Information bij J. IDE SMIDT-PQTHOVEN, ORGrELHANDEL, TER NEUZEN. 300,000 k Superphosplaat GRAANZAKKEN. Ruhr-Kachelkolen. I PRIMA lAill RIUZ HUlDENZOUTERUjT In den Remontoir Inbraakvrije BRANDKASTEN, N AAM KAARTJES. 55 cent en hooger. voor iedereen, van welken leeltijd ook. In Lossing: Ter Neuzen. L. SCHALK. G. N. NAGELKERKE, Ter Neuzen. Aanbesteding. Redding voor Borstlijders! De oode en ml Mende Ealseipillen ALMANAKKEN SCHEURKALENDERS M. J. TAN DIXHOORN. - Ter Nemn Grootste Zeeuwsche Orgelbandel IS. WILLEMYHS. Wollen, Gestikte en Molton Dekens. GRAANZAKKEN (4 en 5 maats), en liet schip „Onderneming" met eene lading Lijitea en Passepartouts is, alle genre's. Lags prijzsn. Hette afwsrking. a an te besteden HET ANTIZUUR, VOORHANDEy Ter Neuzen. P. J. van de Sande. Steenbakkerij in den Margarethapolder lste soort Metselsteen. 2de Mond- en Klinkersteen, A. S. J. DEKKER, Goes. Steeds verkrijgbaar en Pendulen, SCIIOOAE J (J W HELEN, ZILV11- en SE01BWIEK Atelier van Fatritatie ea Reparatien. J. de Smidt-Pothoven Veeren- en Kapokbedden, Zeegras en Houlwol Matrassen, Gebr8 TAZELAAR, Ter Neuzen. Middelen van vervoer. Allerbeste Horloge's J. JURRIJ-HOEBE, Ter Neuzen. welke den felsten vuurgloed weerstaan. met eene lading prima Iedere dag ook gedurende de Kerstdagen gelegenheid tot poseren bij elke weersgesteldheid. PORTRETTEN worden in den korst mogfelyLcen tijd afgeleverd (steeds binnen 14 dagen). Gedurende de feestdagen wordt bij iedere bestelling gratis bijgegeven een prachtig KABINETPORTRET en smaakvol ETUI. Vergrootingen in verschillende procede's en in alle formaten. Het Bestuur der Yereeniging //DOOR EEN- DRACHT STERK," te Ter Neuzen, zal op Woensdag 29 December 1897, 'anamiddags 2£ uur, in het //Hotel Centraal", te Ter Neuzen, trachten het leveren van ongeveer voorwaarden van aanbesteding en modellen van inschrijving zijn van af 22 December a. s. te verkrijgen bij den Secretaris der Vereeniging. Ter Neuzen, 17 December 1897. Namens het Bestuur, J. P. SCHEELE, Voorzitter. A. VISSER, Secretaris. Om hen te helpen van't hevig hoesten, benauwd- heid, het piepen der luchtpijpen en 't verslijmen der longen, heeschheid en krevelingen in de keel enz. Wanneer alle andere middelen niet helpen, neemt dan in vertrouwen van H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete, oud- leeiling der gasthuizen van Gent. Zij doen de fluimen gemakkelijk lossen en spoedig verminderen. Ze voorkomen en genezen alzoo de ontsteking der longen. Hoedt u wel voor namaaksels. Eischt wel rond iedere doos het verzekeringsbandje met mijn hand- teeken. H. VAN AKEN. Prijs de doos 0,62^, of franco mits opzending van 14 blauwe postzegels. onfeilbaar middel tegen het zuur der kinderen, in fleschjes van 0,40. EN voor 18 9 8. gemeente ZAAMSLAG. VOORHANDEN onderstaande steensoorten aan concurreerende prijzeu. G. VAN DER PEIJL. A. DE KRAKER Kz. W. GALLE. Bovengenoemde steensoorten zijn onderzocht aan het //Proefstation voor Bouwmaterialen Koning en Bienfait te Amsterdam", en het oordeel was als volgt z/De weerstand der steenen na waterverzadiging en be vjiezing komen o vereen met die van „best rood". De weerstand in luchtdroogen toestand is iets lager, uit de weerstandcijfers blijkt, dat waterver zadiging en bevriezing geen nadeeligen invloed op deze steenen uitoefenen. Het soortgewicht, de poreusheid en de wateropname, komen geheel overeen met de cijfers gevonden bij „best rood". Amsterdam, 10 December 1897. Proefstation voor Bouwmaterialen, (get.) KONING en BIENEAIT. Zaamslag, 21 December 1897. Het schip //Padua' qualiteit grove Graauw. E. J. TAN LEUVEN. Agent te C. die gaarne verscbaft. TER NEEZEN L. alle OOSTDAM, gewenschte inlichtingen 80 cent per 5 ons, uitmuntend van smaak, bij J. D. THIELMAN, aan de Roomsche Kerk, te Ter Neuzen. Ondergeteekende HUIDEN worden reerende prijzen. Ter Neuzen. maakt bekend ingekocht aan dat door hem sterk concur- H. HARTOG. zijn te bekomen aan MATIGE PRIJZEN Veldstraat 22, GENT. TER NEUZEN. Zuivering van Redden en Matrassen. Alles aan uiterst concurreerende prijzen. ZAAIKLBEpBM". F. J. P. TRQUSSELOT, Weste Wagenstraat 30 Kotterdam. P.4TEM-PROTEC TOR-SLOT voor verscliil KISTEN EN KLUiSDEUREN, Bekroond: le prijs Brandweer-Tentoonstelling, Botterdam ov. 1896. Steeds in voorraad en aan fabrieksprijzen verkrijgbaar bij Waarborg Even als vorige jaren biedt ondergeteekende tot het eiude van December NAAMKAARTJES aan van af Op elke 100 kaarten ontvangt men gratis 100 daarbij passende enveloppen met sluiting of een prachtige scheurkalender naar verkiezing. Duidelijke opgaaf van namen wordt beleefd verzocbt. Ter Neuzen, Dec. 1897. P. J. van de Sande. Naar buiten Ter Neuzen met 15 cent verhooging. Greenwich-tijd. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Spoorweg Ter Neuzen Mecbelen. Ter NeuzenBrussel over Lokeren. Spoorweg VlissingenRoosendaal. Stoomtram VlissingenlliddeJburg. Spoorbootdicnst WalzoordenVlake. Wagendienst IlulstWalsoorden. OKGELSPELEU binnen Sen uur te leeren, In Lossing grove RUHR-KOLEN. puike Fotografie Instantanee. van alle sluitingen. Ter Neuzen n. Gent 5,35 8,37 1)12,03 Sluiskil 5,41 8,46 12,12 Sluiskil (brug) 5,43 8,48 12,15 Philippine 5,49 8,52 12^20 S.s van Gent 6,00 9,01 12,29 (aankomst 6,08 9,05 12,34 (vertrek 6,20 9,10 12^49 Aank. te Gent (kl. st. 6,56 9,46 t. Gent (gr. St.) 7,10 9,58 1,30 1) Dez. trein v.rtrekt des Woensdags om 12,15. Selzaete r. Gent (gr.»t.)n.TerNeuzen 5,24 a Gent (kl. st.) 5,37 Selzaete (aankomat 6>1S selzaete (Tert„k R,l 7 r. Sas van Gent 6,29 a Philippine 6,37 Sluiskil (brug) 6,41 Sluiskil 6,44 Aank. te Ter Neuzen 6,50 8.20 8,31 9,06 9,09 9.21 9,30 9,34 9,36 9,43 *12,06 12,17 12,48 12,51 1,03 1,11 1,14 1.17 1,25 5,13 5,21 5,24 5,28 5.37 5,42 5,52 6.38 5,02 5,11 5,46 6,00 6,15 6,28 6,34 6,40 6,50 8,05 8,12 8,15 8,20 8,81 8,86 8,50 9,23 9.34 7,56 8,07 8,42 8,55 9,15 9,28 9.35 9,40 9,50 'sVrijdags vertrekt deze trein uit Gent om 12 uur. CORRES PONDENTIE (f). v. Sel.a.t. n. Etcloo 6,18 9,08 12,53 5,11 8,53 a Eecloo a. Selzaet. 5,15 8,08 11,50 4,43 7,46 a Selzaet. a. Moerbek. en Loker.n 6,18 9,09 12,52 5,47 8,52 a Lokeren n. M.erbek. en Selzaete 5,31 7,14 12,05 3,44 8,08 Gent n. Brussel 7,19 9,21 10,53 1,37 6,53 9,41 a Brussel n. Gent 7,01 9,16 2,38 5,05 6,08 Gent n. Oetend. 8,22 8,24 10,49 1,0J 3,55 4,05 7,05 Ostend. a. Gent 5.01 6,05 8,53 10,50 1,40 2,29 5,40 r. Ter Neuzen 6,25 9,47 1,28 5,52 p St. Nicolaas 7,38 10,55 2,35 7,00 Aank. te Gent (Waes) 8,40 12,21 3,16 8,13 v. Ter Nenznu 6,25 9,47 1,28 5,52 a Sluiskil 6,33 9,55 1,36 6,02 Axel 6,42 10,04 1,45 6,09 v. Kijkuit 6,50 10,12 1,53 6,17 a Hulst 6,59 10,21 2,02 6,26 a Cling. 7,15 10,37 2,18 6,42 Aank. t. St. Niaolaas 7,33 10,55 2,35 7,00 Vertr. 8,28 10,57 3 05 7,17 Aaak. ta Utabelea 9,26 11,58 4,04 8,16 v. Mnch. n. St. Nia. en T. Neuz. 6,38 10,28 1,25 6,07 a St. Nical. a. Tar Neazea 7,50 11,40 3,10 7,25 a Clinga 8,10 12,00 3,30 7,48 Hulst 8,32 12,22 3,50 8,16 a Kijkuit 8.40 12,30 4,00 8,18 a Axel 8,48 12,38 4,13 8,25 a Sluiskil 8.57 12,47 4,22 8,33 Aank. te T.r Naiia.a 9,05 12,55 4,JO 8,43 CORRESPONDENTIl (t). T. St. Nic.leas n. Antwerpen 7,42 11,35 2,55 7,10 8,24 Amtvrt-rpen St. Nicoltas 6,58 9,05 10,38 12,30 6,25 St. Gilles Moerbrks 8,01 11,51 8,26 7,41 n Moerbeks n. St. Gilles 6,41 9,48 1,11 6,14 n Mechelem a. Brussel 9,29 11,51 4,15 8,21 p Brussel n. Mechelen 6,10 9,42 12,43 5.36 p Meclielen a. Leuvsn 9,26 1,23 1,26 4,14 10,16 n Leuren n. Mesheltn 5.45 9,36 12,10 5,32 (f) Deze uren geven ds direct* sorrespondentis van en naar Ter Neuzcm aan. v. Ter Neuzen 12,03 5.13 I v. Brussel 8,37 10,18 8,85 Selzaete 12,52 5,47 Selzaete 9,00 12,54 8,55 p Brussel 3,15 9,36 a. Ter Neuzei 9,43 1,25 9,50 v. Vlissingen n. Roosendaal *5,25 5,45 f6,53 9,15 1,07 3,50 *5,25 f5,33 6,34 Roosendaal naar Vlissingen 6,58 9,16 9,27 fl0,21 1,10 4,10 7,40 f9,10 *9,56 *10,08 le en 2e klasse. f Vervoeren ook reizigers 3e klasse, doch niet in lokaal verkee^ Stadstijd. v. Vlissingen, Remise vm. 4,50 (alleen op werkd.) 5,55. Van de Zeilmarkt8,00 9,30 11,00 11,45 nm. 12,30 1,15 2,00 2,45 3,30 4.15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,08. Middelburg: Naar de Zeilmarkt, Vlissingen vm. 5,20 (alleen op werkd.) 6,23 8,45 10,15 11,50 nm. 12,35 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,00 7,00 7,50 8,35 9,20 10,20 11,00. r. Walsoorden n. Vlake: vm. 4,50 8,50 nm. 12,45 3,35 Vlak* n. Walsoorden vm, 8,01 10,80 mm. 2,15 5,15 Hulst n. Walsoorden vm. 7,00 11,00 nm. 2,05 8,05 T Walsoorden m. Ilulst ongeveer 8,45 11,80 mm. 8,15 6,l5

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 4