Algemeen Mienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderec. No. 3544. Zaterdag 4 December 1897. S3 A-333A® 37e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITiEK OVERZICHT. FJBTJILLJBTO JM A. CQNAN DOYLE. TER SEIIZENSCHE C01IRAIVT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. AD YEETENTISN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit Mad verschijnt ,nnanilai.-, Woeusdag- t-n Vrijilagavond, nitgezonderd op Feestdagen, bij den aitgever P. J. UK 8AIDK te Ter m'euzen. Bij deze courant belioort eeu bijvoegsel. De zaak Dreyfus begint eenige ontstemming tegen de regeering te verwekken en het ministerie heeft in den Senaat een kleine neerlaag geleden, die min of meer aan die ontstemming te wijten is De aanleiding tot dit minder gunstige votum had niets met Dreyfus te makenzij gold een vrij onschuldig politiek streekje van de regeering. Men had namelijk een ambtenaar van het openbaar ministerie in het zuiden per telegraaf beeedigd, opdat die ambtenaar, een vriend van de regeering zich candidaat zou kunnen stellen bij de aanstaande verkiezingen. Hierover hield Joseph Fabre een interpellate, die gevolgd werd door drie moties, alien houdende afkeuring van het gedrag van de regeering in dezen. De Minister van justitie, Darlan, verklaarde slechts de eenvoudige orde van den dag te kunnen aannemen en deze werd met 106 tegen 105 stemmen verworpen. Aan- genomen werd met 133 tegen 113 stemmen de volgende motie //De Senaat, overtuigd dat de regeering de hand zal houden aan de strikte uitvoering der wet, gaat over tot de orde van den dag." De motie bevatte geen afkeuring van het ministerieele slimheidje, maar de heer Darlan had toch verklaard er uiet mede tevreden te zijn. Wat zou hij nu doen P De ochtendbladen hebben het gemeldde Fransche Minister van Justitie heeft zijn ontslag genomen. Blijft de vraag of hij meerdere collegas met zich zal slepen. Onder stormachtigen bijval heeft de gemeenteraad van Weenen besloten, den Keizer zijn dank te brengen voor het ontslag, aan het kabinet-Badeni verleend. Voorts heeft de raad de stellige verwachting uit- gesproken, dat het nieuwe Ministerie door het opheffen der talen-verordening en der lex-Falken- hayn de parlementaire behandeling der noodige wetsontwerpen zou mogelijk maken. De raad betreurt het, dat de clericale Duitschers in deze de zaak van het Duitsche volk niet hebben voor- gestaan en spreekt overigens zijn dank uit aan de Duitsche afgevaardigden, die, enz Men ziet hieruit de stemming der Duitschers. De stemming der Czechen uit zich op veel ernstiger wijze. De toestand in Praag is werkelijk onrustbarend. Dinsdag was het reeds rumoeriger dan de vorige dageu. Het begon met een ovatie van de Czechische studentenkorpsen aan den burge- meester. Toen trok een groote menigte, wel 12000 DOOR z/Ik ga de rivier af, Watsonzeide hij //ik heb alles opnieuw overwogen, en kan slechts een enkelen uitweg vinden. Het is in elk geval waard om te beproeven." //Ik kan u toch zeker vergezellen vroeg ik. z/Neengij kunt van oneindig meer nut zijn, zoo gij hier wilt blijven als mijn vertegenwoordiger. Ik verzoek u alle brieven of telegrammen die in den loop van den dag mochten aaukomen, te openen, en zoo zich iets nieuws mocht voordoen, volgens uw eigen oordeel te handelen. Kan ik op u rekenen Zeer zeker." z/Ik weet dat gij mij geen boodschap zult kunnen doen weten want ik weet bijua zelf niet waar ik wezen zal. Indien het mij echter meeloopt, dan zal ik zoo erg lang niet wegblijven. Doch voor ik terugkom zal ik eenig nieuws van welken aard dan ook, vernomen hebben." Op het uur van het ontbijt had ik nog niets van hem vernomen, toen ik echter de Standard inkeek, bevond ik dat er een nieuw gezichtspunt omtrent de zaak geopend was. Met betrekking tot het drama van Upper Norwood," stond er //hebben wij reden om te gelooven dat de zaak meer ingewikkeld en geheimzinnig belooft te worden dan oorspronkelijk verwacht werd. Nieuwe man sterk, door de straten en zij kon ongehinderd de Duitsche gebouwen vernielen, want de commis- saris van politfe had, op verzoek van den burge- meester, de wacht ingetrokken. Later kwamen infanterie en cavalerie de straten schoonvegen. Woensdagmiddag om half vijf bereikten de wanordelijkheden haar toppunt. In enkele straten vernielde het volk de ruiten van de huizen met Duitsche namen en van de huizen waar joden wonen. De vensters van de synagoge werden met steenen ingegooid. Een deel van de rnani- festanten trok naar de voorstad Werschowitz. Er werden troepen heen gezonden. De hoofdpleinen hebben nu veel van een militair kampementpyramides van bajonetten staan hier en daar op de straten. Telkens hebben in sommige stadswijken opstootjes plaatsvele straten en pleinen zijn afgezet. In de voorstad Zizkow heeft een botsing met de troepen plaats gehadj de menigte was daar bezig de Duitsche scholen te bombar- deeren. Het verkeer is geheel verstoord. De Duitsche rijksdag herkoos eergisteren zijn bureau en houdt eerst heden wederom zitting. Duitschland blijkt nog meer van China te ver- langen, als schadeloosstelling voor den jongsten zendelingenmoord, dan het vele, dat reeds vermeld werd. Behalve de 200,000 taels schadeloosstelling voor de betrekkingen der slachtoffers, verlangt het namelijk ook nog het bouwen eener kathedraal, ter plaatse van den moord en verder ook nog, behalve de kosten der bezetting van Kiau-Tschau, het recht om daar een kolenstation te vestigen, plus verlof tot aanleg van een spoorweg. Wordt aan al deze eischen voldaan, zegt sar- castisch een der Engelsche bladen, dan zullen weinig menschen hun leven zoo nuttig voor hun vaderland hebben opgeolferd als deze twee Duitsche zendelingen. Het is een eigenaardig vruchtbaar martelaarschap, het moderne, dat omgezet kan worden in kolenstations en spoorwegen The Times merkt ervaringrijk op //Bij Oos- tersche potentaten moet men altijd met overvragen beginnen Maar dien verzoeningskerkbouw acht het blad toch wel wat al te theatraal, en niet z/kaufmiinnisch" tegelijk om vergoeding der be- zettingskosten en om het mogen houden van Kiau-Tschau te vragen. Maar overigens, erkent het blad, is Engeland op gelijke wijze aan Hong kong gekomen. Rusland en Japan zullen in deze zekerlijk wel een woord medespreken. omstandigheden hebben aan het licht gebracht dat het totaal onmogelijk is, dat Mr. Thaddeus Sholto op eenige wijze in het geval betrokken zoude zijn geweest. Hij en de huishoudster, Mrs. Bernstone, werden beiden gisteravond op vrije voeten gesteld. Men gelooft echter dat de politie een nieuwe aanwijzing omtrent de ware schuldigen heeft ont- vangen en dat die verschaft zijn door Mr. Athelney Jones, van Scottland Yard, met al diens alom be- kende geestkracht en doorzicht. Men kan elk oogenblik andere inhechteuisnemingen verwachten." z/Dat is in zoo verre in orde," dacht ik: //vriend Sholto is ten minste in vrijheid. Ik ben benieuwd te weten waarin die nieuwe aanwijzingen kunnen bestaan, hoewel dit een stereotiepe uitdrukking schijnt te wezen, wanneer de politie een flater heeft gemaakt." Ik legde het blad op de tafel, doch op hetzelfde oogenblik viel mijn oog op een advertentie, van den volgenden inhoud z/VermistMarc. Smith, schipper en diens zoon Jim verlieten de werf van Smith, omstreeks drie uur laatstleden Woensdagmorgen per stoomboot Aurora, zwart, met twee roode strepen, zwarten schooisteen, met een witten bandhij, die eenige iulichting desbetreffeude kan geven aan Mrs. Smith, op de werf vrn Smith of in Baker Street No. 221 b, wordt bij dezen opgeroepen." Het was duidelijk dat dit Holmes' werk was. Het adres Baker-Street was bewijs genoeg, dat het van zijn hand kwam, omdat de vluchtelingen het konden lezen, zonder er meer in te ontdekken dan den angst van eene vrouw wegens de afwezigheid van haren echtgenoot. In de zitting der Eerste Kamer van gister is ingekomen het bericht van het overlijden van den heer A. C. Wertheim. De voorzitter, den heer Van Naamen, bracht hulde aan de groote gaven van geest en hart, den onverdroten ijver en de toewijding van den ontslapene aan zoo vele zaken, ook in de Eerste Kamer. Hij waardeerde steeds Wertheim's belang- stelling, zijne welsprekendheid, zijn hoogst aange- namen omgang. Spreker wenschte de achtergebleven echtgenoote kracht foe om dit onherstelbaar verlies met gelatenheid te dragen. De Minister van Buitenlandsche zaken (den heer de Beaufort) sloot zich uit naam van de Regeering aan bij deze lofspraak. Ook buiten de Staatkuudige kringen heeft Wertheim zich aan- spraak verworven op de dankbaarheid van het Nederlandsche volk doordien hij zich steeds wijdde aan alles wat schoon en goed was zoowel in de stad zijner inwoning als in geheel Nederland. De Minister verklaarde dat Nederland in A. C. Wertheim een zijner verdienstelijkste burgers en zijner edelste zonen verloren heeft. De Kamer besloot de kennisgeving van het overlijden met missive van rouwbeklag te beant- woorden. Al de aan de orde gestelde ontwerpen werden aangenomen, o. a. die tot goedkeuring van de tusschen Nederland en Frankrijk gemaakte schik- king, regelende de betrekkingen tusschen de beide landen sn Tunis voorts de suppletoire begroo- tingen van Binnenlandsche zaken en van Waterstaat. De Kamer is tot nader bijeenroeping gescheiden. Het algemeen begrootingsdebat is gister in de Tweede Kamer voortgezet. De Minister van financien, de heer Pierson, dankte zeer voor den welwillenden toon en de ontvangst van het tegenwoordige kabinet. De verkiezingen leidden tot vereeniging van de liberale partij in al hare fractien, en dat vertegenwoordigt het kabinet. Er bestaat volkomen homogeniteit, ook over de grenzen der Staatszorg. Er moet vermeden worden overdreven Staatszorg, en ook z/laissez faire"de verschillen bestaan meer in woorden dan in daden en voor het optreden van het Ministerie is na ernstig debat gebleken, dat onder de Ministers op de groote punten krachtige homogeniteit bestaat, ook ten aanzien van de economische leerstellingen, want de oude ecomonie bemoeide zich niet met sociaal politiek. Over De dag duurde mij zeer lang. Telkens als er op de deur werd geklopt, of een zwaren stap werd vernomen, verbeelde ik mij dat het Holmes was die terugkwam, of dat er een antwoord op de advertentie gebracht werd. Ik trachtte den tijd met lezen te verdrijven, maar mijne geest- vermogens bepaalden zich alleen tot ons vreemd- soortig vraagstuk en het niet minder raadselachtig paar dat wij achtervolgden. Zou mijn vriend zich niet in zijne gevolgtrekkingen hebben kunnen vergissen Zou zijn ondernemende geest deze gewaagde theorie niet op valsche gegevens hebben kunnen vestigen Volgens mijne meening dwaalde hij af door de overdrijving zijner logica, en het zoeken naar meer ingewikkelde en vreernd- soortige verklaringen, dhhr, waar de oplossing voor de hand 1 igt. En toch had ik zijn ge- dachtengang gevolgd. Als ik terugdacht aan de lange keten der buitengewone omstandigheden die oogenschijnlijk met elkander in strijd °waren, doch alien in dezelfde richting uitliepen, kon ik mij met verhelen dat, mocht Holmes ook falen in zijne theories hij toch de eenige man was die het vraagstuk practisch kon oplossen. Om drie uur na den middag werd er met geweld gescheld, klonk er een gebiedende stem ill het voorhuis en werd, tot mijne verbazing, niemand minder bij mij binngelaten dan Mr' Athelney Jones. Hij verschilde echter ten zeerste van den volleerden menschenkenner die zoo spoedig het geval van Upper Norwood begrepen had. Hij zag er teneergeslagen en teleurge- steld uit. vGoeden dag, sir, goeden dag," zeide hij ,/ik begrijp dat Mr. Sherlock Holmes uit is." de sociale politiek bestaat geen verschil tusschen hem en den Minister van Justitie. De Kroon is voor hem noch vliegwiel, noch ornament, maar het hoofd en het hart van den Staatwij varen onder de Nederlandsche driekleur met eerbiediging van vrijheid en godsdienst. In de Memorie van beantwoording op Hoofd- stuk V (Binnenl. Zaken) zegt de Minister met betrekking tot het lager onderwijs o. a. nog Wat het aanbevolen stelsel betreft, om de open- bare school zooveel mogelijk te doen verdwijnen, doet de Minister opmerken, dat, zoolang ingevolge de Grondwet het openbaar onderwijs een voorwerp is van de aanhoudende zorg der regeering, een dergelijk stelsel door geene regeering zoude kunnen bevorderd worden, zonder dat zij tekort deed aan haren grondwettelijken plicht. De Minister is overtuigd van de wenschelijkheid van algemeene invoering van herhalingsonderwij3. Eene betere regeling der onderwijzerstraktementen wordt overwogen. De Minister vleit zich met een bevredigende oplossing van het vraagstuk der weduwen- en veezenpensioenen van openbare onderwijzers. De vraag wordt ook overwogen, of en in hoever het mogelijk zal zijn van rijkswege eenige tege- moetkoming te verleenen bij oprichting van een weduwen- en weezenfonds voor bijzondere onder wijzers. Ook de Minister meent, dat opleiding van onder wijzers aan kweekscholen de voorkeur verdient boven die aan normaallessen. Op dit oogenblik schijnt echter de tijd nog niet gekomen, om het aantal rijkskweekscholen uit te breiden. De Minister zal zijnerzijds nauwgezette naleving van de wet ten opzichte van het getal kinderen voor een onderwijzer zooveel mogelijk bevorderen. De Minister is bereid nader te onderzoeken, wat ter tegemoetkoming aan den wensch naar betere vertegenwoordiging van het bijzonder onderwijs in de examencommissien kan worden gedaan. Van eenzijdige samenstelling van examencommissien is hij een beslist tegenstauder. De invoering van het onderwijs in de invloeden van den alcoholischen drank op het menschelijk lichaam wordt, zoo mogelijk met ingang van den cursus 1898 99, aan de rijkskweekscholen en rijksnormaallessen voorbereid. Met betrekkiug tot het mond- en klauwzeer zegt de Minister, dat, mocht een onschadelijk voorbehoedmiddel daartegen worden uitgevonden, de Regeering zulks alleszins zou toejuichen en z/Ja, en ik kan u niet met zekerheid zeggen wanneer hij terugkomt. Maar, misschien wilt u op hem wachten. Neem dan plaats en steek een sigaar op." //Dank u; het zal mij hoop ik niet hinderen." z/En een whisky met soda //M elnu een half glas. Het is zeer heet voor den tijd van het jaaren ik heb het aardig druk gehad. Gij kent mijne theorie omtrent dat eeval te Norwood z/lk herinner mij, u er een te hebben hooren verklaren." z/Welnu, ik ben verplicht geweest daarop terug te komen. Ik had mijn web dicht om Mr. Sholto gespounen, sir, toen hij flap door de mazen heen- wipte. Hij was in staat een alibi te bewijzen, dat niet gelogenstraft kon worden. Vanaf het oogenblik dat hij de kamer van zijn broeder ver- liet, had men hem niet uit het gezicht verloren. Bijgevolg kon hij het niet zijn die over daken en door trapdeuren was binnengekomen. Het is een zeer duister geval, en mijn roem staat erbij op het spel. Een weinig bijsland zou mij niet onge- vallig wezen." z/Daaraan hebben wij alien van tijd tot tiid behoefte," zeide ik. z/Uw vriend Mr. Sherlock Holmes, is een be- wonderenswaardig man, sir," zeide hij op ver- trouwelijken toon ,/hij laat zich niet makkelijk beetnemen. Ik heb dien jongen man verscheideu zaken zien ondernemen, maar ik ken er niet een die hij niet aan het licht kon brengen." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1