Binnenland. Telegrafische berichten. Gemengde berichten. TER NEUZEN, 6 December 1897. Januari 37 23 s., 6 m., 5 ij., 1 pp. 2 1. 95278 Februari 41 23 s., 9 m., 4 ij., 1 Ibz., 4 1. 101247 Maart 43 23 s., 9 ij., 8 m., 2 h., 1 1. 110229 April 39 22 s., 4 h., 4 ij., 3 m., 2 pp., 2 Ibz., 1 vl1 1. 80148 Mei 37 18 s., 5 p.p., 4 h., 3 ij., 2 m., 1 Ibz., 1 ale., 31. 88164 Juni 32 18 s., 10 h., 1 ij., 1 Ibz. 1 k., 1 1., 81197 Juli 34 19 s., 6 h., 6 ij., 2 pp., 1 1. 75870 Augustus 40 19 s., 9 h., 7 ij., 3 m., 104365 1 pp., 1 k. September 31 20 s., 4 h., 3 ij., 1 m., 78035 1 pp., 2 1. October 30 17 s., 4 m., 4 h., 2 ij., 2 pp., 1 1. 75420 November 81 19 s., 5 h., 2 m., 2 ij., 2 k., 1 1., 81550 395 971503 De afgevaardigde Sembat verandert zijne vraag in eene interpellatie Meline verklsart zich bereid, die te beantwoorden. Graaf De Mun betreurt dat de Minister van oorlog niet aanwezig isdeze toch moet het leger verdedigen. De zitting werd daarop geschorst in afwachting van de komst van den Minister van oorlog. Toen deze was gekomen, werd de zitting hervat. De Minister (generaal Billot) verklaarde //Er is geen zaak-Dreyfus. Een jaar geleden heb ik verklaard dat Dreyfus geheel zooals het behoort heeft terechtgestaan en veroordeeld is door zijns gelijken. Het vonnis is gewezeu zooals het be hoort. In mijn ziel en geweten ben ik overtuigd dat Dreyfus schuldig is. Wat de zaak-Esterhazy betreft, zij is in handen van de militaire justitie." De Minister betreurt dat hij machteloos staat tegenover een schandelijke campagne. Sembat houdt daarop zijne interpellatie en vraagt overlegging van het dossier van generaal De Pellieux. De heer Meline antwoordde daarop, dat de zaak in handen is gesteld van den militairen rechter. Alleen nadat deze rapport heeft uitge- bracht, kan er sprake van zijn om na te gaan of er ook aanleiding is een andere jurisdictie te volgen. De afgevaardigde Millerand valt de regeering aan en zegt, dat indien Esterhazy voor den krijgs- raad komt, dit kwansuis een herziening zal zijn van het proces-Dreyfus. Meline verdedigt het gedrag der regeering. Tal van moties worden ingediend. De regeering kan zich vereenigen met de motie van Lavertujon, waarvan de inhoud is //De Kamer erkennende het gezag van het gewijsde, sluit zich aan bij de verklaringen van den Minister van oorlog". De prioriteit voor verschillende moties wordt verworpen. Lavertujon wijzigt zijn motie, die in twee stemmingen wordt aangenomen metde volgende toevoeging ven vereenigt zich met de hulde, aan het leger gebracht". Na een korte schorsing wordt de geheele motie ▼an Lavertujon aangenomen met 313 tegen 65 stemmen. De zitting werd om 8 uur 40 min. opgeheven. Omtrent de gebeurtenissen in Oostenrijk en Hongarije, wier huwelijk blijkbaar niet precies in den hemel gesloten werd, is niet veel verbetering waar te nemen. Te Praag hebben de autoriteiten in zeker opzicht den toestand van oproer erkend door zich machteloos te verklareu en daardoor er een eind aan te maken. Zelfs hebben zij aan de Duitsche afgevaardigden, die te Praag wonen, geseind, dat zij niet thuis moesten komen, daar de politie^er niet voor kon instaan, dat zij voldoende bescherming zouden vinden. De Czechen, die. als antwoord op het gedrag van de Duitschers in de Kamer, de agitatie in de straten van Boheemsche steden willen overbrengen, rusten dan ook niet. Te Weenen zijn namelijk van verscheidene steden in de provincie berichten omtrent ongeregeldheden ingekomen. Te Beraun werden de militaire barakken geplunderd, te Kladvo is een dynamiet-bom ontploft. Zoowel te Konig- graz als te Schlau werden de troepen op de opstan- delingen afgezonden en in verscheidene steden, waar het Duitsche element overheerschend is, hadden daarentegen weer anti-Czechische ongere geldheden plaats, zooals te Asch, Bodenbach, Tetschen enz. Het nieuwe gouvernement heeft een poging gedaan, de partijen in den Rijksraad tot elkaar te brengen, tenmiuste in zooverre, dat zij zich fatsoenlijk zouden gedragen, maar deze loffelijke poging heeft niet het minste succes gehad. Aan den armen Badeni schijnt iedereen thans den rug toe te keeren. Zelfs in Galicie, waar hij woonde en altijd zeer bemind was, heeft men nu geillumineerd wegens zijn aftreding. Door Ged. Staten van Zeeland is besloten de jacht op de patrijzen te sluiten op 15 Dec. en op die der hazen op 31 Dec. Men meldt uit 's Hage Behoudens latere wijziging, welke echter niet waarschijnlijk is, zal H. M. Koningin Wilhelmina haren plechtigen intocht doen te Amsterdam op ,/Hoe ver zijt gij met de zaak gevorderd ,/Alles is op niets uitgeloopen. Ik heb twee mijner gevangenen weder moeten vrijlaten, en tegen de twee overigen bestaat geen bewijs." Dat hindert niet. Wij zullen u er twee andere voor in de plaats geven. Maar gij moet u onder mijne bevelen stellen. A1 de officieele roem is u gegund, maar gij moet de richting volgen die ik u zal aanduiden. Is dat afgesproken ,/Als ge mij de manuen bezorgt, volgaarne." Welnu, dan zal ik in de eerste plaats een politie-stoomboot noodig hebben, die moet te zeven ure aan de Westminster-kade zijn." ,/Dat is geen bezwaar. Er ligt daar altijd een gereed, maar ik zal voor de zekerheid telefo- neeren." z/Vervolgens verlang ik twee sterke mannen, in geval van verzet." (Wordt vervolgd.) 5 September 1898 en zal de inhuldiging der jonge Koningin den daarop volgenden dag "aats hebben. Door de Staten van Noord-Holland is in lunne laatste bijeenkomst besloten aan Hare Ma- jesteiten de Koninginnen vanwege de provincie een openlijk blijk van hulde aan te bieden, bij gelegenheid van het verblijf van Hare Majesteiten te Amsterdam, voor de plechtigheid der inhuldi ging van Hare Majesteit de Koningin. Het heeft Hare Majesteiten behaagd de daartoe tot hen ge- richte uitnoodiging te aanvaarden. Naar men verneemt, bestaat het voornemen ter uitvoering van het besluit der Staten, op nader te bepalen dag, een vuurwerk op het IJ voor Amsterdam te doen ontsteken, dat door II.H. M.M. te midden der Staten in oogenschouw zal worden genomen. In eene vergadering van Friesche bakkers is met 't oog op de hooge broodprijzen besloten om een adres-beweging aan de Tweede Kamer in 't leven te roepen met verzoek om de zetting der broodprijzen bij de wet voor te schrijven. Blijkens achterstaande advertentie zal de uit verschillende elementen ontstane Tooneel- en Muziekvereeniging ,/de Volharding" a.s. Donderdag haar eerste soiree voor dezen winter geven. Uit de rond te zenden programma's zal blijken, dat het bestuur gedaan heeft wat het kon, om de leden wat goeds te doen genieten. Als we b. v. noemen Sullivan's Gondoliers en Gounod's Faust, waaruit het orkest stukken zal ten gehoore brengen, en we voegen er bij, dat er door welwillende medewerking van een paar niet-leden uitTerNeuzen solo's zullen worden gegeven in zang en voor viool, dan meenen we wat goeds te mogen voorspellen. En waar de muziek zal worden afgewisseld door een tooneelstukje, om ook den liefhebbers van de //dramatic" te trekken, daar gelooven we, dat de vereeniging niet alleen //elk wat wils", maar ook z/elk wat goeds" belooft. Mocht een talrijk bezoek loon geven aan werkende leden en bestuur voor al hun moeite en zorg. En mochten vele niet-leden zich gedrongen gevoelen, om al ware het slechts voor drie maanden hun belangstelling te toonen en de kas helpen stijven de contribute is zoo gering. Bij het aansteken der werklampen, geraakte Vrijdagavond eenig droog gras bij het materialen- magazijn der firma John. P. Best op het stations- emplacement alhier, in brand. De vlammen deelden zich aan het met petroleum doortrokken magazijn mede, waarop dit op korten tijd geheel in brand stond. Men wist een daar geborgen vat petroleum er nog bijtijds uit te verwijderen. Door het spoorwegpersoneel werd onder toezicht van den stationchef de brand met emmers water gebluscht. Gedurende het loopende jaar zijn aan de spoorweg alhier de volgende zeeschepen aangekomen om aldaar te lossen of te laden. Maand. Getal. Geladen met: K. m. inhoud bruto. In deze kolom beteekenen de letters s. stukgoederen, m. minerie, ij ijzer, pp. pijpaarde. Ibz. landbouwzout, h. hout, vl. vlas, ale. aluminiumerts, k. kolen, 1. ledig. Uitgevaren zijn in Januari 27, in Februari 29, in Maart 33, in April 29, in Mei 24, in Juni 25, in Juli 27, in Augustus 25, in September 17, in October 25 en in November 22, totaal 283 zeeschepen. De heer J. J. Diederiks, kommies-ontvanger te Overslag, is in dezelfde betrekking benoemd te Netterden (Gelderland). Met ingang van 15 Dec. a. s. zijn verplaatst de kommiesen bij 's rijksbelastingen P. Boudens Az. van Sas van Gent naar St. Maartensdijk J. Boslooper van Sluis naar BruinisseG. van de Griek van Veldzicht naar Sluis en J. W. H. Hogervorst van Aardenburg (tijd.) naar Veldzicht. De onderwijzersvergadering te Hulst van 2 December 11. was ten gevolge van het slechte weder niet druk bezoch. Slechts 25 leden waren er aanwezig. Nadat de vergadering door den Hooggeb. heer Baron Collot d' Escury geopend was, hi eld de heer W. C. Jansseu van Hontenisse een boeiende lezing overBeginselen van de geschiedenis des Vaderlands. Het verleenen van f 5 aan de weerstandskas van den bond van Ned. Onderwijzers gaf aanleiding tot eenige discus- sies. Ook werd er in deze vergadering nog besloten dat voortaan bij feestvergaderingen geen vergoeding rneer uit de kas zal bijgedragen worden voor reis of maal. Naar gemeld wordt zijn aan den kerktoren te Hulst door inwatering gebreken ontstaan, die eene onverwijlde schoring noodzakelijk maken. De toren was zelf reeds eenigszins uit zijn lood- rechten stand geraakt. Zaamslag, 5 Dec. Beroepen bij de Gerefor- meerde kerk A Ds. H. Buitenhuis te Zalt-Bommel. Ds. W. A. Vrolijk alhier heeft een beroep ontvangen naar de Gereformeerde gemeente te Doesburg. Philippine. Ingeval onze gemeente een kanaal mocht verkrijgen, geeft de gemeenteraad in de zitting van Vrijdag j.l. besloten met algemeene stemmen op den na jaarlijks 1000 bij te dragen voor het onderhoud van het kanaal. Deze post zou gevonden worden door het heffen van laad- en losgeld aan de kade. Sas van Gent, 6 Dec. In den afgeloopen nacht is er alhier ingebroken in de timmerloods van den rijks-waterstaat, staande aan de kleine schutsluis. Door het openduwen van een raam, hebben dieven, die waarschijnlijk met de afsluiting bekend waren, zich toegang verschaft en daaruit ontvreemd, een groot gedeelte gereedschap, als schaven, zagen, boren enz. van den timmerman A. Visser, benevens een groote slijpsteen, toebehoorende aan den waterstaat. De slijpsteen is heden voormiddag opgevischt uit de kolk, waarin men voortgaat met zoeken naar het andere gereedschap. Door de politie wordt ijverig gezocht naar de daders, die volgeus men vermeent uit wraak hebben gehandeld. Koewacht. Donderdagnacht is in de nabijheid dezer gemeente door de Belgische ambtenaren een belangrijke aanslag gedaan, waardoor acht koeien in hunne handen vielen en de smokkelaars langs alle kanten moesten wegvluchten. Spoedig ging het gerucht, dat zekere W. de oorzaak van dezen aanslag was, doordat hij voor de som van 50 franc alles verraden had. Vrijdag- nacht werd deze W., inwoner dezer gemeente, door een aantal smokkelaars aangevallen en zoodanig mishandeld, dat hij geheel bebloed in eene nabu- rige woning moest gedragen worden. 's Gravenhage, 6 Dec. Op de begrooting van Waterstaat is voorgesteld aan de gemeente Zuid- dorpe eene rijkssubsidie van 12,873 te verleenen in de aanlegkosten van den weg naar Selzaete. Uit Vlissingen wordt van Donderdag gemeld Hedenochtend was er een ongewone levendigheid voor onze haven. Onze visschersvloot was uitge- gaan. Ditmaal echter niet om visch, maar om talrijke vaten die voor onze haven dreven. Tot op heden zijn ongeveer 240 vaten door de visschers hier gelost. De inhoud van de vaten is hars (rasine) waarschijnlijk afkomstig van de ge- strande bark Adele en Sabine, bij Breedene. Deze vaten zullen worden overhandigd aan den strandvonder, die ze wellicht een jaar en zes weken onder zijne berusting zal houden, om ze daarna, zoo ze inmiddels niet worden opgeeischt, publiek te veilen. Een zonderlinge tocht. Eene koe liep te grazen aan den Weeldijk onder 's Gravenpolder en gleed in de waterleiding, aan welker eind zij een gemetseld gevaarte zag, waar zij heen stapte door het water dat" een meter hoog stond. Zij kwam in een lange, gemetselde gang terecht en liep die door tot zij noch vooruit noch achteruit kon. Deze gang is eene onder den dijk gemetselde heul van 1 meter breed, 2 meter hoog en 24 meter laag, die het water van de polders in de Zwake brengt. Aan het eind van de heul bevindt zich een schof (val), die gezwollen was van het vele water en niet te verwrikken wasderhalve zat de koe, die de 24 meters afgestapt had, gevangen. Gelukkig had een jongen de koe in de waterleiding zien vallen en was hij naar het dorp om hulp gegaan. Verscheidene personen waren dra bereid de behulpzame hand te bieden, en een persoon liet zich in de heul afzakken, liep de onderaardsche gang door, wist voorbij de koe te komen en haar met geweld en zoete woordjes achteruit te doen loopen, tot zij beiden weder het daglicht konden aanschouwen. Met beleid werden daarop redder en geredde op den dijk geheschen, tot groot genoegen ook van de kameraad van de koe, die ook met alle geweld denzelfden tocht had willen ondernemen, indien men haar dit niet, zij het met veel moeite, belet had. Te Rotterdam is de concurrence of beter gezegd de knoeierij in den boterhandel zoozeer toegeuomen, dat in sommige winkels op een pond boter van 40 cent twee pond wordt toegegeven. Elk pond kost derhalve circa 13 cent. Het Rotterd. Nieuwsblad, dat zoozeer te velde trekt tegen schadelijk vleesch, werkt thans deze concurrence in de hand, om in zijne advertentien deze knoeierijen aan te bevelen. Voor de Rotterd. rechtbank stond Zaterdag een persoon terecht, die beweerde door de loterij ongelukkig te zijn geworden. De man had n.l. een hoogen prijs getrokken en had zich zoodanig aan sterken drank te buiten gegaan dat hij 10 dagen lang gek was geweest en 2 dagen aan delirium tremens in het gasthuis had gelegen. Thans had hij zich te verantwoorden wegens mishandeling van een politie-agent, die door zijn vrouw was te hulp geroepen om dat hij zijn ega de deur had uitgegooid. De eisch was 3 maanden. Volgens nader bericht is de waarde der voor- werpen, die de Amsterdamsche juwelier over de grenzen wilde binnensmokkelen, te schatten op f 2000 en niet op f 50,000 zooals eerst is ge meld. In de ,/Brieven van een Fries", voorkomende in het Nbl. v. h. N., leest men over den veel- besproken Wiebe Cnossen te IJlst Zooals ge weet hebben wij in Friesland den beroemden ongelukskiezer Wiebe Cnossen. Van de vele legenden van dezen wonderman wil ik er een vertellen. Onlangs bij een gemeenteraadsverkiezing ging Wiebe met zijn stemkaan uit om te stemmen. Hij bezorgde deze even bij een kennis, omdat hij een boodschap in de stad had te verrichten. En kijk Toen Wiebe terugkwam en naar het stem- bureau wilde wandelen, bemerkte hij, dat de woning van zijn kennis gesloten was. En toen ging Wiebe heen en besloot om maar niet te stemmen. Ziehier de uitslag der verkiezing Viersen, lib. cand., 79 Nauta, ger. cand. 79. Wiebe Cnossen's hand begint zwaar te rusten. In de Pontanusstraat te Amsterdam is Zater- dagochtend een 5jarig meisje, dat door de ouders even alleen was geiaten, door het spelen met lucifers in brand geraakt. In het burger zieken- huis overleed het kind aan de gevolgen. Door een tot nog toe onbekende oorzaak had Donderdagavond een ontploffing plaats aan boord van het op Charlois varende en op dat oogenblik in die haven liggend veerbootje. De ontploffing geschiedde in een hut, als kantoortje gebruikt. Tengevolge der ontploffing ontstond een begin van brand en de vlammen deelden zich mede aan de trap van de 1" klasse kajuit, waarin de stoker lag te slapen. Toen hij wakker werd zag hij, zich den uitweg afgesneden, doch twee politieagen- ten, die op het gezicht van den brand aan boord waren gegaan, trokken hem door de vlammen heen aan dek. Die agenten bluschten daarna den brand met emmers water. Hoewel de brandschade niet belangrijk is, is die door de ontploffing veroorzaakt aanzienlijk. Een mast viel om en in de hut en aan het dek werd een ware verwoesting aangericht. Een en ander wordt door assurantie gedekt. Te Deventer bood dezer dagen een vreemde koopman aan de deur te koop aan fleschjes met ansjovis. Bij opening bleek, dat langs den buiten- kaut eenige kleine vischjes geen ansjovis waren gepakt en dat de overige ruimte binnen in op- gevuld was met vischkopjes en grof zout. Door de politie te 's Gravenhage is aange- houden en ter beschikking van de justitie gesteld een jonkman, verdacht bij ingezetenen ten nadeele van eene vereeniging aldaar, op valschelijk ver- vaardigde kwitantien gelden te hebben geind. Hij moet op die wijze reeds een aardig sommetje hebben ontvangen. In het noorden van ons land worden onder- scheidene pestvogels in de lijsterstrikken gevangen. Afkomstig uit Siberie, komen deze fraaie vogels hier andere jaren veel later voor. De vogelaars beschouwen dit als een teeken van strerige koude. Te Roozendaal is zekere P. O. door een trein overreden en op slag gedood. Hij had de onvoorzichtigheid onder de afsluitboomen van den overweg door te loopen, juist toen de trein voorbij- reed, zoodat het ongeluk geheel aan eigen onvoor zichtigheid is te wijten. Terwijl Donderdagmiddag teSpaarndam zekere A. K., uit Sliedrecht, bezig was in den sluisput de palen van een heitoestel te verplaatsen, schoot het heiblok los en kwam op zijn hoofd terecht. Weinige uren later is de 30jarige man over- leden. Men schijnt nu een middel te hebben ge vonden om de zaak der gebroeders Hoogerhuis voor den rechter te krijgen. Volgens //de Sociaal-Democraat" is bij den officier van justitie te Leeuwarden door de vrouwen Hoogerhuis een aanklacht wegens meineed ingediend tegen Gatze Raitsma, die de voornaamste getuige was in het proces der, naar men beweert, ou- schuldig veroordeelden. Uit Rozendaal wordt aan het N. v. d. D. geschreven Het was een treurig gezicht voor hen die ver- leden week een kijkje aan de haven kwamen nemen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 2