A Igemeen Nieuws- en Advertentiebl&d Zeeuwsch-Vlaanderen. ©a voor No. 3545. Dinsdag 7 December 1897. Mijmeringen over't St. Nicolaasfeest. 37e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlSlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. NATIONALS MILITIE. FETJILLBTON A. CONAN DOYLE. 19) - //Zijn melhode is onregelmatig, en zijn theorie wellicht wat te overhaast, maar, over het algemeen geloof ik dat hij een veelbelovend ambtenaar zou hebben kunnen worden. Ik heb heden morgen een telegram van hem ontvangen waaruit ik opmaak, dat hij de een of andere aanwijzing voor deze Sholto-zaak gevonden heeft. Zie hier." Hij nam het telegram uit zijn zak en reikte het mij over. Het was gedateerd van Poplar, twaalf uur, en luidde ffGa terstond naar Baker- street; indien ik nog niet terug ben, waclit mij dan. Ik ben op het spoor van de Sholto-zaak. Zoo gij het einde ervan wilt bijwonen, kunt gij ons heden avoud vergezellen." z/Dat klinkt goed. Waarschijnlijk heeft hij de creosoot weder geroken," zeide ik. fO, dan is hij ook op een dwaalspoor," riep Jones met zichtbare voldoening, zelfs de besten van ons worden soms uit den koers gebracht. Het spreekt van zelf dat ook dit zal blijken een valsch alarm te. zijnmaar als ambtenaar der wet ben ik verplicht geen kans te laten glippen. Doch, er is iemand aan de deur. Misschien is hij het wel." De oude bekende, de goede Sint is weer gekomen en door velen is de oude kindervriend met ver- langen verbeid. Men heeft zelfs dezen keer bijzonder veel werk van hem gemaakt en zijn komst en daardoor hem zelve met buitengewone belangstelling vereerd. Immers, vroede mannen, rekening houdende met de omstandigheid, dat de grijze Bisschop in aan- tocht was, hebben wenken gegeven omtrent den dag, waarop Hij zijn feestelijke intocht zou doen. Eerzame //huisvaders" hebben vol verontwaar- diging hun gemoed lucht gegeven over de moge- lijkheid twee dagen feest te vieren, en nauwgezette huisvaders hebben de pers, de koningin der aarde, tot het voertuig hunner //gegronde" bezwaren gemaakt en met redenen omkleed den volke ver- kondigd, wanneer 't nu volgens hen toch de rechte tijd zou zijn om de Sint uit Spanje behoorlijk te ontvangen. En zij, die er belang bij hadden, de bakkers, lieten de lui praten en deden //wat des bakkers is." 't Was of zij een overeenkomst gesloten hadden met den ouden Heilige, dat hij komen zou op den dag door hen begeerd, terwijl de winkeliers op hunne beurt, verstoord over zooveel vermeende aanstellerij en bakkers-aanmatiging op hun eigen houtje een ander tijdstip vaststelden. Lieve Hemelzelfs als de dagen vervuld werden, dat de menschen St. Nicolaas zullen vieren, ook dan niet zijn ze eendrachtig bijeen. Wat een geluk, dat de goede Oude het niet weetHij zou misschien treurig gestemd zijn, want oneenigheid ware geheel in strijd met den grondtoon van zijn karakterLiefde. 't Mooist is nog, dat ge niet moet gelooven dat de kinderen, wier vriend hij is den 5e' December onopgemerkt zullen laten voorbijgaan. Is die dag niet met gulden letteren in hun geheugen ge- schreven P Maar hoe het dan ook zij, het stond vast, dat hij komen zou. 't Is misschien nog goed, dat hij op verschillende tijdstippen komt, want hij kan toch moeilijk overal tegelijk zijn. En toch dan is er veel van de aardigheid, laat mij liever zeggen van het wonderbare, die't zijn verschijning meebrengt, af; want juist dat overal tegelijk zijn in een nacht, dat geeft iets geheimzinnigsdie moeilijke en gevaarvolle reis over die daken op dat steigerende witte paard, en dat alleen in een nachtwake, dat was nu juist iets voor den goeden kindervriend, die gaarne alien tegelijk blijde maakte. Ten slotte hij is er geweest of hij zal komen, dat is zeker. En bij dat laatste vooruitzicht kloppen duizenden Er werd een zware, strom pelende stap op de trap vernomen, als die van iemand, die van tijd tot tijd naar zijn adem hijgde. Eenige keeren stond hij stil, alsof het klimmen hem te zwaar viel, doch ten laatste bereikte hij de deur en stapte hij naar binnen. Zijne verschijning stemde volkomen met de aankondiging van zijn bezoek overeen. Hij was een man op leeftijd, als zeeman gekleed met een tot aan den hals dichtgeknoopte z/jekker." Zijn rug was gebogen, zijn knieen knikten en hij scheen ten zeerste aamechtig te wezen. Hij leunde zwaar op een stevigen stok, en hijgde naar zijn adem. Ik kon slechts weinig van zijn gelaat zien, behalve een paar heldere, donkere oogen, overschaduwd door witte wenk- brouwen en oogharen van dezelfde kleur. Zijn geheele voorkomen gaf mij den indruk van een achtenswaardig zeevaarder, die oud en behoeftig geworden was. z/Wat wenscht gij, man vroeg ik. Hij keek als kindsch om zich heen. „Is Mr. Holmes hier?" zeide hij. z/Neen. Maar ik ben zijn vertegenwoordiger. Als gij een boodschap voor hem hebt, kunt gij mij die gerustelijk toevertrouwen." z/Ik wou het aan hem zelf zeggen," antwoorddehij. z/Maar het is hetzelfde, vriend. Is het iets omtrent de boot van Marc Smith z/Ja; ik weet wel waar die is. En ik weet ook waar de mannen zijn. En ik weet ook waar de schat is. Ik weet er alles van." kinderharten, en duizenden kinderoogen stralen en schitteren van vreugde bij al de heerlijkheden, die de goede Heilige hun te aanschouwen geeft. Och, och, wat een drukte in menig huisgezin, welk een tal van voorstellingen zullen weer gemaakt wordenwat zullen die kleinen weer in spanning verkeeren. Het St. Nicolaasfeest moge oud zijn, verouderd is het niet. Het zal zijn frischheid behouden, zoolang er menschen zijn, die niet te groot en niet te verstandig zijn om hun eigen jeugd te vergeten en zich levendig voor te stellen, hoe het hun op dien dag te moede was, toen zij zelve nog kinderen waren. Wie gaarne blijde kindergezichten ziet, wie meeleeft met de jeugd, hij zal 't oude feest in eere helpen houden. Berleven we zelf niet in ons kroost Brengt ons dit feest niet te binnen de dagen onzer kindsheid, toen het hemel was in de ziel en alles zich zoo schoon, zoo heerlijk, zoo rooskleurig voordeed Herinneren we ons op dien dag ook niet de avonden van angstige spanning, de vragen, die we ons stelden en aan anderen deden over hoe en wat en hoeveel het wezen zou, dat de zwarte knecht van den Bisschop zou breugen op dat voor dien avond gewijde plekje onder den schoorsteen Dat alles zien wij terug voor ons geestesoog en we vergeten ook niet de trouwe zorgen onzer goede moeder en de deelne- mende blijdschap van onzen vader. Dit alles gevoelen nu onze kinderen O laat ze kinderen blijven, zoolang we maar eenigszins kunnen. Ras komt de tijd, dat de strijd des levens begint en dan och dan is wel een herinnering aan een weinig poezie, zoo nuttig en noodig. En de groote menschen doen ook nog gaarne mee aan 't Siuterklaasfeest. Verrassingen zijn toch zoo aardig en 't is nog in lang niet hetzelfde van wie ze komen. Er is in de eerste plaats zoo veel geheimzinnigs bij, zoo iets van //ik-en-weet-niet-wat," dat juist de eigen- aardigheid dier surprises verhoogd. Zeker, verrassingen zijn toch zoo aardig, en niet altijd zonder doel. Ik ga zoo ver te beweren, dat menige band voor 't leven zoo niet door een surprise op St. Nicolaas is gelegd, inaar er toch door versterkt werd of aanleiding gaf tot //nadere kennismaking." Ook daarin zijn echter //tegenvallers." Ik herinner mij zelfs, dat een oude jonge dame bij een heer een surprise liet bezorgen, zoo, dat hij heel goed weten kon, wie hem die verrassing bereid had. In tweede instantie schoof ze nog boterletters in de gang zijner woning en toch kwam zij later tot de treurige ontdekking, dat hij kort daarop met een andere jonge dame in't huwelijksbootje stapte. z/Zeg het mij dan, dan zal ik het hem laten weten." z/Ik wou het aan hem zelf zeggen," herhaalde hij met stijfhoofdigheid, zeer ouden menschen eigen. z/Welnu, dan moet ge op hem wachten." z/Neen, neenik wil ten pleziere van een ander geen ganschen dag opofferen. Als Mr. Holmes niet hier is, dan moet Mr. Holmes het zelf maar uitvinden. Ik geef niets om jullui beiden, en wil geen woord zeggen." Hij strompelde naar de deur, maar Athelney Jones trad hem in den weg. //Waeht even mijn vriend," zei hij ,/gij hebt belangrijke berichten, en moogt dus niet heengaan. Wij zullen u hier houden of gij wilt of niet, totdat onze vriend terugkomt." Nu liep de oude man zoo snel hij kon naar de deur, doch toen Athelney Jones zijn breeden rug daartegen plaatste, zag hij dat alle weerstand nutteloos was. z/Een nette behandelingriep hij met zijn stok op den vloer stampende ,/ik kom hier om een heer te spreken, en gij beiden, die ik nog nooit in mijn leven gezien heb, houden mij vast en behandelen mij op zulk een wijze." z/Gij zult er niet te erger om af zijn," zeide ik vwij zullen u uw tijdverlies vergoeden. Zet u hier op de sofa en gij zult niet lang behoeven te wachten." Hij keerde schoorvoetend cn grommend terug, De laatste surprise behoort tot de twijfelachtige genoegens, vooral wanneer een echtgenoot in die omstandigheden kan gerekend worden in een //be staande behoefte te voorzien." Maar 't komt er vooral op aan voor de kinderen. Zij toch genieten het meest op dit feest. Allen Helaas neen En nu vindeu Gods groote kinderen een uitste- kende gelegenheid op 't St. Nicolaasfeest om de voetstappen van den grijzen kerkvorst te drukken. Er zullen zoovelen zijn, die o zoo weinig, en er zullen er ook zijn, die niets vinden. O, gij die wat doen kunt, open uw hart en uw hand en laat ook bij die eenzamen eens een lichtje schijnen in het hart, waarin zoo weinig vroolijke stralen door- dringen. Maak blijde en vroolijke kinderharten veel wordt niet gevraagd, maar toch iets geeft ge gaarne om vreugde te wekken in de harten dier kleinen. Dan zullen ze weten dat ook hier beneden Engelen des lichts wandelen en barmhar- tigheid een nachtegalenlied zingt voor den onge- lukkige. Viert met uwe kinderen vroolijk feest maar vergeet de armen niet POLITIEK OVERZICHT. Het definitief vredesverdrag tusschen Turkije en Griekenland is eergisteren geteekend. De iuternationale commissie heeft een ontwerp van eontr&le voor de overeenkomst met de schuld- eischers uitgewerkt. De grondslagen van het ontwerp worden geheim gehouden, maar de com- missarissen hopen dat, als Griekenland het aan- neemt, het een leening zal kunnen sluiten tegen 3J Anders zou het tot stand komen van de leening twijfelaclitig worden. In de Fransche Kamer zeide de Minister- President Meline, in antwoord op een vraag van den afgevaardigde Castelin over de zaak-Dreyfus z/Er is op 't oogenblik geen zaak-Dreyfus, en er kan geen sprake van zijn. Er is een beschul- diging van verraad uitgebracht tegen een officier deze zaak is in lianden van de militaire justitie. Na het voorloopig onderzoek werd een crimineel onderzoek gelast, hetgeen in het minst niet preju- geert op het definitief vounis. Alle burgers moeten het gezag van een gewijsde zaak eerbiedigen. Deze verklaringen zullen een einde maken aan de agitatie die reeds te lang heeft geduurd, maar de eer van het leger niet heeft aangetast. Men schijnt van een gerechtelijke zaak een politieke zaak te willen maken. De regeering doet een beroep op alle goede Franschen om haar in haar moeilijke taak te helpen." en zette zich neder met zijn gelaat in de handen' Jones en ik staken onze sigaren weder op en her- vatten ons gesprek. Plotseling vernamen wij echter Holmes' stem. z/Mij dunkt dat ge mij ook wel een sigaar mocht presenteeren," zeide hij. Wij sprongen beiden overeind. Daar zat Holmes tegenover ons te lachen //Holmes riep ik //gij hier Maar waar is die oude man ffHier is hij," antwoordde hij, een handvol wit haar omhoog houdende//hier is de oude man pruik, oogharen, wenkbrauwenen al wat er bij behoort. Ik dacht wel dat ik goed vermomd was, maar ik verwachtte niet dat de vermomming deze proef zou doorstaan." O, gij guitriep Jones opgetogenffwat zoudt gij een goed acteur geworden zijn. Gij zaagt er uit alsof gij zdo uit het werkhuis kwaamt, en die knikkende knieen van je waren onbetaalbaar. Maar toch meende ik je oogopslag te herkennen. Ge ziet wel dat gij zoo makkelijk niet bij ons weg kwaamt z/In deze vermomming heb ik den ganschen dag gewerkt," zeide hij zqn sigaar opstekende ,/Vele misdadigers beginnen mij reeds te kennen, vooral sedert onze viend hier, eenige der door mij behandelde gevallen openbaar maakte, daarom moet ik mij van tijd tot tijd wel een weinig ver- mommen. Hebt ge mijn telegram ontvangen z/Ja, deswege ben ik hierheen gekomen." SEIZE! C01IM »it Mad verscliijnl jfaandng-, Wo«usdaE- en Vrijtlagavond, nitgezenderd op Feesldagen, bij den nitgever I*. J. VAX UK IIA1BE «e Ter Menzen. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN. Gelet hebbende op de bestaande wettelijke bepalingen be- trekkelijk de Nationale Militie Brengen bij deze ter kennis van een iegelijk die zulks zoude mogen aangaan dat het register tot inschrijving van alle mannelijke inge- zetenen welke op den l"len Januari aanstaande hun 19dejaar zullen zijn ingetreden, dat zijn diegenen welke in 1879 zijn geboren, zal gereed leggen op de gemeente-secretarie van den l,len tot en met den 31"en Januari 1898, van des voor- middags 10 tot des namiddags 4 uren dat voor ingezetenen wordt gehonden 1°. hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28slen Juli 1850 (Staatsblad no. 44) 2°. hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gednrende de laatste achttien maanden, voorafgaande aan den l»ten Januari van het jaar waarin hij zich moet laten inschrijven, in Nederland, verblijf hield 3°. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt dat niet voor ingezeten wordt gehouden de vreemdeling, behoorende tot eenen Staat waar de Nederlander niet aan den verplichten krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wederkeerig- heid is aangenomen (art. 15 der wet ran 19 Augustus 1861, Staatsblad no. 72) dat hij, die eerst na het intreden van zijn I9de jaar, doch voor het volbrengen van zijn 20"le ingezeten wordt rerplicht is zich zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven hij Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar de inschrijving volgens art. 16 moet geschieden (art 20 der wet) dat voor de militie niet wordt ingeschreven 1°. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2°. de in een vreemd Rijk verblijf houdende onderlooze zoon van een vraemdeling, al is zijn voogd ingezeten 3°. de zoon van den Nederlanderdie ter zake van 's lands dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen of kolonien woont (art. 17 der wet) dat de inschrijving geschiedt 1<>. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont 2". van een gehuwde en van een weduwnaar, in de gemeente waar hij woont; 3°. van hem die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in de gemeente waar hij woont 4°. van den buiten 's lands wonende zoon van een Nederlander die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoont heeft (art. 16 der wet) dat elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, verplicht is zich daartoe, bij Burgemeester en Wethouders ter boven aangegeven plaatse en binnen den daar bepaalden tijd aan te geven, en dat bij diens ongesteldheid, afweziglieid of ontstentenis zijn vader, of, is deze overleden, zijn moeder, of, zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht is (art. 18 der wet). Belanghebbenden worden mitsdien dringend aangemaand aan de op hun rusteude verplichting te voldoen en wordt hnn ten overvloede onder de aandacht gebracht dat bij bovengemelde wet onder meer is bepaald dat met boete van ten minste f 0,50 en ten hoogste f 100 wordt gestraft de overtreding van art. 18 en 24 der wet. Ter Neuzen, den 3 December 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1