Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-VI&ander ©a No. 3537. Donderdag 18 November 1897 37e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: He Intending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. FEUILLETON. A. CONAN DOYLE. TER NEUZEN, 17 November 1897. Per drie maanden binnen Ter Neuzen /l,-. Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,324- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdxrecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel rneer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Duitschland is dezer dagen erg fijngevoelig op wat men zou kunnen noemen zijn ,/buitenlandsche eer." Het wordt dan ook van alle kanten be- klaagd. Vooreerst het geval te Haiti, waar een neger-president zich niet stoorde aan het betoog van den Duitschen gezant en waar Liidcrs eerst in vrijheid werd gesteld toen de Amerikaansche zaakgelastigde voor hem optrad. En tot overmaat van ramp' biedt nu Engeland zijn welwillende tusschenkomst in dezen. De bladen zijn diep geschokt en vooral de Bismarckiaansche pers betoogt, dat alleen Duitsche kanonnen hier bemiddelend mogen optreden. Het tweede geval betreft den moord op de Duitsche zendelingen in Zuid-China. Ook hier moet voldoening gegeven worden en met groote ingenomenheid zal dan ook in Duitschland ver- nomen worden, dat de kruisersdivisie in de bocht van Kiaotschau troepen aan land heeft gezet om op de Chineesche regeering den noodigen dwang te kunnen oefenen. En het derde geval is nog wel geen geval, maar 't zou er een kunnen worden. In Brazilie toch zijn acht Italianen vermoord. Waarom zouden niet evengoed acht Duitschers vermoord kunnen worden P En is het niet beter te voorkomen dan te herstellen Het aanbod van de Ttaliaansche regeering, om een gemeenschappelijke Duitsch- Italiaansche actie tegen Brazilie op touw te zetten, valt dan ook in goede aarde. Niet alleen dat het voordeeliger is, maar 'tis geheel in de lijn van het Drievoudig Verbond. Voor de binnenlandsche politiek is het opblazen van al die kleine grieven een welkome inleidiDg bij de komende debatten voor uitbreiding der vloot. Het feit, dat Rusland aan Turkije in herinnering heeft gebracht, dat het nog steeds de oorlogsschat- ting van 1877 schuldig bleef, heeft nog al opzien gewekt, vooral in Engeland. The Times zegt er van, dat dit onverwacht optreden van Rusland in de Oostersche staatkunde deze verandering zal brengen, dat het veldwinnen van Duitschland's invloed wordt gestuit. 1 urkije zal nu ook het van Griekenland te ontvangen geld niet kunnen besteden aan vervollediging van zijne wapeningen, waartoe bij Duitsche leveranciers reeds bestellingen waren gedaan. Beschoud uit het oogpunt van Turkije's onaf hankelijkheid, acht The Times het te betreuren, dat Rusland op deze wijze zijne macht heeft doeu gevoelen. Maar duidelijk is het, dat de Turksche Regeering zich deze vernedering van gemaand te word#n, die nu een eenmaal behoort bij het wanbetalerschap, moet laten welgevallen. De berichten uit Cuba luiden zeer bevredigend heeft de Spaansche Minister van Buitenlandsche zaken, met de vriendelijke mededeelzaamheid die men daar gewoon is tegenover de dagbladschrijvers te betrachten, aan eenige pers-mannen veTklaard, en van de andere pool is dit bevestigd. Immers ook de Amerikaansche gezant, generaal W oodford, die de geheele quaestie aan den gang heeft ge bracht, verklaarde over den loop van zaken tevreden te zijn. De Koningin-Regentes teekende de besluiten, waarbij voorzien wordt in de gezantschaps-vaca- tures te Londen en bij de Italiaansche regeering (het Quirinaal). De bisschop van Mallorca, bekend door zijn in den kerkelijken ban doen van den vorigen Minister van Financien, is plotseling overleden. De Transvaalsche Volksraad ging tot Februari uiteen. Tot afscheid sprak President Kriiger nog een hartig woordje. De aangelegenheid van het dynamiet-monopolie, zeide hij, waarover in den laatsten tijd zooveel drukte was gemaakt, was nog zulk een bedenkelijke zaak niet. Veel erger kwaad was aangericht door hen, die tweedacht trachtten te zaaien tusschen de volkeren, die de Zuid- Afrikaansche Staten en kolonien bewonen. Het adres, waarin, naar Transvaalsche gewoonte, de heer Kriiger wordt uitgenoodigd zich andermaal voor het Presidentschap candidaat te stellen, draagt de handteekeningen van niet minder dan 60,000 burgers, terwijl de adressen aan Piet Joubert en aan" Schalk Burger er maar een paar duizend hebben. Het is onder deze omstandigheden, schijnt het, nog niet geheel zeker of wel eene candidatuur tegenover die van den heer Kriiger zal worden gehandhaafd. DOOR U) //Wel, welals het gesloten was, dan konden de voetstappen niets met de zaak te maken hebben. Dat is elk met mij eens. De man zou aan een beroerte gestorven kunnen zijnmaar dan, de vermiste juweelen. Haik heb een theorie. Ik heb zoo van tijd tot tijd van die plotselinge ingevingen. Ga eens buiten, ser geant, en gij ook, Mr. Sholto. Uw vriend kan hier blijven. Wat denkt gij hiervan, Holmes? Sholto was, volgens zijn eigen bekentenis, gister- avond bij zijn broeder. De broeder bleef in een beroerte, waarop Sholto zich met den schat uit de voeten maakte Hoe vindt gij dat Waarop de doode man zonder bedenken opstond, de deur sloot en grendelde." Hum dat is mis. Laat ons de zaak in alge- meenen zin beschouwen. Deze Thaddeus Sholto was bij zijn broederer ontsond een twistvoor zoover wij weten. De broeder is dood en de juweelen zijn heen. Dat ook zoover wij weten. Niemand zag den broeder sedert Thaddeus hem verliet. Zijn bed is niet beslapen. Thaddeus is blijkbaar zeer onrustig. Zijn persoon is weluu: niet aantrekkelijk. Gij ziet dat ik mijn web om Thaddeus spin. Het net sluit hem al rneer en meer in." „En toch zijt gij nog niet op de hoogte der In de gister gehouden zitting der Tweede Kamer heeft de heer Van Gilse zitting genomen. De algemeene beschouwingen over de Indische begrooting zijn begonnen. De heer Geertsema wil 's Ministers goede voornemens afwachten en berust ook in de tegenwoordige, door hem niet gedeelde Atjeh-politiek, omdat hij den vrede wil verhaasten, en dat maakt krachtig optreden noodig noodig. De heer Van Kol wijst op de vele behoeften nog feiten," zei Holmes, ,/deze houtsplinter, die, naar ik alle reden heb te gelooven, vergiftigd is, stak achter het oor van den man, zooals gij daar nog zien kunt, deze kaart zooals gij haar thans ziet, lag op de tafel en daarnaast lag dit vreemdsoortig instrument met steenen knop. Hoe past dit alles in uwe theorie //Dat ben ik volkomen met u eens," zei de dikke detective op blufferigen toon ,/het huis is vol Indische curiositeiten. Thaddeus bracht die hierheen, en indien de splinter vergiftigd is, dan kan Thaddeus er even goed een moorddadig gebruik van hebben gemaakt als eenig ander. De kaart is een soort hocus-pocus, een niets beteekenend fopmiddel. De eenige vraag is, langs welken weg ging hij heen Ha, dat spreekt van zelve, hier is een opening in het plafond." Met groote vlugheid, in aanmerking genomen zijne zwaarlijvigheid, sprong hij de treden op, wrong zich op de vliering en onmiddelijk daarop vernamen wij hem met opgewonden stem naar beneden roepen, dat hij de trapdeur gevonden had. „Hij kan wel iets vinden," merkte Holmes op, terwijl hij zijne schouders optrok, ,/want hij heeft somwijlen aanvallen van verstand II n'y-a pas de sots si incommodes que ceux qui ont de l'esprit „Ziet gij nu welriep Athelney Jones, de ladder weder afdalende, „alles wel beschouwd, zijn feiten toch beter dan theorieen. Mijn gezichts- punt omtrent de zaak staat vast. Daar is een trapdeur die met den zolder in verbitiding staat en deze staat gedeeltelijk open." „Ik heb haar opengemaakt." //Zoo Inderdaad Merktet gij dit dan ook op in Indie te vervullen. Daarom is het optreden van een hervormend Minister hem sympatiek. Ilij voert uitvoerige financieele beschouwingen, gispt de batig slot-politiek van vroeger en meent, dat er geen tekort zou zijn, indien we onze heersch- zucht hadden beperkt. De Atjeh-oorlog belemmert alle hervormingen. Het uitbuiten vandenJavaan moet ook ophouden, en spr. ontwikkelt een her- vormingsprogramma zoowel voor de Javanen als de Europeanen tot verhooging van het welzijn der bevolking en verhooging van de productiviteit van Indie. Spr. dringt breedvoerig aan op beeindi- ging van den Atjeh-oorlog, het levensvraagstuk van Nederland en Indie, den kanker die alle hervormingen tegenhoudt. In zake Atjeh plegen wij onrecht. Die oorlog is onbillijk en onrecht- vaardig, strekt Nederland tot oneer en schande. De oorzaken zijn voorgewend zeeroof, onderlinge oorlogen en vrees voor vreemde inmenging waren geen reden tot de oorlogverklaring. Maar wij wilden oorlog door onze ontembare heerschzucht. Spreker eindigt met het voorstellen van eene motie waarin der Regeering verzocht wordt de benoeming van eene commissie van onafhankelijke mannen tot verzameling van gegevens en beraming van middelen die kunnen leiden tot beeindiging van den Atjeh-oorlog. De heer Pijuacker Hordijk betreurt dat de ook door den Minister voorgestane hervormingen nader onderzoek eischen. Hij denkt niet ongunstig over den financieelen toestand, die alleen bedorven wordt door den Atjeh-oorlog, die spoedig moet beeindigd worden, al betwijfelt hij of voor dat doel handhaving van de talrijke troepenmacht noodig is. Hij hoopt het beste van het tegen- woordig stelsel en meent tegenover den heer Van Kol, dat in lateren tijd veel gedaan is tot ver- betering van den toestand van den Javaan. De motie Van Kol, na vooropstelling dat de Atjehoorlog is een nationale ramp, verzoekt der Regeering eeD oupartijdige commissie te benoemen die binnen een jaar rapport zal uitbrengen over de moreele politieke en financieele gevolgen van den oorlog sedert zijn aanvang, over de vermoede- lijke gevolgen der thaus gevolgde taktiek en over de mogelijkheid en wenschelijkheid den oorlog te beeindigen, met behoud van onze volkenrechtelijke op Sumatra. De St. Ct. (no. 270) bevat de statuten van de r.aamlooze vennootschap //Straatweg van IJzendijke naar de Belgische grenzeD," te Biervliet. Doel het bestraten van den weg van IJzendijke tot aan de grenspaal numero 327, aanduidende —i Hij scheen door deze mededeeling een weinig teleurgesteld. //Wie het echter ook opmerkte, het be wijst hoe onze gentleman de plaat poetste. Inspecteur „Ja, sir," klonk het uit de gang. z/Vraag Mr. Sholto hierheen te komen. Mr. Sholto, het is mijn plicht, u mede te deelen, dat elk woord dat gij zoudt spreken tegen u zal ge- tuigen. Ik arresteer u in naam der Koningin als betrokken te zijn in den dood van uwen broeder." //Daar hebt gij het al Heb ik het u niet ge zegd schreide het arme mannetje, zijne handen uitstrekkende, en elk onzer beurtelings in het gelaat ziende. „Maak u er niet ongerust over, Mr. Sholto,' zei Holmes„ik denk dat ik in staat zal zijn uwe onschuld te bewijzen." ,/Beloof niet te veel, mijnheer Theorist I" her- haalde de detectieve„het zou u bezwaarlijker vallen dan gij denkt." ,/Ik zal niet alleen bewijzen dat hij aan deze zaak part nog deel heeft, Mr. Jones, maar ik zal u een geschenk aanbieden, bestaande in den naam en de beschrijving van een der twee personen die in den afgeloopen nacht in deze kamer zijn geweest. Ik heb alle reden te gelooven dat zijn naam Jonathan Smal is. Hij is een arm opgevoed man, klein, en onbeweeglijkhij mist zijn rechterbeen, en draagt daarvoor een houten stomp, die aan de binnenzijde is afgesleten. Zijn linker schoen heeft een grove, vierkante zool, en een hoefijzer onder den hak. Hij is een man van middelbaren leeftijd, zeer door de zon gebruind en is een ontvlucht ver- oordeelde. Deze weinige gegevens zouden u van de scheiding tusschen het koninkrijk Holland en het koninkrijk Belgie, tot welker uitvoering de vergunning is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Augustus 1851 no. 33, aan den heer A. B. Carpreau, te IJzendijke. Aangegaan voor 60 jaren, onder genot van het heffen van tol, als bij het aan- gehaalde Kon. besluit is omschreven. Kapitaal f 25,000, in 50 aandeelen aan toonder van 500, waarvan bij de oprichting 36 stuks geplaatst. De rest moet binnen 6 maanden na de Koninklijke goedkeuring der statuten geplaatst worden. De opbrengst der tolheffing zal, na voldoening der kosten van onderhoud, percentsgewijze onder de aandeelhouders over ieder aandeel worden verdeeld. Het bestuur is voor drie jaren opgedragen aan den heer Ch. de Kerchove de Limon, als directeur, de heeren J. F. de Voider en P. B. Averbeke, als commissarissen, den heer V. van den Hecke, als commissaris-thesorier, en als buitengewoon commissaris den heer J. F. Bogaert. De commissie, welke door den heer P. IV. Janssen te Amsterdam benoemd is, om voor zijne rekening heide-gronden onder Jubbega (Fr.) aan te koopen en te doen ontginnen, heeft weder ongeveer 40 arbeiders aan het werk gezet voor dezen winter. Zoodra de gronden ontgonnen zijn, worden zij bemest en daarna met woningen bezet, die dan tegen een zeer billijken prijs aan arbeiders, die als flink en degelijk bekend staan worden verhuurd. Ook wordt onder Jubbega door de Haagsche vennootschap „Landontginning" eene uitgestrekt- heid woeste grond ontgonnen, zoodat ook daar aan arbeiders werk wordt verschaft. Er kan echter op verre na niet aan alle aan- vrageu om werk voldaan worden. De woeste gronden, in den vorigen winter ont gonnen, hebben reeds goede vruchten opgeleverd. Door Burg, en Weth. dezer gemeente is in hunne vergadering van gisteren, in plaats van den heer Wiskerke, die benoemd is tot gemeente- secretaris, benoemd tot 1" ambtenaar ter secretarie, de heer W. S. J. Dieleman, gemeente-secretaris te Hoek. Naar het ,/Z. Dbl." uit goede bron verneemt, heeft de commissie van het Zeeuwsch-Vlaamsch Zendingsfeest besloten dat feest in 1898 te houden te Ter Neuzen op den 15 Juni. eenigen dienst kunnen zijn, gevoegd bij het feit dat een groote lap vel van zijn hand is afgeschaafd. De andere man." ,/Ha de andere man vroeg Athelney Jones met suerpende stem, maar zooals ik duidelijk zien kon, niet het minst onder den indruk van de zekerheid in het voorkomen van Holmes. //Is een meer vreemdsoortig persoon," antwoordde Sherlock Holmes zich op zijn hiel omdraaiende z/Ik hoop u binnen kort met beiden in kennis te brengen. Een woord tot u, Watson." Hij geleidde mij naar de trap. z/Deze onverwachte loop der zaak," zeide hij z/is oorzaak dat wij het eigenlijke doel van onze reis moeten missen." z/Dat dacht ik juist ook," antwoordde ik z/het is niet goed dat Miss Morstan langer in dit akelig huis blijft." z/Neen. Gij moet haar naar huis brengen. Zij woont bij Mrs. Cecil Forrester, in Lower Camberwell, dus niet zeer ver van hier. Indien gij terug wilt komen, zal ik u hier wachten. Of misschien zijt ge te vermoeid z/In geen geval. Ik geloof niet dat ik zou kunnen rusten, alvorens ik meer omtrent deze onbegrijpelijke aangelegenheid vernomen zal hebben. Ik heb wel iets van de ruwe zijde des levens gezien, maar ik moet u eerlijk bekennen dat deze snelle opvolging van vreemdsoortige verrassingen van heden avond, mijne zenuwen ten zeerste geschokt heeft. Nu ik zoover gegaan ben, zou ik de zaak wel geheel met u willen mede maken." Uwe tegenwoordigheid zal mij van grooten dienst zijn," antwoordde hij: wwij zullen het geval onaf- hankelijk behandelen, en laten deze I ones zijn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1