Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. GELDLEENING No. 3543. dsr gsmssnts IJZENDIJKE, S3 Donderdag 2 December 1897. 37e Jaargang. Openbare Yergadering Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Kamer van Koopliandel en Fabrieken te Ter Neuzen. POLITIEK OVERZICHT. FEUILLBTON. A. CONAN DOYLE. TER NEUZEN, 1 December 1897. NEDZENSC COIIMNT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busliouders. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prija sleebts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. l»l»il versrhijm Jinantln^-, Uueutda«- eu Vrijdagavoud, iiitgezonilerit op Feestdagen, bij den nilgevef P. J. VAX HK lAl'PE if Ter Kemen. Donderdag 2 December 1897, namiddag 7 uur. H. C. E. VAN IJSSELSTEUN, Voorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. gToot f 12000 rent, 37s pCt. verdeeld in 24 Aand. ieder a 500, gemerkt No. 1 12 a en b. Jaarlijks worden 2 aandeelen uitgeloot. De storting moet geschieden 1 Januarl 1898. Aan heeren Makelaars en Commissionnairs in Effecten wordt y8 pCt. provisie toegekend. Inschrijvingen in te leveren ten gemeentehuize vdor of op Maandag 13 December 1897, des voormiddags 10 uur. De Burgemeester, DE VOS. De Secretaris, F. J. M. BEV1N. In Oostenrijk is baron Von Gautsch, de miuister van onderwijs uit het afgetreden kabinet, tot nu toe met de hem opgedragen taak, om een nieuw ministerie samen te stellen, nog niet gereed ge- komen. De rust blijft ongestoord en de universiteit is weer heropend kunuen worden. Burgemeester Lueger deed alles wat bij kon, om zijne tanende populariteit er weer bovenop te helpen. Terwijl hij zich de laatste dagen weinig had laten zien, verscheeu bij nu ten raadhuize en deelde van de pui den volke mede, dat hij een onderhoud met den keizer had gehad en dat Z. M. het ontslag van het ministerie had bewilligd. De zelfde mededeelingen deed hij ook later aan het universiteitsgebouw. Voor zijn persoon evenwel oogstte hij daarbij weinig toejuichiugen. De Duitschers droomen van eene gerechtelijke vervolging van Badeni en Abrahamovics, wegens misbruik van macht. Bij de nieuwste plannen tot uitbreiding der Duitsche vloot, welke de Reichsanzeiger bekend DOOB 17) „In ordeVeel geluk Maar wat ik zeggen wou, als gij toch de rivier oversteekt, zoudt gij Toby wel terug kunnen brengen, want ik geloof niet dat wij hem thans nog noodig zullen hebben." Ik nam het mormeldier mede, en bezorgde hem met een halven souverein bij den ouden bontwerker in Pinshiu Lane. In Camberwell trof ik Miss Morstan, een weinig vermoeid door bet nachtelijk avontuur, doch zeer verlangend naar tijding. Ook Mrs. Eorrester was zeer nieuwsgierig. Ik verhaalde haar al wat wij gedaan hadden, hoewel ik de akeligheden van het tooneel zooveel mogelijk ver- zweeg. Ofschoon ik dus den dood van Mr. Sholto mededeelde, sprak ik geen woord omtrent de omstandigheden van den moord. Dit verhinderde echter geenszins dat zij toch ten zeerste verbaasd en verschrikt waren. z/Het lijkt een roman riep Mrs. Forrester z/een kwalijk behandelde lady, een scliat van een half millioen, een zwarte menscheneter en een roover met een houten been. En zij verdwijnen door middel van een draak of een betooverden arend." z/En twee dolende ridders die te hulp Snellen, voegde Miss Morstan er met een dankbaren blik aan toe. z/Gewis, Mary, uw fortuin hangt van den uitslag dezer pogingen af. Ik verbeeld mij dat gij lang heeft gemaakt (merkwaardig genoeg, niet als wets- ontwerp maar in den vorin van een artikelis ook op een sterk eskader in de Oost-Aziatische wateren gerekend. Twee groote en drie kleine kruisers, benevens twee kanonneerbooten worden van de vloot, zooals zij dan zijn roor Oost-Azie bestemd, voor Midden- en Zuid-Amerika een groote en drie kleine kruisers, voor Oost-Afrika en de Zuidzee twee kleine kruisers en voor West-Afrika twee kanonneerbooten. Het werkplan voor het geheel is als voigt In de eerstvolgende zeven jaren zullen 16 schepen worden gebouwd, nl. 7 slagschepen, 2 groote en 7 kleine kruisers alles tot een bedrag van 162,000,000 Mk. Voor herstelling, vervanging en vernieuwing van oude schepen benevens voor voltooiing van reeds op stapel staande wordt 275,000,000Mk. geraamd. Het gansche benoodigde bedrag, met inbegrip van kosten voor torpedo- booten, enz., voor geschut en voor personeel, zal ongeveer 482,000,000 Mk. beloopen. Bij aanneming van deze voorstellen zal Duitsch- land een vloot hebben welke ook door de bond- genooten voldoende wordt geacht. Sterke tegenstand tegen deze voorstellen wordt niet verwacht. Geen verhooging van belasting wordt in 't vooruitzicht gesteld. Evenmin wordt een leening gevorderd (althans niet ineens)alle benoodigde gelden kunnen uit de gewone middelen worden bestreden. De President der Spaansche Cortes heeft een onderhoud gehad met een der dagbladverslag- gevera, en tegenover dezen als zijne overtuiging uitgesproken, dat de aan Cuba te verleenen auto nomic niemand zal voldoen. Alvorens liaar te verleenen, moest, naar zijne meening, de Regeering, er zicb ook van vergewissen, of ze aanvaard zou worden en of zekerheid bestaat voor het spoedig herstel des vredes. Zoo niet, dan is er veel kans, dat Spanje zijne kolonien verspeelt, wat alsdan de schuld der liberale partij zal geweest zijn. De President, de heer Pidol, bekoort men behoeft het niet te vragen tot de conservatieve partij. Bij de hooge positie, die hij bekleedt, mag evenwel deze wijze van zich uit te laten over Regeeringsmaatregelen minst genomen zonderling heeten. Volgens Grieksche bladen heeft de nieuwe militaire commissie van onderzoek onder leiding van generaal Mavromichalis, besloten dat een majoor der artillerie, die tot den staf van den Kroonprins behoort, ontslagen zal worden en verscheidene andere officieren voor den krijgsraad niet opgewonden genoeg zijt. Bedenk eens wat het moet wezen, om zoo rijk te zijn en de wereld aan je voeten te zien Ik gevoelde een schok van vreugde in mijn hart, toen ik bemerkte hoe weinig opgewoiidenheid zij bij dit vooruitzicht aan den legde. Integendeel wierp zij haar fier hoofd achterover met een gebaar alsof de zaak haar geheel onverschillig liet. z/Ik maak mij alleen bezorgd wegens Mr. Thaddeus Sholto," zeide zij ganders is er niets ernstigs in de geheele zaak want volgens mijn oordeel heeft hij zich uiterst vriendelijk en eervol gedragen. Wij zijn verplicht, om zijne onschuld aan dit verschrikkelijk feit te bewijzen." Het was avond alvorens ik Camberwell verliet en volslagen donker toen ik onze woning bereikte. Het boek en de pijp van mijn metgezel laeen naast zijn stoel, maar hij was afwezig. Ik keek rond in de hoop een briefje te zullen vinden, doch er was er geen. z/Ik veronderstel dat Mr. Sherlock Holmes is uitgegaan," zei ik tot Mrs. Hudson, toen zij naar boven kwam om de luiken te sluiten. z/Neen, sir. Hij is naar zijn kamer gegaan. En haar stem latende dalen, vroeg zij ernstig z/Wilt u wel gelooven sir, dat ik bang ben voor zijn gezondheid z/Waarom, Mrs Hudson z/Omdat hij zoo vreemd doet, sir. Nadat u vertrokken waart, liep hij zoo lang en onophoudelijk heen en weer tot dat ik vermoeid was door het hooren van zijn voetstap. Daarna hoorde ik hem in zichzelven spreken en grommen, en telkens wanneer er gescheld werd, kwam hij op den over- loop en riep: #Wat is dat, Mrs. Hudson? En terecht zullen staan wegens plichtverzuim gedu- rende den oorlog. De Russische Czaar heeft 250 zakken meel gezonden voor den noodlijdenden in Thessalie, waar 70,000 mannen, vrouwen en kinderen, door den oorlog van alles beroofd, in groote ellende verkeeren. Gisteren begonnen in de Tweede Kamer de algemeene beraadslagingen, waarvan de Voorzitter heeft uitgezonderd de landbouw-concentratie, het muntwezen en de ontginning van gronden. De heer De Boer gaat de beteekenis der jongste stembus-uitspraak onder het uitgebreide kiesrecht na. Is de uitslag geblekeu te leiden tot bljjvende verbetering Hij betwijfelt het, vooral met het oog op de sociale wetgeving, al is het personeel der Kamer veranderd. Maar door de verkeerde leuze j/clericaal" en protections me" is de sociale vraag sterk op den achtergrond gedrongen. Van- daar dat hij afkeurt den gevoerden strijd over gods- dienst, vooral van cbristelijke zijde. Meer sociale rechtvaardigheid zal de materieele ontwikkeling van het volk en diens zedelijken invloed vermeerderen. Intusschen erkent hij dien grooten invloed der sociaal-democratische partij op bet volk, waarmede rekening moet gehouden worden. Men drijve de staatszorg echter niet te ver eene fout der sociaal- democraten is, dat zij den politieken strijd doen ontaarden in een klassenstrijd. Spreker is voor inkrimping van voorrecliten, tegen dienstbaarmaking aan den staat van bijzondere belangen en keurt het goed, dat de regeering niet veel toezeggingen deed, hetgeen hem voor de toekomst geruststelt. De heer Van Kempen ontvouwt het godsdienstig en maatschappelijk voordeel van Zondagsrust, een alleszins billijk verlangen van den werkman en urgent als sociaal vraagstuk. Hij wil verbod van elken anderen dan hoog noodzakelijken arbeid op Zondag en hoopt, dat de Zondagsrust zal verzekerd worden bij de troonsbestijging. De heer A. C. Wertheim, lid der Eerste Kamer voor Noord-Holland is gisterenmorgen tengevolge eener beroerte overleden. De doode- lijke ongesteldheid overviel hem, terwijl hij te 9.25 in zijn rijtuig wilde stappen om zich naar bet station en van daar naar Den Haag te begeven tot bijwoning der Kamerzitting. Abraham Carel Wertheim werd te Amsterdam geboren 12 December 1832 en bereikte dus den ieeftijd van bijna 65 jaren. nu is hij naar zijn kamer geslopen, maar ik hoor hem nog gestadig been en weer loopen. Ik hoop dat hij niet ziek zal worden, sir. Ik wilde hem iets zeggen omtrent een afkoelend middel, maar hij draaide mij den rug toe, sir, met een paar oogen, dat ik nog niet weet, hoe ik de kamer ben uitgekomen. z/Ik geloof niet dat gij u ernstig ougerust behoeft te maken, Mrs. Hudson," antwoordde ik//ik heb hem reeds meermalen zoo gezien. Dan heeft hij iets in zijn hoofd dat hem onrustig maakt," Ik trachtte op onverschilligen toon tegen onze brave huishoudster te spreken, doch in waarheid was ik zelf niet op mijn gemak toen ik gedurende den ganschen stillen nacht van tijd tot tijd zijn doffen voetstap vernam, en begreep hoe zijn arbeidzame geest zich tegen deze ongewenschte werkloosheid verzette. Aan het ontbijt zag hij er afgemat, ontstemd en eenigszins koortsig uit. z/Gij tobt u te veel af, oude man," zeide ik z/ik heb u den ganschen nacht hooren wandelen." Neen, ik kon niet slapen," antwoordde hij z/dit helsche vraagstuk verteert mij Het is te veel om door zulk een onbeduidenden hinderpaal gedwarsboomd te worden, als alle andere over- wonnen zijn. Ik ken de mannen, de boot, alles en toch kan ik geen nieuws vernemen. Ik heb andere krachten aan het werk gezet en alle middelen die mij ten dienste staan aangewend. De gansche rivier is aan beide zijden afgezoclit, maar er is geen nieuws, en evenmin heeft Mrs. Smith iets omtrent haren echtgenoot vernomen. Ik zal weldra tot de conclussie komen dat zij de plaat gepoetst hebben. Maar dat gaat zoo ge- makkelijk niet." In 1866 werd de heer Wertheim tot lid der Provinciale Stateu van Noord-Holland gekozen en bleef lid tot 1886, toen hij voor de Eerste Kamer werd afgevaardigd. Tot tweemaal toe werd hij benoemd tot voor zitter der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en was hij mede-bestuurder of commissaris van vele financieele of industrieele ondernemingen. De Minister van Oorlog heeft bepaald dat het minimum der lengte, voor eene toelating als vrijwilliger gevorderd voor hen, die 18 jaar of ouder zijn, voor het wapen der cavalerie voortaan zal bedragen 1.65 M., en de minimum lengte, waarmede jongelingen van 16 of 17 jarigen Ieeftijd in aanmerking kunnen komen voor toelating tot eene vrijwillige verbintenis, bij het wapen der cavalerie 1,60 M. Blijkens mededeeling van den Minister van binnenlandsche zaken zal het rijksproefstation te Goes blijven bestaan. Ds. A. Timmerman, predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier, heeft een beroep ontvangen naar die gemeente te Cortgene. Op vele plaatsen, ook buiten onze gemeente, hebben het gedurende den storm vooral pannen- en rieten daken moeten ontgeldenvan ernstige ongelukken is echter geen sprake. Aan de waterkeering van de calamifeuze polders Margaretha, c. a. is 565 M3. Vilvoordsche steen- glooiing, 665 M3. bezoding of begroeiing, 1045 M2. zomermat en 20 M3. grond los- of wegge- slagen. Aan den Lovenpolder, waar de golven over de kruin van den zeedijk liepen, is 400 M3. steen- glooiing, 400 M3. zomermat met bezoding en 120 M3. grond los- of weggeslagen. De vloed bereikte des namiddags van den 293tea November de buitengewone hoogte van 2,10 M. boven gewoon hoogwater. De reddingsboot ^Koning Willen III" van Vlissingen, Maandag alhier binnengekomen, is Dinsdagmorgen derwaarts vertrokken. De Engelsche stoomboot Cyprus, van Boston naar Antwerpen, zit nog op de Spijkerplaat en is aan den achtersteven beschadigd. Met overladen der lading kon nog niet worden begonnen, daar de zee nog te hoi stond om er met lichters op zij te komen. z/Of dat Mrs. Smith ons op een verkeerd spoor heeft gebracht." z/Neen, dat geloof ik niet. Ik heb een onder zoek laten instellen en er bestaat werkelijk een zoodanige boot." »Kan zij ook de rivier opwaarts zijn gegaan //Aan deze mogelijkheid heb ik ook gedacht en er wordt reeds gezocht tot Richmond. Indien er vandaag geen bericht komt, dan ga ik er morgeu zelf op uit, en welmeer om de mannen dan om de boot. Maar, zeker, zeker wij zullen wel wat vernemen." Dit gebeurde echter niet. Wij vernamen geen woord evenmin van Wiggins als van andere zijden. De meeste bladen bevatten bericliten omtrent het drama te Norwood. Zij schenen het alien op den ongelukkigen Thaddeus Sholto gemunt te hebben. Er werden echter geen nieuwe bizonderheden ge- openbaard, behalve dat den volgenden dag een verhoor zou plaats vinden. Ik wandelde tegen den avond naar Camberwell om onzen tegenspoed aan de dames te bericliten en bij mijne terugkomst vond ik Holmes zeer afgetrokken en ontstemd. Hij antwoordde nauwelijks op mijne vragen en liield zich den ganschen avond met een scheikun- dige analyse bezig, waarbij zooveel rook en damp ontwikkeld werd, dat ik ten slotte genoodzaakt was de kamer te verlaten. Tegen den morgen kon ik duidelijk hooren dat hij nog steeds druk met zijne retorten en flesschen bezig was. Plotseling ontwaakte ik me t schrik en was verbaasd toen ik hem voor mijn ledikant zag staan, gekleed als een matroos met een geoliede jas en muts en een lossen rooden doek om zijn hals, (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1