A Igemeen Nieaws- en Advertentieblad Zeenwsch-Vlaanderen. voor No. 3549. Donderdag 16 December 1897. 37e Jaargang. Binnenland. Inzending van advertentien v6or 3 u.ren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZ1CHT. FEUILLETON A. CONAN DOYLE. 23) ■--- De zouderlinge gescliiedenis van Jonathan Small. VEIZENSCHE COIIMNT ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Xoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVERTENTIEN; Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. nu u.d v»nchilnt Mnandits.. Woemdae- eu Vrildairavond. uit»e«ondera op f'eestilagen, bij den uiigever P. jr. VAI UK 8ASBK te Ter Weazen. w— ■ik.ga.gaj De gevolgen der beroeringen in Oostenrijk- Hongarije doen zich achtereenvolgens gelden. Voor de rustverstoorders op de minst aangename wijze. Te Praag zijn de processen tegen hen be- gonnen en zes personen zijn reeds veroordeeld tot tuchthuisstraf van zes weken tot een jaar. Aan de troepen, die het oproer gedempt hebben, heeft de Keizer zijn voile tevredenheid doen kennen, een hulde, die bij burgeroorlogen altijd een pijn- lijken indruk maakt. Geheel geeindigd is de be- weging intusschen nog niet, en de koffiehuizen hebben daarom last gekregen 's avonds om tien uur te sluiten. Eenige Duitsche professoren te Praag hebben zich verklaard voor een verplaatsing der universiteit naar elders; het rectoraat heeft zich echter ge- haast met te kennen te geven, dat dit een geheel persoonlijkc meening was van slechts enkele hoog- leeraren. Voorts zijn alle studenten opgeroepen om kennis te geven van de schade aan lijf en goed tijdens de onlusten geleden. Een cornite uit de Duitschers te Praag heeft bij den Duitschen gezant te Weenen, graaf Zu Eulenburg steun gevraagd voor hun vorderingen tot schadeloosstelling. De gezant beloofde hun belangen te zullen behartigen. Zaterdag hebben Duitsch-nationale studenten te Weenen een hulde gebracht aan den rector der universiteit. De redenaar verklaarde daarbij //dat Rome hun grootste vijaud was en dat zij wisten, dat hun eenige redding lag in de protestantsche belijdenis, welke ook de nationale idee bevatte." Te Boedapest zijn de arbeiders opgeroepen om te protesteeren tegen het wetsontwerp, dat de rechtsverhouding tusschen de landbouwers en de werkgevers regelen zal. De weiklieden hebben daaraan gevolg gegeven en bij de ontstane onge- regeldheden zijn 68 personen in hechtenis genomen. De Regeering in Duitschland schijnt zeker te zijn van haar zaak. Officieus laat zij ten rninste verklaren, dat in elk geval aan de grondslagen der voorstellen tot vlootuitbreiding zal worden vastgehouden. De Regeering is dus niet erg toe- schietelijk tegenover het centrum en verwacht blijkbaar van de partij van Dr. Lieber, dat dien haar het grootste deel van den weg zal tegemoet komen. Ook dit is natuurlijk een manier om tot overeenstemming te geraken, en Dr. Lieber zou, voor zoover zijn maaglijden hem daartoe in staat stelt, deze weg misschien wel willen volgen. Doch uit het centrum gaan een aantal stemmen op, DOOB Zij zat bij het open venster, in een wit met rood-afgezet avondkleed, terwijl het getemperd licht haar kalm gelaat bescheen. Toen zij echter inijnen, haar reeds bekenden voelstap vernam, richtte zij zich ijlings overeind, terwijl een hoog rood hare anders zoo bleeke wangen kleurde. ,/Ik hoorde een rijtuig aankomen," zeide zij „en dacht dat Mrs. Forrester veel vroeger thuis kwam dan ik haar verwachtte, maar ik kon nooit denken dat u het zoudt zijn. Welk nieuws brengt u mij „Ik breng iets oneindig beters dan nieuws," antwoordde ik, de kist op tafel zettende op vroolijken toon, hoewel mijn hart beklemd was „ik breng u iets dat tegen alle nieuwstijdingen ter wereld opweegt. Ik breng u een fortuin." Zij keek naar de ijzeren kist. „Is dit dan de schat?" vroeg zij kalm. ,/Ja; dit is de groote Agra-schat. De eene lielft ervan behoort u en de andere aan Thaddeus Sholto. Voor beiden zullen er eenige honderd- duizende ponden zijn. Denk eens Een jaarlijksche rente van tienduizend pond sterlingEr zullen niet veel zulke rijke daines in Engeland te vinden zijn. Is dat niet prachtig Ik geloof dat ik inijne blijdschap overdreef, en dat zij een vreemdsoortigen klank in mijn stem waaruit blijkt, dat lang niet alle Roomsch- Katholieken het met hun leider eens zijn. Ja, soinmige gedeelten uit zijn redevoering bij de algemeene beschouwingen hebben zeer onaangenaam rerrast. Zoo b.v. de zinsnede ,/dat hij de marine- ontwerpen in zekeren zin had begroet, als bewijs van vertrouwen der Regeeringen tegenover dezen Rijksdag". Dat zijn van die rethorische excursies, die Dr. Lieber liever moest nalaten, zegt een centrum-orgaan. Het haalt hem den lof der nationaal-liberalen op den hals en dat was tot nu toe zoowat het ergste, dat een lid van het centrum kon overkomen. Een ander lid dezer partij, Fritzer uit Dusseldorf, heeft dan ook verklaard, dat het centrum, wat de fmancien betrof een zeer gereser- veerde houding zou aannemen, en dat er voor dit marine-ontwerp in het centrum wel geen meerder- heid zou zijn. De toekomst zal leeren, hoe deze bedreiging moet worden opgevatDr. Lieber is in elk geval gewaarschuwd, dat hij niet te toeschietelijk moet wezen. De Fransche Kamer, die besloten heeft, wijl zij met de begrooting ten achteren is, tot nader afspraak dagelijks zitting te houden, zette eergisteren het debat over Openbare Werken voort. Camille Pelletan verweet der Regeering traagheid in den spoorwegbouw, waarin Frankrijk bij Duitschland verre ten achter staat. Ook waren de tarieven te laag en het materieel onvoldoende. De algemeene beraadslagingen zijn nu gesloten. In de zaak Esterhazy worden door majoor Ravary, met het nader onderzoek en de instructie belast, de verhooren van verschillende personen voortgezet. In sommige bladen wordt gemeld, dat de instructie die dan toch wel degelijk zou blijken, nevens eene zaak Esterhazy het bestaan eener zaak Dreyfus te erkennen ook een onderzoek heeft ingesteld, naar beweerde pogingen tot omkooperij voor, tijdens en na het geding door de familie Dreyfus in het werk gesteld en door deze laatste altijd met ver- ontwaardiging ontkend. Zekere Prevot zou in deze zaak zijn gehoord. Uit Haarlem wordt gemeld Per extra-trein kwamen H.II. M.M. de Konin- ginnen gisterochtend te 10,05 te Haarlem, waar zij aan het perron werden ontvangen door den burgemeester en den secretaris. Na eenig oponthoud in de restaurant, die net versierd was, gingen de Vorstinnen naar buiten ontdekte, want zij hief hare oogen op en keek mij verwonderd aan. //Als ik het bezit, ben ik het aan u verschuldigd," zeide zij. z/Neen, neen," herdam ik ,/niet aan mij, maar aan mijn vriend Sherlock Holmes. Met den besten wil ter wereld zoude ik dit raadsel niet hebben kunnen oplossen, dat zelfs zijn genie op een zware proef stelde." /,Neem plaats, en wees zoo goed mij alles ervan te vertellen, Dr. Watson," zeide zij. Ik verhaalde haar in 't kort alles wat er sedert ik haar het laatst gezien had was voorgevallen. Holmes methode van onderzoek, de ontdekking van de Aurora, de verschijning van Athelney Jones, onzen nachtelijken tocht, en de jachtlangs de Theems. Zij luisterde met gespannen aandacht en glinsterende oogen naar het verhaal onzer avonturen. Toen ik melding maakte van den doom die ons bijna getroffen had, werd zij zoo wit, dat ik vreesde dat zij in zwijm zou vallen. z/Het is niets." zeide zij toen ik mij haastte haar een glas water in te schenken, //Ik ben weder beter. Het schokte mij te vernemen dat ik mijne vrienden in zulk gevaar gebracht had. ffHet is immers goed afgeloopen," antwoordde ik, //en ik zal u in 't vervolg geen akeligheden meer verhaleu. Laat ons tot iets vroolijkers overgaan. Daar staat de schat. Ik haastte mij om hem hier te brengen, omdat ik dacht dat gij er belang in zoudt stellen hem het eerst te zien." z/Zeker zou ik daar grooten prijs op stellen," zeide zij. Er heeschte echter niet de miuste op- gewondenheid in hare stem. Het scheen dat zij en bestegen zij haar rijtuig. Het gevolg, bestaande uit Jhr. De Stael, graaf Dumonceau, gravin Van Limburg Stirum en freule Van de Poll, volgde in een gewoon rijtuig. Geestdriftig toegejuicht, ging de burgemeester in een coureuse voorop naar Teyler's Museum, den weg volgend langs den Jansweg, Jansstraat en Damstraat. Ook daar weder veel publiek. De vestibule was versierd. In Teyler's Museum werden eenige oude en moderne teekeningen, de etsen van Ostade, als- mede het penningkabinet en de bibliotheek be- zichtigd. De heer Scholten, conservator, gaf van een en ander uitlegging. De Koninginnen gaven Hare tevredenheid over het bezichtigde te kennen en plaatsten Hare hand- teekeningen in het boek der bezoekers. De Koningin droeg een blauwe japon, een zwarten hoed en bonten mantelde Regentes was in het zwart. Na afloop van het bezoek aan Teyler werd een rijtoer gemaakt door de stad en den Haarlemmer- hout. Overal langs den weg werden de Vorstinnen levendig toegejuicht. In de zitting der Tweede Kamer van gisteren beantwoordde de Minister de beschouwingen omtrent lager onderwijs. Zijn gezindheid tot hervorming van het lager onderwijs blijft onverzwakt, maar hij vraagt tijd van voorbereiding. Gemeentebe- sturen, die nalatig zijn in de aanstelling van het vereischt wettelijk getal onderwijzers, zullen door de wet tot hun plicht worden gebracht, waarin de Minister ook medewerking verwacht van de tegen- standers van het openbaar onderwijs in de gemeeute- besturen. Hij is voor verbetering der lager- onderwijzerstractementen en zal medewerken tot een behoorlijke bezoldiging. Met den heer Ketelaar geeft de Minister de voorkeur aan benoeming van vakmannen in het sehooltoezicht. Voorbereiding van de onderwijzers tot den strijd tegen het alcoholisme moet geschieden op de opleidings- scholen. Van een onderzoek naar het uiterlijk der kinderen is den Minister niets bekend. Hij zal de vrijheid van spelling ten opzichte van het onderwijs handhaven. Zonder te groote opofferingen van den Staat, wil de Minister ook voorzien in de onderwijzerspensioenen, al wil hij niet te ver gaan in het putten van geld uit het ambtenaars- fonds. Particuliere pensioenfondsen voor bijzondere onderwijzers wil hij van regeeringswege steunen. Tegen opneming van bijzondere onderwijzers in het pensioenfondg bestaan practische bezwaren. Verhooging der minima-wedden en bezoldiging der zich niet onverschillig wilde betoonen omtrent een zaak die met zooveel inspanning verkregen was. Wat een aardige kist!" zeide zij, zich er over heenbuigende //het is zeker Indisch maaksel ffJa, het is Benarisch fabrikaat." z/En hoe zwaar riep zij, terwijl zij beproefde haar op te beuren //de kist alleen moet ook waarde hebben. Waar is de sleutel //Die werd door Small in de Theems geworpen," antwoordde ik //ik zal even gebruik moeten maken van Mrs. Forrester's pook." Aan de voorzijde bevond zich een groote krain in de gedaante van een zittende Buddah. Daar- onder stak ik de punt van het pookijzer en boog dit toen ornlaag. De kram sprong met een zwaren slag open. Met bevende vingers wierp ik het deksel open. Wij stonden beiden als verbijsterd. De kist was ledig Geen wonder dat zij zwaar was. Het ijzerwerk was twee duim dik. Zij was massief en solide gemaakt, als bergplaats voor zaken van groote waarde, doch zij was geheel ledig. z/De schat is verloren geraakt," zei Miss Morstan op kalmen toon. Terwijl ik deze woorden vernam en de bedoeling ervan begreep, scheen er een dikke nevel voor mijn geest op te klaren. Ik wist niet hoezeer deze Agra-schat mij terneder had gedrukt tot op dit oogenblik, waarop hij verdwenen was. Dit was ongetwijfeld zelfzuchtig en slecht, doch ik gevoelde niets anders dan dat de gouden hinderpaal tusschen ons verwijderd was. ^God dankriep ik uit den grond mijns harten. Zij keek mij glimlachend aan, terwijl zij vroeg arrondissements-schoolopzieners zal na leerplicht invoering overwogen worden. Vrije onderwijs- examens zullen op practische moeilijkheden afstuiten. Verhooging van subsidien voor bijzondere scholen behoort overwogen, in verband met verhooging der uitgaven voor openbare. Intusschen betreurt de Miuister vermenging van school en politiek, waaraan alle partijen schuld hebben, maar be- weert, dat de hervatting van den schoolstrijd van de rechterzijde en den heer Lohman uitgaat. De Minister is overtuigd, dat de natie nog geld voor goed onderwijs overheeft. De Minister herhaalde zijn ingenomenheid met het stelsel der schoolwet en met den leerplicht en kwam op tegen's heeren Lohman's beschuldigingen tegen het openbaar onderwijs, vooral tegen de onbewezen klacht over den socialistischen geest van het openbaar onderwijs. Overigens verzekert de Minister dat zijn voorstel omtrent leerplicht geen partijwet, doch een nationale wet zal zijn zonder dwang, maar met zedelijke kracht. Bij de regeling zal gerekend worden met de bestaande school- en maatschappelijke toestanden omtrent het vrijlaten der kinderen voor bedrijven zal boete of gevangenisstraf als uiterst middel worden toegepasthet schoolverzuim bestreden wordende leerplicht zal leiden tot schooldwang, niet tot gewetensdwang en bij de regeling zal gelet worden op gemoedsbezwaren. Zoo niet door hem, dan zal eenmaal een ander bewindsman deze hervorming moeten tot stand brengen. Met het oog op den beperkten tijd stelde de voorzitter's Ministers stellingen omtrent leerplicht buiten debat. Bij de hierop gevolgde replieken gaf de heer Tydeman te kennen, dat, daartoe door de tegen- standers gedwongen, de liberalen den strijd voor openbare school moeten aanvaarden, ontkende de heer Lohman de schoolkwestie tot een partijkwestie te willen maken, Hij acht het onmogelijk den geest der onderwijzers in de school te bestrijden en acht de huldigingsfeesten een welkome gelegen- heid voor de onderwijzers om van hun gehechtheid aan de staatsinstellingen te doen blijken. De heer Troelstra tartte den heer Lohman te bewijzen, dat de sociaal-democratische onderwijzers de school gebruiken als propaganda-middel, ofschoon niet ontkennende dat buiten de school vele socia- listische onderwijzers zijn in het belang der arme schoolbevolking zelf. Hij protesteert tegen de de meening, dat sociaal-democraten geen geschikte onderwijzers zijn en vroeg of de Minister vrijheid voor beginselhelijding buiten de school zal eer- biedigen. z/Waarom zegt gij dit?" z/Omdat gij thans weder in mijn bereik zijt," antwoordde ik, hare hand nemende. Zij trok die niet terug. //Omdat ik u bemin, Mary, zoo waar- achtig al ooit een mau eene vrouw beminde. Omdat deze schat, deze rijkdom mij tot zwijgen dwong. Nu die verdwenen zijn kan ik u mijne liefde verklaren, Daarom zeide ik z/God dank z/Dan zeg ook ikffGod dank!" fluisterde zij toen ik haar in mijne armen sloot. Wie ooit een schat verloren had, ik wist dat ik er dien avond een verkregen had. XII. Die inspecteur in het rijtuig was een zeer geduldig man, want het duurde buitengewoon lang eer ik mij weder bij hem voegde. Zijn gelaat verduisterde toen ik hem de ledige kist toonde. z/Daar gaat de belooning," zeide hij verdrietig z/waar niets is heeft de Keizer zijn recht verloren. z/Mr. Thaddeus Sholto is een rijk man," troostte ik//hij zal uwe moeite wel niet onbeloond laten." De inspecteur schudde moedeloos het hoofd. z/Het is een erge teleurstelling," zuchtte hij z/dat zal Mr. Athelney Jones ook wel zeggen," Zijn voorgevoel scheen juist te zijri, want de detective keek leelijk op zijn neus, toen ik in Baker Street terugkwam en hem de ledige kist vertoonde. Zij waren zooeven eerst aangekomen, Holmes, de gevangene en hij want zij hadden in zooverre hun plan gewijzigd, dat zij onderweg

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1