Zondagscholen. ,.De Volhardingv' „Schuttevae r," ALMANAKKEN SCHEURKAhENDERS BURGERL1JKE STAND. llandelsberichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Muziek- en Tooneelvereeniging Vergadering VOORHANDEN Ter Neuzen. P. J. van de Sande. a 1 DAGEN. Voorm. Nam. Dinsdag 7 Dec. 0.33 12.53 Woensdag 8 1.12 1.29 Donderdag 9 1.47 2.3 Vrijdag 10 n 2.21 2.37 Zaterdag 11 2.53 3.10 Zondag 12 3.27 3.44 Maandag 13 4.1 4.19 de heer G. SCHIPPER, Schippersvereeniging afdeeliug TER NEUZEN. op a. s. Woensdag 8 December 1897, des avonds te 7 ure, op de bovenzaal van het //Hotel de Commerce", bij den heer J. Michielsen. voor 18 9 8. Ajiet minder dan 193 schapen, in den jongsten storm verdronken eene geheele kudde, lagen in eene weide, om van de huid ontdaan te worden. Zes slagersknechts waren daarmede bezig. Het vleesch der verdronken dieren is voor 10 cent per pond verkrijgbaar, zooals door den omroeper was bekend gemaakt, doch de aftrek was gering. De eigenaar der scbapen heeft door deze ramp alies verloren. Uit 's Heerenberg wordt geschreven Het gebouw der Koninklijke marechaussee alhier is onder een kap gebouwd met een herberg. In den nacht van 1 op 2 December kwamen met den laatsten trein in Emmerik een Nederlander, die vroeger in de buurt van s Heerenberg ge- woond had, en een Duitscher. Beiden maakten een uitstapje uit de kolenmijnen naar Nederland. Goed aangeschoten kwamen zij de grens bij 's Heerenberg over en de Hollander bracht zijn kameraad naar de herberg naast de woning der marechaussee. Zijn herinnering liet hem echter een weinig in den steek en in plaats van aan de tapperij klopte hij aan de woning van den brigadier-commandant. Niemand deed open, aangezien alien reeds naar bed waren. Toen trachtten de heeren door een ream binnen te komen, waardoor de brigadier wakker werd en vroeg wat zij wilden. Nog steeds meenende dat het de waard was die tot hen sprak, begounen zij tegen de deur te schoppen om binnen gelaten te worden. Een kleine ruk aan de bel was voldoende om de drie boven slapende manschappen wakker te krijgen en toen de denr openging en de beide dronken kerels wilden binnenkomen om //Schnaps" te drinken, vielen zij in handen van vier flinke dienaren der politie. Hoe het onthaal was bij de uit hun slaap ge- wekte en daardoor weinig gestichte mannen laat zich goed begrijpen. De reizigers kregen logies in het daarvoor bestemde hok. De Duitscher werd 's morgens over de grens gebracht, de Nederlander den volgenden dag ontslagen. Bij dezen laatste werd bij fouilleering gevonden een ijzeren pin in den vorm van een wig met twee scherpe punten, zeer geschikt om iemand een gevaarlijke wond toe te brengen. De Duitscher verklaarde nooit meer in Nederland te komen en verweet zijn makker, dat hij hem in zulk een nette herberg had gebracht. Uit Ostende wordt gemeld dat op het strand van Wenduyne een geoliede zak is gevonden, waarin verscheidene papieren, den naam bevattende van Adrian us Sleehouwer, loods 1" klas te Brouwershaven. Yermoedelijk bevond die loods zich aan boord van het barkschip Adele en Sabine, dat voor Breedene gezonken ligt. Over het lot der bemanning van dit vaartig verkeerd men steeds in het ouzekere, doch er bestaat vermoeden dat de geheele bemanning is omgekomen. Aan het strand tusschen Ostende en Blanken- berge zijn ook drie lijken aangespoeld, doch geen dezer beantwoordde volkomen aan 't signalement, vermeld op het in den geolieden zak gevonden diploma op naam van bovengenoemden loods. Te midden van de vele berichten over held- haftige,reddingen, komt uit Engeland een wanklank. Een reddingboot bij Hinstanton kwam bij een stranding veel te laat, omdat er geen paarden waren die haar tijdig te water konden brengen. De paarden van den boer, wiens beurt het was dat werk te doen, waren ziek en een andere boer bedankte er eenvoudig voor //omdat het zijn beurt niet was." Toen de reddingboot eindelijk klaar lag, waren de schipbreukelingen verdronken. Een Engelsche statisticus heeft uitgerekend, uitgaande van de toeneming van het aantal krank- zinnigen in Europa, dat in het jaar 2301 de ge heele beschaafde wereld uit krankzinnigen zal bestaan. La Belgique medicale merkt hierbij op, dat dit geen stoornis zal geven, aangezien ieder dan in de wijze van optreden van zijn naaste de natuurlijkste zaak ter wereld zal zien. Te Eiiddern, een op 20 minuten van Sittard gelegen grensdorp, zou de dienstbode van een landbouwer tot het doen van eenige inkoopen, zich naar Sittard begeven. Daartoe wilde zij van japon verwisselen. Bij het openen der kleerkast, bemerkte zij een daarin verscholen, haar onbekend manspersoon. Een gil en hulpgeroep deden beide zoous van den huize toesnellen, die den onbekenden gast stevig vasthielden tot politie was ontboden. De onbekende werd naar Havert overgebracht, daar in het gevangenhuisje geborgen om Woensdag- ochtend in handen der justitie te Heinsberg te worden overgeleverd. Toen men echter den volgenden dag het gevangenhuisje ontsloot, was de vogel gevlogen. De arrestant had zich door het dak een uitweg weten te banen. Zijn identiteit vermocht men niet vast te stellen. Te Mannheim heeft voor het Landgericht een curieus proces gediend. Een firma te Weinheim die buiten hare fabriek verlakt leder in de open lucht te drogen placht te leggen had al de bijenhouders uit den omtrek gedagvaard en eischte dat de bijenkorven op tenminste 3 kilometer afstand van de fabriek opgesteld werden, omdat de diertjes, naar zij beweerde, dit leder bevuilden. Ook verlangde de fabriek een vergoeding van 8000 mark voor de haar reeds berokkende schade. De gedagvaarde bijenhouders beweerden van hun kant dat het geenszin bewezen was dat hun zwer men het leder besmeurd hadden en brachten in het midden dat de bijenteelt noodzakelijk was voor de vruchtboomkweekerij, omdat de bijen zulk een belangrijke rol speelden bij de bestuiving en bevruchting. De vruchtenkweekerij had in Wein heim oudere brieven. Indien nu, besloten de ijmkers hun verweer, deze fabriek het geding won, zouden andere fabrieken het voorbeeld der firma volgen en de van oudsher daar gevestigde bijen- en vruchtenteelt beide in de neer brengen. De rechtbank meer gevoelende voor de oudere rechten i twee zulke nobele takken van bestaan dan jr den wensch der nieuwbakken fabrieksnijver- heid, ontzegde de firma haren eisch. In Amerika, het practische land, begint men met bijzondere voorliefde zich op het bezigen van weinig woorden toe te leggen. Aardige ge- schiedenissen worden hierover verteld. Bij een diner van de club der pers te Philadel phia zou de president Morton Mac Michaels de welkomsrede houden. Hij stond op. Men wachtte een deftige speech maar hij zeide slechts zich naar alle zijden buigende,/Getlemen et//Mijne heeren eet Onder luiden bijval volgde men deze uitnoo- diging op, die den hongerigen meer welkom was dan de mooiste phrasen. Bij hetzelfde diner had men een toast op Char les Lamb uitgebracht. De geestige journalist stond op om te bedanken. Met luide stem riep hij: ,/Mijue heeren." Toen boog hij met groote vriendelijkheid voor alien en ledigde zijn glas zonder een woord te spreken. Ook hem viel luide bijval ten deel. Een bekend advocaat in Miwankee rijdt naar eene landstad. Hij komt aan eene brug over eene kleine rivier, welke hij te paard niet passeeren kan. Over de brug loopt een jong schoon meisje met een mand vol boter, om ter markt te gaan. De advocaat spreekt haar aan en vraagt,/Hoe diep is dit water en hoeveel krijgt gij voor uwe boter Zes voet negen pence, antwoordt het meisje. Dit slagvaardig ant woord, waarin geen woord te veel was, maakte indruk op den laconischen jurist. Van zulke antwoorden houd ik, zeide hij, en daarom houd ik van u. Gij zult een goede vrouw worden. Wilt ge met mij trouweu Het meisje ziet hem aan en antwoordt//Ja." De Amerikaansche couranten begiunen in hare reporter-berichten op zeer energieke wijze woorden te sparen. Zoo bij voorbeeld ,/Jane Smith stak gister haar vuur met petro leum aan. Hare begrafenis vindt Maandag plaats." Op een Engelsch station loopt sedert eenigen tijd een hond rond, die een roodgeschilderde bus aan den hals draagt, waarop geschreven staat wfonds voor weduwen en weezen." Dit doet't beest reeds 5 jaar en zeer veel reizigers werpen een kleinigheid in de bus. Op die wijze is reeds 325 pond sterling opgehaald en verscheidene weduwen zijn er door aan een zaakje geholpen. Bij Margate is Donderdagochtend een reddings- boot omgeslagenzeven of acht man verdronken. De bemanning van de reddingsboot te Ramsgate is 32 uur in 't touw geweest. Twee Hongaarsche stoombooten, de Kroatia en de Deak, hebben in de IJzeren Poort bij Turn Severin elkatider aangevaren. De Deak werd half verbrijzeld en zonk de passagiers sprongen in den Donau en bereikten met booljes of zwemmend den oever. Ter Neuien. Huwelijks-aangiften. 2 Dec. Jacobus Cornelia Huijssen, oud 36 j., weduwn. en Jozina Stouthamer, oud 22 j., jd. 3 Dec. Abraham Dieleman, oud 20 j., jm. en Tanneke Dees, oud 18 j., jd. Geboorten. 28 Nov. Maria Cornelia, d. van Leo van Hecke en van Philomena van I'ie ibroek 29 Nov. Robert Francis, z. van Ludovicus Franciscus Mijcke en van Maria Ludovica Caroen. 30 Nov. Maria Petronella, d. van Alex ander Geilliet en van Adriana Paulina Jacobs. Pieternella Catharina, d. van Cornelis Vel en van Willemina van den Berge. 2 Dec. Julie Marie, d. van Petrus Franciscus Obrie en van Leonie Verbrugge. Guillaam, z. van Pieter Jozias Klaaijssen en van Pieternella Elisabeth de Zeeuw. 3 Dec. Pieter, z. van Johan Marcus de Zaeuw en van Adriana Verhage. Overlijden. 28 Nov. Nikolaas Harte, oud 69 j., eclitg. van Magdalena Kolijn. 29 Nov. Joos Keukelaar, oud !4j., van Job en van Susanna Pladdet (beiden overl). 2 Dee. Willem de Koeijer, oud 75 j., echtg. van Martha Elisa van Pienbroek. Hentrstdijli. Huwelijks-voltrekkingen. 19 Nov Josephus de Kooing, oud 29 j., jm. en Rosalia de Roos, oud 18 j., jd. Oversing. Geboorten. 17 Nov. Amedeus Modestus, z. van Cyrille Baecke en van Eraerentia Maria van Laere Rotterdam, 6 December 1897. Binnen 1. Granen. De graar.beurs was heden ruimer voorzien dan verleden week en het bezoek drukker. Haver vooral was aangeboden, Tarwe, Rogge en Wintergerst bleven willig gestemd. Bruine Boonen en Kookerwten opnieuw aangeboden. Men noteert Tarwe naar kwaliteit f 6,25 h 8,25; Canada 6,50 a /6,70; Rogge 4,75 a 5,50 Wintergerst 4,75 a 5,50 Zomergerst 4,20 a 4,80 Chevaliergerst 5,50 a 6,Haver 2,50 k f 3,30, per hektoliter. Paardenboonen f 5,25 a /5,80; Bruine Boonen f 5,25 a 7,25 Witte Boonen f 8,50 a f 8,75 Blauwe Kookerwten f 6,h f 7,25 niet kokende f 5,50 a 5,80Kanariezaad 4,50 a 6,50, alles per hektoliter. Buiten 1. Granen. Tarwe op levering per 2400 kilo als voren; Rogge op levering per 2100 rilo Maart 132, Mei f 130 it 131Rogge Taganrog f 141 Gerst Zwarte Zee f 100 it 102 Mais f 100 a 102 Cinquantin 112 115 per 2000 kilo; Haver Petersburgers 7,— Tarwe 9,75 it 10,30 per 100 kilo. Meel. Prima inlandsch /14,25 a /15, soort 13,25 h 13,75; le soort Duitsch 13,75 it 14,extra puik Hong, f 18,50 h 19,50; le soort 17,h 18,—Prima Amerik. patent 15,it f 15,50; 1° soort 13,it 13,50; 2" soort 11,25 it/ 12,50; Zeeuwsche Tarwebloem f 13,50 it f 14,Duit- sche Roggebloem f 10,it 10,25 per 100 kilo. Runderprijzen 45 it 60; Kalveren 60 it 80 Schapen 38 a 42Varkens 34 it 42 cent alles per kilo. Melk- en Kalfkoeien 150 210 Stieren f 65 it f 130; Graskalveren f 18 it 55, nuchtere f 7 a 18Vaarzen 75 a f 120 Biggen f 8 h /15; alles per stuk. Aardappelen. Spuische jammen 3,30 f 3,75; Zeeuwsche f 2,90 it f 3,dito blauwe 2,50 2,60; Geldersche f 2,70 it2,80; Overmaasche 3,75 a 4,Champions f 2,80; Poters f 1,90 it 2,per mud. Boterprijzen in vaten f 52 48 a 44 en stukken van een half kilo 60 a 70 cent. Zoetemelksche kaas 25,50 h f 27 per 50 kilo. Zeeuwsche Eieren 5,80 it f 6,10 per 100, Buitenl. f 4,50. Zeeuwsche Ajuin 95 cent per 50 kilo. V1 a s, puik vlas gevraagd maar weinig ter markt, mindere flink aangevoerd. Lijnzaad 8,50 it 10,75 per hectoliter. Karwijzaad, jarig 10,75 it f 11,50; nieuwe 10,75 per 50 kilo. Amerik. Petroleum in vaten onveranderd f 7,10 per 100 kilo en 6 cent per liter. Java-Koffie in balen 36 cent en Santos gewone soorten 21 cent per half kilo. ZEETIJDINGEN, Van 3 tot en met 5 Dec. VLAG. NAAM. ML Van en naar. Lading. Voor TerSemen i 3 Eng. s.a. Hailing 2199 Londen stukg. 4 Eng.3ra sch. Cicorene 436 Dordrecht ledig 5 Eng. s.s. Ann Webster 2241 Londen stukg. Wan Ter Tenien 5 Eng. s.s. Hailing 2199 I Londen stukg. Voor Kent i 3 Dnits. s.a. Rocklands 2697 Pernan lijnzaad Eng. «.s. Frankfort 3268 Goole stukg. idem Dynamo 1364 Hull idem idem Faraday 2525 New-Castle idem idem Spindrift 2003 Londen idem idem Cholmbey 3871 Riga hout idem Ouae 2158 Goole stukg. Noor. bark Shadberg 877 Frederikstad hout 5 Noor. s.s. Genova 2731 Arendal idem Eng. 8.8. Sea Belle 2152 Londen •tukg. idem Egret 3492 Manchester idem In ii Client i 3 Eng. sch. Cimbri 423 Porsmouth aardapp. Duita. a.8. Kielzeng 4501 Methil ledig Bug. 8.8. Moorhem 4970 Antwerpen stukg. 4 Dnits. s.s. Sinus 5130 Cardiff ledig Eng. s.a. Duchess of Roxbusche 5979 Newport idem idem Sea Gull 2100 Londen stukg. idem Don 2658 Goole idem 5 Duits. s.s. Vesta 2612 Hamburg ledig Eng. sch. Meda 969 Cardiff idem Eng. s.s. Frankfort 3268 Goole stukg. idem Dynamo 1364 Hull idem idem Abbotsford 2979 Leith idem idem Faraday 2525 New-Castle idem Van 3 tot en met 5 Dec. werden langs de Oostsluizen alhier 35 binnenvaartuigen op- en 27 afgeschut; door de Westsl. 2 op- en 7 afgeschut. H M H H Heden overleed te Ierseke na een lang durig lijden, jn leven Directeur der firma De Groot Bolier, W. A. DE RIDDER. K. DE RIDDERSchipper. Ter Neuzen, 3 December 1897. Rouwvisites worden niet afgewacht. Zondagavond omstreeks 9 ure overleed na eene korte ongesteldheid van eenige dagen onze geliefde broeder de heer A R IJ DE MUL Abrz., den ouderdom in van 85 jaar'en 11 maanden, Zaamslag, 28 November 1897. De familie DE MULEekman. Door omstandigheden eerst heden geplaatst. Voor de vele bewijzen van belang- stelling bij de ziekte en het overlijden van onzen echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader ondervonden, betuigen wij onzen liartelijken dank. Uit aller naam. Wed. M. HARTEKolijn. Ter Neuzen, 6 December 1897. Voor de vele blijken van deelneming, ous betoond bij het overlijden van onzen geliefden zoon en broeder, betuigen wij, ook namens de kinderen, onzen liartelijken dank. G. VAN DER PEIJL. S. M. VAN DER PEIJLSchtjtz. Ter Neuzen, 6 Dee. 1897. Ondergeteekende betuigt ook namens hare kinderen en behuwdkinderen hartelijk dank, voor de bewijzen van deelneming bij het overlijden van haie behuwdzuster Mej. J. van Sprang, ondervonden. Wed. J. C. VAN SPRANG. Ter Neuzen, 6 December 1897. Ondergeteekende bericht het geachte publiek, dat de verloting der prijzen zal plaats hebben a. 8. Woensdag 8 Dec., in het tfHotel de Commerce" bij den heer J. Michielsen, des avonds 6 uur. Ter Neuzen, 6 Dec. 1897. JAO DE KOK. De Dijkgraaf van den polder //CAPELLE" maakt bekend dat eene vergadering van stembevoegde lngelanden is belegd tegen Dinsdag den 14 December 1897, des namiddags ten half twee ure, in het logement vHet Gulden Vlies" alhier, bewoond door Mej. de Wed. L. B. A. Rolfe. Axel, den 4 December 1897. De Dijkgraaf voornoemd, A. P. DE MUL. Met dankzegging voor de verleende steun op vorige jaren, brengen wij ter kennis aan het geachte publiek, dat we dezer dagen weder een lijst zullen aanbieden ten einde de kinderen der Zondagscholen op KERSTDAG a. S. weer een feestje te bereiden. Beleefd wordt die lijst in uwe welwillendheid aanbevolen. HET BESTUUR. Tengevolge het St. Nicolaasfeest, zal de le UITVOERING plaats hebben op Donderdag 9 Dec. a. Programma's zullen tijdig bij de leden bezorgd worden. Allen die nog lid wenschen te worden kunnen zich aanmelden bij den secretaris T. VAN BORSSUM WAALKES. HET BESTUUR. Ondergeteekenden noodigen alle land- bouwers der gemeente ZAAMSLAG uit, ter vergadering op te komen, tot het bespreken van een op te richten ZUIVELFARRIEK op Vrijdag 10 December 1897, 's namiddags 2 uur, bij Jac. Platteeuw. JAC. DIELEMAN Pz. JAC. VAN DE REE. JAC. J. HUIJSSEN. CORN. VAN DIXHOORN Lz. Zaamslag, 6 December 1897. EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 3