1 A1 g em een Meows- en Advertentieblad voor Zeeowsch-Vlaanderea. No. 3563. ilMEEIf 1RAAB. BE GEITENHOED ER. Dinsdas 18 Januari 1898. 38e Jaargana;. BRANDWEER. politiek"overzicht. Binneniand. i ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVooi;,_ Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,324. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. De Chineesche leenings-puzzle Duitschlands officieuse orgaan, de Nordd. Allg. Ztg., weerlegt dat de regeering te Berlijn voor- nemens is in overleg met een anderen staat een leening te bezorgenaan garandeering door den staat wordt niet gedacbt, alleen zal de regeering deelneming van Duitsche geldmannen aan een nieuwe Chineesche leening niet beletten. Volgens een bericht uit Londen zouden de onderhandelingen over een leening tusschen de Chineesche regeering en den Britschen gezant te Peking niet meer dan vertrouwelijk zijn geweest, geenszins officieelde regeering te Londen wil, dat China een formed verzoek doet en men gelooft stellig en zeker, dat dit gebeuren zal. En uit Peking wordt bericht, dat Ruslands leeningsvoorstellen nog niet zijn afgewezen, er is slechts uitstel in onderhandelingen; China hoopt van Engeland minder drukkende voorwaarden te kunnen bedingen. Zou China er een soort aanbesteding van willen maken wie 't meeste biedt of juister wie het minste vraagt, heeft het? Er schijnt heel weinig kans te zijn, dat de Duitschers en de Tsjechen in den Landdag van Bohemen een accoord treffen met de regeering naar FEUILLBTON Vrij bewerkt door A MO. 4) Jacques Beauchene wist wel, dat Pierre Donard bijzonder sterk in het beloven was. Doch de naam Parijs had voor Jacques een betooverenden klank. Alle aardsche heerlijkheid, alle wenschen wareu voor hem belichaamd in dezen naam en Pierre Donard had ditmaal zijn geld kunnen sparen het was genoeg, dat liij Jacques Beauchene het uitzicht opende, naar Parijs te gaan. Waar hebt gij hem gezien Waar en wanneer vroeg hij verder. //Hier, voor ongeveer twee uur. Hij houdt zich op in het kasteel Leuronsac." „Ha Ik wist het. Dat slot is een emigranten- nest en zal het blijven, zoo lang nog de eene steen op den anderen zit. Het moet met den aardbodem gelijk geinaakt wordenhet belang van het vaderland eischt het. Gij hebt u op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt, Jacques, en ik haast mij, uw verdiensten te Parijs in het ware licht te plaatsen. Het kan u niet ontgaan, dat men u naar Parijs roept. Uw fortuin is ge maakt. Nu slechts voorzichtig, JacquesHoort gij? Het kan vier of vijfdagen duren voor de soldaten der republiek hier binnentrekken. Wees op uwe hoede en bewaak den landverrader als uw eigen oogen, opdat hij niet ontsnapt. Weet gij, wat de graaf de Miraye is?" aanleiding van de taalkwestie ingevolge de tumul- ten in een dezer dagen gehouden zitting, hebben de Duitschers onderling beraadslaagd over de door hen aan te nernen houding voor de naaste toe- komst. Terwijl de meer gematigde elementen nu geporteerd zijn voor onthouding van deelneming aan de verdere Landdagzittingen, willen de radi- calen met Wolf aan 't hoofd obstructie gaan voeren. Heden zou graaf Coudenhove de stadhouder, namens de regeering bepaalde bemiddelingsvoor- stellen doen, doch uit wat men er van te hooreu krijgt, valt af te leiden, dat de regeering, in haar streven om beide partijen tevreden te stellen, beiden tegen zich in 't harnas jaagt. Zoo is men dan alweer op het doode punt gekomeu en 't is aan de kroon en de regeering om een besluit te nemen. Zaak Dreyfus De Jour deelt mede, dat generaal Billot Donderdag de zaak-Dreyfus breedvoerig met president Faure besproken heeft. Hetzelfde blad deelt mede, dat in de Kamer het verzoek tot het vervolgen van den afgevaardigde Reinach zal worden gedaan. Wegens den brief in de Aurore zal Zola als medeplichtige vervolgd worden de hoofdschuldige is steeds de directeur van het blad, waarin het beleedigend artikel gestaan heeft. Zola kan ver- oordeeld worden tot een gevangenisstraf van aclit dagen it een jaar en tot een boete van 100 a 3000 francs, of tot slechts een van deze beide straffen. Hij mag desverlangd stukken overleggen en getuigen voor de jury laten dagvaarden. Het proces kan volgens de wet ook met gesloten deuren gevoerd worden. De Siecle publiceert een Judex" geteekenden open brief aan den Minister van justitie, waarin de revisie van het proces Dreyfus wordt geeischt op grond van het feit, dat de procedure onwettig is geweest, daar men voor den aangeklaagde een bewijsstuk verborgen heeft gehouden, dat wel aan de rechters voorgelegd is. Dit bewijsstuk is de zoogenaamde brief van overste Schwarzkoppen aan den Italiaanschen militairen-attache. Wanneer men geen onderzoek in 't voile daglicht wil, zegt de Siecle, dan zullen wij zeggen, wie dezen brief op het ministerie van oorlog ontvreemd heeft, wie hem aan Esterhazy liet zien en wie hem vervalscht heeft. Voor het hof van gezworenen zullen deze verklaringen in het voile daglicht afgelegd worden. Volgens den Petit Temps zal de Minister van justitie Milliard het openbaar ministerie opdragen, „Ik weet het." „De ziel der vijanden van de republiek. Hij is sinds drie jaren ter dood veroordeeld, zonder dat men hem machtig heeft kunnen worden. Op zijn hoofd zijn zestig duizend frank als belooning gezet. Houd goed de wacht, Jacques Beauchene, en uw fortuin is gemaakt." Op deze wijze, steeds met levendige gebaren, sprak Pierre Donard nog een tijdlang tot Jacques, die beloofde alle opmerkzaamheid en waakzaamlieid te zullen aanwendeu opdat zijn slachtoffer hem niet ontsnappen zou voor de troepen er binnen- getrokken waren. III. Burggraaf Etienne de Leuronsac was de type van de oude Franscheridders. Ondankszijn hoogen leeftijd hij was in zijn negen en zeventigste jaar vol buitengewone levendigheid, was hij ook in zijn uiterlijk voorkomen door en door een edelman hij had een flinken kop met schitterende oogen; een eenigzins rood gelaat, zooals men dikwijls aantreft bij oude heeren die gaarne in vroolijke gezelligheid een glas wijn drinken, met sneeuwwit haar en een sterk vergrijsden baard. De treurige gebeurtenissen der laatste jaren hadden niet ver- mocht hem te buigen zijn gang was kaarsrecht en vast. En al had hij als man van doorzicht, als edelman en als Franschman bitter geklaagd over veel wat er geschied was, toch bezat hij geestelijke en lichamelijke veerkracht genoeg om zich in den nieuwen tijd te schikken zoo goed het wilde gaan. Ook hem had men reeds dikwijls over emigratie gesproken. Aan waarschuwingen, aan zinspelingen op het gevaarlijke van zijn ingevolge een bij hem door den Minister van oorlog ingediende aanklacht, Zola gerechtelijk te ver volgen. De algemeene studentenbond heeft tot Zola een afkeurend schrijven gericht. Vijf h. zeshonderd studenten trokken Donderdag onder het geroep van: //Weg met Zola! Weg met de Joden over den Boulevard Saint-Michel te Parijs, doch werden, nadat ze de Seine overgegaan waren, in de Avenue de 1'Opera verstrooid. De woningen van Scheurer- Kestner en Zola worden bewaakl. Mevrouw Dreyfus heeft aan de bladen een brief verzonden, waarin ze protesteert tegen de bewering van Cavaignac in de Kamer, dat haar man stukken zou uitgeleverd hebben aan de Duitsche regeering in de hoop er andere voor in ruil te ontvangen. Gedeputeerde Staten van Zeeland, gelet op de voorschriften van het reglement op de keuring van dekhengsten (opgenomen in het prov. blad no. 125 van 1897) brengen o. m. ter algemeene kennisdat de in genoemd reglement bedoelde keuringen zullen plaats hebben te Hulst op Maandag 7 Febr., 9 uur des voorm. op de Groote Markt, en te Oostburg op Dinsdag 8 Febr., 9 uur des voorm. bij de wed. M. LuteijnMazure dat voor 1898 als keuringsmerk wordt bepaald de letter Z\ en dat het van 1 Maart 1898 af verboden is hengsten tot dekking van merrien te gebruiken, niet gekeurd overeenkomstig de voorschriften van meergenoemd reglement, tenzij de hengst en de merrie aan deuzelfden eigenaar toebehooren. Bij Kon. besluit is aan den heer Mr. W. A. van Hoek, te Middelburg, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid van den genees- kundigen raad voor Zeeland en Westelijk Noord- Brabant, en benoemd tot lid van dien raad de heer Mr. A. P. L. Nelissen te Breda. Blijkens mededeeling in de Staats-courant zal in het laatst van Maart het vergelijkend onderzoek plaats hebben van adspiranten voor de betrekking van klerk der posterijen en telegrafie, om naarmate van de behoefte te worden benoemd. De miliciens der lichting van dit jaar zullen tusschen 1 en 12 Maart a. s. bij de verschillende korpsen van het leger worden ingelijfdzij die echter bij de bereden wapens worden ingedeeld, toestand had het niet ontbroken. Doch hij had zich vergenoegd met zijne torens en muren in staat van tegenweer te brengen, zijne wachten te verdubbelen en voor het overige op God te ver- trouwen. De burggraaf had zijn vaderland lief, te lief, dan dat hij er in ernst aan denken kon ergens anders daarvoor schadeloosstelling te zoeken. Hij dacht te zullen sterven, wanneer hij in zijn hoogen ouderdom nog tot emigratie gedwongen werd. Er was ongeveer een week na Madeleines eenigs- zins gewaagde wandeling verloopen, toen de burggraaf op het balkon van zijn kasteel zat. Haastig en opgewekt trad zijn gast, de jonge graaf Charles de Miraye, op hem toe. „Wat is er Wat hebt ge daar, Charles? Een brief?" vroeg de burggraaf. „Is de koerier aangekomen Hebt gij bericht uit Turiju Ja, mijnheer," antwoordde de jonge graaf. „Wil ik u den brief voorlezen „Geef hem maar hier, Charlesik wil zelf zien, wat mijn oude vriend schrijft." De jonge graaf reikte hem den brief toe en de oude edelman las ,/Geliefde zoon z,Gij weet niet, in welke zorg wij hier om u leven. Uwe verzekeringen, dat gij u verborgen houdt en niemand in geheel Frankrijk uwe aan- wezigheid op het slot kent, kan ons niet gerust- stellen ook is het volstrekt niet afdoende, als gij mij schrijft, dat gij niets gedaan hebt, wat u van de zijde der tegenwoordige machthebbers eene vervolging op den hals kan halen. Uw naam is thans een misdaad in Frankrijkeen graaf de Miraye is in Frankrijk zonder andere redenen zullen 1 October a. s. voor eerste oefening onder de wapenen komen. Naar aanleiding van het verzoek der Visscherijvereeniging te Bruinisse, tot het ver- krijgen van eene reddingboot aldaar, is door de Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij besloten te onderzoeken of een zoodanige boot daar nood- zakelijk wordt geacht. Aan de N. R. Ct. wordt gemeld dat in de- vergadering der aandeelhouders der beetwortel- suikerfabriek firma Jager C°. te Roozendaal nader is gebleken, dat er een tekort is van ruim 140,000. Besloten werd de werkzaamheden evenwel voort te zetten. Te Goes wordt een adres geteekend aan den Minister van Waterstaat enz., waarin schip- pers, varende op Goes, en belangbebbenden bij de scheepvaart op die gemeente verzoeken, dat de verbetering van den waterweg naar Dordrecht plaats hebbe door verbetering van het Hellegat, waardoor niet alleen het belang van Dordrecht geheel tot zijn recht komt, maar bovendien de scheepvaart en handel van geheel Zeeland in het algemeen en van Goes in het bijzonder worden gebaat en voor ondergang behoed. De Londensche Board of Trade heeft een gouden medaille toegekend aan Jacob van der Klooster, bootsman, benevens zilveren medailles aan Cornelis, Marinus en Nelis van der Klooster, en Hendrik Speelman, te samen uitmakende de bemanning van de reddingsboot „Prinses Wilhel- mina" van Burgsluis, die op 29 Nov. j.l. de bemanning van het gestrande Britsche stoomschip »Baidar" redde. De klompenmakers in Noord-Braband klagen steen en been. „Er is aan geen hout te komen," is hun allereerste woord en zij spreken de waarheid. Hooge prijzen moeten zij besteden om de materialen voor hun slecht loonende arbeid en industrie te verkrijgen. Het klompenhout is in de laatste jaren 30, tot zelfs 50 pet. gestegen. Een eigenaar van een lOOtal boomen te Roozendaal, wien ver- leden jaar een bod werd gedaan van f 550, doch dit niet aannam, heeft thans de partij verkocht voor niet minder dan f 1000. Zelfs uit Belgie komen koopers opdagen. Daar naar verhouding van de waarde van het hout de prijs der klompen laag is, blijkt de toestand voor de klompenmakers niet rooskleurig. vogelvrij. Wij smeeken u ernstig, terug te keeren tot uw bekommerde ouders. ,/Ook wenschen wij, dat gij den burggraaf de Leuronsac niet voor zijne opofferende en edelmoedige gastvrijheid in ongelegenheid en vervolging brengt. Gisteren is het aan het Turijnsche hof bekend geworden, dat de Parijsche Conventie een wet heeft aangenomen, die hier algemeen met den naam „de wet der verdachten" wordt bestempeld. Deze verschrikkelijke wet hangt als een valbijl boven ieder hoofd in Frankrijk dat aan de Parijsche machthebbers ongevallig is, en heeft blijkbaar ten doel, den adel in Frankrijk met alle middelen uit te roeien. Mocht deze wet in Franche Comit6 nog niet bekend zijn, maak er dan den burggraaf ten spoedigste mee bekend en waarschuw hem. Hij moet vluchten, zoolang het nog tijd is. En wanneer, zooals ge mij verder schrijft, uw hart' op het slot als vastgeworteld is, huw dan Madeleine. Gij weet wel, geliefde zoon, hoezeer uw geluk ons ter harte gaat. Wij geven u onzen zegen van ganscher hartemaar verlaat Frankrijk en breng, indien het mogelijk is, den burggraaf en zijne dochter mede. Etienne de Leurousac zal mij welkom zijn als een broeder, zijn dochter Madeleine als een dochtermaar ontvlucht het land, waar wij het voorwerp zijn van haat en dweepzieke vervolging. Uw bekommerde vader, Edmond, graaf de Miraye. Turijn, 12 Maart 1793. Terwijl de burggraaf eenigszins moeilijk en luid dezen brief las, was de jonge graaf langzaam voor hem nedergeknield en zag hem nu smeekend in het gelaat. fife®* Hit blad verschijnt iiiaandn^-, Woensdajf- en VriJ<la«?Avoncl9 uit^ezonderd op Feestdageo, bij ilen uilgever I*. J. VA1 OK IAIDE te Ter Meuzen* wimnTirwr—ui—ir^~iaimin lai^M^iwnmwM i ■ithiwmvp—a—x—a— De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen llonderdag SO Janu- ari IHOH, voormiddags 10 uren. Ter Neuzen, 17 Januari 1898. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. In den loop der maand Febrnari a. s. moeten, ter voldoe- ning aan art. 8 der betrekkelijke verordening, alle mannelijke ingezetenen, wonende in de kom der gemeente, geboren in het ja-ar 1867, en ook die van ouderen leeftijd, voorzoovtr zij hun 50® jaar nog niet zijn ingetreden, die in het vorige jaar zich in de gemeente hebben gevestigd, ter gemeente-secretarie aangifte doen om voor den dienst bij de brandweer te worden ingesehreven. Die deze aangifte verzuimen worden, onverminderd de daartegen bedreigde boete, ambtshalve ingesehreven, of, wan- neer het verzuim eerst na de loting wordt ontdekt, zonder loting in dienst gesteld. Ter Neuzen, 14 Januari 1898. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1