WACHTENDE: Opening Cafe Gent, Soiree Amusante UITV OERING BRLUKLilDLiiS. Lazaro ds Veehoeder, P. Vi lniu s RIM 45 KanadaBoomen, Een Woonhuisje I. ZABDSTBA, Na afloop BAL. NA AFLOOP BAL KOPPENtfanOLMEMBOOMEN, Houtwaren, AAWBBSTEDIHTG Ilandeisbericbten. Limonadsn sn Spuitwatgr, Qslsgsnhsid tot Dansan Al de Landbouwers DINSDAG 28 DECEMBER 1897,'s avonds8uur, de geYierde Holl. Kar.Komiek M.WILLEMSE, Vereeniging Jooruitgang is ons streven." op Maandag 27 Doc. a. s,, II.11. Landbouwers Ter Neuzen. P. J, van de Sande, Openbare Verkooping. DE AFBRAAK van een bouwmanshuis Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Wa Y A E II 33 M VAN AF HEDEN, Westkolkstraat, Groote Gecostumeerde Openbare Verkooping Gpenbare Verkooping. Openbare Verkooping. zware Koppen van Olmenboomen, ONTVANGEN: 1 8 9 8, 9 Olmenstammen. Openbare Verkooping. Openbare V erkooping. Openbare Verkooping. Ben burger van Messina, vader van zeven kinderen, die in grooten nood verkeerde, nam een wanhopig besluit en sprong van de Magdalenakerk naar beneden. Hij bleef echter hangen aan een haak met het hoofd naar beneden. Zoo hiug hij eenigen tijd, jammerlijk om hulp roepend, totdat hij eindelijk door vier mannen met groote moeite werd gered. Toen de arme man op vasten grond en tot bewustzijn gekomen was, dankte hij zijn redders, diep ontroerd en hij gaf alle plannen van zelf- moord op. Bismarck is in proces met een zijnerambte- naren, een opperhoutvester die onlangs werd ontslagen en beweert, dat hem boven het bepaalde pensioen van 4500 mark nog 900 's jaars toekomt, die de prins hem 20 :aar geleden bij zijn overgang uit den staatsdienst in dien van Bismarck voor voor bijverdiensten zou hebben verzekerd, en wel mondeling in aanwezigheid van graaf ilhelm von Bismarck. De prins beroept zich echter op een schriftelijk contract van 1895, waarin niets van die 900 mark voorkomt, die hij zich ook niet herinnert mondeling te hebben beloofd. De hout- vester beweert bovendieu dat zijn aanstelling heeft plaats gehad op den grondslag dat de pension- neering alleen zou plaats hebben krachtens de bepalingen der pensioenwet en hij alleen wegens ongeschiktheid voor den dienst had mogen worden ontslagen. De zaak is nu voor de rechtbank te Altona aanhangig, die Bismarcks zoon als getuige heeft opgeroepen. INGEZONDEN STUKKEN. Groote Schouwburg te Gent. Zaterdag 25 December 1897, des namiddags 2 uren, laatste opvoering van LE PETIT EAUST, ALBERT met eeiie lading uren, opvoering van HANSEL EN GRE1EL, gevolgd doorLES PR^TENDUS DE GERMAINE, ballet in een bedrijf door Mevr. Hennecart, muziek van Raoul Schubert. Hulst, 20 Dec. KOERS VAN HET GELD. ZEETlJDINGlErV. Van 20 tot en met 21 Dec. a Mijnheer de Redacteur Gelieve s. v. p. onderstaand in uw geacht blad te willen plaatsen Thans, nu de suikerpeeen-campagne van het jaar 1897 met al zijn beslommeringen zoo goed als ten einde is en wij weldra weer voor een nieuw tijdperk van contracteeren zullen staan, wil ik, zoo goed en zoo kwaad als ik kan, een ernstig woord tot mijne mede-landbouwers rich ten. Tal van vergaderingen zijn belegd geworden door fabrikanten, door landbouwers en hnnne be- schermerselke partij bepleitte zijn ongunstigen toestand en verweet de tegenpartij, niet altijd stipt eerlijk te zijn, kapittelde de handelwijze der agenten, enz. enz. Nu, dat de manier van handelen der fabrikanten niet altijd ten genoege van ons, landbouwers, is, is genoeg bekend, maar daarom niet te streng geoordeeld over die handelwijze, want bedenkt, dat de fabrikanten geen middeinacht-zendelingen zijn, die zich tot levenstaak hebben gesteld, om hunne mede-menschen voor alle mogelijke onheilen des levens te behoeden, maar dat het nijveraars zijn, die trachten hun bedrijf zoo winstgevend mogelijk te maken- De meesten mijner mede-landbouwers kunnen, of willen maar niet beseffen, dat wij, landbouwers zelve, de voornaamste oorzaak zijn, dat de prijs der beeten niet algemeen beter is geworden dan 8,50, min inlaadkosten. Hadden wij eerlijke landbouwers, die- de vaan der eerlijkheid steeds hoog willen houden (ja, zoo hoog zelfs, dat er velen niet meer bij kunnen), niet zoo haastig ge- weest, of liever meer eendrachtig, waarvoor de weg ons was aangewezen, het ware voor het alge meen beter geweest. Voornamelijk zijn deze woorden gericht tot hun, die om financieele en andere redenen nog niet gedwongen zijn, suikerpeeen te contracteeren en te zaaien en zij, die zich hebben opgeworpen tot het beleggen van vergaderingen, sprekers te doen optreden, enz., om hunne mede-landbouwers aan te sporen, zich toch cordaat te houden tegenover de fabrikanten, maar, o jemeni, daar schieteu een paar fabrikanten uit hunne sloffen met de algemeen bekende en berucht eerlijke contracten en de meeste onzer eerlijke en cordaate landbouwers haasten zich, om ook zoo'n eerlijk contract machtig te worden, om zoodoende de eerlijkheid met hun handteeken te bekrachtigen. Wat de minder eerlijkheid der agenten betreft, meen ik, dat dit punt al genoegzaam door ieder is besproken en wil die lui maar liefst met hun kerfstok in de hand laten ronddolen. Heb ik van de niet-eerlijkheid der fabrikanten weinig of niets gezegd, daarom zal ik niet bekennen, dat die lui beter zijn dan de rest, o neen slechts dit is het doel van mijn schrijven, dat wij, land bouwers, wat minder over de al of niet eerlijkheid der fabrikanten en hunne agenten moesten bazelen, maar wat beter op onzen post zijn, opdat de vijand ons niet weer zoo licht overrompeld. Alles met betrekking tot de suikerpeeen van eerlijke zijde wel beschouwd, meen ik, dat, wanneer een der drie partijen, hetzij of fabrikant, of agent,1 of landbouwer, door de andere partij of partijen van niet-eerlijk heid word beschuldigd, hij vrijwel de woorden van den Grooten betrachter der eerlijkheid in dezen zin van toepassing kan brengen, door te zeggen wie uwer zich vrij gevoeld van zonden (n. 1. sui- kerpeezonden), werpe de eerste steen (of suikerpee) op mij. U, Mijnheer de Redacteur, dankende voor de opname, verblijf ik, Hoogachtend, Uw dienaar, Een Landbouwer. D A G E N. Voorm. Nam. Donderdag 23 Dec. 0.47 Vrij dag 24 1.38 Zaterdag 25 2.27 Zondag 26 3.17 Maandag 27 4.4 Dinsdag 28 4.51 W oensdag 29 5.37 1.12 2.3 2.52 3.40 4.27 5.13 6.1 voorheen J. A. Stellingsma, Oostsluis, Ter Neuzen. is den heer YAN DIJCKE, Vlooswijkstraat Ter Neuzen, aangesteld als AGENT en eenig verkooper der uit het fabriek van H. YAN AKEN te Selzaete. op 34 Dec- a. s. in de gereserveerde zaal. Van 20 tot en met 21 Dec. werden langs de Oostsluizen alhier 34 binnenvaartnigen op- ea 17 afgeschutdoor de Westsl. 2 opgeschut. en zij die vroeger altijd suikerbeten hebben laten wegen op de weegbruggen aan de OLDE ZEVEN A ARSTR A AT en KOEGORSSTRAAT, worden uitgenoodigd ter vergadering op a. S. Yrijdag 24 December ten half twee uur, bij August Goethals, te Driewegen. K. DE KOELJER. door eenige leden van het Specialiteiten- Gezelschap van den heer VLEUGELS, te Rotterdam, waaronder Mej. ELIZE DUMONT en den Heer GEORGE FREUND, Holl. Duettisten en Solisten. Mej. MADELAINE COULIER, Declamatoire Comm. Dramt1ue. LA en DO, Hollandsche coupletzangers, komisch genre. ALSMEDE met zijne nieuwe Creaties, enz.enz.enz. ENTREE 75 cent per persoon. des avonds 7 lire, op de bovenzaal van het //Hotel de Commerce" te Ter Neuzen. genegen deel te nemen in gemeenschappelijken aankoop SUPERPHOSPHAAT, levering einde Januari e. k., gelieve vdor 12 Januari opgave te doen bij een der ondergeteekenden. D. B. VAN ACKER. C. VAN WAES. Westdorpe, 22 December 1897. Ondergeteekende, H. VAN AKEN te Selzaete, maakt het achtbaar publiek bekend, dat ter gele- genheid van Kerstdag en Nieuwjaarsdag, zijne zitdagen voor AXEL zullen plaats hebben des Vrijdags 24 en 31 December aanstaande, bij den beer Waelput. H. VAN AKEN. OPVOERING YAN: Tooneelspel in 4 bedr. en een Voorspel. ENTREE: le rang /0,75, 2" rang _/0,50. te TER NEUZEN. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de heeren Gebr. BAARS, houthan- delaars te Hoofdplaat, op Donderdag den 30 December 1897, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen Eene partij zware liggende op de hofstede, bewoond door Izaak de Feijter Az., in den polder en gemeente Zaamslag. De Notaris P Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van PILTER DE ROOIJ, aan zijn woonhuis te Boschkapelle (Stoppeldijk veer), op rijdag den 7 Januari 1898, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen Eene groote partij als: PLANKEN, van verschillende lengte KOLDERS EN BATTINGS, KEPERS, PANLATTEN, SPARREN, GESCHAAEDE PLANKEN, 18000 KILOGRAM BEETEN, 1 KALFKOE, enz. enz. Te vergaderen ter plaatse. Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op Dinsdag 28 December 1897, des voormid dags 10 uur, ten verzoeke van de Heeren GEBROEDERS BAARS te Hoofdplaat, in het openbaar verkoopen EENE PARTIJ liggende op de hofstede bewoond door den heer L. Moes, in den Nieuwe Neuzenpolder der levering van RR00D voor de armen van het BURGERLIJK ARMBESTUUR, gedurende het 1« half jaar 1898, op Woensdag, 29 December a. s., des morgens 10Yg uur, op bet gemeentehuis. Ter Neuzen, 22 December 1897. Het Armbestuur voornoemd, P. MOES, Voorzitter. A. P. DE VOS, Wd Secretaris. in leer en linn en. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van den heer CH. DE VOS te St. Nico- laas, op Zaterdag 8 januari 1898, des namiddags 2 ure, op de hofstede bewoond door P. H. de Jonge van den Broeke, in den Vogelschorpolder, gemeente Ter Neuzen, verkoopen EN De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van den heer H. D. IJSEBAERT, gemeente-secretaris te Koewacht, op Dinsdag den 11 Januari 1898, des voormiddags ten 11 ure, precies verkoopen waaronder gescbikt voorwerkhouten klompenmakers. 2000 SPARREN HEININGKODDEN, 500 STAKEN, 1000 BOONSTAKEN en 2000 ZWARE SPARRENSNOEI, staande en liggende aan zijn bosch nabij het dorp of St. Andries, wegel nabij den steenweg, gemeente Koewacht. Te vergaderen ter plaatse. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van LUDOVICUS POPPE te Wachtebeke, op Dinsdag den 11 Januari 1898, des namiddags ten 2 ure, verkoopen en AANHOORIGHEDEN, kadaster sectie F no. 568, HUTS en ERF groot 8 aren 30 ceutiaren, zijnde cijnsgrond van Maria Louise en Leonie Marie Vermandel. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de erven van den heer ARIJ DE MUL, in leven grondeigenaar en landbouwer te Zaamslag, op Donderdag den 13 Januari 1898, des voor middags ten 11 ure, verkoopen EENE PARTIJ geschikt voor leverancie en werkhout, staande op de hofstede van en laatst bewoond door genoemden heer Anu de Mul, tegen de kom der gemeente Zaamslag. Zeer gemakkelijk vervoer over kunstweg. I rumh-kachblkolei». Middenprijs per 100 kilo: Tar we f 9,25 a Roere /P,50a - Wiatergerst f 8,30 a Zomergarst a H»tct 5 Erwten 6,50 a Paardinboonen 8,75 a Duivenboonen /-.-a/—,— Witteboonan i f Bruineboonei 6,80 a Boekweit Lijnzaad 8,00 a 9,00 Aardappels 2,75 koolzaad per zak ran 106 liters Boter per kilo 0,95 a fEieren per 26 stuks 1,15 a f Er waren ter markt te koop gesteld19 stuks hoornvee, 64 rarkens. Verkocht 10 stuks hoornvee, 50 rarkens. Belgisch per 100 fr. f 47,65 a 47,75 Engelsch per 12,— y t 12,08 P- VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. 20 Duits. 3.s. Eng. s.s. idem 20 20 21 Duits. i.s. Eng. s.s. idem Deens. s.s. Eng. s.s. idem Eng. s.s. Noor. bark Deens. s.s. Duits. s.s. Eng. s.s. Deens. s.s. Eng. sch. Voor Ter Seuaen Mercur Ann Webster Kingsley 4063 j Riga 2241 Londen 1970 I Warkworth Van Ter Kenien Juno I 3921 Bologne Voor (went i Aire Sea Belle Kamma Ralph Creyke Egret Van (went t Spindrift 2003 Shadberg 877 Alexander Shukoff 4039 Gutrune 3384 Aire 1763 Gorm 4980 1763 Goole 2152 Londen 4285 Riga 1944 Goole 3492 Liverpool Londen Frederikstad New-Castle Antwerpen Goole Blyth Van Selzaete Alembic I 721 Londen hout stukg. kolen ledig stukg. idem hout stukg. idem stukg. ballast ledig idem stukg. ledig creosoot K It H W It H OP

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 3