A Igemeen Nieaws- en Advertentieblad Zeeowseh- Y la an der en. No. 3565. voor GR0HDBSLAgT~i Hi" BE &E1TENH0EDER. Zaterdag 22 Januari 1898. 38e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Behrie 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zicb bij able Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETENTIEN Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij (leze courant belioort een bijvoegsel. POLITIEK OVERZICHT. De anti-semietische beweging te Parijs is nog niet bedaard, al spreken de laatste berichten niet van een zoo algemeene beroering. In den nacht van Dinsdag op Woensdag heeft een anarchist, Francois Etievant, twee politieagenten aangevallen. Met een mes bracht hij hun ver- scheidene wonden toe en bij zijn arrestatie greep hij naar zijn revolver, maar daarmee kon hij toch geen verdere onheilen aanrichten. Het moet ieinand zijn, die kort geleden uit Londen is ge- komen en dus waarschijnlijk gedacht heeft in troebel water te kunnen visschen. De toestand der ge- wonde agenten is zeer ernstig; al bestaat er hoop hen in 'tleven te behouden. Zaterdag wil de commissie, die de meeting van Maandag heeft belegd, opnieuw een groote bijeen- komst organiseeren in het quartier Latin, en tegen Zondag wordt een algemeene volksmanifestatie op de place de la Concorde voorbereid. Indien de regeering niet oppast, konden de onlnsten dus wel weer beginnen. De bladen manen tot kalmte aan. Ja, er zijn voorstanders van revise der Dreyfus-zaak, die dit willen uitstellen toter kalmte zal gekomen zijn. Voor den banneling op het Duivelseiland zeker geen bemoedigend vooruitzicht. Terwijl de Engelschen aan de noordelijke grens van Indie met aanzienlijke krachtinspanning de grensstammen onder hun gezag trachten te brengen en aan den Boven-Nijl een beslissenden slag tegen het Mahdisme voorbereiden, neemt in Engeland zelf de strijd over de hervorming van de leger- organisatie een steeds wijderen omvang. Voor- en tegenstanders doen zich hooren. Zoo heeft dezer dagen de eerste lord der schatkisl, Arthur Balfour, in eene rede den burger-soldaten grooten lof loege- FETJILLKTOlSi Vrij bewerkt door A MO. 6) //Men roepe den burger Jacques Beauchene bier beval hij. Jacques kwam. ,Burger," sprak de officier hem aan, ,/gij hebt u borg gesteld voor de aanwezigheid van graaf de Miraye op dit slot //Ik geef mijn hoofd, burger-kapitein, wanneer het zijne hier niet is." #Hij is nergens te vinden. Burger Etienne zegt, dat hij reeds voor onze komst het slot ver- laten heeft." z/Dat is niet waar. Dag en nacht heb ik ran dom het slot geslopen als een vos. En daarom, burger-kapitein, zeg ik nogmaals//Mijn kop, als de zijne hier niet is." Simon Nadet dacht een oogenblik na. Watzou hij met den kop van dien eenvoudigen boer doen Men zou hem uitlacheu, als hij daarmee terug- keerde. Doch deze uiting van Jacques Beauchene scheen hem op een denkheeld te brengen, waarmee hij zich eenige minuten bezighield. //Burger Etienne," zei hij na een poos, //hoor goed toe, wat ik u thans zeg. Het gerecht ver- langt een kop. Of gij levert mij den graaf de Miraye uit, of ik houd mij aan u." De burggraaf sprong ontzet op en staarde den officier aan. Hij kon van schrik geen woord zwaaid en het Britsche legervraagstuk als een unicum in de wereld gekenschetst. Daarentegen gaf zijn broeder, kolonel Eustace Balfour, ernstigen twijfel te kennen in de deugdelijkheid van de z/mannen met geweren." Lord Wolseley, de opper- bevelhebber, heeft voor jongens van eene liefdadig- heidsinstelling een soort wervingsrede gehouden en het soldatenberoep als het edelste van de wereld geprezen, naar 't schijnt opdat het wat beter met de werving moge vlotten. Die levert steeds slechter resultaten, en er worden telkens minder handen naar den //shilling der Koningin" uitgestoken. Aan de Turksche Regeering is door een syndicaat van Frankforter en Brusseler geldmannen aange- boden haar a 5 percent de gelden te leenen, be- noodigd alvorens de Grieksche oorlogsschatting is afbetaald. De voorwaarde is, dat de sommen voor de aflossing van dit voorschot geregeld bij een aangewezen Bank zullen worden gestort. Aan den Russischen gezant gaf de Sultan te kennen, dat hij de door Rusland voorgestane candidatuur van Prins George van Griekenland onvereenigbaar acht met de wenscheu eu belangen van het Turksche volk. Het Amerikaansche Huis van vertegenwoordigers verwierp met 152 tegen 114 stemmen het voor- stel om de Cubaansche opstandelingen als oorlog- voerendeu te erkennen. Berichten van groote bezendingen goud, welke in het voorjaar met de eerste stoombooten uit Klondyke zijn te wachten, hebben de goud-koors in Amerika en allerlei landen weder aangewakkerd. De vervoer-maatschappijen tellen de aanmeldingen van passagiers uit alle werelddeelen bij twintig- duizend-tallen. Men berekent, dat er door de Vereenigde Staten minstens 200,000 menschen naar het nieuwe goudland zullen gaan. Eenige spoorwegmaatschappijen doen het hunne tot verspreiding van de goudkoorts, door een soort van tentoonstelling betreffende het mijn- werkersleven, monsters van het erts, werktuigen, enz., het land door te laten gaan. Zoo staan er in de kleinste plaatsen goudzoekers op, die kleine compagnieen van tien of twintig willen vormen. China moet door Rusland ten zeerste worden geprest om het meer invloed te geven op zijn militair en financieel beheer. Rusland verzet zich ook, heeft men uit een Pekingsch telegram kunnen zien, tegen Ta-lien- Wan's openstelling als verdragshaven, en wel om politieke redenen. Geen van beide mogendheden wil op dat stuk toegeven, en China zit er dus lastig tusschen in. uitbrengen. Hadden de waarschuwingen zijner vrienden dan toch reden van bestaan Bestond er in Frankrijk geen gerechtigheid meer? Was hij vogelvrij, de prooi van ieder? z/Kies!" riep Nadet hem weder toe. //Zijn kop of den uwe Madeleine viel met een luiden kreet haar vader om den hals, en deze omhelsde snikkend zijn kind en kuste haar op het voorhoofd. Thans was het oogenblik daar, nu moest de verschrikkelijke keus tusschen leven en dood gedaan worden. De burggraaf waggelde als gebroken eenige schreden naar de verborgen deurin koortsachtige spanning volgde zijne dochter hem met de oogen. z/Nu, burger Etienne?" herhaalde Nadet. z/Kies Wij kunnen niet eeuwig op u wachten." De burggraaf richtte zich, bij den muur gekomen, fier op en zei op doffen toon //Ik heb gekozeu, burger-kapitein." z/Nu Welken zal ik hebben?" //Neein dezen." Dit zeggende, wees de burggraaf op zijn hoofd. Simon Nadet stampte woedend met den voet op den grond. //Gij hebt het gewild en zult uw zin hebben, burger Bindt hem v Vader! Vader schreide Madeleine in angst haars harten. //Wat wordt er van mij, als gij gaat //Wees rustig, kind," trooste de burggraaf zacht, "men zal mij geen leed doen. En zoo men dit wel doet, wat kornt het er dan ten slotte op aan? Ik geef mijn oud, grijs hoofd, dat zich reeds naar het graf buigt, voor een jong, bruin- gelokt. Vlucht naar Turijn en leef daar ge- In de St. Ct. van gisteren is opgenomen de wet van den 31,ten December 1897, tot bekrachti- ging van provinciale belastingen in Zeeland. De heffing zal bedragen a. acht en twintig opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting op de gebouwde eigendommen en van twee en dertig opcenten op de hoofdsom van de grond belasting op de ongebouwde eigendommen over 1898, en b. achttien opcenten op de hoofdsom van de belasting op het personeel over 1898. In de commissien voor de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen zijn door Gedeputeerde Staten van Zeeland benoemd In de hoofdcommissie tot lid de heer M. de Jonge Jz., lid der Staten van Zeeland, te Goes, en tot diens plaatsvervanger de heer I. H. C. Heijse, lid der Staten van Zeeland, te Middelburg. In de district-eommissien Middelburg als lid de heer L. Bosselaar, burgemeester van Grijps- kerke, en als zijn plaatsvervanger de heer H. Schoonis te VlissingenGoes als lid de heer P. F. Fruijtier, lid der Staten van Zeeland te Hontenisse, en als zijn plaatsvervanger de heer C. van Esbroek, te HengstdijkZierikzee als lid de heer M. G. Stapele, burgemeester van Tholen, en als zijn plaatsvervanger de heer Jac. Markusse Mz., te Wissekerke. Volgens mededeeling van den Minister van waterstaat, handel en nijverheid, d.d. 14 Januari 1898, is het grnene licht op het W.-hoofd van de buitenhaven (spoorweghaven) te Vlissingen, 6de district, veranderd in een rood lichtterwijl dat op het O.-hoofd van die haven groen is gebleven. In verband hiermede is in het algemeen reglement van politie door het Kanaal van Walcheren de navolgende verandering aangebracht Het aandoen van de buitenhaven te Vlissingen is verboden wanneer op den Westhavendam des daags een roode vlag, of des nachts een tweede rood licht bij het roode havenlicht is geplaatst. Wanneer bij de roode vlag of bij het tweede roode licht, hiervoor bedoeld, nog e,ene groene vlag of een groen licht is geplaatst, is het aan doen van de.haven voor vaartuigen van niet meer dan 60 d.M. diepgang geoorloofd. Het Deventer Dagblad verneemt dat de afgevaardigde van het kiesdistrict Deventer, de heer Stoffel, wegens gezondheidsredenen zijn mandaat heeft neergelegd. lukkiger dan gij het hier kunt." De soldaten na- derden en bonden hem de handen op den rug. Nu wierp Madeleine, toen zij zag dat het ernst was, zich aan de voeten van den burger-kapitien [,Wees barmhartig, burgerHeb medelijden met hem en met mij Laat hem vrij en neem mij in zijne plaats." Simon Nadet lachte luid. z/Uw voorslag is nog zoo kwaad niet, burgeres Maar het helpt niet. Uw vader heeft den ver- rader geherbergd en helpen vluchten; daardoor is hij scliuldig geworden. En deze elleudige domkop," dus wendde hij zich tot Jacques Beau chene, //die niet uit zijn oogen gekeken heeft, dient gehangen te worden. Doch thans voorwaarts Enkele minuten later marcheerden de soldaten, met den ouden burggraaf gebonden in hun midden, de balkonkamer uit. z/Heb toch medelijden kreet Madeleine nog maals toen viel zij bewusteloos op den grond. IV. Er was een geruime tijd verloopen, toen Madeleine weder tot zich zelve kwam. Geen ge- druis, geen stap van een der bedienden liet zich hoorenhet scheen, alsof zij de eenige levende ziel in het gansche slot was. Slechts de wind, die zich steeds sterker verhief, Hoot door de open balkondeuren, joeg door de kamer en speelde met de kaarsvlammen, voor zoover ze niet reeds uit- gewaaid of de luchters door de soldaten stuk ge stagen waren. Zij stond op en trachtte zich het voogevallene te herinneren. Omgeworpen meubelen, verbrijzelde spiegels, stukgewrongen sloten en ingetrapte deuren George Vanor, die onlangs in ons land voor verschillende afdeelingen van de //Alliance Frau- ?aise" gecauseerd heeft, geeft nu in den Gil Bias enkele aanteekeningen over Holland. Na een inlei- ding over de werken van Cornelis Troost, geeft hij enkele zeer eigenaardige bijzonderheden over Nederlandsche journalistiek en begint dan plotse- ling een enthousiasten lof van Koningin Wilhel- mina. O, de lieve kleine Koningin, die in alle Hollandsche harten gekoesterd wordtroept hij uit. Drie jaren geleden heb ik haar bewonderd, bevallig en ernstig, met het lieve voorkomen van klein meisje, dat een groote Koningin zal worden. En nu heb ik haar teruggezien als een dame, die, o, zoo goed de waarde van een glimlach kent als er een vreemdeling voorbijgaat en van twee glim- lachjes als die vreemdeling een Franschman is Vanor vertelt van hare populariteit. Hij zag haar beeltenis in alle winkels en op allerlei snuisterijen. En in de circus te Rotterdam heeft hij den bioscoop zien vertoonen. Toen tenslotte het reusachtig portret van koningin Wilhelmina op het doek geworpen werd, brachten de drie- duizend bezoekers haar een betooging, zoo innig- hartelijk, dat het mij toeleek een volk te zien van Ruys-Blas, innig gehecht aan zijn Koningin. Hij heeft haar gezien in het Haagsche bosch, mennend een vierspan met de zekerheid van een Romeinschen wagenvoerder. Haar rijtuigje rolde tusschen de boomen, hoog en slank als pilaren in een tempel, van dit kleine bosch, ontbladerd door den winter en een zachte zon beglansde wegen als om een feest van het bezoek der Koninginne te vieren. Voor de morgenwaudelaars ging zij heen als een belofte van geluk, als een'zonneverschijning, die zich verloor in de stille diepten van het woud lachend visioen van een moderne Diana, die morgen gekroond wordt. Vanor's Fransch hart is beklemd bij de gedachte aan de mogelijkheid, dat een prins, uit Duitschland het Doornroosje wekken zal. Uit een statistisch overzicht van het suiker- gehalte der beetwortelen in ons land, blijkt dat aan de Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek is geconstateerd dat het gemiddeld suikergehalte, in 1892/3 bedragende 13,73 pet. van jaar tot jaar is gestegen en in 1897/8 bedroeg 15,62 pet. Het hoogste suikergehalte bedroeg in eerstgenoemde campagnejaren 16,3 en in 1897/8 18,8 pet. In 1892/3 kwamen per 100 analyses voor 12,32 pet. beneden 13 pet. en in 1897/8 slechts 0,15 pet. 86 tot 89 pet. der wortelen toonden in de alles verwoesting om haar heen I Zij wilde roepen, maar vreesde hare stem te verheffen. Als een wreede pijn, die langzaam lid voor lid aangrijpt, keerde de herinnering der laatste uren in haar terug. Door angst gefolterd, liep zij in de aangrenzende kamers en gangen, riep om haar kamenier, om de bedienden van haar vader geen antwoord, geen geluid en ineenkrimpende, wrong zij de handen. Er viel niet aan te twijfelen de bedienden hadden het slot verlaten, waren voor het geweld der soldaten uiteengestoven als kaf voor den wind, en zij was alleen, met haar vreeselijk leed, met haar hulpeloozen, waanzinnigen angst. Nu liep zij plotseling naar de balkonkamer terug, sloeg de gobelin bij de verborgen deur terug en drukte op het houten beschot. Doch, of zij den geheimen knop niet trof, de deur ging niet open. Zij klopte er op, eerst zacht toen steeds sterkermaar er kwam geen antwoord. Steeds koortsachtiger tastte zij op het beschot rond, en eindelijk sprong de deur open. //Charlesriep zij de kleine wenteltrap af. //Charles //Madeleine," klonk het dof van beneden, //zijt gij het Is alles veilig Zijn zij weg Madeleine snikte luid. Zeker waren zij weg, alien alien //Kom boven, Charles Hebt gij niets vernomen van hetgeen hier geschied is De jonge graaf klom naar boven en kwam in de kamer. Een blik op de verwoesting zij hem, dat hier verschrikkelijke tooneelen moesten af- gespeeld zijn. z/Niets heb ik gehoord, Madeleine, dan een dof gedruisch. Om Gods wil, wat is hier gebeurd TER \HZIYSHIt; <01 HUT Hit blatl verscliijnt iiinandut;., IVoeuitdaj;. en Vrijda^iivouil, uitgezaoderii op Feestdagen, bij den nitgever I®. J. I'll UK 81KUE te "Ter Wenien. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat het door den heer Directeur der Directe Be- lastingen enz. te Middelburgden 19 Januari 1898 invorderbaar verklaard kohier der grondbelasting op de ge bouwde en ongebouwde eigendommen dezer gemeente, over het jaar 1898, op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordering, is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, 21 Januari 1898. De Burgemeester voovnoemd, J. A. VAN BOVEN. WBBBB U» ■■giauci

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1