A Igemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Via and ere a. 40 cent. No. 3554. Dinsdag 28 December 1897. Gemengde berichten. 37e Jaargang. ABONNEMENT: Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Nieuwjaars-advertentien voor het nummer van dit blad dat in plaats van Y rijdagavond, Zaterdag- morgen, 1 Jan. 1898, zal verschijnen worden weder geplaatst De inzendingen kunnen geschieden tot Yrijdagavond 6 ure. Ter Neuzen, 27 Dec. 1897. De Uitgever, P. J. YAN DE SANDE. POLITIEK OVERZICHT. FEUILLETON A. CONAN^DOYLE. TER NEUZEN, 27 December 1897. TER IEIIZENSCHE (OIRAYT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIE N: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Hit l»ln«l verschijni Woensdag- en Vrijdagavond, iiitgyezonderd op Feestda^en, l»ij lien nifgever I*. J. AM DE lAIDE te Tet leuzen. Ten einde teleurstelling te voorkomen zij herinnerd, dat voor de TER NEUZENSCHE COURANT met geen lijst om advertentien wordt rondgegaan. De Engelsch-Egyptische troepen hebben nu, 900 man sterk, Kassala (Soudan) van de Italianen over- en in bezit genomen. De overdracht ken- merkte zich door wederzijdsche beleefd-, ja har- telijkheid. De Dervischen hebben Shendy en Metemmeh verlaten en marcheeren nu op t.egen het Egyptische leger, in de ricliting van Berber. Paus Leo ontving verleden week het Collegie der Kardinalen en hield bij deze gelegenheid een korte toespraak. Het vergeten van het voorbeeld, door den Ver- losser gegeven, dus sprak Z. H. is oorzaak van al de troebelen en kwalen, die het deel zijn van het tegenwoordig geslachte. De wet van Christus moet door de volkeren hersteld worden, en op de stem der kerk moeten zij antwoorden, waar deze roept. k De gespannen verhouding tusschen den Staat en het Vaticaan wordt door den Paus betreurd. Wie onpartijdig zijn van geest verlangen naar den vrede, want staatkundige eenheid is nog niet voldoende voor 's menschen voorspoed. Dezulken verlangen voor het Pausschap onafhankelijkheid en herstel van rechten. Het is geen daad beneden de waardigheid van een volk, veeleer het tegendeel, wanneer het terugkeert tot den goeden weg van het herstel van onrecht. DOOR „Ik kreeg deernis met hem, maar terstond versteende de gedachte aan zijn schat mijn hart. Ik wierp mijn geweer tusschen zijne voeten terwijl hij langs mij ijlde, rn hij rolde als een aange- schoten haas tweemaal over zijn hoofd. Eer hij weder* op de been kon komen had de Sikh hem bereikt en stak hem het mes tweemaal in de zijde. De man uitte noch kreet noch zucht en verroerde geen spier, doch bleef oubewegelijk liggen waar hij gevallen was. Ik denk dat hij bij den val zijn nek gebroken had. Gij ziet heeren, dat ik mijne belofte houd. Ik verhaal u elk woord omtrent de zaak juist zooals het gebeurde, of het in mijn voordeel is of niet." Hier zweeg hij en strekte zijn geboeide handen uit naar de whisky met water die Holmes voor hem had gereed gemaakt. Wat mij betreft, ik moet zeggen dat ik nu den grootsten afschuw voor den man gevoelde, niet alleen wegens den koelbloedigen moord waarbij hij betrokken was geweest, maar nog meer wegens de onverschillige en ongevoelige wijze waarop hij het verhaalde. Welke straf hem ook te wachten stond, ik gevoelde dat hij^van mijne ziide geen sympathie zou onder- vinden. Sherlok Holmes en Jones zaten met hunne handen op de knieen, met groote belangstelling, och met denzelfden afkeer op hun gelaal, naar n verhaal te luisteren. Hij merkte dit waar- 'tis tusschen Turkije en Griekenland nu alles weer in ordetot gezant van Turkije te Athene is benoemd Risaat Bey en de benoeming van Vorst Mavrocordato tot gezant van Griekenland te Konstantinopel, zal door de Porte wel worden goedgekeurdde Turken die door de Grieken krijgsgevangen waren gemaakt, zijn in goeden staat aangekomen in Turkije (of Koning George hun ook een reispeuning heeft gegeven, wordt niet gemeld de vuurtorens aan de kust der Middellandsche Zee, die sinds 't begin van den oorlog tusschen beide landen, niet meer ontstoken waren, zijn op last van de Porte nu weer ontstoken en Kreta, waar 'torn gegaan is, wacht nog maar altijd De orde en de rust op het eiland laten nog heel veel te wenschen, de min gunstige of juister heel ongunstige berichten der laatste dagen, heeft de regeering van Frankrijk doen besluiten twee kruisers te doen gereed maken te Toulon, tot vertrek naar 't Oosten. 't Was in 't voorjaar van 1896, dat 't misliep op Kreta, dat de opstand begon en over eenige dagen schrijven we 1898 Vele maanden reeds liggen de eskaders der mogendheden nu reeds in de Kretensische wateren troepen zijn gel andaanzienlijke sommen zijn uitgegeven en het resultaat van dat alles is de onomstootelijk en onloochenbaargebleken machte- loosheid tegenover de opstandelingen, terwijl het veelgeroemde Europeesche concert een oorlog tus schen Turkije en Griekenland niet eens heeft kunnen voorkomen En de toekomst De Turksche natie of juister de Mohamme- danen, die in Sultan Abdul Hamid hun geestelijk hoofd, hun Grooten Heer zien, zijn door het verloop van den oorlog met Griekenland overstuur geraakt, zijn overmoedig geworden; hun zegetocht van den Meluna-pas tot de Thermopylen heeft hen opgewekt uit den staat van apathie. Die tot bewustheid, tot overschatting van macht gekomenen, beginnen zich ernstig bezig te houden met het treurig lot hunner broederen, hunner geloofs- genooten op Kreta, die gebrek lijden en de mogendheden talmen en dralen al maar door en zeuren over de rechten en plichten der aanstaande regeering over het eiland Het Panama-proces vindt niet zooveel belang stelling als eertijds, maar er worden toch merk- waardige staaltjes van meedegedeeld, vooral over het optreden van Arton. Deze speelt zoowat de rol van openbaren aanklager tegenover de afge- vaardigden en oud-afgevaardigden, aan wie hij schijnlijk op, want er klonk verachting uit zijn stem toen hij vervolgde. „Het was alles gewis zeer slecht," zeide hij //maar ik zou wel eens willen weten hoevele jongens in mijn plaats geweigerd zouden hebben om een deel van dien schat aan te nemen, met de weten- schap dat men hen, als zij eenig bezwaar zouden maken, de keel zoude afsnijden. Bovendien gold het, toen hij eenmaal het fort binnen was, mijn leven of het zijne. Indien hij eruit gekomen ware dan zou de geheele zaak aan het licht gekomen zijn en men zou korte metten met mij gemaakt, en mij als een hond hebben doodgeschotenwant de lieden waren in dien tijd niet erg langdradig." „Ga voort met je geschiedenis," zei Holmes kortaf. ,/Welnu; Abdullah, Akbar en ik, wij droegen hem met ons drieen naar binnen. Hoe kort hij ook was, woog hij toch zeer zwaar. Mahomet Singh werd achtergelaten om de poort te bewaken. Wij brachten hem naar een plaats die de Sikhs reeds vooruit bepaald hadden. Zij was eenigszins veraf, waar een kronkelende gang naar een groote, ledige zaal voert, waarvan de rood steenen muren geheel afgebrokkeld waren. Op eene plaats was de aarde vloer ingezonken, en vormde een natuurlijk graf dus legden wij Achmet daarin en bedekten de opening met puin en steenen. Dit gedaan zijnde begaven wij ons naar den schat. „De schat lag nog waar hij hem, toen hij de eerste rnaal werd overvallen, had neergeworpen De kist was dezelfde die thans voor u op tafel staat. Er hing een sleutel aan een zijden koord aan dat uitgewerkt haudvat van boven. W ij opendeu jlaar en thet licht van de lantaarn viel op een g ild zou gegeven hebben om voor de Panama-wet te stemmen. Uit zijn beroemd notitieboekje leest hij de som men voor, die hij hun heeft voorgeschoten en de deputes verdedigen zich zoo goed mogelijk en ontkennen alles. Merkwaardig was wat Antide Boyer inzijnver- dediging zeide. Hij liet zich sterk uit over den rechter van instructie le Poittevin, die tegenover Arton allervriendelijkst was maar die de beklaagden als veroordeelden benandelde. Arton vervulde, zeide hij tot groot vermaak van het publiek, de rol van vice-rechter van instructie. Op een goeden dag vond ik Arton in het kabinet van den rechter van instructie alleen met een concierge. Hij stond op een ladder en haalde alle stukken, welke op zijn zaak betrekking hadden, uit de doozen en reikte ze aan den concierge over, die ze vol eerbied aannam. Arton had de vrije beschik- king over de stukken in deze zaak. Op een avond, toen de heer le Poittevin haast had om weg te komen en zijn papieren liaastig bijeen zocht, zei Arton //Gaat u maar weg, gaat u maar. Ik zal alles wel in orde brengen." En de heer le Poittevin ging kalmpjes weg. Op een anderen keer zou de heer Vian als getuige gehoord worden. Het was al wat laat naar Artons zin. //Als u het goed vindt", zei hij tegen le Poittevin, //dan zullen we hem van avond een paar vragen doen, om hem morgen nog eens onder handen te nemen." En de heer le Poittevin stemde ook hierin toe. Met deze merkwaardige mededeelingen, die nog al sensatie maakten onder de advokaten en rechters en met een vechtpartijtje tusschen de getuigen in de gang van het rechtsgebouw, eindigde de tweede dag van het proces. Axel. De collecte voor de nieuwjaarsbedeeling heeft dit jaar alhier opgebracht f 508. Het vorig jaar was de opbrengst f 487. Koewacht. In den laatsten tijd maakten sommige luidjes er weer hun werk van de jeugdige denneboompjes van hunne saprijke toppen te be- rooven. Voor de enkele cepten die zij daarmee verdienen, benadeelen zij anderen verscheidene guldens; want een jonge denneboom, van zijn top ontdaan, groeit niet meer recht in de hoogte, maar gaat zijtakken vorrnen. Eigenaars en politie waakten trouw op deze vreemdsoortige dieven doch al hunne waakzaam- collectie edelgesteenten waarvan ik als kind wel eens te Pershove gelezen had. Het was een ver- blindend gezicht. Toen wij onze oogen te goed hadden gedaan, namen wij ze alien er uit en maakten er een lijst van op. Er waren honderd drie en veertig diamanten van het eerste water, met inbegrip van een die naar ik geloof //de Groote Mogol" werd genoemd, en als de tweede der grootste steenen der wereld werd beschouwd. Dan waren er zeven en negentig buitengewoon fijne smaragden, en honderd en zeventig robijnen, waar van enkelen echter zeer klein waren. Nog waren er veertig karbonkels, twee honderd en tien safieren, een en zestig agaten, en een groote hoeveelheid berils, onyxen, katteoogen, turkoisen en andere steenen wier namen mij destijds onbekend waren, hoewel ik mij sedert dien tijd beter op de hoogte ervan heb gesteld. Daarenboven waren er omstreeks drie honderd zeer fijne paarlen, waarvan er twaalf in een gouden kroon gezet waren. Na verloop van tijd moeten deze er uit genomen zijn, want ik vond ze niet weder toen ik mij van den schat had meester gemaakt. z/Nadat wij onzen rijkdom berekend hadden, legden wij de kostbaarheden weder in de kist en begaven ons er mede naar de poort, om ze ook door Mahomet Singh te laten bewonderen. Daarop herhaalden wij plechtig onzen eed om elkander bij te staan en ons geheim te bewaren. Wij kwamen overeen om onzen schat op een veilige plaats te verbergen tot de rust hersteld zoude zijn en hem alsdan gelijkmatig onder ons te verdeelen. Het had geen nut dit thans te doen, omdat als men zulke kostbare steenen in ons bezit mocht vinden, dit achterdocht zoude wekken, en er in heid was tevergeefseh. Eindelijk mocht het den onbezoldigd rijksveldwachter alhier gelukkeu er een in handen te krijgen, die nadat er proces- verbaal was opgemaakt, weer in vrijheid werd gesteld. Een gezelschap van verscheidene boerenzoons uit Friesland en Groningen maakt zich gereed om in de maana Februari a. s. naar de nieuwe kolonie Nederland in Z.-O. Texas te vertrekken. Een van de nachtwakers te Hillegom be- speurde Vrijdagnacht te 3 uur bij het doen van zijne ronde eenige personen bij een villa op Weerenstein. Hij sloop nader en zag toen dat zij bezig waren met werktuigen de ramen te openen. Op zijn alarm gingen de inbrekers op de vlucht. Bij nader onderzoek bleken de ruiten met zeep besmeerd en toonden de kozijnen reeds de sporen van de werktuigen. Vrijdagochtend werden te Arnhem door de politie twee zeventienjarige jongens aangehouden, die zich den vorigen avond met behulp van valsche sleutels, tijdens de af.vezigheid der bewoners, toe- gang tot een vijftal huizen wisten te verschaffen en daar diefstal pleegden. Het gestolene is in beslag g'nomen en de daders zijn ter beschikking van de justitie gesteld. In een vergadering van het bestuur der brandweer en een commissie uit den gemeenteraad te Borne is besloten een proef te nemen met een nieuwe brandspuit, gedreven door eleetriciteit. Primo Maart des jaars zal deze proefneming kunnen aanvangen. In het //Donkere Amsterdam" is het Kerst- feest eergistermorgen ingewijd met een misdaad. De plaats van de misdaad is de O. Z. Enge Kapel- steeg, de laatste verbiudingsweg aan de zijde van den Zeedijk, tusschen den Oudezijds Voorburgwal en Warmoesstraat, een nauw straatje, vol krotten en logementen van verdacht allooi. In een kamer van een dier krotten, het logement z/Stad Groningen," O. Z. Enge Kapelsteeg no. 12, had zich in den nacht van Vrijdag op Zaterdag een manspersoon met een vrouw van verdachte zeden afgezonderd. Omstreeks halfzes kwam deze persoon de trap af. Beneden aan de deur stond eene vrouw eveneens van verdachte zeden, zekere Suzanna Witte, oud 24 jaar. Onverwacht, terwijl zij niets kwaads vermoedde, ontving deze van den het fort geen gelegenheid bestond om ze te be waren. Wij brachten de kist deswege naar dezelfde zaal waar wij het lijk begraveil hadden, en maakten daar een holte in den stevigsten muur waarin wij onzen schat plaatsten. Wij teekenden de plaats nauwkeurig aan en den volgenden dag teekende ik vier schetsen van het vertrek, voor elk onzer een, en plaatste //ons teeken der vier" er onder, want wij hadden gezworen dat een altijd voor de overigen zoude handelen, zoodat niet een meer recht had dan de ander. Dat is een eed, waaromtrent ik met de hand op het hart kan getuigen, dat ik hem nimmer geschonden heb. z/Welnu heeren, het is overbodig u te verhalen hoe het met den Indiaansche opstand is afggloopen. Nadat Wilson Delhi bemachtigde en sir Colin Lucknow ontzette, was de kracht der onderneming gebroken. Er werden versche troepen ingevoerd en Nana Sahib vluchtte over de grensliuie. Een vliegende kolonne onder kolonel Greathead kwam naar Agra en joeg er de Pandies uit. De vrede scheen in het land teruggekeerd en wij vieren begonnen reeds te Jhopen dat de tijd aanstaande was dat wij ons met onze schat uit de voeten zouden kunnen maken. In een oogenblik werd onze hoop echter verijdeld doordien wij als de moordenaars van Achmet werden gevangen genomen. vZiet hier hoe dit zich heeft toegedragen. Toen de rajah zijne juweelen aan Achmet toevertrouwde de.d hij dit omdat hij wist dat deze een vertrouwd man was. De OoSterlingen ziju echter zeer achterdochtig wat deed deze rajah dus? Hij stelde een tweede, nog meer vertrouwd persoon aan om den eerste te bespieden. Deze tweede had in last Achme geen oogenblik uit het oog te verliezen, en da

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1