Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. Gemeente-Secretaris No. 3539. Dinsdag 23 November 1897, 37e Jaargarig. Binnenland. abonnemen t Inzending van ad.verten.tien voor 3 u.ren op cten dag der uitgave POLITIEK OVERZICHT. FEUILLETON A. CONAN DOYLE. <1 TER \EIZEVSCHE (III HUT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Kit |,lai! verscliijnl Woens,l»g- OOi Vrij,lagavon<l, nitgezunderd op Feesldagen, l»ij den nitgever 1*. J. VAS HAM HE te Ter Memen. Burgemeester en Wetbouders van IIOEK roepen sollicitanten op naar de betrekking van aldaar. De jaarwedde is door Gedeputeerde Staten aan- vankelijk bepaald op 600, Stukken in te zenden voor 3 December a. 8. aan den Burgemeester. Hoek, 20 November 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. WOLPERT, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Nu de zaak Dreyfus niet meer geldt, de onschuld van dezen te bewijzen, maar veel meer is gewor den de schuld van een ander, en dan speciaal van graaf Esterhazy, vast te stellen, nu wordt de beweging een waar schandaal. Beleedigingen, dagvaardingen, zelfs duels komen dagelijks voor. ScheurerKestner heeft een aantal dreigbrieven ontvangen en zijn huis wordt door de politie bewaakt. Nieuws omtrent de zaak zelve is er niet; maar zij neemt nu een zoo groot uitgebreidheid aan, zij brengt iedereen in z66 hevige mate van streek, dat er wel bet een of ander geval dat de ver- melding waard is. Zoo is de kommandant Pauffin van Saint Morel, chef van het kabinet van den generalen staf, met dertig dagen streng arrest gestraft omdat hij aan een joernalist, Rochefort, mededeelingen heeft gedaan in strijd met de reglementen en de berelen van het ministerie. De kapitein Langlade, kommandant van de militaire gevaugenis te Avignon, is benoemd tot kommandant der militaire gevangenissen te Parijs, ter vervanging van den commandant Forzinetti, die van zijn ambt is ontheven. Forzinetti is de man, die nooit aan de onschuld van Dreyfus heeft getwijfeld en dit nogal eens in het oog vallend heeft gemanifesteerd, o. a. laatst weer tegenover Rochefort, die alles in zijn //In- DOOR 18) Ik hoorde het geschuifel van voeten en de lantaarn begon langs den muur omlaag te glijden. Daarop bereikte hij met een lichten zwaai de pijp en gleed daarlangs op den grond. „Het was makkelijk hem te volgen," zeide hij, terwijl hij zijn kousen en schoenen weder aantrok //langs den gansclien weg waren steenen losgeraakt en in zijn haast heeft hij dit verloren. Het bevestigt mijn diagnose, zooals gij doktoren het noemt." Het voorwerp dat hij omhoog hief was een kleine zak of koker van gekleurd gevlochten stroo met eenige waardelooze kralen versierd. Het geleek veel op een sigaretten-koker. Daarin bevonden zich een half dozijn splinters van douker- kleurig hout, aan een eind scherp puntig en aan het andere afgerond, juist als die waarmede Bar- tholomeus Sholto getroffen was. z/Dit zijn helsche dingen," zeide hij //pas op dat gij u er niet mede prikt. Ik ben blijde dat ik ze heb, want het is hoogstwaarschijnlijk dat het zijn gansche voorraad is. Er is dus in Iangen tijd voor u noch voor mij kans er een in onze huid te vinden. Ik voor mij zou nog liever met een Martini-bom te doeu hebben. Gevoelt ge u tot een wandeling van zes inijlen instaat, Watson z/Zeker," antwoordde ik. z/Zijt gij daar, hondje. Goede oude Toby. Ruik dit Toby, ruik Hij hield de in den cre- osoot gedoopten zakdoek voor den neus van den hond, terwijl het dier met een lachwekkenden hoofdknik even als een kenner de sterke lucht opsnoof. Daarop wierp Holmes den zak een eind transigeant" publiek maakt. Het feit dat Pauffin, die tegeu Dreyfus is, en Forzinetti, die voor hem pleit, beiden gestraft zijn, doet zien dat de regeering geen partij kiest, doch voorloopig zich bepaalt tot fforde houden". Eindelijk kan nog gemeld worden, dat de secretaris-geheraal van het ministerie van oorlog, Prioul, zijn ontslag heeft genomen. Het kan echter wel zijn, dat dit niets met de zaak-Dreyfus te maken heeft. Yan de vele verhalen, die in zake Dreyfus de rondte doen, zij nog vermeld een bericht uit de Antwerpsche //Matin". Volgens dat blad zou een speciale politiebeambte, bij een reis in den Elzas, zeer toevallig stukken ontdekt hebben, die vol- komen de onschuld van Dreyfus bewezen. Toen hij die kostbare stukken te Parijs aan een hooggeplaatst persoon ter hand stelde, kreeg hij echter een geducht standje, omdat hij zich bemoeid had met zaken die hem niet aangingen. Den volgenden dag werd hij ontslagen en thans vertoeft hij in Brazilie. Volgens de //Soir", die in nauwe verhouding tot Scheurer-Kestner staat, houdt ook deze graaf Esterhazy voor den aanlegger van het verradelijk optreden tegen Dreyfus en zou hij daarvoor de bewijsstukken in 't bezit hebben. De Duitsche Keizer heett een gewichtig onder- houd gehad met den rijkskanselier, den bevel- voerenden admiraal en den staatssecretaris voor de marine, en te samen hebben de heeren lang en breed gesproken over de kwestie met China en met Haiti. Omtrent Haiti is nog geen vaste gedragslijn bepaald, want men weet nog niet, welk schip zal gezonden worden. De //Kaiserin Augusta", die van Kreta is vertrokken, zal waarschijnlijk niet gaan zij kreeg een andere //dringende" opdracht en wellicht is ook versterking van het eskader in de bocht van Kiautschau gewenscht. In elk geval verwacht men een geweldig heen en weer sturen van schepen. Officieus is voorts duchtig de les gelezen aan gen, die meenen dat het geval Haiti wordt opge- blazen om later aan aanvragen tot vlootuitbreiding kracht te kunnen bijzetten. Iedereen is nu natuur- lijk overtuigd, dat de verongelijking aan Liiders aangedaan, hoogst ernstig is. van zich af, maakte een lang touw aan den hals- band van den hond vast en bracht hem bij den voet van de regenpijp. Het beest hief onmiddellijk een luid scherp geblaf aan, en liep toen zoo snel, met den neus op den grond en opgeheven staart heen, dat wij de grootste moeite hadden het te volgen. Het begon langzamerhand in het oosten te dagen, en wij konden thans reeds op eenigen afstand door de grauwe lucht heenzien. Het groot vierkant huis, met zijn donkere vensters en hooge, naakte muren, verhief zich treurig en verlaten achter ons. Onze weg liep door de landerijen over de smalle paden waarmee die doorsneden waren. De geheele plaats, met de verspreide puinhoopen en boomstronken, kwam ten zeerste overeen met het duistere treurspel dat er binnen was afgespeeld. Toen wij den grensmuur bereikten, liep Toby luid blaffende in de schaduw en bleef ten slotte stilstaan in een hoek die door een jongen beuk begrensd was. Waar de twee muren ineen liepen, waren verscheiden steenen losgeraakt, en de spleten aan de benedenzijden afgerond, alsof zij kort ge- ledeu als ladder gebruikt waren. Holmes klom naar boven en wierp den hond er overheen aan de andere zijde. z/Daar is de afdruk van de hand van hem, met het houten been," zeide hij toen ik naast hem naar boven klom //gij ziet de lichte bloedvlek op het witte pleisterwerk. Wat is het gelukkig dat het sedert gisteren geregend heeft. Hoewel zij ons acht en twintig uren voor zijn, zal hun spoor nog zeer goed op den weg zijn waar te nemen. z/Ik beken dat ik dit betwijfelde toen ik dacht aan de vele voetgangers die- in dien tijd den weg naar Londen hadden afgelegd. Mijne vrees werd echter spoedig geloeenstraft. Toby aarzelde geen enkelen keer doch liep steeds snuffelend Het schijnt echter wel, dat de heele wereld meewerkt om Duitschlaud aan argumenten voor een grootc vloot te helpen. Want nu zijn weer Duitsche matrozen van de kanonneerboot //Wolf" te Oporto door de Portugeezen //beleedigd" enkele matrozen werden verwond. En waarlijk de bladen dringen reeds aan op /rsatisfactie" van Portugal. Het schijnt er voor Spanje gunstig uit te gaan zien. Reeds maakten we melding van het telegram over de Philippijnsche eilanden en het blijkt nu, dat het met den vrede daar al veel verder is dan uit de eerste regeeringspublicaties kon opgemaakt worden. De leider der opstandelingen, Aguina Ido, heeft zich met de zijnen overgegeven, en de opstand is dus feitelijk geeindigd. Dit was der regeering reeds bekend doch zij had met het publiek maken gewacht tot de mededeeling in alle opzichten be- vestigd was. Uit Cuba komen geen ongunstige beriehten en de verhouding tot Amerika wordt allervriendelijkst. De vrijlating der bemanning van de /Competitor" heeft te Washington groote tevredenheid gewekt. Het betrof, gelijk men weet, vijf Amerikanen, die in April 1896 trachtten wapens enz. aan de opstande lingen op Cuba te verkoopen. De leden der Eerste Kamer zijn bijeenge- roepen tegen Maandag 29 dezer, des avonds half negen ure. Ten aanzien van de gemaakte opmerkingen over het mond- en klauwzeer en de sluiting der Belgische en Duitsche grenzen voor ons vee, zeide de Minister in zijn memorie van antwoord, dat hij zijnerzijds niets zal verzuimen om, evenals zijn ambtsvoorgangers, het zoeken van nieuwe debouches voor ons vee te steunen, en ook op alles wat tot bevordering van den uitvoer onzer zuivel- producten kan strekken, zijn aandacht gevestigd zal houden. Represaille-maatregelen, speciaal tegenover Belgie, zou de Minister een verkeerde staatkunde achten. Dat onzerzijds een ver gedreven welwillendheid tegenover Belgie zoude zijn betoond ter zake van voort. Klaarblijkelijk was de reuk van de creosoot duidelijk boven andere waar te nemen. z/Verbeeld u niet," zei Holmes //dat mijn succes in deze zaak alleen afhangt van de omstandigheid dat een dezer kerels zijn voet in het vocht gezet heeft. Ik weet nu genoeg dat mij instaat zoude stellen om hun spoor op verscheiden andere wijzen te vinden. Dit is echter de gemakkelijkste en daar de fortuin haar onder ons bereik heeft gesteld, zoude het ondankbaar wezen, indien ik er geen gebruik van zoude maken. Het vraagstuk is er echter moeielijker door geworden, dan het zich eerst liet aanzien. Zonder deze alledaagsche oplossing, zou er wellicht eenigen roem bij te halen zijn geweest." z/Dat is toch het geval," zeide ik//ik ver- zeker u, Holmes, dat ik de middelen waardoor gij uwe resultaten in deze zaak verkrijgt, zelfs meer bewonder, dan ik dit deed bij den moord in Jefferson Hope. Het geval schijnt mij meer ingewikkeld en onverklaarbaar. Hoe kondet gij, bijvoorbeeld, met zooveel vertrouwen den man met het houten been beschrijven Ocli, beste jongen dat was zoo eenvoudig mogelijk. Twee officieren die ergens een troep gevangenen te bewaken te hebben, ontdekken een belangnjk geheim betreffende een begraven schat. Er wordt een kaart voor hen geteekend door een Engelschman, met name Jonathan Small. Gij herinnert u dat wij dien naam zagen op de kaart in Kapitein Morstan's bezit. Hij had die voor zich en zijne bondgenooten onderteekend met het teeken van vier, zooals hij het eenigszins dramatisch noemde. Door hulp van deze kaart, ontdekken de officieren, of een hunner, den schat en brengen dien naar Engeland over terwijl zij, naar wij willen veronderstellen, een daarbij gestelde voorwaarde onvervuld lieten. Welnu, waarom behield Jonathan Small d'en schat niet voor zich zelven Het antwoord ligt voor de hand. het kanaal Gent-Ter Neuzen, kan de regeering niet toegeven. Zooveel doenlijk wordt gezorgd, dat bij de voorgenomen verbetering van het kanaal, die ook in hooge mate aan de gemeente Ter Neuzen ten goede komt, de betrokken Nederlandsche be- langen geen schade zullen lijden. De in Duitschland genomen proeven met de inenting tegen mond- en klauwzeer hebben nog niet tot het vaststellen eener gedragslijn geleid. De vraag in hoever het voor ons land in het algemeen aanbeveling verdient tot een beschermend tarievenstelsel over te gaan, acht de Minister vooralsnog niet als vaststaande te beantwoorden. Wat den kaasinvoer in Frankrijk betreft, verzekert de Minister, dat geen gelegenheid wordt verzuimd om de Fransche regeering over te halen tot de opvatting, dat onze harde kaas, wat de betaling van invoerrecht betreft, als hetzelfde artikel als Gruyerekaas beschouwd behoort te worden. In //De Economist" geeft de heer A. Venema te 's Gravenhage eene proeve van eene berekening van de koopwaarde der gronden in Nederland bij den landbouw en de veehouderij in gebruik. Hij komt daarbij tot het besluit, dat het verschil in gemiddelde koopwaarde van het totaal bouw- en grasland gedurende het tijdperk 1872'79 als hoogste stand vergeleken met de gemiddelde koopwaarde van bedoelde gronden gedurende 1885'93 als laagste stand een kapitaal bedraagt van ongeveer 694 millioen gulden, welk verschil zeker nog belangrijk grooter bevonden zou worden, indien men het jaargemiddelde, waarin de hoogste prijzen besteed werden, kon vergelijken met dat, waarin de laagste prijzen bedongen zijn. Het zou den heer Yenema niet verwonderen, dat dan voor het verschil in koopwaarde van de bouw- en graslanden te samen 800 millioen gulden gevouden werd, misschien nog wel 50 millioen meer. Naar men meldt zijn de ontvangsten van de Dordtsche tentoonstelling 25,251 beneden de raming gebleven, terwijl daarentegen de raming dier uitgaven met f 12,402 werd overschreden, zoodat er een tekort is van f 37,653. Door de garanten is eene commissie benoemd om te onderzoeken waaraan dit groot tekort is te wij ten. De kaart is gedateerd op een tijd toen Morstan in bizondere aanraking kwam met gevangenen. Jonathan Small behield den schat niet, wijl hij en zijne bondgenooten zelve gevangenen waren, en niet weg konden komen." z/Maar, dit is slechts eene veronderstelling," zeide ik. z/Het is meer dan dit. Het is de eenige hypothese die de feiten bedekt. Laat ons zien hoe zij bij het vervolg past. Majoor Sholto leeft gedurende eenige jaren rustig voort, gelukkig in het bezit van zijn schat. Dan ontvaugt hij een brief uit Indie die hem grooten angst veroorzaakt, Wat was dat?" z/Een brief die hem meldde, dat de lieden tegen wie hij zijne belofte geschonden had, in vrijheid waren gesteld." z/Of ontsnapt waren. Dat is meer waarschijnlijk, want als hij den duur hunner gevangenschap ge- weten had, dan zou het geene verrassing voor hem geweest zijn. Wat doet hij toen Hij neemt zich ten zeerste in acht voor een man met een houten been, een blanke, want hij ziet op zekeren tijd een blanke voor hem aan en schiet een pistool op dezen af. Welnu, op de kaart bevindt zich de naam van slechts een blanke. Deswege mogen wij met vertrouwen beweren dat de man met het houten been en Jonathan Small edn en dezelfde persoon is valsch voor z/Neen zij is klaar en gegrond." z/Welnu, laten wij ons thans in de plaats van Jonathan Small stellen. Laat ons de zaak van zijn standpunt beschouwen. Hij komt naar Enge land met het dubbel idee om terug t? krijgeu wat hij als zijn reclitmatig eigendom beschouwt, en zich te wreken op den man die hem slecht be- haudeld heeft. Hij vond uit waar Sholto woonde en stelde zich hoogst waarschijnlijk met een van diens huisgenooten in betrekking. Daar is bijvoor- Komt u deze redeneering

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1