BIJVOEGSEL Tor Neuzsnschs Courant Zaterdag 8 Januari 1898. No. 3559. Gemengde berichten. POLITIEK OVERZICHT. Er komt weer eeuige frischheid en tevens weer eenig welkom vuur in de Dreyfuscampagrie. Van den heer Scheurer-Kestner verscheen een open brief aan een bevriend Senator, waarin de vader der Dreyfus-beweging, van zijne reis naar den Elzas teruggekeerd, waar, zegt hij, wederom zooveel sterkende sympathie door hem is onder- vonden, verklaart met verwondering in sommige bladen te hebben gelezen, dat hij ontmoedigd zou wezen door den loop van zaken of ook maar weifelen. Integendeel de waarheid komt hem voor met den dag helderder te schijuen. Wat aan levenskracht hem overblijft blijft hij wijden aan den dienst der verdrukte ouschnld, en hij zal zijn gelofte houden, ook al mocht men hem alleen laten staan. Maar daar vreest hij niet voor, bij de talrijke vrienden om hem heen, vrienden, die hij acht en die aan zijn streven hunne goedkeuring schenken. Op Zola's jongsten brief ffaan de studeerende jeugd" hebben voorts, tot ons groot genoegen, z/een aantal studenten" een waardig bescheid ge- geven. Zij vervallen daarbij niet in Zola's op- gewonden toon, maar autwoorden bedaard, niet te weten of Dreyfus sphuldig of onschuldig is, maar in elk geval de partijdige houding der Regeering en van het grootste deel der pers in deze te betreuren en een nauwkeurig onderzoek van de wel degelijk bestaande //zaak Dreyfus" te verlangen. Deze mag dus besluit het schrijven niet worden gesmoord met het wachtwoord //redenen van Staat." In een vrij land bestaan geen //redenen van Staat Engelaud streeft niet naar verwerving van grond- gebied in China dus heette 't voor een etmaal uit LondenRusland begeert geen Chineesche provincie alzoo wordt bericht uit St. Petersburg aan de Eransche SoleilItalie moet niet met Engelaud heulen in de Chineesche wateren, doch zijn steun verleenen aan Rusland en Duitschland in dezen zin heeft Crispi zich uitgelaten in een interview en nu heeft, luidens een bijzondere editie van de Duitsche Reichsanzeiger, het officieele orgaan, de regeering van China met Duitschland een accoord getroffen, volgens hetwelk de golf van Kiaotschau aan Duitschland in pacht wordt afgestaan, welke vorm voor den feitelijken afstand, klaarblijkelijk is gekozen om den anderen mogend- heden reeds bij voorbaat het recht te ontnemen ook maar aan 't annexeeren te gaan De Duitsche regeering zal overeenkomstig een billijken wensch, evenals de andere mogendheden, een steunpunt voor handel en scheepvaart bezitten in de Chineesche wateren aldus bericht de Keichsanzeiger. De afstand draagt het karakter van een pachtcontract van langen duur. 't Staat der Duitsche regeering vrij binnen het aldus af- gestane gebied alle gewenschte gebouwen op te richten en maatregelen te treffen voor de be- scherming er van. Het afgestane grondgebied omvat het binnen-bekken der Kiaotschau-golf tot hoogwaterpeil en de groote landtongen ten zuiden en ten noorden van de golf en is eenige vierkante mijlen groot, terwijl een groote grenslijn wordt getrokken rondom de golf, binnen walk terrein China niets mag verrichten of ondernemen buiten Duitschlands goedkeuring. Ook kan Duitschland de waterwegen reguleeren. Ter vermijding van conflicten, welke de goede relatien tusschen beide rijken zouden kunnen verstoren, draagt de Chi neesche regeering voor den duur der pacht alle haar toekomende rechten op het betrokken gebied over aan de Duitsche regeering. De pachttijd en de pachtsom worden niet gemeld. Ingeval de golf van Kiaotschau mocht blijken niet geschikt te zijn, zal een ander punt aan de kust worden afgestaan en dan zal de Chineesche regeering de reeds opgerichte gebouwen als anderszins overnemen tegen den kostenden prijs. Aldus de Reichsanzeiger. Men ziet dat de heeren van het Tsung-li-Yamen zoo coulant mogelijk zijn geweest 'tis of het Chineesch kustgebied een bazar of markthal is, waar men niet alleen recht tot kiezen, maar ook tot proeven heeft Als de andere mogendheden (Japan, Engeland, Rusland, Erankrijk) nu ook maar niet aan het z/pachteD" gaan met dezelfde mooie voorwaarden De officieele candidaat der mogendheden voor den post van gouverneur-generaal van Kreta is Bozo Petrowitsch vorst Nikita van Montenegro ten spijt, die zich tegen deze candidatuur kant omdat hij (dus wordt officieel gemeld uit Cettinje) als souverein van een Balkanstaat zich niet wil mengen in het streven van een der Balkanstaten en omdat hem (o schandelijke miskenning door de mogendheden niet gevraagd is wat hij er van dacht. De heer Bozo voornoemd is een neef (oom- zegger) van vorst Nicolaas en heeft diens voile vertrouwen. Hij is 53 jaar oud, klein en slank van gestalte en bezit een koel verstand en zekere diplomatieke handigheid, welke hij zich in den loop der jaren eigen heeft weten te maken. Sedert 1870 is hij president van den Senaat te Cettinje en als zoodanig de beste tolk voor de meeningen en wenschen van den vorst. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbanlf te Mitldelburg. De recbtbank heeft in hare zitting van 7 Jan. de volgende vonnissen uitgesproken J. P. M., oud 25 j., dienstknecht te Koewacht, is wegens huisvredebreuk veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. J. F. d. W., oud 60 j., landbouwer en bier- huishouder te Kuitaart (Hontenisse), is wegens beleediging veroord. tot f 5 of 5 dagen hechtenis. Yoor bovengenoemde rechtbank is behandeld de zaak tegen J. G. M. Sr., oud 69 jaar, secretaris-ontvanger, wonende te Groede, aan wieu het volgende werd ten laste gelegd dat hij op of omstreeks 3 October 1897 te Groede, Middelburg en Amsterdam den heer J. Prins Mellema, arts, wonende te Groede, opzettelijk heeft beleedigd door een door hem, beklaagde, in de Geneeskundige Courant geplaatste advertentie, aldus luidende //Arts. Te Groede in Zeeland met eene be- volking van 2465 zielen, alwaar vroeger tal van jaren twee, ja zelfs verscheidene jaren drie genees- kundigen en een apotheker waren gevestigd, die alien een ruim bestaan hadden, is thans slechts een arts aanwezig, die zijn patienten zeer veron- achtzaamt, waardoor vele ingezetenen genoodzaakt zijn, hulp uit ver afgelegen gemeenten in te roepen, zoodat voor het meerendeel der bevolking, en vooral bij de meergegoeden groote behoefte bestaat aan een arts, die zijne zaken behartigt, voor fljien ongetwijfeld het vooruitzicht bestaat op ruime inkomsten, daar hij ook medicijnen mag leveren, terwijl bovendien in twee aangrenzende gemeenten, op korten afstand met 2350 zielen, geen genees kundige gevestigd is. Inlichtingen adres Postk. Groede, Post restant lett. A. G." Op een aanklacht van den eenigen destijds aldaar gevestigden arts, J. Prins Mellema, stond beklaagde Dinsdag terecht- Hij verklaarde den arts Mellema in die adver tentie. bedoeld te hebben als de man, die zijne patienten zeer veronachtzaamt. Hij had echtcr niet de bedoeling den arts Mellema te beleedigen, maar alleen om de geneesheeren te doen weten, waarom een ander arts te Groede gewenscht was. De voorzitter wees erop, dat de vorm van de advertentie dan heel anders had kunnen zijn, wat bekl. toegaf. Het 0. M. vorderde bekl. schuldigverklaring en veroordeeling tot f 100 boete, subs. 15 dagen gevangenisstraf. De verdediger concludeerde tot vrijspraak. De uitspraak werd bepaald op Dinsdag a. s. In den Wilhelminapolder heerscht de influenza in onrustbarende mate. Er zijn meer personen door deze ziekte aangetast dan er bevrijd van bleven. Grooter dan ooit was de oesterverzending te lerseke in de laatste maand des vorigen jaars. Verbazend veel tweede en derde soort zijn ver- zonden. Ofschoon de sterfte groot en de prijs laag is, mag de toestand wel beter genoemd worden dan in het seizoen 1896/97. Toen was de handel slap, lager de prijs en Belgie de eenige afnemer. Nu levendiger handel, iets beter prijs en ook meer vraag voor de Engelsche markten. Zelfs Frankrijk dat met zijn eigen product alle markten bezette, vraagt nu Zeeuwsche oesters. Van zware oesters is de voorraad nog groot, van lichtere soorten niet. Waarschijnlijk dat dus de prijs voor zaaigoed ook williger wordt, daar die voorrad beperkter is dan het vorige seizoen. De landbouwer v. d. Linde, te Kloetinge, die zich eenige maanden geleden onbewust schuldig maakte aan het verbod van het in een andere weide brengen van aan mond- en klauwzeer lijdend vee en daarvoor gestraft werd met 80 boete, heeft op zijn verzoek van H. M. de Koningin- Regentes daarvan kwijtschelding gekregen. Uit 's Gravenhage wordt aan de N. R. Ct. gemeld, dat het aantal van hen, die dingen naar eene betrekking of plaats bij de op te richten afdeeling Landbouw aan het ministerie van Binnen- landsche zaken, thans reeds naar de duizend loopt. De eerste levering van golfstillende olie ten behoeve van de Kon. Nederl. Marine is opge- dragen aan den heer C. A. van Wijngaarden, fabrikant van verbeterde Lindsayspakking te Weesp. Een liter van deze olie is in staat 50,000 M3. wateroppervlakte te stillen. Een zeldzaam gelukkig schot werd Maandag jl. gedaan door den jager v. L. in de gemeente Harencarspel. Terwijl deze op de snippenjacht was en tot dat doel in de ringvaart nabij Dirks- horn met een schuitje langzaam en voorzichtig langs de breede rietschoot voer, zag hij op korten afstand den kop van een otter. Aan te leggen en te vuren was voor den goeden schutter het werk van een oogenblik, maar groot was zijne verbazing toen het hem, naderbij gekomen, bleek, dat hij met 6en schot twee otters had gedood, terwijl een derde otter, de grootste, aangeschoten bleek te zijn. Daarvoor gebruikte hij, het tweede schot van zijn dubbelloop en hij doodde ook deze. Behalve de drie huiden, die zooals bekend is een belangrijk bedrag waard zijn, vallen den jager ook nog de premien ten deel, door het waterschap gesteld op het dooden van otters. Zondagavond trad er te Utrecht een vrouw op, die wel voor 6 man kon doorgaan. Haar vrijer, een lange veldartillerist, raakte slaags met een kort gezet mineurtje, doch deze, het in be- hendigheid winnende, wist zijn tegenpartij weldra lang uit op den trottoirband van den Steenweg te leggen. Zij, haar vrijer in dien toestand ziende, vermande zich, trok het zwaard uit de schede van haar beminde en sloeg daarmede zoo woest in het rond, dat de mineur het moest afleggen en weldra met de beenen in de Hekelsteeg lag. Toen voldaan over hare overwinning stak zij het zwaard, gelukkig niet druipend van bloed, weer in de schede, vatte haar minnaar bij den arm en ging met hem aan den haal, achtervolgd met allerlei lieflijke namen van andere dames, die zulk een optreden toch wel wat kras en onnatuurlijk vonden. Twee politieagenten, die aankwamen, waren nog juist getuigen, hoe andere corpsleden van het wapen der genie hun makker troostten, die in tranen zijn leed uitstortte, over het pak slaag dat hij volgens zijn zeggen voor het eerst had gekregen en dan nog wel van een vrouw. De agenten kregen zelfs medelijden en rieden hem dringend aan in de kazerne zijn hart te luchten, aan welke aanmaning hij, meer door zijn kameraden gedragen dan loopende, gehoor gaf. Men meldt uit Heerenveen Dinsdagavond was ouze anders zoo stille plaats in rep en roer. Tegen acht uur verzamelden zich eenige bewoners van Nijehaske en Terband met ketels, kachelpijpen enz. voor de drukkerij van den heer O. Weldra was er een groote volks- menigte op de been, woeste kreten uitende en ketelmuziek makende. Het voorwerp van deze woede was de drukkersknecht W., die door zijn weigering om te trouwen met een meisje uit Terband, met wie hij een al te intieme liefdes- betrekking had aangeknoopt, de volkswoede had opgewekt. De houding der menigte werd steeds dreigender, totdat ze eindelijk door politie en marechaussde werd uiteengejaagd. Een persoon werd gearresteerd, maar deze wist door in de kolk te springen en naar den overkant te zwemmen te ontkomen. Om tien uur was alles weer rustig. Omtrent de verwonding met doodelijken afloop, te Geulle gepleegd, wordt uit Maastricht nader gemeld Het was op 26 Dec., dat zekere M., een lastig en aan den drank verslaafd persoon, als naar gewoonte zijne vrouw en kinderen mis- handelde. De vrouw riep hierop de hulp in van haren zwager, 's mans broeder. Deze kwam en werd, ondanks de waarschuwing aan zijn broeder om niet te slaan, door dezen toch aangevallen. Op zelfbehoud bedacht, verdedigde de ter hulp geroepene zich met een stuk hout, waarbij de aanvaller eenige slagen op het hoofd bekwam, die een hersenschudding veroorzaakten, aan de gevolgen waarvan M. Zondag overleed. De justitie heeft den broeder, die door de marechaussee was aange- houden, weder op vrije voeten gesteld. Dinsdagavond half tien heeft in de Lepel- kruisstraat te Amsterdam een zijstraat van de Nieuwe Prinsengracht, een soort aanranding plaats gehad, die echter in geenerlei verband staat met de twee vorige aanrandingen op de Heerengracht en in de Westerdokstraat. Boukje Bakker, een jong meisje dat in de Nieuwe Kerkstraat dient, was Dinsdagavond uitgegaan om boodschappen te doen. In de Lepelkruisstraat kwamen haar twee opgeschoten jongens achterop, waarvan de een riep //Jou wil ik zoenen," Boukje stapte hierop wat harder door, doch ook dejonge man versnelde zijn pas. Toen hij dicht bij haar was strekte hij zijn hand uit als om haar te grijpen. Zij keerde zich daarom plotseling om en wilde den jongen een klap in het gezicht geven. Op ditzelfde oogen blik voelde zij pijn in de rechterhand. De jongens liepen hard weg, den hoek om en de Prinsen gracht op. Het meisje, dat zeer geschrokken was, bemerkte nu, dat zij een suede in het binnenvlak van de hand had. Zij hoorde nog, dat de wegloopende jongen riep ,/zij bloedt erg". Den dader heeft ze door de duisternis niet goed kunnen opnemen. De wonde is echter niet ernstig en na verbonden te zijn kon het meisje haar dienst weer waarnemen. Zij moet alleen de hand eenigen tijd in een doek dragen. De politie, die van het geval kennis kreeg, doet onderstaande oproeping in de hoop den jongen in handeu te krijgen, daar reeds meermalen dergelijke gevallen zicli moeten hebben voorgedaad, waarvan de politie geen kennis werd gegeven. z/Gisterenavond ten 9£ uur is in de Lepelkruis straat bij de Nieuwe Prinsengracht een dienstbode in haar rechterhand met een scherp voorwerp verwond. De dader is een onbekende knaap van 18 h 20 jaar, gewone taille, dragende een fietspet. Diegene die ten deze inlichtingen kan geven, wordt verzocht zich te vervoegen aan het bureau van polilie, J. D. Meijerplein." De afdeeling van den Nederlandschen Boeren- bond te Groesbeek heeft de herbergiers aldaar laten inschrijven //wie van hen de hoogste som wilde storten in de kas van den Boerenbond, voor elke vergadering in hunne iierberg te houden." De hoogste inschrijving bedroeg f 3,76 voor elke vergadering en werd door het bestuur aangenomen. z/Rekent men hierbij nog vuur, licht bediening enz. zoo schrijft een inzender in De Boerenstand, orgaan van den Boerenbond, dan zal de winst voor den betrokken herbergier zeer gering zijn, of er moet nogal gedronken worden." Om die reden meent hij te moeten waarschuwen voor dergelijke aanbestedingen. Dinsdag legden weder twee bekende leden van het berucht gild uit Rotterdam, hun gewone wekelijksche bezoeken te 's Gravenhage af. Al vrij spoedig hadden ze op straat een klein bur- gertje in 't oog, die zijn koetjes op 't droge heeft en die op weg was naar zijn bankier om enkele coupons te verzilveren. Aldra werd hij aangeklampt door een hunner. 't Gesprek liep over 't koopen van huizen, waarop volgde een uitnoodiging, om een huis in de Nassaulaan te gaan bezichtigen, dat een der kwartjesvinders zich voorstelde te koopen. Onze burgerman was daar wel voor te vinden evenals voor de uitnoodiging, om eerst een kop koffie te gaan gebruiken in een koffiehuis op den Dennenweg. Onder een gezellig praatje werd een kaartspel voor den dag gehaald en werden door den kwartjesvinder verschillende kunstjes vertoond. De tweede kwartjesvinder, die zich op straat op eenigen afstand had gehouden treedt nu ook de tapperij binnen. Van toeschouwer bij de ver- tooning van de kunstjes met de kaarten wordt hij deelnemer er aan, bewerende die kunstjes ook wel te kennen. De kunstjes ontaarden tusschen de beide kwartjesvinders weldra in 't bekende valsche kaartspel van //een, twee, drie," en dan raden naar schoppenaas. Er wordt gewonnen en ons burgermannetje wordt verlokt tot deelneming aan 't spel. Zijn klinkende munt is weldra verdwenen in de zakken van de kwartjesvinders. Hij wordt geprikkeld over 't feit, dat hij zoo weinig geld bij zich had en dit niet kunnende verdragen, haalde hij te voorschijn drie Italiaansche Spoorwegobli- gatien, te zamen vertegenwoordigende een waarde van 1500 franken. Van dit oogenbfik af was hij een verloren man. De kwartjesvinders stellen daartegenover eene kleine hoeveelheid bankpapier. Daar gaat 't z/een, twee, drie," en onze burgerman heeft zijn obligation verloren. De beide handlangers laten hem in den steek en spoeden zich voort naar Rotterdam. De burgerman kwam eindelijk tot bezinning en liep naar de politie. Deze liet de telegraaf werken, en de Rotterdamsche politie ontnam op verzoek van die in Den Haag, den kwartjesvinders, die zich reeds als heeren en meesters van hun buit beschouwden, de op zoo bedriegelijke wijze ver- kregen waarde. Men leest in //De Noordbrabanter" Het volgende brutale stuk wordt ons mede- gedeeld en nog wel door de betrokkene zelve, zoodat wij aan de //goede bron" niet te twijfelen hebben. Eenige dagen geleden werd iemand in arrest gesteld en naar de gevangenis overgebracht. Na een paar dagen vervoegde zich des ochtends tusschen 10 en 10 uur, een net gekleed //heer" bij de echtgenoote van den gevangene. z/Ben ik hier bij vrouw was zijne vraag. //Om u te dienen, mijnheer." z/Wel vrouwlje, ik wenschte je wel even af- zonderlijk te spreken." z/Asjeblieft, mijnheer, wil u naar boven gaan daar hebben wij de gelegenheid alleen te praten." //Best." En //mijnheer" en de vrouw des huizes gingen naar boven. Daar vertelde //mijnheer" dat hij advocaat was en in het naburige Vucht woonde. Hij had dienzelfden morgen den gevangene gesproken in het //groot huis." Deze zag er slecht uit en hij ,/de advocaat" zou zorgen, dat hij onmiddellijk beter voedsel kreeg, ja, een plaats zou erlangen in de ziekenzaal. Tegelijk deelde hij mede, dat haar man a. s. Maandrag in vrijheid zoude wezen. Daar zou hij voor zorgen. Maar de vrouw zou wel begrijpen, dat een en ander geld moest kosten. Met 100 kon *de advocaat" zich contenteeren. De belangen van den preventief gehechte waren bij hem in goede handen en hij zou voor alles wel zorg dragen. Onbegrijpelijk genoeg was de vrouw zoo dom om aan die mooie woordjes geloof te slaan. Zij verwijderde zich en haalde de 100, welke som zij den //advocaat" ter hand stelde. z/U begrijpt, vrouw," zei deze toen, dat deze zaak geheim moet blijven. Zij blijft geheel tusschen u en mij. Maandag is je man thuis en van nu af aan krijgt hij goeden kost. De vrouw was in haar nopjes. Zij dankte //mijnheer den advocaat" en liet hem uit. z/Mocht deze of gene," zij hij ten slotte, //die mij hier ziet uitkomen, vragen wie ik ben, zeg dan maar dat ik een reiziger in cognac ben of iets dergelijks." Den naam, dien hij opgaf, was de vrouw ont- gaanquitantie had zij niet eens gevraagdwel scheen zij (en ook de dienstbode) hem goed te VA.N DE VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 5