A lgemeen flieuws- en Advertentiebl&d Zeenwsch-Vlaanderen. if, Kroningsfeest. Olmenboomen, No. 3550. Zaterdag 18 December 1897. Ter Neuzen. P. J. van de Sande. Advertentien. 37e Jaargang. VOOT verpachten Telegrafische berichtan. Hoogwatergetij te Ter Neuzeii. 1NHULD1GING van H. M. DE KONINGIN, Openbare Verkooping 65 Koppen van zware VANG E 1 8 9 8, ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. 2. het grasgewas van de burgerlijbe be- graafplaats in vereeniging met het bestuur van den ZAAMSLAGPOLDER de grasetting van de zijbermen van den TER NEUZENSCREN- en den REUZENHOEKSCHEN WEG. Q TER NEUZEN, 17 December 1897. FbjUILLCTQN. 24) A- C0NAN DOYLE. D A G E N. Voorm. Nam. Zaterdag 18 Dec. 8.— 8.34 Zondag 19 9.9 9.44 Maandag 20 10.18 10.50 Dinsdag 21 11.22 11.51 W oensdag 22 12.19 Donderdag 23 0.47 1.12 Vrijdag 24 H 1.38 2.3 t e HOEK. in leer en linnen. TER \EIZEVSCHE (OIRAYT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Yoor Ost Itlatl verscliijni rdauudui;., Woensilnu en VriJila|>avoad, uU^ezouderd op Feesldaaen, bij den nitgever P. J ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. VAiV DE HIDE te Ter Menzen. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. van 1. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG zullen op Yrijdag 24 December 1897, voormiddag half 10 uur, in het gemeentehuis, in het openbaar, voor den tijd 3 jaar en ingaande 1 Januari 1898, De voorwaarden liggen ter lezing ter gemeente- secretarie. Zaamslag, 10 December 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BARENDREGT Az., Voorzitter. P. J. WORTMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bij dezen bekend, dat wegens het invallen van den l.ten Kerstdag op Zaterdag den 25 December e. k., de gewone Weekmarkt niet zal worden gehouden. Axel, den 16 December 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. Wij ontvingen het verslag van de heden ge houden zitting van den gemeenteraad te Zaamslag Plaatsgebrek belet ons dit heden op te nemen, wat in het volgend nummer zal geschieden. Kortelings kunnen we vermelden dat na rnede- deeling van verschillende ingekomen stukken werd aangenomen de door Burg, en Weth. voorgestelde verordening op het gebruik der haven en kaai, onder voorwaarde dat de bepaling omtrent den noon //Gij misleidt ons, Small," zei Athelney Jones ernstig/indien gij den schat in de Theems hadt willen werpen, dan ware het gemakkelijker voor u geweest kist en al weg te werpen." „Makke]ijker voor mij om weg te werpen en ook makkelijker voor u om haar terug te vinden antwoordde hij met een boosaardigen blik „de man die slim genoeg was om mij op te sporen is zeker slim genoeg om een ijzeren kist op te visschen. Nu de kostbaarheden echter over een lengte van ongeveer vijf mijlen verstrooid zijn, zal er^ wel niets van terecht komen. Het ging mij wel aan het hartik was half waanzinnig toen gij ons achterop kwaamt. Maar nu treur ik er niet meer om. Ik heb voor- en tegenwind in het leven gehad maar ik heb geleerd dat gedane zaken geen keer nemen." ii Dat is zeer erg yoor u, Small," zei de detective //indien gij de justitie hehulpzaam waart geweest, inplaats van haar te dwarsboomen, zou dit be- paald van gunstigen invloed op uw vonnis ge weest zijn." ,Justitie," grijnsde de ex-banneling,/Een fraaie justitie Wien anders dan ons behoorde deze rijkdom Welke justitie kan mij dwingen om hem af te staan aan hen die er geen voet voor verzet hebben Luistert, wat ik er voor gedaan heb Twintig lange jaren in dat koorts- verspreidende moeras, elken dag aan den arbeid in de mijn-groeve, elken nacht geketend in de volgepropte hokken, gebeten door de muskieten, door Burg, en een betere om duur van het gebruik der kaai Weth. nog zal worden herzieu regeling te verkrijgen. Eenige bespreking werd gehouden over de vraag ten wiens laste de stormschade aan den havendijk komt. Het Dag. Best, meende dat die ten laste van den aannemer komt, die het werk nog in onderhoud heeft. De heer De Ruijter was van een ander gevoelen. Op voorstel van den heer Van de Ree werd besloten aan het kerkbestuur te berichten dat de gemeente ten alien ti,de genegen is de helft der kosten in het herstel van den kerkmuur te dragen. Het Woensdag door ons vermelde bericht omtrent het bedanken van Ds. A. Timmerman alhier voor het beroep naar Oost- en West-Souburg was naar men ons mededeelde voorbarig. Eerst heden is door genoemde predikant zoowel voor net beroep naar de Ned. Herv. gemeente te Oost- en West-Souburg en voor dat naar die ge meente te Cortgene bedankt. Ter tegemoetkoming in de kosten harer huishouding is o. m. onderstand verleend aan de gemeente Koewacht ten bedrage van 600. Door den gemeenteraad van Koewacht is in zijne jongste zitting besloten pogingen aan te wenden om aansluiting der gemeente aan het telefoounet te verkrijgen en een avondpost Bij kon. besluit is aan A. van de Sande, ecrvol ontslagen onderwijzer aan de openbare lagere school te Retranchement een pensioeu toecekend van 349. Sluiskil. Alhier is er een rederijkerskamer opgericht in het lokaal van den heer A. Faas. De vereeniging bestaat reeds uit twintig leden. Gedureude den winter zal zij trachten den bewoners van Sluiskil menigen genoegelijken avond te ver- scliailen. Men is van plan nog dezen maand de eerste uitvoering te geven. Moge het gezelschap in zijn pogingen slagen is de wensch van velen. Zaamslag, 16 Dec. In de heden gehouden vergadering der kerkvoogden en notabelen der Ned. Herv. gemeente alhier werd besloten tot het bouwen van een nieuwe kerk. IJzendijke, 16 Dec. In den verloopen nacht zijn bij de landbouwster de wed. D. onder Bier- geslagen met de zweep, en behandeld als een hond door elken verwenschten zwarten bewaker, die zich vol vreugde aan een blanke te goed deed. Zoo versreeg ik dien Agra-schat en gij spreekt tot mij van justitie en rechtvaardigheid omdat ik de gedachte niet kon verdragen dat ik er dezen prijs voor betaald heb opdat een ander hem zoude bezitten Ik zou liever een poos hangen, of een van Tonga's doornen in mijn huid hebben dan in de gevangenis te zitten met de gedachte, dat een ander met het geld dat mij toebehoort in een paleis woont Small had zijn masker van onverschilligheid afgelegd, en dit alles sprak hij op woesten toon, terwijl zijne oogen vlammen schoten en de boeien tegen elkaar rammelden, door de heftige beweging zijner handen. 1 oen ik de woede van den man gadesloeg. begreep ik dat het geen ongegronde of onnatuur- lijke angst geweest was die Majoor Sholto bevangen had, toen hij voor de eerste maal vernam dat de getergde galeiboef zijn spoor gevonden had. //Gij vergeet dat wij niets van dit alles weten," zei Holmes kalm //wij hebben uwe geschiedenis niet gehoord, en kunnen dus niet oordeelen in hoeverre het recht aan uwe zijde is geweest.' elnu, sirhoewel ik het aan u te danken heb, dat ik deze armbanden weder om mijn polsen draag, hebt ge mij toch steeds fatsoenlijk toe- gesproken, en draag ik u geen wrok toe. Indien gij mijne geschiedenis wenscht te vernemen, ver- lang ik u die niet te onthouden. Elk woord dat ik tot u spreek is volkomen waar. Dank u> g'j kunt het glas hier naast mij zetten, dan kan ik er als mijn lippen droog worden met mijn mond bijkomen. vliet van zes paarden de staarten afgesneden. De politie is naar de daders aan 't zoeken. Het is den commandant der brigade mare- chaussee te Oostburg mogen gelukken de daders van de in den laatsten tijd gepleegde nachtelijke diefstallen van konijnen, kippen en kleeding, te arresteeren en tot bekentenis te brengen. Het was de beruchte Izaak T. en diens broeder de eerste berucht wegens het vermoorden zijner vrouw, voor 21 jaar geleden, waarvoor hij 20 jaren op staatskosten heeft geleefd. Den bewoners van Oostburg en omstreken was het een genoegen te zien, dat Izaak weer werd opgeborgen, hopende voor langen tijd. 's Gravenhage, 17 Dec. Tweede Kamer. Aan genomen is hoofdstuk Financien en met 63 tegen 15 stemmen het ontwerp waarbij het overgangs- recht voor niet-ingezetenen is bepaald op 6 percent met 38 opcenten. Bij het oorlogsdebat verklaarde de heer Bahlmann alleen voor te stemmen als de Minister pertinent toezegt verlaging van het eindcijfer. De heer Kuyper vroeg de grondslagen van het dienstplicht- ontwerp en verheugde zich met den heer Staalman in de beperking van de oefeningsplicht, welke juist door den heer Van Karnebeek werd bestreden. Middelburg, 17 Dec. Heden werd aan het gebouw van het provinciaal bestuur alhier, aan- besteed 1°. Het bouwen van een sluiskr.echtswoning aan den oostelijken kanaalarm te Ter Neuzen, (Raining 3475). Hiervoor werd het minst ingeschreven door den heer G. J. Balkenstein te Ter Neuzen, voor f 3324. 2°. Het maken van een schipbrug over het Marinedok te Vlissingen, metlandhoofden en verdere bijbehoorende werken. (Raming J 96,000). Hier voor werd het minst ingeschreven door de heeren Frans Andriessens en V. A. Hillen Co. te Utrecht, voor f 82,700. Ter zelfder plaatse werd herbesteed Het onder houd gedurende 1898, 1899 en 1900 van de havenwerken te Breskens, provincie Zeeland. (Raming f 6500 per jaar). Hiervoor werd het minst ingeschreven door den heer P. Monje te Breskens, voor f 6478. z/Ik ben geboortig uit Worcestershire, in den omtrek van Pershore. Indien gij daar een onderzoek zoudt instellen, zoudt gij er nog een menigte Smalls vinden. Ik heb er dikwijls aan gedacht er eens weder heen te gaan, maar de waarheid is, dat ik nooit erg bij uiijn familie in gunst stond, en ik betwijfelde het of men ginds wel zoo buitengewoon verheugd zoude zijn, mij te zien. Het waren alien rustige, welvarende menschen kleine boeren, wijd en zijd geacht en bemind, terwijl ik altijd meer op een roover geleek. Ten laatste echter, toen ik omstreeks achttien jaar oud was, veroorzaakte ik hun geen last meer, want ik kwam in ongelegenheid wegens een meisje en kon mij nog juist bijtijds er uit redden door het handgeld der Koningin op te strijken en dienst te nemen naar Indie. Ik was echter niet voor het soldaten-leven ge- boren. Ik had pas den pas leeren houden en mijn geweer te behandelen, toen ik dwaas genoeg was om in den Ganges te gaan zwemmen. Ge- lukkig voor mij was de sergeant van mijn compagnie tegelijkertijd in het water en een der beste zwemmers van het leger. Juist toen ik het midden der rivier bereikt had greep mij een krokodil en hapte mij het rechter been boven de knie zoo glad af, dat het hem geen dokter kon verbeteren. Door schrik en bloedverlies verloor ik mijn bewustzijn, en zou gewis verdronken zijn indien Holder mij niet gegrepen had en met mij naar den oever ware gezwommen. Ik lag er vijf weken door in het hospitaal en toen ik er einde- lijk met een houten plaatsvervanger kon uitstrom- pelen, was ik ongesehikt voor den dienst evenals voor andere werkzaamhedem (Wordt vervolgd.) Op aanstaande Maandag 20 December hoopt onze geliefde vader, groot- en overgrootvader JOGCHEM VAN DE WEGE, zijn zeventigsten verjaardag te herdenken. Zijne dankbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ter Neuzen, December 1897. Zoo de Heere wil hoopt a. s. Dinsdag 21 De cember 1897, onze geliefde vader en grootvader, de heer M. VAN KERKTOORT, zijn 878ten geboortedag te herdenken. Zijn dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Zaamslag 17 Dec. 1897. Ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijkeu dank voor de vele be- wijzen van deelneming bij het overlijden van hunnen broeder, den heer AR1J DE MUL Abr.zoon, ondervonden. De Familie DE MULEEKMAN Zaamslag, den 15 Dec. 1897. De Besturen van alle hier bestaande vereeni- gingen enz. en verder alle belangstellenden bij de viering van de a. s. worden uitgenoodigd tot het bijwonen van eene vergadering, op Dinsdag a. s., des avonds te 8 nren, in het //Nederlandsch Logement," ter bespreking van een en ander betrekkelijk de viering alhier en tot het benoemen van eene definitieve commissie daarvoor. Ter Neuzen, 17 December 1897. Namens de voorloopige commissie, J. A. VAN BOVEN, Voorzitter. De Deurwaarder Huinenian, te Ter Neuzen, zal op Dinsdag den 21 December 1897, des morgens om 10 uren, in het openbaar verkoopen staande op de hofstede bewoond door den landbouwer P. Riemens, in den Oud Westen- rijkpolder, gemeente Hoek, alwaar te vergaderen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1