Groote Biljartwedstrijd, 5! u Magazijn De Matador Algemeene Maatschappij van Levensverzeberiog en liijfrente, I D E MATADOR. IN LOSSING: IIC li gl - K A !I E L K 0 L E N. A. S. J, DEKKER, Goes. BODEGA DRDIVIN-BORST-BONIG een Scheenmakerskneeht Een Hoogaars, Almanak voor 1898 li,rv D E K E N S, Wollen, Gestikte en Molton Dekens. 1° klas fabrikaat. Grootste Zeeuwsche Orgelhandel CIJFER: 2 THOMSON'S THEE Breebaarts Orgelhandel Verkrijgbaar: Hotel „de Graanbeurs" bij P. DE LOZANNE. Bostsnbond „Nooit Gsdacht* gulden 35 cjulden J. de Smidt-Pothovsn P. ¥41 II SMI, HQQGWATBB&ETIJ aan la besleden circa 150 gemetrn BEETEN. Landbouwers l T e r Neuzen. voor spot prijs 35 gulden. KAPOKBEDDEN van af f 16,00 en hooger. Wollen, Watten en Molton :S Veeren- en Kapokbedden, Zeegras en Hontwol Matrassen, scliip ALBERT met een lading De merken Amerikaansche Orgels door ons verkoclit zijn The Continental Company. Madera Roode Port. Witte Port. Venus- 17bis /1,90 p. flesch 1,90 1,90 2,25 Pale Cherry 1,90 m „De Volhardin g", een d e g e 1 ij k Agent Met 1 Maart aanstaande 2 0® J. de Smidt-Pothoven, Controle Prof. J. F. EYKMAN, Groningen. bij P. J. van de Sainle te Ter Neuzen, S T A D H U L S T. GEOPEND OP ZONDAG 2 JANUAR1 1898, te NIEUW NAIEN Zeer zeldzame aanbieding Franco levering met 75 cent verhooging buiten Ter Neuzen. in groote sorteering, goeflkoope prijzen. Dr. S. B. J. v. SCHEV1C11AVEN ,E.W. SCOTT en J. F. L. BL ANKENBEBG. Manufacturen-, Confectie- en Beddenmagazijn Zuivering van Bedden en Matrassen Alles aan uiterst coucurreerende prijzen. voorheen J. A. Stellingsma, Oostsluis, Ter Neuzen Wij verkoopen hetgeen door de grootste Amerikaansche Orgelfabriek der wereld wordt gemaakt. Aan dat fabrikaat viel de hooge onderscheiding te beurt dat het werd aanbevolen door de grootste musici als FRANS LISZT RICH. WAGNER - RUBINSTEIN - FRANZ ABT - Prof. JOS. JOACHIM e. a. Het orgel van dat fabrikaat werd gekocht door Z. M. den Keizer van Duitschland (slotkerk te Coblenz). Z. M. den Koning van Saksen (slot- kapel te Pillnitz). H. M. de Koningin van Rumenie. Z. K. H. den Groothertog van Mecklenburg Schwerin. Z. H. den Hertog van Saksen-Couburg-Cotta. H. H. de Hertogin van Anhalt. "Wijlen Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden etc. etc. Van dit orgel het volgende getuigschriftNa 25jarig gebruik wil de heer D. VERBEEK, bouwkundige Amsterdam, verklaren dat zijn orgel zuiver en lieflijk van toon is gebleven en geen reparatie noodig had. En alleen uit Zeeland zijn 200 aanbevelingen van onze orgels ter inzage ook dat telt mee. Onze orgels bezitten de eenig schoone registers Harp Aeolien Cello Saxaphone Perfection Clarionet enz. Wij houden van feiten daarom deze mededeelingen waaruit blijkt hoezeer onze orgels bemind zijn en dat zij hoog in kwaliteit zijn. Onze Wijnen zijn gegarandeerd zuiver en direct gei'mporteerd. Proef nemon is afnemer worden. R. DE YRIES— RAGUT, Ter Neuzen. De Zeeuwsche Stoomwassclierij, Dleekerij en Strijkinricbtlng a A VAN TER NEUZEN. IN HET Er zullen 1000 partijen worden gespeeld a 10 cent per partij van 20 stooten. P 11 IJ Z E N. l8te prijs 25,— 2de prijs 15,— 8de 10,— 4de n tt 5,— 5de 5,— 6de 2,50 7d« 2,50 8ste 2,50 een premie van 5,en een van 2,50. Iedere speler kan niet ineer dan een prijs winnen. De premies worden toegekend aan hen die bij het einde der prijskamp de meeste partijen hebben gespeeld. Elken dag gelegenlieid om te spelen, behalve des Maandags van 10 tot 2 ure. jfflwssiSjaWite Het Bestuur der Landbouwers-ver- eeniging ,/ONDERLINGE SAMEN- WERKING" te Hoofdplaat, wenscht de levering van De voorwaarden van aanbesteding zijn te bekomen bij den Secretaris der vereeniging J. J. PA JEER te Hoofdplaat, bij wien tevens de inschrijvings- biljetten zullen moeten ingeleverd zijn voor of op den 15 Jannari 1898. biedt aan Om inlichtingen vervoege men zich bij den voorzitter A. M. GELUK en bij den Secretaris J. E. DE MOOR. Bij deze bericht ik U dat onze EEKOEK met 50 cent per 100 K.G. is afgeslagen, dus eene proef kan niet als voordeelig uitvallen. J. J. YAN A RENT HALS, Walsoorden. 1 tweepersoons zwaar gevuld veeren BED 1 veeren PELUW 2 HOOFD KUSSENS 1 groote zware wollen DEKEN 1 prachtige gestikten watten DEKEN 1 inooien grooten witten molton DEKEN gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880. No. 28. DIKKOTEURKN: Secretaris der Directie; Mr. J. V. SfilEVItllAVEN. Volteekend Maatschappclijk Kapitaal f l.OOO.OOO. Verzekerd bedrag ruim 73.000.000. Jaarlijksche Ontvangsten3.£10.000. Keserven op 31 Deoember 1896 ruim 0.110.000. Ouderdoiu. 25 30 35 40 45 50 JAAKliiJkNCHK premie voor 1000. bij Orerlijden uit te keereu. na 20 jaren na 15 jaren of tladelijk bij overlijden uit te keeren. f 18 20 23 42 30 80 20 40 60 41 41 42 43 46 51 10 60 40 90 70 57 57 58 59 61 64 30 30 10 20 10 80 I lunlwi.ik in^aande Ouderdom.1 JT1W>kSth?^1 Vf^e"Tr I j 100 pestort kapitaal. I voor maimen. j voor vromven. 45 50 55 60 65 70 6 7 8 9 11 13 83 51 39 57 18 51 6 a io 13 65 21 90 10 72.. 03 TER NEUZEN. Eenige feiten. [tji A-0*. OD&O OfficeBru^L Zeer aan te bevelen Tafelwijnen. 5? f 1,25 per flesch. 11 11 11 11 LISTRACf 0,65 per flesch. PAUILLAC ST. JULIEN 0,85 H n GRAVES (Witte Bordeaux) 0,80 ST. ESTEPHE 0,85 SAUTERNE 1,— ST. EMILION 1,— ZELTINGER 0,90 CHAMPAGNE MARQUE SPECIALE per flesch 1,75, per halve flesch 1,—. De Wijnen worden voor de stad bij elke hoeveelheid franco huis bezorgd. •V ertegenwoordiger, dsche Dru ElMERtB^ |n alle ziektegevallen, alwaar niet zelden spoedig verval van krachten bij patienten intreed, zoo als bij hoest, heescliheid, slijin, asthma, hals- en borstziekten, longziekten, opgeven van bloedvluimen, verder bij influenza, bloedarmoede, bleebzuclit, zenuwzwakte, maagkatarrh enz. is 't gebuik van den sedert 31 jaren met roem bekenden ecliten als zuiver dieetisch genot, voedings- en kracbtmiddel dringend aan te bevelen. Ieder gebruiker za] de weldadeu van dit licht verteerbaar in alle opzichte zegenrijke DRUTVEN- PRAEPARAAT opde gunstigste wijze leeren kennen en waardeeren. Daar er namaaksels in den handel voorkomen, wordt men verzocht er op attent te zijn, dat de flacon van fl. 2,van eene geele, die van fl. 1,van eene roode en die van fl. 0,65 van eene witte capsule met nevenstaand fabriekstempel voorzien is. Alleen echt verkrijgbaar te Ter Neuzen. wed. Arie II. Oomel Oostburg, B. de Die; Zaamslag, wed. A. van Fraaijenhove Axel, J. Wieland. Groote en kieine kapitalen zijn be- schikbaar als Ilvpotbeek op Lund met of zonder Gebouwen, ten kantore van A. IIOM- BACH, Agent der Rotterdamsche Hypotbeekbank. te V lissingen, tevens Stoomkunstververij en Cbemische Wasscberij, zoekt voor TER NEUZEN en omstreken (liefst winkelhouder), die de belangen der inrichting op flinke wijze kan voorstaan. Nadere inlichtingen aan bovengenoemd adres. gevraagd, P. G., bij J. MINNAARte Wemeldinge. met Garnalenviscbtuig, groot 12 ton. Te be- vragen bij SENO DULLAART, te Boschkapelle. levert de beste Orgels, wat bewezen is op de wereld-teutoonstelling te Chicago, waar aan de STOIIY- CLARK-ORGELS het Eere-Diploma (hoogste onderscheiding) werd toege kend, terwijl er toch ruime inzendingen van Orgels waren. Het Story- Clark I>S nneen- maal het meest geliefde Orgel om de schoone registers Cello en Vacuum Viola, die door patenten voor namaak zijn gedekt. lOtallen in Zeeland reeds geplaatst, zingen hun eigen lof. Van deze schoone orgels in voorraad bij den agent voor STORY CLARK TER NEUZEN. Ml Verkrijgbaar te Ter Neuzen bij wed. ARIE H. UONZEAxel bij J. WIELAND; Hulst bij TIIEOD. FASSAERTZaamslag bij H. RIEMENS Hzn. VAN HET

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 4