H.H. Landbouwers! a. EEN WOONHUIS, CONVEBSIE 45 Kanadaboomen, Een Woonhuisje 26 Kanadaboomen, Een HOFSTEEDJE Kroningsfeest. TIUHEIAISZAAI CONVERSIE van: Kwsskelingsn, Drankbestrij ding1. Openbare Verkooping van HOUT (poutrcllss) E S P E N H O U T, Huishoadslijks Gosdsren, e„b. Esn Schuurtje, 25 Olmenboomen 3 Kanadaboomen, 22 KANADABOOMEN, Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Eerewacht te Paard, Vereeniging van Landbouwers die suikerbieten verbouwen. A 11 e n t i e Wegens uitscbeiding van bedrijf. Openbare Verkooping. Keizerlijke Russische Regeering. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Aan liet slot van haar verslag schrijft de commissie die in 't vorig jaar de landbouw- exameus heeft afgenomen, het volgende De gunstige invloed van de cursussen, die door de Rijkslandbouwleeraren worden gegeven, was bij het examen duidelijk merkbaar. Die cursussen geven richting aan de studie op het omvangrijkveld der landbouwkunde en hare hulp- wetenschappen, en het was te betreuren, dat ver- scheidene candidaten deze niet tot het einde toe hadden bijgewoond. Maar sommigen hadden zich blijkbaar een verkeerde voorstelling gemaakt van de strekking dier cursussen. In plaats van het daar gegeven onderwijs te beschouwen als leiddraad bij eigen studie, hadden 'Zij in den cursus hun opleidingsschool gezien en zich beperkt tot hetgeen daar wordt behandeld. De bedoeling kan niet zijn op de cursussen alles te geven wat voor het examen wordt vereischt, hetgeen ook hieruit blijken kan, dat de programma's niet overal dezelfde zijn. De wenk, door vorige commissien gegeven, om meer aandacht te schenken aan de landbouw- practijk, was door de candidaten ter harte genomen. Doch menigeen gaf blijk, dat de landbouw in de omgeving niet in den waren zin des woords was bestudeerdmen had dikwijls zich bepaald tot oppervlakkig waarnemen. TER NEUZEN, 7 Januari 1898. Tot griffier ter secretarie te Axel, is gisteren benoemd de heer P. van Vessem te's Gravenhage. Sluiskil. Aati den prijskamp op het biljart bij den heer A. Brakman alhier op den 6 Jau. 1.1. werd deelgenomen door 26 spelers. Respectievelijk werden le, 2e en 3e prijs gewonnen door de heeren C. Dellaert van Westdorpe en J. Brakman van Sluiskil, G. Stockman en H. Anjoul van Sluiskil en E. Dellaert van Westdorpe en J. Kielman van Sluiskil. St. Jansteen, 5 Jan. Heden vierden Jacobus Maas en zijne echtgenoote Anna Maria Boogaert den dag, waarop zij vijftig jaren geleden in het huwelijk traden. In gesloten rijtuig werden de echtelieden 's morgens van hunne woning naar de kerk ge- bracht begeleid door eene kleine eerewacht en de Fanfare, welk gezelschap des avonds aan het huis der jubilarissen den feestvierenden eene serenade bracht. Yerder gaven straatversiering en wapperende vlaggen het dorp een feestelijk aanzien. Gedurende het afgeloopen jaar werden door het telephoonkantoor 536 berichten behandeld waarvan 310 ontvangen en 226 verzonden. Axel. De loop der bevolking dezer gemeente was over het afgeloopen jaar als volgt Geboren werden 113 m. en 68 vr., totaal 181. In de gemeente vestigden zich 96 m. en 104 vr., totaal 200. Overleden 41 m. en 33 vr., totaal 74. Hier- onder zijn begrepen 2 m. die elders overleden zijn doch tot de werkelijke bevolking der gemeente behoorende. Uit de gemeente vertrokken 75 m. en 87 vr., totaal 162. Twee tweeling geboorten, onecht geboren 7 m. en 2 vr., levenloos aangegevenen 2 vr. Er werden 41 huwelijken gesloten als 36 tusschen jongmans en jongedochters, 1 tussehen weduwnaar en jouge dochter, 3 tusschen weduw- naars en weduwe en 1 tusschen gescheiden man en weduwe. Bevolking op 31 Dec. 1896 2006 2033 4039 31 Dec. 1897 2099 2085 4184 alzoo vermeerderd met 145 personen. Hengstilijk. De loop der bevolking dezer ge meente over 1897 was als volgt: Geboren 11 m., 10 vr., totaal 21. Overleden 3 m., 6 vr., totaal 9. In de gemeente vestigden zich 29 m., 33 vr., totaal 62, terwijl naar elders vertrokken 32 m., 86 vr., totaal 68. Levenloos aangegeveu 2. Getal huwelijken 2. Bevolking op 31 Dec. 1896 291 380 621 31 Dec. 1897 296 331 627 alzoo vermeerderd met 6 personen. Ossenisse. De loop der bevolking dezer ge meente was als volgt Geboren 21 m., 20 vr., totaal 41. Overleden 3 m., 7 vr., totaal 10. In de gemeente vestigden zich 23 m., 16 vr., totaal 39, terwijl naar elders vertrokken 30 m., 30 vr., totaal 60. Er werden voltrokken 9 huwelijken, als tusschen jongmans en jonge dochters 6, weduwnaars en jonge dochters 2, jongman en weduwe 1. Bevolking op 31 Dec. 1896 416 426 842 31 Dec. 1897 427 425 852 alzoo vermeerderd met 10 personen. Philippine. De loop der bevolking dezer ge meente was over 1897 als volgt: Geboren 20 m., 15 vr., totaal 35. Overleden 6 m., 8 vr., totaal 14. In de gemeente vestigden zich 16 m., 15 vr., totaal 81, terwijl naar elders vertrokken 23 m., 20 vr., totaal 43. Getal huwelijken 6. Bevolking op 31 Dec. 1896 482 405 887 31 Dec. 1897 489 407 896 alzoo vermeerderd met 9 personen. Sas Tan Gent. De loop der bevolking dezer gemeente was over 1897, als volgt: Geboren 19 m., 22 vr., totaal 41. Overleden 12 m., 10 vr., totaal 22. In de gemeente vestigden zich 41 m., 45 vr., totaal 86, terwijl naar elders vertrokken 45 m., 42 vr., totaal 87. Getal gesloten huwelijken 14. Bevolking op 31 Dec. 1896 747 757 1504 31 1897 750 772 1522 alzoo vermeerderd met 18 personen. Zuiddorpe. Gedurende. het jaar 1897 werden alhier geboren 26 kinderen, waarvan 15 van het mannelijk en 11 van het vrouwelijk geslacht alien wettig, en overleden 16 personen waarvan 9 mannen en 7 vrouwen. In de gemeente vestigden zich 21 mannen en 21 vrouwen, te zamen 42, terwijl naar elders vertrokken 20 mannen en 21 vrouwen te zamen 41. De bevolking vermeerderde alzoo met 11 zielen en bestond op 31 December 1897 uit 985 personen waarvan 499 mannen en 486 vrouwen. Het aantal huwelijken was 9. Groote Schouwburg te Gent. Zondag 9 Januari a. s., des namiddags 2 uur precies, opvoering van HANSEL EN GRETEL, lyrisch tooneelspel in 3 bedrijven en 5 tafereelen, muziek van Humperdinck, gevolgd door LES FLEURS ANIMtiES. D A G E N. Voorm. Nam. Zaterdag 8 Jan. 2.8 2.25 Zondag 9 2.42 2.58 Maandag 10 3.15 3.31 Dinsdag 11 3.48 4.5 Woensdag 12 4.22 4.39 Donderdag 13 4.58 5.16 Vrijdag 14 5.36 5.58 Bij ondergeteekende bestaat van nu af weder gelegenheid voor coutracteeren van bieten op suikergelialte. Walsoorden, 7 Januari 1898. J. F. ADRIAANSENS P.Az. Zij die genegen zijn, voor bovengenoemd feest, deel te nemen aan een worden verzocht bijeen te komen op Zaterdag a. s., te 7 uur 's avonds, op de bovenzaal van het //Hotel de Commerce", bij den heer J. Michielsen. Afdeeling TER NEUZEN. ALGEMEENE VERGADERING op 12 Januari 1898, 's namiddags Vla uurin het /Hotel Centraal" te Ter Neuzen. Te behandelen punten: a. Verslag der vergadering van afge- vaardigden der vereeniging gehouden te Goes. t>. Bespveking gezamenlijk coutracteeren voor 1898. Zij die lid der afdeeling wenschen te worden kunnen zich daartoe bij een der bestuursleden aanmelden. Ter Neuzen, 6 Januari 1898. Namens het Bestuur, A. WOLFERT, Voorzitter. A. YISSER, Secretaris. '^e rekeuen van ben 5en Januari 11. is de woning van D ok ter JULIUS BROECKAERT, te Gent, specialist voor oog-, keel-, neus- en oorziekten, overgebracht worden van de Keizer-Karelstraat naar de Graaf van Vlaanderenplaats, n°. 16, rechtover de groote Statie. LIMONADES, SPUIT WATER en KWAST zijn aan concurreerende prijzen te verkrijgen bij C. N. VAN DUKE, Ter Neuzen. Vlooswijkstraat. Met dezen heb ik de eer mijne geachte clientele kennis te geven, dat ik mijn 1 Januari 1898 heb GESLOTEN, tevens dank zeggende voor de gunst welke mij twintig jaar is ten deel gevallen. Ter Neuzen, 5 Januari 1898. K. DE SMIDT Cz. 5 pet. MoskauSmolensk Spw.-Oblig. 5 pet. Transcaucasische Spoorweg-Oblig. en 4x/3 pet. Obligation 1858 van de vroegere Groote Maatschappij der Russ. Spoorwegen. Yerzoeke inlevering van stukken voor 22 dezer. 5 Januari '98. STURM te Ter Neuzen. ®en 1 April e. k, kunnen aan de RIJ KSNOR M A A LLESSEN te Axel en in de aan die lessen toegevoegde, voorberei- dende klasse, LEERLINGEN geplaatst worden. Zij, die aan het toelatingsexainen wenschen deel te nemen, moeten zich bij den ondergeteekende aanmelden voor 3 Februari a. s. Zij heb ben daarbij over te leggen 1°. hunne geboorte-akte 2°. een of meer getuigschriften, waaronder bbn van het hoofd der school die zij bezoeken 3°. eene verklaring van ouders of voogden, dat deze voorneinens zijn hem of haar voor het onderwijs te bestemmen. Wie tot de normaallessen wenscht toegelaten te worden, moet op 1 April den leeftijd van 14 jaar bereikt hebben voor de voorbereidende klasse wordt de leeftijd van 12 jaar vereischt. Axel, 7 Januari 1898. De Directeur, B. VAN RUIJVEN. Zij, die over het drankvraagstuk inlichtingen wenschen te bekomen of geschriften (kosteloos en franco) ter leen te ontvangen, richten hun aan- vragen tot een der navolgende adressen Mej. G. C. KOCH, Van Stolkweg 15, Scheveningen. Mej. S. VELTHUIJSEN, N. Gracht 36, Haarlem. te TER NEUZEN. Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, als daartoe aangewezen bij beschikking van de Rechtbank te Middelburg, d.d. 3 Januari j.l., en ingevolge het daarbij gegeven verlof zal op Maandag 24 Januari 1898, des voormiddags te 10 Va uur, ten verzoeke van den heer NIS LORENZ CLOSTER, kapitein van het stoomschip VJ u n o" te Flensburg, in het openbaar verkoopen een gedeelte der partij (poutrelles 10X10, diverse lengten, sleeper- blocks 10 X 10 X 811/i2 en 6 X 10 X 8n/12) aangevoerd door gemeld stoomschip voor heeren gebroeders Everaert, houthandelaars te Leuven en liggende op het terrein bij de nieuwe loskade aan het kanaal Ter NeuzenGent. De verkooping geschiedt tegen contante betaling met 10 verhooging voor onkosten. De Notaris P. Dregnians, te Axel, zal ten verzoeke van de Weduwe en Erven ABRAHAM A AN DER HOOFT, aldaar overleden, op Donderdag den 10 Februari 1898, des voor middags ten 10 ure, verkoopen EENE PARTIJ als: Tafels, Stoelen, Cliif- fonniere, Pluimenbeddeu met toebehooren, Spiegels, Lam pen, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Haard-, Wasch-, Keuken en Schuurgerief, enz. enz. YOORTS: Nieuwe STOELEN, ZETELS, KINDER- STOELEN, MATTEN in soort en kwaliteit, ZIFTEN en verdere W1NKELGOEDEREN. En ten zelfden dage na alloop der boven- staande verkooping, na verleend Rechterlijk bevel in het logement bewoond door Mej. de Weduwe Rolff te Axel AANHOORIGHE DEN en ERF, in de Lange Noordstraat en uitkomende in de Gentsche Vaartstraat te Axel, kadastraal bekend in sectie G n°. 178, groot 1 are 98 centiaren. met daarbij behoorende GROND, in de Gentsche Vaartstraat te Axel. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. der 4y2 groote Russische Spoorweg M'j (groenen) 5 °/0 Moscou Smolensk 5 °/0 Transcaucasische. Van 1024 Januari e. k. kunnen de stukken van bovengemelde leeningen, voorzien van talon en couponblad, ex-eerst verschijnende coupon die op den vervaldag ten voile wordt betaald worden ingeleverd ter aflossing of conversie. De conversie geschiedt in 4 °/0 belastingvrije Staats Obligatien van het Russische keizerrijk. De te dien einde in te leveren stukken zullen ten blijke der converteering van een stempel worden voorzien, terwijl de op 4 °/0 afgestempelde obligatien voor 1/14 Januari 1906 niet in haar geheel kunnen worden afgelost of geconverteerd en de uitlotingen niet worden vergroot. De ondergeteekende belast zich met de zorg voor de conversie of aflossing en geeft alle gewenschte inlichtingen, prospectussen enz. F. S. P. WIJNMAN, Commissionair in Effecten en Assurantien. Heerengracht 6, Ter Neuzen. De Notaris P. Dregnians, te Axel, zal ten verzoeke van den heer H. D. LJSEBAERT, gemeente-secretaris te Koewacht, op Dinsdag den 11 Januari 1898, des voormiddags ten 11 ure, precies verkoopen waaronder geschikt voorwerkhouten klompenmakers. 2000 SPARREN HEININGKODDEN, 500 STAKEN, 1000 BOONSTAKEN en 2000 ZWARE SPARRENSNOEI, staande en liggende aan zijn bosch nabij het dorp of St. Andries, wegel nabij den steenweg, gemeente Koewacht. Te vergaderen ter plaatse. De Notaris P. Dregnians, te Axel, zal ten verzoeke van LUDO VICUS POPPE te Wachtebeke, op Dinsdag den 11 Januari 1898, des namiddags ten 2 ure, verkoopen, in de herberg bij den heer H. D. IJsebaert te Koewacht en AANHOORIGHEDEN, kadaster sectie 1 no. 568, HITS en ERF groot 8 aren 30 centiaren, zijnde cijnsgrond van Maria Louise en Leonie Marie Vermandel. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. De Notaris P. Dregnians, te Axel, zal ten yerzoeke van de erven van den heer ARIJ DE MUL, in leven grondeigenaar en landbouwer te Zaamslag' op Donderdag 13 Januari 1898, des voor middags ten 11 ure, verkoopen A op de hofstede van en laatst bewoond door a genoemden heer Arij de Mul, E N ter dikte van 1.80 tot 2.25 Meter. 0. Op de weide genaamd //het Reepje" ter dikte van 1.60 tot 2.20 Meter COp de weide nabij de hofstede bewoond a door de Weduwe W. van Tatenhove ter dikte van 1.60 tot 2.20 Meter, alles in de gemeente Zaamslag. De Notaris P. Dregnians, te Axel, zal krachtens art. 1223 B. W. verkoopen en AANHOORIGHEDEN, alles in den polder Oud Beoostenblij, gemeente Koewacht, kadaster sectie D nummers 447, 449 en 450, groot 28 aren 40 centiaren. Bewoond door Ber- nardus Breijaert en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. De verkooping wordt gehouden bij Ehile Celaert, in het Moleken. INSTEL op Yrijdag 21 Januari 1898, VERBLIJF 28 telkens des voormiddags 11 ure. mann. vr. totaal mann. vr. totaal mann. vr totaal mann. vr. totaal mann. vr. totaal H 1 9 H 9

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 2