CONVERSIE NAAMKAARTJES. 55 cent en hooger. GRAANZAKKEN. fijne Bredasche SPECULAftS. BRIQUETTE N TTT IndenRemontoir DR. START'S ALMANAK raiMiMfflt AmbteRaar ter Secretarie. Kleermakersknecht, KOEKNECHT. eene flinke Dienstbode, Zachte Lijnkoeken J. VAN DIXHOORN.-TER NEUZEN. Wl VmtJ IXXliX (bunkers), Inbraakvrije BRANDKASTEN, DAMES- MEISJES- EN KINDERMANTELS. m TiF, J. JOiili-BOBBI via ©10 1, VEEREN- KAPOK- en VLOKKENBEDDEN, Fotograaf V&8 OVEBBEERE, Loten stad Luik. L5 van Waesberghe-Janssens, STAD LUIK. en meabilaire Goederen, Roerende Geoderen, M. J. VAN DIXHOORN. - Ter Nem. J. ds Smidt-Pothovsn W ollen, Gestikte en Molton Dekens. Ontvangen IS. WILLERYNS. Atelier van FaBatie ee Reparatiea. Verkrijgbaar: puike Witte en Bruine Beonen, Groote sorteering J ds Smidt-Pothoven, Ter Neiizen. Ruhr-kachsl- gn Smggkolgn) Mag a zijn van Manufacturen. Koers van uitgifte 93 franken. H.H. Landbouwers Voortzetting Hout-verkooping Veeren- en Kapokbedden, Zeegras en Houtwol Matrassen, Zeeuwsche stoom houtskool-briquettenfabriek S€8ioo\i: jiaviiiiv ZILVEB- qu BBOISWIBK Ter Neuzen. P. J. van de Sande. Tersto id benoodigd: Blauwe Erwten en Capucijners, Gebr3 TAZELAAR, Ter Neuzen. In tossing tot Woensdagavond Middelen van vervoer. T -EL UTJXjS T. Openbare Verkooping. Allerbeste Horlogo's en Pendulen, ONTVANGEN: 18 0 8, JONG NOORDHOLLANDSCH YEE, zwart en blauw. welke den felsten vuurgloed weerstaan, 3TEENKOLEN. is van af Woensdag 8 tot en met Dinsdag 14 December op reis. Correspondent late Klasse der Nederl. Bank, Wissel- en Effectenkantoor Belast zich met de Conversie van en de inschrij vine op bovenstaande loten, van af heden tot niterlijlc Dinsdag veertien dezer. Leening van 842,225 Obligatien van 100 franken ieder, rentende 2 in het jaar, losbaar a pari of met premien. Tot 14 December a. s. neemt ondergeteekende inschrijvingen aan en zorgt voor conversie van de oude leeningen 1868, 1874 en 1879. Prospectussen en verdere inlichtingen bij F. S. P. WIJNMAN, Commissionair in Effecten en Assurantien, Ter Neuzen, Heerengracht 6. die goed verteerde STRAATMEST willen ge- bruiken om weiden te bemesten of anderszins, kunnen dit gratis verkrijgen bij Ter Neuzen. J. P. YERCOUTEREN. in den Saeftingenpolder op Donderdag 9 Decem ber a. S., voormiddags 9 uur. Deurwaarder ADRIAANSE. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Erven FRANCOIS SCHUITVLOT, aan zijn sterfhuis langs den Spuidijk, gemeente Axel, op Donderdag den 9 December 1897, des namiddags ten 1 ure, verkoopen DE VOLGENDE alsKabinet, Bureau, Tafels, Stoelen, Leuningstoel, Kachel met toebehooren, Spie- gels, pluimen Bedden met toebehooren, Koper-, Biik-, IJzer-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Keuken-, Wasch- en Schuurgerief. YOORTS1 Geit, 10 Hoenders en een Haan, 12 korven met Bijen, Timmergereed- schap, Bascule met gewichten, Ladders, Brand- hout, Aardappelen, Rieken, Yorken, Schop- pen, Spaden, Slijpsteen, enz. enz. YOORTS: eene partij BOEKEN van Godsdienstigen en anderen aard, als Van der Kemp, Catechismus van Oosterzee, Luther, Cats, Hoelstra uit de diepte, enz. enz. Even als vorige jaren biedt ondergeteekende tot het einde van December NAAMKAARTJES aan van af Op elke 100 kaarten ontvangt men gratis 100 daarbij passende enveloppen met sluiting of een prachtige scheurkalender naar verkiezing. Duidelijke opgaaf van namen wordt beleefd verzocbt. Ter Neuzen, Dec. 1897. P. J. van de Sande. Naar buiten Ter Neuzen met 15 cent verhooging. TER NEUZEN. Zuivering van Bedden en Matrassen. Alles aan uiterst concurreerende prijzen. J. D. THIELMAN, aan de Roomsche kerk te Ter Neuzen. Yraagt monster en prijzen aan de te VLISSINGEN. zijn te bekomen aan MATIGE PRIJZEN Veldstraat 22, GENT. in leer en linn en. Te STOPPELDIJK (Zeel.) wordt gevraagd een Traktement 300 en f 50 voor bovenkleeding. Stukken in te zenden voor 25 Dec. a. s., bij den Burgemeester wonende te H u 1 s t. In persoon zich te Hulst aan te melden op 20 December, van 10 uur voorm. tot 1 uur namiddag. Wegens vertrek van den tegenwoordigen wordt te HULST gevraagd een Jaarwedde f 200,Indiensttreding 1 Ja- nuari 1898. Sollicitatien worden bij den Burgemeester inge- wacht voor 23 Dec. e. k. Door ongesteldheid kan er terstond geplaatst worden een bij I. SPEELMAN, Br. Kleermaker en Barbier te Axel. Gevraagd een bekwaam KOEKNECHT, uiterst goed kunnende melken en van goede ge- tuigschriften voorzien. Loon vijftien gulden per maand. Adres bureau dezer courant. bij H. KRAMER—HAMERLINCK, Westkolk- straat, Ter Neuzen. uitstekende voeding voor verkrijgbaar in elke hoeveelheid, bij P. VAN DER BENT, bij J. VAN DE REE te Ter Neuzen. F, J. 1*. T ROUSSELOT, Weste Wagenstraat 26 Rotterdam. PATEVI'-PROTECTOR-SLOT voor verscliil KISTEN EN KLUISDEUREN, Bekroond le prijs Brandweer-Tectoonstelling, Botterdam ov. 1896. Steeds in voorraad en aan fabrieksprijzen verkrijgbaar bij Waarborg voor S. O. DE YRIES, Oostsluis te Ter Neuzen. IN LOSSING TOT EN MET a. s. ZATERDAG PRIMA KWALITEIT voor rekening van P. A. ADRIAANSENS. Walsoorden, 4 December 1897. Greenwich-tijd. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Vim Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Spoorweg Ter Neuzen Mechelen. Ter NeuzenBrussel over Lokeren. Spoorweg VlissingenRoosendaal. Stoomtram Vlissingen—Middeiburg. Spoorhootdienst WalzoordenVlake. Wagendienst HulstWalsoorden. ZTTI'VIEIE^HZEinZ) ZDIELR/ NTTTXjXjIZST<3- G-jBNAT.A^IRIBOIRzG-ID- Slager, Ter Neuzen. van alle sluitingen. 5,35 8,37 1)12,03 5,13 5,41 8,46 12,12 5,21 5,43 8,48 12,15 5,24 5,49 8,52 12,20 5,28 6,00 9,01 12,29 5 37 6,08 9,05 12,34 5,42 6,20 9,10 12,49 5,52 6,56 9,46 7,10 9,58 1,30 6,38 v. Ter Neuzen n. Gent a Sluiskil Sluiskil (brug) a Philippine a Sas van Gent Selzaele (aank°"">« (vertrek Aank. te Gent (kl. st. te Gent (gr. st.) l) Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,15. Selzaete v. Gent (gr.st.)n.TerNeuzen 6,24 8,20 *12,06 Gent (kl. st.) 5,37 8,31 12,17 (aankomst 6,13 9,05 12,48 (vertrek 6,17 9,09 12,51 v. Sas van Gent 6,29 9,21 1,03 Philippine 6,37 9,30 1,11 Sluiskil (brug) 6,41 9,34 1,14 a Sluiskil 6,44 9,36 1,17 Aank. te Ter Neuzen 6,50 9,43 1,25 5,02 5,11 5,46 6,00 6,15 6,28 6,34 6,40 6,50 8,05 8,12 8,15 8,20 8,31 8,36 8,50 9,28 9,34 7,56 8.07 8,48 8,55 9,18 9,28 9,35 9,40 9,50 'sVrijdags vertrekt deze trein uit Gent om 12 uur. CORRESPONDENTS (f). Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,61 8,53 Eecloo n. Selzaete 5,15 8,08 11,50 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 8,52 Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 8,44 8,08 Gent n. Brussel 7,19 9,21 10,53 1,37 6,53 9,41 Brussel n. Gent 7,01 9,16 2,38 5,05 6,08 Gent n. Ostends 8,22 8,24 10,49 1,02 3,55 4,05 7,05 Ostende n. Gent 5.03 6,05 8,53 10,50 1,40 2,29 5,40 v. Ter Neuzen 6,26 9.47 1,28 5,52 a. St. Nicolaas 7,33 10,55 2,35 7,00 Aank. te Gent (Waes) 8,40 12,21 3,16 8,18 v. Ter Neuzen 6,25 9,47 1,28 5,52 Sluiskil 6,33 9,55 1,36 6,02 a Axel 6,42 10,04 1,45 6,09 v. Kijkuit 6,50 10,12 1,53 6,17 a Hulst 6,59 10,21 2,02 6,26 a Clinge 7,15 10,37 2,18 6,42 Aank. to St. Nisolaas 7,33 10,55 2,35 7,00 Vertr. 8,28 10,57 3 05 7,17 Aank. te Mechelen 9,26 11,53 4,04 8,16 v. Msch. n. St. Nic. en T. Neuz. 6,38 10,28 1,25 6,07 St. Nicol. n. Ter Nenzen 7,50 11,40 8,10 7,25 a Clings 8,10 12,00 3,30 7,48 Hulst 8,32 12,22 3,50 8,16 a Kijkuit 8.40 12,30 4,00 8,18 a Axel 8,48 12,38 4,13 8,25 a Sluiskil 8,57 12,47 4,22 8,38 Aauk. te Tsr Neuzen 9,05 12,55 4,SO 8,43 T. CORRESPONDENCE (f). St. Nicelaas n. Awtwerpei 7,42 11,35 2,55 7,10 8,24 Antwerpen n St. Nicolaas 6,58 9,05 i.0,38 12,30 6,25 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,48 1,15 6,14 Mechelen n. Brussel 9,29 11,55 4,15 8,21 Brussel n. Mechelen 6,10 9,42 12,43 5.36 Mechelen n. Leuven 9,26 1,23 1,26 4,14 10,16 Leuven n. Mechelen 5.45 9,36 12,10 5,32 (f) Deze uren geren de direct# eorrespoDdentie van en naar Ter Neuzen aan. r.Ter Neuzen 12,03 5.13 a Selzaete 12,52 5,47 Brussel 3,15 9,36 v. Brussel Selzaete a. Ter Neuzen 5,37 9,00 9,43 10,18 6,35 12,54 1,25 8,5 5 9,50 Ylissingen n. Roosendaal *5,25 5,45 f6,53 9,15 1,07 3,50 *5,25 f5,33 6,34 Roosendaal naar Vlissingen 6,58 9,16 9,27 fl0,21 1,10 4,10 7,40 +9,10 *9,56 *10,08 le en 2e klasse. f Vervoeren ook reizigers 3e klasse, doch niet in lokaal verkeer Stadstijd. v. Vlissingen, Remisevm. 4,50 (alleen op werkd.) 5,55. Van de Zeilmarkt8,00 9,30 11,00 11,45 nm. 12,30 1,15 2,00 2,45 3,30 4,15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,08. Middelburg: Naar de Zeilmarkt, Vlissingenvm. 5,20 (alleec op werkd.) 6,23 8,45 10,15 11,50 nm. 12,35 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,00 7,00 7,50 8,35 9,20 10,20 11,00. T. Walsoorden n. Vlake: vm. 4,50 8,50 nm. 12,45 3,35 Vlake n. Walsoorden vm. 8,01 10,30 nm. 2,15 5,15 v Hulst n. Walsoorden: vm. 7,00 11,00 nm. 2,05 8,05 Walsoorden n. Hnlst ongeveer 8,45 11,30 nm. 3,15 6,15 H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 4