Algemeen Nieuws- en Advertentieblad Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3561. voor DE illTIIHOIDEl. Donderdag 13 Januari 1898. 38e Jaargang. Uinnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. advertentiE n Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der nitgave. »1« fclad venehijnt Sl»a«nl»K-, Woensdac en rij«l»i;av<»n«l, uMsezon.lerrt op bij den gitgevee J. J»JK BAMte Ter Menzen. POL1TIEK OVERZICHT. Tusschen Engeland en Rusland moet nu, wat Corea betreft, eene schikking zijn getroffen. De EDgelschc schepen zijn op een na, de Powerful, van Chemulpo vertrokken. Door den Britschen Minister Balfour werd te Manchester eene redevoering gehouden over Engeland's belangen bij China. Die betroffen, zeide de Minister, minder grondgebied dan den handel. Wanneer Engeland bij China op vrijen handel aandringt doet het dat voor iedereen. De regeering zal er haar best voor doen, dat de Britsche handel niet wordt geschaad door concessies van Chineesche zijde aan buitenlandsche mogend- heden. De Minister eindigde met de, in verband met het boven medegedeelde, belangrijke verkla- ring //Ik zou niet weten waarom wij er tegen zouden hebben, dat Rusland handel drijft waar het wil, gesteld altijd dat ook wij niet worden uitgesloten." Voor het Engelsch Lagerhuis, moeten, ten- gevol'ge van benoemingen en van sterfgevallen, niet minder dan acht nieuwe verkiezingen worden gehouden. Onder deze is het meest de aandacht gevestigd op de verkiezing van een opvolger voor wijlen Sir Frank Lockwood (York). De belang- stelling in deze verkiezing geldt in de eerste plaats den persoon van den candidaat der Tories, nl. Lord Charles Beresford, een zeer populair en om verschillende heldendaden bekend Marine- officier, en dus op zichzelf een groote kracht, waartegen de locale invloed van den liberalen candidaat Sir Christopher Furness nauwelijks opweegt. Maar de belangstelling is verdubbeld door een stap van een der leiders der werklieden- partij, waarbij de tegenwoordige werkstaking een gewichtige rol speelt. Uit Azie's" Oostelijk deel niets belangwekkends en met betrekking tot het doen der groote rnogend- heden in verband met China alleen het volgende Duitschlands Keizer heeft te Berlijn met Ruslands gezant gedurende een half uur ruggespraak ge houden in het ambassadegebouw, het pachtcontract tusschen Duitschlana en China met betrekking tot de golf van Kiaotschau, is, volgens offieieuse mededeeling, geldig voor 99 jaar't heet dat de vaartuigen der vrijwillige vloot van Rusland, die FKU1LLKTQN. Vrij bewerkt door A MO. Opmerkzaam en verwonderd zag Madeleine hem thans in het verwilderd gelaat. Ilet was, alsof er een herinnering in haar werd wakker geroepen, en alsof de oogen van den jongen boer onder haren blik minder somber en wild geworden waren. ,/Dat waart gij, Jacques Beauchene vroeg zij weifelend. vJa," antwoordde hij, iets minder vast van toon, z/dat was ik." Het klonk bijna weemoedig. Gevoelde hij de verandering, die hij sinds dien tijd ondergaan had P Zij was eene dame, burggravin de Leuronsac ge- bleven, al noemde hij haar ook duizendmaal bur- geres. Hij echter was van een goed en bruikbaar landman tot een verwilderden, ruwen kerel vervormd, voor wien ieder bevreesd was, voor wien de jonge burggravin, die hem als kind om een fluitje was nageloopen, thans vluchtte. Toen ging hij echter weer somber voort//Gij weet natuurlijk niet, burgeres, wat stokslagen zijn. Grandsoif wist het en ik heb het van hem onder- vonden. Eerst onverdiend later, toen ik trotscher en vermeteler werd, ook degelijk verdiend. Ik werd, wat ik geworden ben, door Grandsoif, en toen ik hem ten slotte met deze handen worgde, gesehiedde het alleen, opdat hij mij niet gehee zou doodslaan." //O, mijn Godstamelde Madeleine en zag den man ontzet aan. z/Gij behoeft niet te verschrikken. Ik ben in 'tvoorjaar naar'tUiterste Oosten gaan, zoodanig bewapend zullen worden, dat ze desnoods als kruisers dienst kunnen doengemeld wordt dat Engeland, Rusland en Japan 't ten aanzien van Korea eens zijn geworden (een nogal vaag en ver- dacht nieuwtje) en het door Italie naar China uit te zenden pantserschip wordt nu met name ge- noemd't zou de //Marco Polo" zijn. Over den stand der leeningsonderhandelingen 't gaat om 16 millioen pond) wordt bericht, dat Engelands regeering, meer en meer gepousseerd door de openbare meening, bereid is de laatste bedenkingen op zij te zetten en China een directe staatsleening te verschaffen. Ruslands pogingen de leening ten behoeve van China te Berlijn te plaatsen, mislukten doordat de groote financieele consortiums eischten, dat de leening een inter- nationaal karakter zou dragen. De beslissing van het Engelsche kabinet zal in Februari onderworpen moeten worden aan de goedkeuring van het Parlement. China vaart bij zoo'n regeling met een bepaalden staat niet wel een groote leening onmiddellijk na den oorlog met Japan, zou, verdeeld over verschillende landen, heel wat beter zijn geweest dhn zouden alle Europeesche rijken geiuteresseerd zijn bij de handhaving der integriteit van China Nu de Regeering van Spanje eenmaal besloten heeft Weyler niet te outzien (onder den invloed wel der geleidelijke kentering in de openbare meening) schijnt zij de zaken niet half te willen doen. De enquete zou zich niet bepalen tot de openbaarmaking van des generaalsprotest aan de Koningin-Regentes, doch zijn geheele doen en laten op Cuba en in Spanje zou getoetst worden en de ex-gouverneur van Cuba heeft reeds een geheim bevel ontvangen van den kapitein-generaal van Barcelona, om onverwijld terug te keeren naar Madrid voor de nieuwe behandeling der zaak. De Boheemsche Landdag is eergisteren te Praag geopend met een rede van den president, waarop een enthousiaste ovatie voor den keizer volgde. De club der groot-grondbezitters stelde de be- noeming voor van eene commissie van 24 leden, die tot taak zou hebben voorstellen te doen inzake het gebruik der beide talen. De afgevaardigde Schlesinger stelde de opheffing der taalverorde- ningeu voor. interpellaties zijn gehouden over de daarom nog geen roover en moordeuaar. Het gesehiedde in openlijken strijd. Hij of ik, daar ging het om. En daar ik de sterkste was, moest hij bezwijken. Zie slechts, burgeres, gij behoeft mij niet te vreezen. Integendeel, gij moet mij dankbaar zijn." Op dit oogenblik vernam men van den kant van het slot paardengetrappel, dat snel naderde. Jacques Beauchene lachte verachtelijk. //Ha, men heeft u op het slot vermist, burgeres, en nu komt men u terughalen. Ik moet mij alzoo haasten, om u aan mij te verplichten." z/Wat hebt ge mij nog te zeggen, Jacques Beauchene z/Ik wil u waarschuwen, burgeres, voor uwe nieuwe medeburgers. Niet alien zijn zoo goed- moedig en aanhankelijk als ik, en wanneer gij weer van plan zijt een wandeling buiten het slot te doen, bedenk dan, dat Frankrijk in de laatste vier jaren veel vooruitgegaan is en de rechten van den mensch door den Staat erkend ziju Thans worden alle oude schulden vereffend en de adel heeft genoeg op zijn kerfstok daarom, wees op uw hoede, burgeres. Ik weet bij ervaring, hoe een arme duivel er naar verlangt om van zijne rechten tegenover uws gelijken gebruik te maken. Zorg dus, dat ge uw slot niet verlaat, zoolang gij het nog bezit. En wanneer ge er al toe inocht overgaan, doe het dan onder een geleide, dat u den bijzonderen eerbied bewijst, welke gij van uwe medeburgers verlangt." Jacques Beauchene lachte weder op een onaan- gename, spottende wijze. Dit laehen ging de jonge dame door merg en been. Zij vond het verschrikkelijk, dat een mensch, door welke oor zaak dan ook, tot zulk een staat van ellende en verdorvenheid vervallen kon. Deels met medelijden, deels met ontzetting vervuld, maar door het naderen van de lieden uit het slot moediger geworden, ant woordde zij //Ik dank u, Jacques Beauchene, voor uwe waarschuwing, hoewel ik hoop, dat de ongeregeldheden te Briix in Augustus van het vorige jaar. Zonder incidenten is ten slotte de zitting gesloten. De Minister van binnenlandsche zaken heeft aan Gedeputeerde Staten der provincien als zijn verlangen kenbaar gemaakt, dat hij voortaan in de provinciale jaarverslagen wenscht opgenomen te zien een overzicht van den stand van de schulden der gemeenten en van inrichtingen door haar beheerd, alsmede eene opgave der schulden, aan- gegaan bij wijze van annui'teit. Naar de N. R. Ct. verneemt komt de gepen- sioneerde vice-admiraal Jhr. Roell, zeer in aanmer- king voor Minister van Marine. [Zie telegrafische berichten Gisteren werden officieel kandidaten gesteld voor de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het kiesdistrict Rotterdam IV de heerenJhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck (a.-r.), W. P. G. Helsdingen (s.-d.), G. van Herwaarden (c. h.), Dr. R. P. Mees R.Az. (lib.). Nu dezer dagen de aangifte-biljetten voor het Personeel weder ter invulling worden uitgereikt is het misschien van belang omdat vele belasting- schuldigen daarvan niet op de hoogte zijn omtrent de haardsteden de volgende inlichting te geven Voor elk vertrek, dat verwarmd wordt, wordt £en haardstede gerekend. Een keuken is een vertrekde zich daarin bevindende haardstede is niet vrij. Een vertrek, waarin een kachel of ander kook- toestel is geplaatst en waarin zich een rookuitgang bevindt, wordt als verwarmd beschouwd, ook al wordt er nimmer gestookt. Daarentegen worden een vertrek met een rook uitgang, maar zonder kachel of stooktoestel, en een kamer met een kachel, maar met een dicht gemetselden of bepleisterden rookuitgang, niet als verwarmd beschouwd. Het eenvoudig wegnemen van de kachelpijp is daartoe niet voldoende. De kamer of alkoof, verwarmd wordende door een stookgelegenheid in een aangrenzend vertrek, is geen verwarmd vertrek. Buizen of andere toestellen, door stoomwater omtrek van het kasteel Leuronsac niet zoo onveilig is als gij meent,. Ik ben u echter dankbaar en wil elke gelegenheid aangrijpen om u van dienst te zijn. Wanneer gij dus een wensch hebt dien ik vervullen kan, reken ik er op, dat ge mij dien zult mededeelen." z/Goed, burgeres. Ik weet, dat gij het oprecht meent. Gij zijt niet als dat andere gebroed, dat ons steeds beleedigt en plaagt en den boer beschouwt als de matras waarop het ligt. Daarom wil ik u iets verzoeken, wat gij mij wel kunt toestaan. Sedert twee jaar, burgeres, in storm en koude, in zomer en winter, overnacht ik hier in dezen toren ik heb geen andere verblijfplaats. Nu zal men mij hier met u aantreffen en men zal zich haasten, den naasten omtrek van het slot te zuiveren men zal mij verjagen. Ook dezen ellendigen bouwval, waaruit ik, door den nood gedwongen, hagedischen en ander ongedierte verdreven heb, zal men mij misgunnen ,/Dat zal men niet. En wanneer ik niets anders voor u doen kan, Jacques, dan zult ge hier ongestoord blijven." Madeleine had snel, als onder onmiddellijken aandrang gesproken. Nu schoot er een listig loerende blik uit de oogen van den jongen boer Het scheen, dat hem met deze gunst een grootere dienst bewezeu werd, dan wellicht iemand gelooven zoudat een bijzondere voorliefde hem verbond aan een verblijf zoo dicht mogelijk bij het slot gelegen. //Burgeres," antwoordde Jacques, niet zonder eenigen spot, //gij zijt een toonbeeld van edel moedigheid en goedheid. Ik dank u. Van dit oogenblik af kunt ge steeds over mij beschikken, en wanneer ge in uw leven in een toestand komt dat ge de diensten van Jacques Beauchene mocht noodig hebben, dan weet gij, waar ge mij vinden kunt." Eenige ruiters, die thans zeer dicht genadefj of heete lucht verwarmd, worden als haardsteden aangeinerkt. Gas- en petroleumkachels, wier verbrandings- producten buiten het vertrek worden geleid door een schoorsteen, pijp of andere daarvoor opzettelijk gemaakte opening, zijn haardsteden. Badkachels moeten in dien zin ook als haardsteden worden aangegeven. Wordt een kachel geplaatst in de afscheiding tusschen twee vertrekken, dan wordt elk dier ver- trekken als verwarmd beschouwd. Plaatst men in den loop van het jaar een kachel of stooktoestel in eenig oorspronkelijk niet verwarmd lokaal, dan moet daarvan onmiddellijk voor de plaatsing zelfs aangifte worden gedaan ten kantore van den ontvanger. Niet aangeven van alle aanwezige haardsteden of stookgelegen- heden, of van het bijplaatsen van dusdanige inrich tingen in den loop van het jaar, is strafbaar. De boete kan tot 100 gaan en beloopt, als er meer dan 20 wordt ontdoken, tot het vijfvoud daarvan. Vrij zijn in deze de woningen met slechts edn laardstede. In het afgeloopen jaar zijn bij de Ned. Herv. kerk 65 candidaten tot de evangeliebediening toegelaten, waarvan 16 nog zonder standplaats zijn. De Koningin schonk weder f 2000 ten behoeve van het fonds voor noodlijdende kerken en personen in die kerk, benevens f 750 ten behoeve van het fonds ter voorziening in de geestelijke belioeften der gemeenten, waar eigen middelen ontbreken. Te Middelburg is eene vergadering gehouden met het doel om de oprichting te bespreken van een diaconessenhuis in Zeeland. De vergadering heeft eene commisie benoemd, ten einde in het belang der zaak werkzaam te zijn. Een eerste bijdrage van /"1000 is voor dit doel reeds toegezegd. In de afgeloopen maand zijn aan het grens- station Rozendaal ontsmet 620 veewaggons, tegen 840 in December 1896. Berekend a 10 stuks vee per waggon is dit een uitvoer van 6200 stuks vee naar Belgie, ter waarde van ruim 450,000. In de polders in het westen van Noord- Braband is men met het contracteeren van beet- wortelen voor de compagne 1898 begonnen. De prijs is, evenals in de noordelijke provincien, 9,50 per 1000 kg. waren, doch op den harden rotsweg slechts lang- zaam met hunne paarden konden vorderen, riepen van verre Madaleine toe. z/Nog iets, burgeresWanneer ge mij hier zoekt, is een kort gefluit, zooals ge het zeker dikwijls bij storm van de meeuw gehoord hebt, voldoende om mij te voorschijn te brengen. Ver- staat gij P Het is duidelijk, dat ik hier niet voor iedereen uit het slot te spreken ben daartoe is mij mijn huid te lief. En nu, vaarwel Ik heb geen lust, met uwe ruiters in gesprek te komen." Blijkbaar met het doel in de nabijgelegen boschjes beneden den toren te verdwijnen, ver- wijderde Jacques Beauchene zich thans een weinig, daarbij echter de naderende ruiters scherp in het oog houdende. Vooraan bemerkte de jonge boer een heer in rijke, voorname dracht. Zijden kousen, schoeneii met zilveren gespen en een sterk glanzend vest verrieden den edelman. Plotseling bleef Jacques, van oogmerk verande- rende, weder staan en verdubbelde de opmerk- zaamheid, waarmee hij de naderkomenden bespiedde; ja, om ze beter te kunnen zien, ging hij ze zelfs eenige schreden te gemoet. De voorste ruiter had slechts de burggravin in het oog, die hij reeds van verre toeriep en eindelijk, toen hij nabij ge noeg was, zeide //wat hebt gij ons ongerust ge maakt Weet gij niet, dat de tijden er niet naar zijn om zulke zorgelooze wandelingen alleen te ondernemen Uw vader is buiten zich zelf van angstwij alien waren het. God zij dank, gij zijt wedergevonden en geheel ongedeerd 1" z/Waarom zou ik het niet zijn, Charles? z/Waarom Maar, mijn Heme], ziet gij dan niet in, dat thans, nu er allerlei verdacht volk in het land rondsluipt, eene jonge dame niet zonder geleide zulke uitstapjes kan maken Wie is gindsche vagebond He, Ranaud, Lorrain, neemt dien kerel gevangen Hij schijnt niet bijzonder te vertrouwen te zijn." COMA

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1