J Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. No. 3552. Donderdag 23 December 1897. S3 333X3<»332!3!? HIIDEBWET. Openbare Vergadering 37e Jaargang. j Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 u.ren op den dag der uitgave. NATIONALS MIL I TIE. FEUILLETON. A. CONAN DOYLE. Earner van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen. POLITIEK OVERZICHT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,S2£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlfiN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Mit bfad vergehijnt JHaan.lag-, Woen«la«- en VriJ.laWavond, nitgeaonrterrt op Fee.td.gen, bij den nttgever F». J. VAX BB «e Ter Menken. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN. Gelet hebbende op de bestaande wettelijke bepalingen be- trekkelijk de Nationale Militie; Brengen bij deze ter kennis van een legelijk die zulks zoude tnogen aangaan dat het register tot inschrijving van alle mannelijke inge- aetenen welke op den l8ten Januari aanstaande hun 19<iejaar znllen zijn ingetreden, dat zijn diegenen welko in 1879 zijn geboren, zal gereed leggen op de gemeente-secretarie ran den lBten tot en met den 318ten Januari 1898, van des voor- middags 10 tot des namiddags 4 uren dat voor ingezetenen wordt gehouden 1°. hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 288ten Juli 1850 (Staatsblad no. 44); 2°. hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste achttien maanden, voorafgaande aan den l8ten Januari van het jaar waarin hij zich moet laten inschrijven, in Nederland verblijf hield; 3°. hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt dat niet voor ingezeten wordt gehouden de vreemdeling, behoorende tot eenen Staat waar de Nederlander niet aan den verplichten krijgsdienst is onderworpm, of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wederkeerig- heid is aangenomen (art. 15 der wet van 19 Augustus 1861, Staatsblad no. 72) dat hij, die eerst na het intreden van zijn 19de jaar, doch ▼o<5r het volbrengen van zijn 208lc ingezeten wordt verplicht is zich zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar de inschrijving volgens art. 16 moet geschieden (art. 20 der wet) dat voor de militie niet wordt ingeschreven 1°. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2°. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten 3°. de zoon van d^n Nederlanderdie ter zake van s lands dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen of kolonien woont (art. 17 der wet) dat de inschrijving geschiedt 1<>. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont 2°. van een gehuwde en van een weduwnaar, in de gemeente waar hij woont 3°. van hem die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in de gemeente waar hij woont 4°. van den buiten 'a lands wonende zoon van een Nederlander die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoont heeft (art. 16 der wet) dat elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, verplicht is zich daartoe, bij Burgemeester en Wethouders ter boven aangegeven plaatse en binnen den daar bepaalden tijd aan te geven, en dat bij diens ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis zijn vader, of, is deze overleden, zijn moeder, of, zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht is (art. 18 der wet). Belanghebbenden worden mitsdien dringend aangemaand aan de op hun rustende verplichting te voldoen en wordt hun ten overvloede onder de aandacht gebraeht dat bij bovengemelde wet onder meer is bepaald dat met boete van ten minste f 0,50 en ten hoogsie J 100 wordt gestraft de overtreding van art. 18 en 24 der wet. Ter Neuzen, den 21 December 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. DOOK /pWelnu, ik was aardig trotsch op het mij gegeven commando, wij] ik slechts vrijwilliger, en nog wel een met een houten been was. Reeds twee nachten hield ik de wacht met mijne Pun- jaubees. Het waren slanke, flink uitziende kerels Mahomet Singh en Abdulla Khan geheeten, beiden oude gedienden, die te Chilian Wallah de wapens tegeii oris gedragen hadden. Zij spraken tamelijk goed Engelsch, rnaar ik kon weinig van hen ge- waar worden. Zij gaven er de voorkeur aan om den ganschen nacht bij elkander te staan en hun leelijke Sikhsche taal te spreken. Wat mij be- treft, ik was gewoon buiten het hek te gaan staan. en over de breede, voorbijstroomende rivier naar de lichten van de groote stad te staren. Het roffelen van trommen, het ratelen der tomtoms, en het geschreeuw der oproerlingen, dronken van opium en woede, waren voldoende om ons ge durende den ganschen nacht aan onze gevaarlijke buren aan gene zijde van den stroom te herinneren. Om de twee uren was de officier van de wacht gewoon de ronde te doen langs de posten, om zich te vergewisscn dat alles in orde was. z/De derde nacht van mijn wacht was duister Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896), maken bekend dat op bed en ter gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek van ALPHONSUS WAEIJENBERG om vergunning tot het oprichten eener grofsmederij in een lokaal van het perceel wijk M no. 105y kadastraal bekend sectie G no. 1350 Sluiskil en dat op Diiisdag Januari 1808, des namiddags 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegenheid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten. Ter Neuzen, 21 December 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Doiulerilag 23 December 1897, namiddag 7 uur. H. C. E. VAN 1JSSELSTEIJN, Voorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. De uitwisseling der ratification van het Turksch- Grieksch vredesverdrag heeft Zondag plaats ge- vonden. Generaal Smolenski, een der weinige Grieksche bevelhebbers, die in den oorlog zijne populariteit niet verloor, is tot lid der Kamer gekozen. Daarentegen heeft de vroeger zoo populaire Prins George, van wien men als bevelhebber der vloot zulke groote verwachtingen had, rnaar die niets van zich hooren deed, een buitenlandsch verlof gevraagd voor den tijd van een jaar. Ook deHertog van Sparta (Kroonprins), weet men onttrok zich door eene reis aan de openbare aandacht. Wegens oneerbiedige artikelen over deze Prinsen zijn inmiddels twee dagblad-redacteuren in hechtenis genomen. Prins Heinrich is Zondagavond laat met de Deutschland en de Gefion bij Spithead aangekomen. Maandagmorgen vroeg werd het gebruikelijk saluut gewisseld. De Prins is Maandag naar Osborne vertrokken, om daar met Koniugin Victoria, zijne grootmoeder, te dineeren. In orthodoxe Duitsche kringen en ten Vaticane is men gansch niet gesticht over Prins Heinrich's inderdaad ook al zeer ongelukkige uitdrukking in zijn Kieler toastdat hij het //Evangelie des Keizers gaat prediken aan wie 't hooren en niet hooren willen." Er zijn personen en zaken zegt de en mistig en er viel een lichte, doordringende regen. Het was ondoenlijk om bij zulk weder uren achlereen voor het hek te staan. Ik trachtte herhaaldelijk mijne Sikhs aan het praten te krijgen doch zonder het gewenschte gevolg. Om twee uur in den morgen kwam de ronde voorbij, en bracht eenige afwisseling te weeg. Ziende dat mijne metgezellen niet tot spreken te bewegen waren, nam ik mijn pijp en legde mijn geweer even af om een lucifer aan te strijken. In het- zelfde oogenblik vlogen de twee Sikhs op mij aan. Een hunner richtte den loop van mijn geladen geweer op mijn voorhoofd, terwijl de ander een groot mes op mijn keel zette en een eed deed, dat hij bij de minste beweging die ik rnaakte zou toestooten. Mijn eerste gedachte was dat deze knapen in verbinding stonden met de oproerlingen en dat dit het begin van een aanval was. Indien de deur die wij bewaakten in handen der Sepoys viel, dan was de plaats verloren, en zouden de vrouwen en kinderen behandeld worden gelijk te Cawnpore. Gij zoudt kunnen denken, heeren, dat ik dit te mijnen gunste vertel, doch ik ver- zeker u, dat ik, toen ik dit bedacht, hoewel ik de punt van het mes op mijn keel voelde, mijn mond opende met het voornemen om zoo luid mogelijk alarm te schreeuwen, al moest het mij dan ook het leven kosten. De man*die mij vast hield scheen mijn gedachte te radenwant toen ik mijn adem ophaalde om het te doen, fluisterde hij //Maak geen geraas. Het fort is Kreu^Zeitung terecht zoo eenig, dat er geen verge]ijkingen of assimilatien mede geoorloofd zijn, en er is nu eenmaal slechts een Evangelie, dat van hem, wiens geboortefeest nu weer aanstaande is en allerwegen gevierd zal worden. Ook de organen van het Vaticaan doen ter snede opmerken, dat voor het prediken van het eene Evangelie, hetwelk geenszins dat des Keizers is, de missionarissen wel zullen zorgen, en dat die blijde boodschap niet gepredikt wordt met het zwaard in de gepantserde vuist, maar met liefde. In bladen van verschillende richting hoort men voorts bij deze gelegenheid weder den wensch uitspreken, dat de inhoud der bij zoo gewichtige gelegenheden uit te spreken redevoeringen meer mocht worden vastgesteld in overleg met de ver- antwoordelijke personen. De toestanden in Spanje zijn inderdaad merk- waardig. Naast de kostbare redevoeringen, die generaal Weyler houdt, moet nu melding gemaakt worden van een collectieven stap van twintig andere generaals, die zich genoopt voelen een protest tegen de boodschap van president Mac Kinley openbaar te maken. Eene dergelijke in- menging in de politiek, die tot een conflict met de Vereenigde Staten zou kunnen leiden, schijnt zelfs generaal Weyler te kras te zijn althans hij heeft zich niet aangesloten bij het voorgenomen protest. Misschien gelukt het de regeering nog, de generaals terug te brengen van hun eigenaardig denkbeeld. Maar reeds dat het kon ter berde komen, dat isSpaansch. Het Engelsche //blauwboek" liep tot 22 November of wil men liever tot het midden van Mei, een datum waarop de onderhandelingen over de auto nomic en over den gouverneur evenver gevorderd waren. Na Schaffer kwam Petrovitch als candidaat, de laatste vooral gesteund door Rusland, dat altijd bijzondere sympathie heeft betoond voor de Montenegrijnen hij werd dus tegengewerkt door Engeland. Ja, te Konstantinopel beweert men zelfs, dat de Britsche consul te Kauea den can didaat van Rusland heimelijk heeft tegengewerkt, dat hij de eilandbewouers er toe heeft gebraeht, protesten tegen dezen candidaat in te dienen. Een andere candidaat is Prins Karageorgewitch, een Servier van oorsprong, maar ook zonder veel kans. De toestanden zijn op't oogenblik, ondanks de besprekingen, verwarder ooit. De oproerige Kretenzers weigeren beslist de wapenen neer te leggen voor dat de Ottomaansche troepen vertrokken zijnde Porte heeft nog niet van een harer rechten afstand gedaan, en de mogendheden zijn het niet eeus, zelfs niet over een candidaat, dien zij Turkije en Kreta zouden kunnen opdringen. Het vreemdste is de politiek vaD Duitschland. veilig genoeg. Aan deze zijde der rivier zijn geen oproerige honden." Er klonk waarheid uit ziju stem, en ik wist, dat als ik mijn stem verhief onmiddelijk sterven moest. Dat las ik zijn oogen. Ik wachtte daarom in stilte om te zien wat zij van mij verlangden. ^Luister naar mij, Sahib," zei de slankste en sterkste van het paar, die Abdullah Khan ge- noemd werd //gij moet het thans met ons eens zijn, of voor altijd tot zwijgen worden gebraeht. De zaak is voor ons van te groot belang, om een oogenblik te aarzelen. Of gij verbindt u aan ons met hart en ziel onder eed op het kruis der Christenen, of uw lijk zal heden nacht in den stroom geworpen worden en wij loopen tot de opstandelingen over. Er bestaat geen middenweg. Wat kiest gij: dood of leven? Wij kunen u slechts drie minuten bedenkentijd toestaan, want de tijd gaat om en alles moet geschied zijn eer de volgende ronde komt." z/Hoe kan ik een besluit nemen vroeg ik z/gij hebt mij niet gezegd wat gij van mij verlaugt. Maar dat zeg ik u nu reeds dat ik, indien het iets is dat in strijd is met de veiligheid van het fort, er niets mede te maken wil hebbendus kunt gij in dit geval gerust toesteken." z/Het is niets tegen het fort," zeide hij //wij vragen u slechts datgene te doen, waarvoor uwe landgenooten naar dit land komen. Wij vragen van u om rijk te worden. Indien gij heden nacht een der onzen wilt wezen, dan wilien wij u op het ontbloote zwaard, en met den drievoudigen Een paar maanden geleden werd van uit Berliju het denkbeeld aan de hand gedaan, dat Kreta strikt gehouden moest worden onder de souvereiniteit van den Sultan, terwijl alle Turksche rechten, zooals dat om troepen in garnizoen te leggen, zouden worden gehandhaafd. Maar de inzichten schijnen sinds het aftreden van Von Marschall als Minister van buitenlandsche zaken te Berlijn, wel een beetje gewijzigd. De Kretasche kwestie blijft intusschen nog zonder een begin van oplossing. Bij kon. besluit is de heer J. C. Jansen, op zijn verzoek, eervol ontslagen als Minister van Marine, onder dankbetuiging voor de bewezen diensten, en is generaal Eland, Minister van Oorlog, tijdelijk belast met het beheer van het Marine-depart ement. De Minister van Binnenlandsche zaken heeft goedgevonden 1°. met intrekking van de vaststelling der krin gen voor de rijkslandbouwproefstations, zooals die heeft plaats gehad bij de beschikking van 20 Februari 1894, aan te wijzen de kringen voor de rijkslandbouwproefstations. Voor dat te Goes is aangewezen de provincie Zeeland, de eilanden Goedereede en Overflakkee en dat gedeelte van de provincie Noord-Brabant, dat gelegen is ten westen van de spoorlijn Turnhout Baarle, NassauTilburgDen BoschHedel, met inbegrip van de gemeenten waardoor deze spoorlijn loopt. 2°. te bepalen, dat voor zaadmonsters, met uitzondering van de monsters van graszaden, de boven vastgestelde kringen in spoedeischende gevallen zullen gelden ten opzichte van de onder- zoekingen naar de zuiverheid, en dat, behoudens deze gevallen, alle zaadmonsters tot onderzoek zullen moeten worden opgezonden aan de afdeeling voor het onderzoek van zaden aan het rijksland- bouwproefstation te Wageningen. 3°. te bepalen dat deze beschikking in werking treedt met 17 Januari 1898. De Moniteur Beige van 18 dezer be vat een bericht, waarbij wordt ingetrokken het in de Nederl. Staatscourant van 19 en 20 dezer, no. 291, mede- gedeelde bericht in dien Moniteur van den 17den daar te voren, betreffende den invoer van paarden, rundvee en schapen in Belgie op 24 en 31 dezer maand. Slechts de invoer van rundvee en schapen zal op genoemde dagen in plaats van de daarop volgende dagen geoorloofd zijn, en wel uitsluitend langs de kantoren van Zelzaete (station), Meenen (station), Momignies (station) en Welkenraedt (station). eed die nog nimmer door een Sikh geschonden werd, bezweren, dat gij uw eerlijk deel van de waarde zult ontvangen. Een vierde van den schat zal het uwe zijn. Beter kunnen wij niet spreken." z/Maar wat is dat dan voor een schat vroeg ik //ik verlang even zoo zeer rijk te zijn als gij, als gij mij maar wilt aantoonen op welke wijze ik dit worden kan." z/Gij wilt dus zweren," hernam hij //bij het gebeente van uwen vader, bij de eer uwer moeder, bij het kruis van uw geloof om nu noch later een hand tegen ons op te heffen of een woord in ons nadeel te spreken z/Ik wil het bezweren," antwoordde ik//op voorwaarde dat het fort er niet door in gevaar komt." z/Dan zullen mijn kameraden en ik zweren dat gij een vierde van den schat zult ontvangen, die gelijkmatig onder ons vieren zal verdeeld worden." //Wij zijn slechts met ons driean," merkte ik op. z/NeenDost Akbar moet zijn deel hebben. Terwijl wij op hem wachten kunnen we u de zaak mededeelen. Mahomet Singh, ga gij voor de poort staan en let op als zij komen. Ziehier het geval, Sahibik zeg het u, omdat ik weet dat een eed voor u verbindend is en dat wij u kunnen vertrouwen. Indien gij een logenachtige Hindoe geweest waart, al had gij dan ook bij al de goden uit hunne tempels gezworen, dan zou dit mes reeds met uw bloed gekleurd zijn gewe st, en uw lichaam op den bodem der rivier liggen. Maar de Sikhs kennen de Engelschen en de Eugelscheu

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1