde aandacht zou wijden. Tot leden en plaatsvervangende leden der commissie tot herziening van de belastbare op- brengst der gebouwde eigendommen zijn door de arrondissements-rechtbank te Middelburg benoemd in het schattingsdistrict Middelburg tot lid de heer J. A. Risseeuw, landbouwer te Groede, en tot plaatsvervangend lid de heer A. van Male, aan- uemer en timmerman te Schoondijke in het schat tingsdistrict Goes tot lid de heer J. Oele, adrni- nistrateur te Goes, en tot plaatsvervangend lid de heer J. Rijnberg, zonder beroep te Ellewouts- dijk. In de zitting der Eerste Kamer van Zaterdag heeft de heer Bultman bij de vesting-begrooting een verbetering en verlegging van de stelling van Amsterdam ontwikkeld in de richting naar zee, waardoor de stelling meer inundeerbaar en ver- dedigbaar zal worden en een inundatiestelling met zeeverdediging verkregen wordt. Dan zou ook meer land tot verdediging droog gehouden worden. Wijziging der Amsterdamsche linie van defensie acht hij eisch des tijds. De middelen voor water- verkrijging in de stelling zijn z. i. voldoende. De minister van oorlog gaf geruststellende verzekeringen omtrent de polders bij het stellen „Ik geloof het wel, tante." „Goed, hoor nu opmerkzaam toe. Aanstaanden Zaterdag is er bij burgeres Lucretia weer club- avond. Ik ben gewooulijk aanwezig en zal er dien avond ook zijn. Daar zult gij alle groote en kleine goden van Frankrijk zien. Maak u mooi dien avond, Madeleine, zoo mooi als ge kunt. Het geldt toch voor alles, de verbinding met uw vader, die thans verbroken is, te her- stellen. Wij moeten ons toegang tot hem ver- schaffen. Is hij naar de Conciergerie gebracht „Ik weet het niet tante." „Goed. En nu nog eensZaterdag zult gij het weten. Verlies den moed niet. Houd het hoofd omhoog, of ge zijt verloren. Wanneer u ooit op straat een aangeschoten straatslijper ruw bejegenen mocht, roep dan wederLeve de republiek en dien hem een fermen oorveeg toe. Hij zal dan weten, wat hij aan u heeft, en u met rust laten. Wat er ook gebeure, laat de republiek bij elke gelegenheid leven anders doodt zij u. Maak u bij het volk bemind, zooals ge het mij ziet doen. Brei kousen en sokken voor de sansculottes of begeef u op een schoonen middag naar het Revolutieplein, zooals burgeres Marcelle doet, en kook soep voor de arme hongerlijdende kinderen. Maak u bemind, Madeleine, dan zult ge leven, dan kunt ge geluk hebben in al uwe ondernemingen. Hebt gij mij begrepen „Ja tante." De ferme vrouw had zich, met haar echt Fransche levendigheid warm gesproken. Nu zette zij met de haar eigen handigheid haar nicht en Vera Truchon een roode muts op het hoofd, die de meisjes allerliefst stond. der inundatien en koestert ook geen vrees voor het onderloopen van polders die droog gehouden moeten worden. Hij erkent de voordeelen van een doortrekking der stelling naar zee, maar vreest dat de hooge kosten een beletsel zullen zijn. De gesloten stelling van het Westfront moet evenwel afgewerkt worden. De vrije vaart op het Noordzeekanaal is alleen te waarborgen door een voldoende scheepsmacht. Zonder stemming werd de vestingbegrooting aangenomen. Bij de oorlogsbegrooting gaf de heer S. v. d. Oye te kennen, dat hij kan meegaan met een voorzichtige proef met den verkorten diensttijd drong hij aan op oplossing bezwaren tegen samen- smelting Nederlandsche en Indische officierskaders en op krachtigen voortgang van aanmaak nieuwe geweren. De minister beloofde de resultaten van de 8 maanden oefening onbevangen te zullen nagaan onderzoek van de wenschelijkheid der samensmel- ting der officierskorpsen, waartegen van Indische zijde nogal bezwaar bestaat. Uit bezuiniging heeft hij voor 1898 geen aanmaak van geweren voor- gesteld. Ook dit hoofdstuk is zonder stemming aangenomen. Bij de begrooting van waterstaat vroeg de heer Reekers de visschhal te IJmuiden niet te bouwen dan na met deskundigen en bezwaren van belang hebbenden te zijn te rade gegaan en vestigde hij de aandacht op den aehteruitgang der zalmvisscherij tengevolge van het zalmtractaat, dat vooral ons land heeft benadeeld. Men verscherpe toch vooral niet het tractaat, ja make liever van het recht van opzegging gebruik. De Minister van waterstaat verklaarde dat 'het college voor de zeevisscherijen inst.emming betuigd heeft met de plannen van een vischhal te IJmuiden. Voor de opzegging van het zalmtractaat bestaat geen reden. Voor een schutsluis te Zaandam is geen voorstel te wacbten, tenzij de belanghebbenden zelf bijdragen. De verbetering van den Dordtschen Waterweg is in onderzoek. Hoofdstuk waterstaat is aangenomen. Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht, dat, in verband met de uitvoering van herstellingswerken aan de groote schutsluis van het Kanaal door Walcheren te Veere, de vaart door die sluis tot nader aankondiging is gesloten voor vaartuigen van meer dan 13 M. breedte; en dat gedurende een nader aan te kondigen tijdperk in het aanstaande voorjaar of den aan staanden zomer, die sluiting ook zal gelden voor vaartuigen van meer dan 7 M. breedte. „Lieve Vera," hernam burgeres Rialmont thans, gij zult mijn beschermelinge zeker niet verlaten. Ik vertrouw op u" „Gij kunt u op mij verlalen ik zal Madeleine niet uit het oog verliezen." „God loone het uWie weet, hoe het in tien jaar veranderen kan. Wij moeten hopen, steeds hopen. Hebt gij geld, Madeleine „Ja, tante. Charles heeft dat bij zijn vrienden in Parijs opgenomen." „Laat niemand het weten. En nu voor heden vaarwel. Maar vergeet niet u aanstaanden Zaterdag mooi te maken, zoo mooi ge kunt. En dit be- taalt ge mij in den winkel voor de mutsen, Vera, opdat niemand iets vermoedt." Met deze woorden drukte zij het jonge meisje een aantal wit bedrukte papieren in de hand. Het was een bedrag van zeshonderd frank in assig- naten voor twee mutsenBijna zooveel papier, als er aan de mutsen doek zat. Het was evenwel de juiste prijs. Burgeres Vera betaalde ze, en toen namen de drie vrouwen afscheid van elkander met den gebruikelijken republikeinschen groet. VII. Een eenvoudige kamer. Eenvou^ige witte gor- dijnen voor de ramen, geen sofa, houten stoelen met kunsteloos uitgesneden rugleuningen op een eenvoudige latafel een karaf met twee glazeneen ouderwetsche, zoogenaamde schuiftafel met een menigte papieren, kranten, decreten en proclamaties. Men kon aan die tafel zien dat hier een zeer vlijtig man woonde. Ook een machtig man want onder de papieren bevonden zich wetsontwerpen. ■MM rn—mm NEDZEN Dit ltlad verschijnl daandaa-. W^oensdag- en Vrijilaifavond, uiteeionderd l^eestdatfen, bij den oiljfever I*. J. I l>l<. SAHIIE te I'er Xenien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1