Openbare Verkooping. Huishoudeiijke Goederen, als: n EEN WOONHUIS Landbouwers Opgnbars Ysrkooping* uitmuntende nieuwe gezaagde DEELEN, Opsnbarg Ysrkooping. INSTEL op Diasdag den 18 Januari 1898, VERBLIJF op Dinsdag den 29 Januari 1898, Openbare Verkooping. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke en in voordeel van de Erven van Mejuffrouw MARIA JUDOCA SMET, in leven grondeigenares te Clinge (Zeeland), veileu en verkoopen Gemeente CLINGE. Koop 1. Een WOONHUIS, SCHUUR en ERE, kadaster sectie A nummer £365, groot 6 aren 75 centiaren, zijnde het sterfhuis. Koop 2. Een WOONHUIS en ERE, kadaster sectie A nummer 2039, groot 2 aren 55 centiaren. In mondelinge huur tot 1 October 1898, een deel bij B. van Landeghem en een deel bij B. van den Brande, ieder voor 2,11 Vs of 4V2 francs per maand. Koop B. Een WOONHUIS, SCHUUR en ERF, kadaster sectie A nummer 2364, groot 6 aren 75 centiaren. In mondelinge huur bij Charles Jouret tot 1 October 1898 voor 60,— per jaar. Koop 4. 5 hektaren 44 aren 80 centiaren of in Gentsche maat 12 gemeten 67 roeden BOUWLAND, in den Clingepolder, kadastraal bekend in sectie A nummers 471, 472, 473, 474 en 475. Boomprijs 60,In mon delinge pacht tot het rooven van den oogst in 1903, de helft bij de weduwe Erancies de Keyzer en de helft bij Johs Huijghens, beide voor f 95, Koop 5. 1 hektare 96 aren 10 centiaren of in Gentsche maat 3 gemeten 20 roeden BOUW LAND, in den Clingepolder, kadastraal bekend in sectie A nummer 1788. Koop 6. 1 hektare 86 aren 30 centiaren of in Gentsche maat 4 gemeten 54 roeden BOUW- LAND, kadastraal bekend in sectie A num mer 1790. Beide koopen in mondelinge pacht tot het rooven van den oogst in 1898 bij de weduwe en kinderen Deyaert voor 129,per den hoop en per jaar. Koop 7. 74 aren 40 centiaren of in Gentsche maat 1 gemet 201 roeden BOUWLAND, in den Clingepolder, kadastraal bekend in sectie A nummer 2119 en 12 aren 30 centi aren GROND, bekend als weg, kadaster sectie A nummers 1563 en 2086. De grond onder nummer 2119 in mondelinge pacht tot als boven bij Alphonse de Poortere voor 21, per jaar. De grond onder nummers 1563 en 2086 wordt belast met uitweg ten behoeve van nummer 2119 en van de erfpachts- gronden onder koop 12. Koop 8. 78 aren 60 centiaren of in Gentsche maat 1 gemet 229 roeden BOUWLAND in den Clingepolder, kadastraal bekend in sectie A nummer 2363. In mondelinge pacht tot het rooven van den oogst in 1898, voor 14 aren 85 centiaren van voormeld perceel voor f 6,bij Charles Jouret en de overige grootte ad 63 aren 75 centiaren voor 10, bij Philippus Yoet. Koop 9. 71 aren of in Gentsche maat 1 gemet 178 roeden SPARRENBOSCH in den Clinge polder, kadastraal bekend in sectie A num mer 2121. KoOp 10. 84 aren 20 centiaren of in Gentsche maat 1 gemet 266 roeden SPARRENBOSCH, kadastraal bekend in sectie A nummer 528. Eiken boomprijs 50, Koop 11. 64 aren 40 centiaren of in Gentsche maat 1 gemet 133 roeden BOUWLAND, in den polder „de Clinge", begrepen in het perceel, kadastraal bekend in sectie A nummer 2225, geheel groot 64 aren 60 centiaren. Boomprijs 565,In mondelinge pacht tot 1 October 1904, het schietplein bij de societeit „Eendracht en Broedermin" te Clinge voor 7,per jaar en het bouwland en het gras van het schietveld bij Francies Weemaes te Clinge, voor 11,75. Koop 12. a. 2 aren 50 centiaren GROND, kadaster sectie A nummer 2038. In erfpacht tot 28 Eebruari 1906 bij Joseph de Bruin, jaarlijksche erfpacht 8,93, valdag 1 Maart. b. 4 aren 45 centiaren GROND, kadaster sectie A nummer 2041. In erfpacht tot 1 October 1905 bij Joseph Callens, jaarlijksche erfpacht 7,05, valdag 1 October. c. 4 aren 45 centiaren GROND, kadaster sectie A nummer 2046. In erfpacht tot 1 October 1905 bij Aloysius Keppens, jaar lijksche erfpacht 6,Valdag 1 October. d. 6 aren 40 centiaren GROND, kadaster sectie A nummer 2042. In erfpacht tot 1 Maart 1905 bij M. J. van der Kelen, wed. Francies Reyns en cons. Jaarlijksche erfpacht 6,45. Valdag 1 Maart. e. 11 aren 45 centiaren GROND, kadaster sectie A nummers 2043 en 2044. In erf pacht tot 1 Maart 1905 bij Phil ppus Voet, jaarlijksche erfpacht f 11,70, valdag 1 Maart. f. 4 aren 53 centiaren GROND, kadaster sectie A nummer 2045. In erfpacht tot 1 Maart 1905 bij Francies Seghers, jaarlijksche erfpacht 6. g. 4 aren 75 centiaren GROND, kadaster sectie A nummer 2085. In erfpacht tot 1 October 1906 bij Barbara Zaman wed. Augus- tinus van Goethem, thans gehuwd met Jos. de Potter. Jaarlijksche erfpacht f 6, Valdag 1 October. h. 9 aren 10 centiaren GROND, kadaster sectie A nummer 2120. In erfpacht tot 1 October 1908 bij Pieter Johannes de Rijck, jaarlijksche erfpaeht 12,Valdag 1 October. i. 7 aren 55 centiaren GROND, kadaster sectie A nummer 2122. In erfpacht tot 10 October 1908 bij Pieter Constant de Wilde, jaarlijksche erfpacht 8,Valdag I October. j. 6 aren 45 centiaren GROND, kadaster sectie A nummer 2166. In erfpacht tot 10 October 1908 bij Aloysius Reunis, jaarlijksche erfpacht f 5,Valdag 1 October. Deze gronden hebben het genot van uitweg over de pereeelen nummers 1563 en 2086 van koop 7. Koop 13. 2 hektaren 29 aren 40 centiaren of in Gentsche maat 5 gemeten 43 roeden BOUWLAND, in den Clingepolder, kadaster sectie A nummers 264, 265, 266, 267 en 2188. In mondelinge pacht bij Eduardus Bolsens, tot het rooven van den oogst in 1902 voor 68,per jaar. Lasten voor eigenaars rekening. Koop 14. 94 aren 10 centiaren of in Gentsche maat 2 gemeten 34 roeden BOUWLAND, in den Clingepolder, kadaster sectie A nummers 1344, 1345 en 1346. In mondelinge ]fccht bij Philippus Voet, tot het rooven van den oogst in 1898 voor 42,per jaar. Val dag 1 October. Koop 15. 2 hektaren SO aren 30 centiaren of in Gentsche maat 5 gemeten 50 roeden SPARRENBOSCH in den Clingepolder, ka daster sectie A nummers 1347, 1348, 1349 en 1350. Eiken boomprijs 500,Slag- hout f 100, Koop 16. 59 aren 60 centiaren of in Gentsche maat 1 gemet 101 roeden BOUWLAND in den Clingepolder, kadaster sectie A num mer 2530. Koop 17. 50 aren 50 centiaren of in Gentsche maat 1 gemet 39 roeden BOUWLAND, kadaster sectie A nummer 1862. Boom prijs 12,—. Koop 18. 58 aren 40 centiaren of in Gentsche maat 1 gemet 93 roeden BOUWLAND in den Clingepolder, kadaster sectie A nummer 1052. Boomprijs 15. Deze drie koopen zijn in mondelinge pacht bij Gilles van Poele tot het rooven van den oogst in 1898 voor f 54,per jaar. Koop 19. 2 hektaren 88 aren 30 centiaren of in Gentsche maat 6 gemeten 140 roeden BOUWLAND, kadaster sectie B nummers 174, 175 en 176. Koop 20. 5 hektaren 53 aren 90 centiaren of in Gentsche maat 12 gemeten 129 roeden BOUWLAND, kadastraal bekend sectie B nummers 178 tot en met 183 en 654 Nieuw Kieldrechtpolder. Deze koop en koop 19 zijn mondeling in pacht bij Constantinus de Deckere tot het rooven van den oogst in 1898 voor 325,— per jaar. Koop 21. 1 hektare 91 aren 40 centiaren of in Gentsche maat 4 gemeten 88 roeden BOUW LAND, kadaster sectie B nummer 71 Nieuw Kieldrechtpolder. Dit perceel heeft uitweg langs den watergang. Koop 22. 4 hektaren 67 aren 90 centiaren of in Gentsche maat 10 gemeten 150 roeden BOUWLAND in den Klein Kieldrechtpolder, kadaster sectie B nummers 47, 48, 49, 76, 77 en 78. Koop 23. 1 hektare 85 aren 10 centiaren of in Gentsche maat 4 gemeten 46 roeden BOUWLAND, kadaster sectie B nummer 122 Nieuw Kieldrechtpolder. Deze drie koopen zijn mondeling in pacht bij Theophile Bruggeman, tot het rooven van den oogst in 1899 voor 440,per jaar. Koop 24. a. 5 aren 75 centiaren RIETVELD, in den Nieuw Kieldrechtpolder, begrepen in het perceel sectie B nummer 50, geheel groot 58 aren 40 centiaren. b. De Zuidelijke helft in 84 aren 70 centi aren of in Gentsche maat 1 gemet 270 roeden WEILAND, kadaster sectie B nummers 52 en 53. c. De Noordelijke helft in 1 hektare 12 aren 30 centiaren of in Gentsche maat 2 gemeten 165 roeden BOUWLAND, kadaster sectie B nummer 72. d. 1 hektare 49 aren 80 centiaren of in Gentsche maat 3 gemeten 108 roeden BOUW- en WEILAND, kadaster sectie B nummers 73 en 75 geheel. Alles in mondelinge pacht bij Petrus van Poele tot het rooven van den oogst 1898 voor fr. 250 of f 117,50 per jaar. Koop 25. 2 hektaren 43 aren 80 centiaren ot in Gentsche maat 5 gemeten 141 roeden BOUWLAND, in den Clingepolder, kadaster sectie A nummers 100, 101, 102 en 103. In mondelinge pacht tot het rooven van den oogst in 1898. De nummers 100 en 103 bij Cammaert voor f 55,en 101 en 102 bij Pieter Buijs voor f 35,en bij Benignus de Bodt voor f 10,samen f 100, Koop 26. 44 aren 80 centiaren of in Gentsche maat 1 gemet 2 roeden BOUWLAND, in den Clingepolder, kadaster sectie A nummer 741. Boomprijs 135,In mondelinge pacht bij Smollenaers tot het rooven van den oogst in 1898 voor f 9,40 per jaar. Koop 27. 2 hektaren 79 aren 20 centiaren of in Gentsche maat 6 gemeten 79 roeden BOUWLAND, in den Nieuw Kieldrechtpolder, kadaster sectie B nummers 502 tot en met 506. Dit perceel heeft uitweg over den volgenden koop. Koop 28. 2 hektaren 99 aren 30 centiaren of in Gentsche maat 6 gemeten 214 roeden BOUWLAND, in den Nieuw Kieldrechtpolder, kadaster sectie B nummers 507, 508, 509, 510 en 513. Dit perceel is belast met uitweg ten behoeve van den vorigen koop. Deze koopen zijn in pacht bij Joseph Bral te Meirdonck tot het rooven van den oogst in 1898 voor f 211,50 per jaar. Koop 29. 1 hektare 76 aren 90 centiaren of in Gentsche maat 3 gemeten 291 roeden BOUWLAND en WISSCHENBOSCH, in den Groot Kieldrechtpolder, kadaster sectie E nummers 525, 526 en 527. In pacht bij de wed. Pieter de Bruijne, tot het rooven van den oogst in 1902 voor 75,per jaar. Valdag 1 October. Betaalbaar 4 maanden daarna.* Lasten voor eigenaars rekening. Koop 30. 4 hektaren 74 aren 25 centiaren of in Gentsche maat 10 gemeten 193 roeden BOUW- en ONDERLAND, in den Groot Kieldrechtpolder, kadaster secfie E nummers 306, 307 en 1358. In mondelinge pacht tot het rooven van den oogst in 1898 bij Petrus van Poele, voor 180, Koop 31. 1 hektare 36 aren of in Gentsche maat 3 gemeten 15 roeden WEILAND, kadaster sectie E nummer 13. Koop 32. 1 hektare 66 aren 50 centiaren of in Gentsche maat 3 gemeten 220 roeden BOUWLAND, in den Groot Kieldrechtpolder, kadaster sectie E nummer 14. Deze 2 koopen zijn mondeling in pacht bij P. L. de Meurichy tot het rooven van den oogst in 1898, voor f 150,per jaar. Koop 33. 3 hektaren 88 aren of in Gentsche maat 8 gemeten 212 roeden BOUWLAND, in den Groot Kieldrechtpolder, kadaster sectie E nummers 122, 123 en 124. In pacht bij Jan Francies Smet tot het rooven van den oogst in 1906, voor f 200,per jaar. Valdag 1 October, betaalbaar uiterlijk 3 maan den daarna. Lasten voor eigenaars rekening. Gemeente HULST. Koop 34. 1 hektare 14 aren 50 centiaren of in Gentsche maat 2 gemeten 170 roeden BOUWLAND, in den Dullaertpolder, kadaster sectie B nummers 324, 384 en 385. Boom prijs f 13,50. In mondelinge pacht bij het Liefdehuis te Hulst tot het rooven van den oogst in 1898 voor f 72,per jaar. Gemeente St. Gilles-Waes (Belgie.) Koop 35. 87 aren of in Gentsche maat 1 gemet 286 roeden BOUWLAND (Roodemoer), ka daster sectie A nummers 133 en 134. In mondelinge pacht bij Charles Kindt te Clinge- Waes, voor fr. 100,of 47,tot Kerst- avond 1898. Koop 36. 41 aren 80 centiaren of in Gentsche maat 1 gemet 2 roeden BOUWLAND als voren, kadaster sectie A nummer 260. In mondelinge pacht bij Pieter van Overmeire, klompenmaker te Clinge, voor fr. 50,of f 23,50 tot Kerstavond 1898. Gemeente VRACENE. Koop 37. 54 Sfcen 50 centiaren of in Gentsche maat 1 gemet 66 roeden BOUWLAND (Triest), kadaster sectie D nummer 119. Boomprijs f 125,In mondelinge pacht bij Jan Baptiste Heijman tot Kerstavond 1898 voor f 35,25 of fr. 75 per jaar. De pachtsommen beginnen in voordeel der koo- pers te loopen sedert de laatste valdagen met opleg evenwel van het gedeelte pacht sedert die laatste valdagen tot den betaaldag der kooppen- ningen. Grondlasten van 1 Januari, Polderlasten van 1 Mei 1898 voor koopers rekening. Betaaldag koopsom 3 maanden. Onkosten 8 premie van instel en gelag, 8 dagen. De verkooping wordt gehouden in de herberg bij F. Weemaes, te Clinge (Zeeland.) telkens des voormiddags 11 ure precies. Alle nadere inlichtingen ten kantore van voor- noemden Notaris. N 0 T A. De omschrijving der koopen is gewijzigd. genegen deel te nemen in gemeenschappelijken aankoop SUPERPHOSPHAAT, levering einde Januari e. k., gelieve voor 12 Januari opgave te doen bij een der ondergeleekenden. D. B. VAN ACKER. C. VAN WAES. Westdorpe, 22 December 1897. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van JACOBUS WOLFERT Lz. en de erven zijner overledene vrouw JANNADIELEMAN overleden te Axel, op Donderdag den 20 Januari 1898, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen EENE PARTIJ Kabinet, Chiffonniere, Tafels, Stoelen, Kasten, Spiegels, Lampen, Ledikanten met sdttm Pluimenbedden en toebehooren, Kachel met toebehooren, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Haard-, Wasch-, Keuken- en Schuurgerief. YOORTS: 19 Hoenders en 2 Hanen, 3 slaken Bijen en verdere roerende goederen. De Notaris E. B. Dumoleyn, te Hontenisse, zal ten verzoeke van den heer A. C. MAES, te Hoofdplaat, aan de haven te Walzoorden, op Vrijdag 14 Januari 1898, des namiddags 1£ uur, in het openbaar verkoopen EENE GROOTE PARTIJ waaronder geploegd en geschaafd, RIBBEN, LATTEN en KEPERS, alles van goede kwaliteit en van verschillende lengten en breedten. Koopen beneden f 3,contant. Mr. J. G. van Deinse, Advocaat en Notaris te Hulst, zal ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen de Wede CORNELIS BORM, in leven Winkelierster te Hengstdijk, in het openbaar verkoopen Eerste Koop. ®*®met ERF en TUIN, groot 11 aren 70 centiaren, staande en gelegen in de gemeente en op het dorp Hengstdijk, kadastraal bekend onder sectie A n0! 179 en 938, belast met een cijns van f 9,'s jaars, in voor deel van de Hervormde Kerk te Hontenisse. Om dadelijk bij de betaling der koopsom te aanvaarden. Tweede Koop. A 99 aren 20 centiaren BOUWLAND, WEG en DIJK, gelegen in de gemeente Stoppeldijk (Pauluspolder), kadastraal bekend onder sectie B n,s 501, 502 en 1043. BHet recht van heffing van een jaarlijkschen a cijns van f 7,verschijnende 1 Mei, op 9 aren 50 centiaren ERF en TUIN, te Stoppeldijk, kadastraal bekend onder sectie B n0' 448, 449 en 959behoorende aan de wed. Francies Danckaert, thans gehuwd met P. F. Everaert en consorten. Aanpalende eigenaars de heer E. Seijdlitz te Gent, madame de wed" Verdurmen te Aalst en de heer Pohlman te Hulst. Derde Koop. 30 aren 20 centiaren WEILAND, gelegen in de gemeente Stoppeldijk (Pauluspolder), kadastraal bekend onder sectie n°. 971. Aanpalende eigenaars de heer G. J. van Campen te Stoppeldijk en madame De Malander de Buys- scher te Ronse. Vierde Koop. 34 aren 30 centiaren BOUWLAND te Stoppeldijk (Pauluspolder), kadastraal bekend onder sectie B n°. 1012. Aanpalende eigenaar de heer Mr. J. G. van Deinse te Hulst. JPSF De Goederen omschreven in koop 2, 3 en 4, zijn tot 1 October 1898, in mondelinge pacht bij G. J. van Campen te Stoppeldijk, ten prijze van f 80,'s jaars, alle lasten voor rekening der eigenaars. INSTEL op Maandag den 10 Janauri 1898, VERBLIJF Maandag 17 Januari 1898, telkens des namiddags om 2 uur, ten herberge bewoond door Aloysius van den Eeckhout, nabij de Kerk te Hulst.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 3