Algemeen Nienws- en Advertentieblad Zeenwsch-Vlaanderen. voor Grassingen. No. 3564. Donderdag 20 Januari 1898. 38e Jaargang. verpachten: DE BEITENH0EDIB. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van! ER NEUZEN zullen op Dinsdag, 25 dezer, 's namiddags 4 uren, op het gemeentehuis aldaar, in het openbaar Het GRASGEWAS op liet Oostelijk gedeelte van de algemeeue begraafplaats. De voorwaarden liggen ter inzage op de ge- meente-secretarie. Ter Neuzen, 18 Januari 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. POLITIEK OVERZICHT. Emile Zola heeft nog geen dagvaarding ont- vangen. Hij kan of voor een politie-rechtbank worden terechtgesteld, of voor het hof van assises. In het eerste geval zou de Dreyfus-zaak niet ter sprake komen, doch Zola zal dit door een tweede nog scherper artikel beletten. Uit het buitenland stroomen hem de bewijzen toe, dat men zijn moed en zijn oprechtheid waar- deert in Parijs zslf ontstaat er bijna een oproer tegen hem. Gistermiddag had een manifes- tatie plaats ter eere van den afgetreden gouverneur van Parijs, generaal Saussier, en na afloop daarvan trokken vrij talrijke troepen naar de rue de Bruxelles, waar Zola woont. Van een huis wer- den de ruiten ingeworpende manifestanten dachten dat Zola er woonde. Een troepje heeft ook getracht, de woning van Mathieu Dreyfus op den boulevard Haussmann binnen te dringen voor het bureau van de ,/Aurore" werd evenzoo gemani- festeerd. Ook op andere punten van de stad hadden tot's avonds laat anti-semietische opstootjes plaats. De politie kwam herhaaldelijk tusschen- beide en verscheidene personen werden gearres- teerd. Tegen middernacht was het rustig. In de Kamer heeft het een oogeublik gespan- nen het ministerie sprak van aftreden, doch de meerderheid heeft haar gesteund. De aanleiding FETJILLETQJS Vrij bewerkt door A MO. 5) [let volgende oogenblik was de graaf verdwenen zacht viel de deur toe, zonder dat men de plaats onderscheiden kon, waar zij was toen liet de graaf er de gobelins weder overheen vallen. Terstond daarop trad de slotvoogd binnen. De oude burggraaf stond reeds weder midden in de kamer, een weinig bleeker dan te voren, nochtans het hoofd fier opgericht, met strak en vastberaden gelaat. „Wat is er beneden aan de hand, Philippe Truchon vroeg hij streng afgemeten. „De burger-kapilein Simon Nadet staat met tweehonderd soldaten bij de valbrug en verlangt in naam der republiek birinengelaten te worden." 7/Wat wil hij „Hij wil u spreken, mijnheer ,/Ik ben tot zijn dienst. Laat hem binnen, Philippe Truchon doch hem alleen en geen sol daten. Verstaat gij Ik ben," voegde de burg- graaf er eenigszins langzaam en zeer nadrukkelijk aan toe, ,/op zoo'n groot bezoek niet ingericht." De slotvoogd ging heen en de burggraaf trad nu op zijne docliter toe, die door schrik overmand en bleek als de dood op een stoel neergezegen was. „Troost u kind, wij leven in een ernstigen tijd, en aan dezen emst kan en mag nietnand zich ont- trekken. Ga naar uwe kamer, Madeleine. Wellicht worden hier tooneelen afgespeeld, die gij niet ver- dragen kunt. Ga z/Vader," riep Madeleine nu en vouwde smee- kend de handen, „laat mij bij u blijven. Op inijn kamer sterf ik van angst." tot de discussie was het verzoek van Cavaignac om de regeering te mogen interpelleeren over een officieuse mededeeling van //Havas". Verscheidene dagbladen, zoo luidt die nota, vragen den Minister van Oorlog, de verklaring publiek te maken, door Dreyfus aan kapitein Lebrun-Renaud den dag van de uitvoering van het vonnis van den krijgsraad gedaan. Met die verklaring publiek te maken, zou de regeering het gezag van het gewijsde over- leveren aan de discussie en dus zelve schijnen er aan te twijfelen. Wij meenen te weten dat de regeering van oordeel is, niet het recht te hebben zulk eene mededeeling te doen, om overeenkomstige redenen, als waarom de krijgsraad in 1894 het whuis clos" heeft bevolen. De bewoordingen van deze nota nu vond de heer Cavaignac onaannemelijk en hij wenschte van de regeering een verklaring. Maar de Premier Meline wilde de interpellate verdagen. De kamer moest z. i. het land gerust stellen, door voort te met den gewonen arbeid. De begrooting moest nog aangenomen worden. Men late, zei hij de Dreyfus-quaestie liggen, van welke de partij-geest zich heeft meester gemaakt. Onze politiek van kalmeering heeft zoo binnen- als buitenslands uitstekende gevolgen gehad. Wij vragen nu de Kamer, zoo verstandig te zijn om de buitensporige opwinding te doen eindigen. Meline eindigde met te reppen van de eer van het leger en het ontzag voor de rechtspraak en vroeg het vertrouwen van de Kamer. Een motie om de beraadslaging voor een maand te verdagen, werd met 277 tegen 219 stemmen verworpen. Doch Meline sloot zich aan bij een motie Duperrier om de interpellate aan de orde te stellen na die welke reeds aan de orde zijn. Met 310 tegen 252 stemmen werd deze motie aangenomen het Ministerie blijft dus tot. Zondag werd op het paleis te Berlijn met de gebruikelijke pracht en praal het jaarlijksch kronings- en ordefeest gevierd. Een groot aantal personen werden bij deze gelegenheid geridderd en defileerden vervolgens voor den Keizer en diens gezelschap, waarna een galamaaltijd volgde. De Keizerin, wier gezondheid in den laat- sten tijd te wenschen overlaat, woonde het feest niet bij. z/Blijf dan en houd u dapper. Het is altijd waardiger, de gebeurtenissen vast onder de oogen te zien, dan zich er voor te verbergen Daarop trad de burggraaf weder naar het venster om te zien, wat er bij de valbrug zou gebeuren. Het duurde ook niet lang, of hij bemerkte zijn slotvoogd op de plaats, waar hij bevel gaf, de valbrug neer te laten. z/Burger-kapitein," riep Truchon den aan de overzijde staanden officier toe, //onze heer is bereid, u te ontvangen, maar wenscht niet, dat uwe soldaten het kasteel betreden, daar hij voor zoovelen niet is ingericht. Geef dus bevel, dat uwe soldaten zich wat van de valbrug verwijderen. opdat ik deze tot uw dienst kan stellen." z/De valbrug neer," riep Simon Nadet toornig, z/of ik leg het geheele kasteel in asch Ik zal u gehoorzaamheid leeren voor de afgezanten te Parijs Is dat een manier van haudelen, met opgehaalde valbrug en de stormpalen gereed de troepen der regeering te ontvangen Omlaag de brug, of ik laat vuurgeven z/De brug is tot uw dienst, burger-kapitein," antwoordde Philippe Truchon, reeds aanmerkelijk gedweer; "maar ik heb bevel van den burggraaf, slechts u er over te laten. Wees zoo goed en geef uw soldaten bevel terug te trekken." Ge- noeg De brug neer, of De brug begou langzaam te zakken. Philippe Truchon bemerkte wel, dat aan de soldaten half- luid bevelen werden gegeven, en riep daarom zijnerzijds eenige der gewapende bedienden tot zich, die deels in de vestibule van het slot, deels op de plaats verspreid stonden. Er waren er nauwelijks twintigdoch ze waren voldoende om den toegang desnoods met geweld te verdedigen. Deze voorzorg zou zoo aanstonds volkomen gerechtvaardigd blijken, want nauwelijks sloeg de brug dof op het hoofd aan den anderen kant neer, of de eerste rijen der soldaten opeuden zich en twee ammunitiewagens kwamen met groote Von Bismarck heeft openlijk zijne voJle in- stemming betuigd met het beleid der Regeering tegenover China. In den Boheemschen Landdag heeft namens de Regeering de stadhouder verklaard, dat het beginsel der gelijke rechten in Boheme der Duitsche en Czechische talen behoort te worden gehand- haafd. Ieder inwoner van Boheme moet naar verkiezing of in het Duitsch of in het Czechisch zijne rechten kunnen oefenen. Het beginsel der eenheid van Boheme, zijn bestuur en zijn ambtenaars-persqneel, door de Regeering gehandhaafd, brengt een en ander noodzakelijk mede. Het Hongaarsch Parlement heeft zijne zitting gesloten. Keizer Frans Jozef heeft Zondagmorgen op den Hofburg te Weenen een bijzonder gehoor verleend aan den gewezen Koning Milan van Servie. Deze droeg voor deze gelegenheid de Servische Generaals-uniform met de (Oostenrijksche) orde van den H. Stefanus. Uit Konstantinopel meldt men aan The Standard, dat Rusland's drijven, om Prins George van Grie- kenland tot gouverneur van Kreta te doen benoemen het //Europeesch Concert" dreigt te niet te doen, daar Duitschland met uittreden dreigt, wanneer de Sultan wel bewilligt en Rusland, wanneer hij het niet doet. Rusland heeft in deze Frankrijk op zijne hand en Duitschland Oostenrijk. Bij de door laatst- genoemden voorgestane handhaving der bezetting van Thessalie door de Turken, hebben zij ook Engeland tegen. Bij de gisteren in het district Rotterdam IV gehouden stemming voor een lid der Tweede Kamer stemden 2793 van de 3842 kiezers. De. uitslag is dat herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Dr. R. P. Mees (lib.) met 1308 en A. J. van Asch van Wijck (a.-r.) met 948 stemmen. De heeren Helsdingen (soc.-dem.) verkregen 284 en Van Herwaarden (christ.-hist.) 232 stemmen. snelheid de brug oprijden en verhinderden door hunne zwaarte dat deze weer opgetrokken kon worden. Op 't zelfde oogenblik stond ook de burger- kapitein, een reuzenfiguur met wilde, vermetele gelaatstrekken, op de brug en stormde met ge- trokken degen zijn soldaten vooruit. z/Wie waagt het, zich tegen de soldaten der republiek te verzetten riep hij luid. „Hier, bij mij riep Philippe Truchon zijnen lieden toe, en maakte zich gereed de poort te ver dedigen. Het volgende oogenblik echter kreeg hij reeds een sabelhouw over het hoofd en zaktq, in zijn bloed badende, ineen. De bedienden van den burggraaf sloten zich tot een dichte rij aaneen, en daar zij onder betere bedekking stonden en de aanvallers ook in bewaping de baas waren, werd het gevecht een oogenblik gestaakt. Daar werd in het kasteel het venster geopend en met luide stem riep de burggraaf zijn lieden toe //Terug, terug en geef den soldaten der re publiek vrijen toegang." De oude burggraaf had voor drie jaar weken lang tegen een viervoudige overmacht dapper en met goed gevolg gestreden, hij had zich toen dapper verdedigd. Dat gold toen te hoop geloopen rooversgespuis, een ruwe, oproerige massa heden stond hij tegenover de troepen der republiek, der wettige regeering. Thans kon tegenstand zijn toestand slechts verergeren en was daarbij geen uitzicht op gunstig gevolg. Weinige oogenblikken later stond Simon Nadet in de hooge balkonkamer van den burggraaf. Nu kon ook deze laatste zijn bezoeker nauwkeuriger opnemen. Simon Nadat was een totaal onbeschaafd, ruw mensch, een van die wezens, door het Parijsche Schrikbewind uit de onderste lagen der bevolking naar de oppervlakte gebracht, Simon Nadet, de vroegere lijkendrager uit de voorstad St. Antoine, was burger-kapitein der republiek geworden, wijl Bij het onderzoek van de begrooiing van Binnenlandsche Zaken werd in eene afdeeling der Eerste Kamer, naar aanleiding van het verslag van de vergadering van den //Bond van Ned. Onderwijzers", het vertrouwen uitgesproken, dat maatregelen zouden genomen worden om betoogingen tegen het beginsel der inhuldigingsfeesten of weigering van ambtelijke medewerking, waar deze van den onderwijzer mocht worden verlangd, te voorkomen. De groote meerderheid ineende evenwel, dat dit aansporen van de overheid meer geschikt was om sommigen tot strijd te prikkelen, dan om kalmte te bevorderen, en overigens dat de Regeering op de onderwijzers geen pressie zou zou behoeven uit te oefenen. De Minister van Binnenlandsche zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op 1 Mei e. k. bij de rijkskweekscholen voor onderwijzers te Nijmegen, Haarlem, Middelburg, Deventer, Groningen en Maastricht en bij de rijkskweek- school voor onderwijzeressen te Apeldoorn, kweeke- lingen kunnen worden geplaatst. Bij gelijke bekwaamheid en aanleg genieten diegenen de voorkeur, die in de gemeente wonen waar de kweekschool gevestigd is, of die elders wonende, zelf in de kosten van huisvesting en verpleging voorzieu. Bij de aangifte moet daarvan door de ouders of voogden der adspiranten worden melding gemaakt. Aanmelding voor 1 Maart 1898 bij den direc- teur of de directrice der rijkskweekschool die de belanghebbenden wenschen te bezoeken. In zijne vergadering van Maandag besloot de kamer van koophandel en fabrieken te Middel burg tot het zenden van een adres aan den Minister van waterstaat enz., waarin wordt aangedrongen om voor den waterweg van Dordrecht naar zee te kiezen dien langs Brouwershaven, daar ook vele andere algemeene belangen daarvan voordeel zouden ondervinden. In het academiegebouw te Groningen ligt een adres aan de Tweede Kamer ter teekening, om de afschaffing van den persoonlijken dienstplicht te bevorderen. hij zich bij opstanden ran het gepeupel zeer onder scheiden had. Hij had zelfs bij de stadsregeering het voorstel gebracht en doorgedreven, dat zijne geboorteplaats, de voorstad St. Antoine, een anderen naam ontving en thans de voorstad van den Roem werd geheetendoor het een en ander was hij eene beroemde persoonlijkheid geworden. Het was de eerste maal, dat Madeleine, het schoone, adellijke meisje, de mannen der revolutie voor zich zag. Simon Nadet keek den burggraaf toornig aan toen wierp hij zijn steek met een minachtend ge- baar op tafel, haakte zijn degen af, zoodat die kletterend en slepend op den grond vie], en zette zich eindelijk in een stoel. z/Burger-kapitein," zei nu de burggraaf koel en afgemeten, //gij dringt u wel wat onstuimig bij mij in." //Zoo?" antwoordde Simon Nadet lachend. //Zijt gij burger Etiene Leuronsac z/Om u te dienen, burger-kapitein." Het begon er veel op te gelijken, alsof hier rechter en aangeklaagde tegenover elkaar stonden, de burger-kapitein als rechter en de burggraaf als aangeklaagde. z/IIet zou u zeker beter aanstaan," meende de de eerste thans spottend, //wanneer wij gepoederd en geparfumeerd tot u kwamen, burger Etienne, zoo mogelijk met een paradedegen op zij en fraaie complimentjes in den mond //Wanneer gij met mij spreken wilt, had ik in elk geval verondersteld, dat gij niet op zoo'n gewelddadige wijze en met zoo'n talrijk gevolg mijn huis zoudt binnendringen." z/Ha, ha, ha, burger Etienne, hoe kinderlijk eenvoudigGij denkt zeker, dat wij zouden wachten tot de heeren emigranten met een half millioen soldaten bij ons in Parijs een bezoek aflegden Wij handelen anders, burger Etienne Wij grijpen toe, waar wij opruiers en verraders vinden. Daarom ben ik hier." NEIJZENSCHE COllRAiT. ■Bit lil&d ver^cliilni xdaanda£-i Woeusdas- en Vrilda^avondt nit^ezomleril op ^eeslda^en, bij den uilgever J* AAW Oft- SAMDE te er Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1