Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaandereii. I No. 3535. Zaterdag 13 November 1897. 37e Jaargang. 33 Binnenland. advertentiE n Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. FEUILLETON. A. CONAN DOYLE. Sherlock Holmes maakt gevolgtrekkingen. TER NEUZEN, 12 November 1897. Prov. Staten van Zeeland. ISCHE ABONNEMEN T Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. »it lilatt ver8cl.ijntitli.gnnlt.ti-. Woen^l.g- eo VriJ,UKavo«.l, uitSexo..derJ op F^.Jasen, bij de» oilgever I». «e Ter lea.en In de zitting der Tweede Kamer van gisteren is de behandeling van de Indische begrooting bepaald op a. s. Dinsdag te 11 uren. De conclusie tot toelating van den heer Van Gilse als Kamerlid werd namens de commissie door den heer Lohman gehandhaafd, ondanks het beweren van den kiezer Cnossen bij zijn adres dat hij wel aan het stembureau bekend was. De heer Lohman achtte het onbewezen, dat Cnossen bekend was, en dus evenmin bewezen, dat hij van de stembus is geweerd. Intusschen wordt een mechanische stemmanier noodig. De heer De Ras bestreed de conclusie, gegrond op verklaringen van personen, die vergaten wat zij deden. Hij meende, dat Cnossen met eenige medewerking van het stembureau wel kon stemmen en dat het stembureau den schijn op zich laadt alsof 't Cnossen wilde weren. Hij wenscht herstel van de oude kieswetbepaling dat op de bedoeling van den kiezer kan gelet worden, of invoering van het tamponstelsel. De heer Kuvper is voor de conclusie, maar critiseert de gronden der commissie in zake Cnossen, die berustte in de ambtelijke verklaring van den burgemeester, maar wiens identiteit genoegzaam aan het stembureau is gebleken, omdat hij bij de eerste stemming door hetzelfde bureau is toegelaten, zoodat Cnossen van zijn kiesrecht is beroofd. Ware hij toegelaten, de heer Heemskerk ware verkozenmaar hij meent, dat de meeste bij- voegingen op de biljetten herkenningsteekens waren, die ze ongeldig maakten, en komt dan tot de slotsom Van Gilse gekozen met 2412 tegen 2411 op Heemskerk. Hij gispt echter de slechte zorgen der admiuistratie waardoor in Sneek werd gestemd op dun papier en met te hard potlood, tengevolge waarvan 7 biljetten geperforeerd zijn. De heer Troelstra acht in het belang van recht en billijkheid een nieuwe stemming meest ge- wenscht. Hij ontkent, dat de bijvoegingen de biljetten invalideeren en keurt de houding van den burgemeester en het bureau inzake Cnossen af. De stemuitslag reproduceert niet den kiezerswil. Hierop wordt aangenomen een motie van den heer Schaepman tot sluiting van het debat, waarna de conclusie tot toelating van den heer Van Gilse wordt aangenomen met 71 tegen 17 stemmen. Sedert de laatste opgave is nog ingekomen voor de nagelaten betrekkingen der omgekomen Vlissingsche roeiers de som van f 493,50, waar- onder eene gift van f 300 van de Zuid- DOOR 9) Wij hadden sedert wij de kamer waren binnen- gedrongen bijna de tegenwoordigheid van onzen metgezel vergeten. Hij stond nog op den drem- pel als de verpersoonlijkte ontzetting, zijne handen wringende en in zich zelven klagende. Plotseliug echter schreeuwde hij met een door merg en been dringende stem De schat is heen Zij hebben hem den schat ontroofd Daar is de opening waardoor wij hem omlaag lieten. Ik was hem daarbij behulpzaam Ik heb hem het laatst gezienIk verliet hem hier gisteravond, en toen ik de trap afging, hoorde ik hem de deur sluiten." „Op welk uur was dat ffOm tien uur. En nu is hij dood, en zal de politie geroepen worden, en zal men mij verdeuken er de hand in gehad te hebben. O ja, daar ben ik zeker van. Maar gij denkt toch zoo niet, heereu Neen, gewisgij denkt niet dat ik het geweest ben Zou ik u dan wel hierheen gebracht hebben P O weeo weeik weet zeker dat ik krankzinnig word Hij zwaaide met zijne armen, en stampte met zijne voeten in de grootste overmanning. //Gij hebt niets te vreezen, Mr. Sholto," zei Holmes, hem vriendelijk de hand op den schouder leggende//Volg rniju raad, rijd snel naar het station om de zaak aan de politie mede te deeleu. Hollandsche Redding-Maatsehappij te Rotterdam, uit het fonds van Mej. Ida Maria de Raath, uitsluitend voor de kinderen bestemd. Tevens is door genoemde Maatschappij uit het fonds Robin aan de dochters der omgekomen roeiers, (te zamen tien in getal) hoofdelijk een spaarbankboekje toegekend, waarop ten hunnen name eene som van 50 werd ingeschreven, welk bedrag met de rente aan die dochters zal worden uitgekeerd, wanneer zij meerderjarig zullen zijn geworden. Voorwaar een edele en menschlievende daad in den volsten zin des woords, waarvoor voor- noemde Maatschappij alle lof toekomt. Het totaal bedrag van de tot heden ingekomen giften bedraagt 2056,57^. (VI. Crt.) De quaestie of Autwerpen de aanleghaven van de stoombooten der Duitsche Rijkspost zal blijven of Rotterdam daartoe zal gekozen worden, die eerstdaags in den Duitschen Rijksdag beslist zal worden, wordt in Duitschland druk besproken. Over dit punt zijn de meningen verschillend. Verscheidene Duitsche kamers van koophandel, vooral van den Boven-Rijn, geven de voorkeur aan Rotterdam, die van de Saar en het district Aken willen Antwerpen zien behouden. De openbare meening is er echter voor om beide havens te laten aandoen. De Kolnische Zeitung bespreekt ook deze quaestie, stelt de voor- en nadeelen van beide havens aan 't licht, en beweert dat als Rotterdam gekozen wordt, dit niet uit geuegenheid tot Neder land, maar alleen in 't belang van handel en ver- keer geschiedt. Wat de Kolnische Zeitung hier beweert is eene waarheid als eene koe, want niemand zal wel gelooven dat de handel zich anders dan door zijn belang laat leiden, maar die bewering geeft het blad aanleiding om te doen doorschemeren dat als de Duitschers zoo goed zijn Antwerpen in den steek te laten en aan Rotterdam de voorkeur te geven, zij wederkeering eenig voordeel van de Nederlanders verwachten. Men moet het maar vatten. Omtrent de suiker campagne valt uit Bergen op Zoom nog te melden, dat het met dit ongewoon droge weer nog steeds een gesukkel blijft om aan voldoend water te komen. De verleden jaar bij enkele fabrieken gemaakte waterreservoirs bewijzen thans uitnemende diensten, terwijl bij anderen het slaan van putten ernstig wordt overwogen. Met een week of drie zullen alle beetwortels wel bij de fabrieken zijn gelost. Daar de suiker niet hoog Bied hen aan om hen in alles ten dienste te zijn. Wij zullen hier uwe terugkomst afwachten." VI. ffEn nu, Watson," zei Holmes in zijne handen wrijvende //hebben wij een half uur voor ons. Laat ons er een goed gebruik van maken. Het geval is, zooals ik u reeds gezegd heb, voor mij reeds bijna compleet; maar wij mogen nietteveel op ons zelve vertrouwen. Hoe eenvoudig de zaak thans ook schijnt, kan er toch nog het een of ander achter schuilen." //Eenvoudig riep ik. z/Gewis," antwoordde hij met het voorkomen van een professor in de scheikunde die voor zijn klas doceert„ztt u in gindschen hoek neder opdat uwe voetstappen de dingen niet in de war brengen. En nu aan het werkIn de eerste plaatsop welke wijze zijn die lieden hier binnen gekomen en weder vertrokken De deur is sedert den vorigen avond niet geopend geworden. Hoe staat het met het venster Dit zeggende naderde hij dit met de lamp in zijn hand, terwijl hij onderwijl zijne opmerkingen overluid herhaalde, doch eer tot zich zelven dan tegen mij z/Het raam is aan de binnenzijde gegrendeld. Iloutwerk zeer stevig. Geen hengsels aan de zijden. Wij zullen het eeus open maken. Geen regenpijp in de nabijheid. De zoldering buiten alle bereik. Toch is een man langs het raam opgeklommen. Het regende gisteravond een weinig. Hier is de afdruk van een voet in slijk op het kozijn. En daar is een rond modderig afdruksel, en hier, weder, en ginds bij de tafel. Ziehier WlUiX/iUl .A .b in prijs is, zijn de fabrikanten tot verkoopen voorshands ongenegen en bijna alle gefabriceerde suiker wordt in entrepot opgeslagen met het oog op de welhaast bij nu reeds stijgende markt te verwachten betere prijzen. De heer M. Drabbe, commies 2de klasse bij de directe belastingen te Middelburg, is bij reso- lutie van den Minister van Financien benoemd tot scheepsmeter voor binnenschepen. Uit Pernau wordt dd. 6 Nov. gemeld Aan boord van het Duitsche stoomschip Franz, bestemd naar Gent, ontstond brand in eene partij vlas, die tijdelijk op dek was geborgen, om later in het ruim op de uit lijnzaad bestaande lading te worden gestuwd. Dewijl door een stijven oostelijken wind, die den brand sterk aanwakkerde, aan geen blusschen te denken viel, werd het grootste deel over boord geworpen en slechts 19 van de 129 pakken bleven behouden doch alle min of meer beschadigd door den brand. Slechts een klein deel der lading lijnzaad werd door water bescha digd. Het beschadigde lijnzaad en vlas werden weder geland. Axel, 12 Nov. Gisteravond vergaderden alhier ten huize van J. J. Lauwens de honoraire leden van het fanfareu-gezelschap //Concordia" tot het doen der rekening, het benoemen van een bestuur wegens periodieke aftreding en het balloteeren van nieuwe leden. De rekening bedroeg over het afgeloopen ver- eenigingsjaar in ontvang f 201,89 en in uitgaaf 170,38 goed slot f 31,51. De aftredende bestuursleden werden alien her- kozen, met bijna algemeene stemmen. Na de ballotage bedroeg het aantal honoraire leden 65. Dat der werkende leden bedraagt 30. Biervliet. Maandag a. s. herdenkt C. de Graaf zijn 25jarige dienstvervulling als rijksveld- wachter en jachtopziener. De timmerman F., aan een lijkkist bezig deed de pot met kokende pek omvallen. De kokende vloeistof kwam op een der handen terecht en geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. De landbouwer de heer C. Ceulenaar oogstte eerst deze week zijn kanariezaad, alsof November en niet Augustus de oogstmaand was. Bij ongunstig najaarsweder was van dit gewas niets terecht gekomen. Watson Dit is werkelijk een zeer aardige ont- dekkiug." Ik zag overal duidelijke ronde plekken op den vloer. z/Dat is geen voetstap," zei ik. z/Het is iets van veel grooter waarde voor ons. Het is de afdruk van een houten been. Hier op het kozijn ziet gij den afdruk van een grooten schoen met breeden beslagen hak, en daarnaast dien van een houten been." z/Dat is de man met het houten been riep ik. z/Juist. Maar er is ook nog een ander geweest, een zeer handig en werkdadig bondgenoot. Zoudt gij dien muur kunnen overklimmen, dokter z/Ik keek uit het geopend venster. De maan scheen nog helder op den hoek van het gebouw. Wij stonden ruim zestig voet boven den beganen grond, en waar ik mijn oog ook richtte, kon ik niet de minste holte in den steilen muur ontdekken. z/Het is volstrekt onmogelijk," antwoordde ik. z/Zonder hulp zeker. Maar veronderstel eens dat zich hierboven een goed vriend van u bevond die u dit stevig touw, dat in gindschen hoek ligt, omlaagliet, nadat hij het eene einde aan dezen stevigen baak in den muur zou hebben vastgemaakt. Dan geloof ik wel dat gij, zoo gij een ondernemend man waart, u met houten been en al naar boven zoudt werken. Het spreekt van zelve dat gij op dezelfde wijze zoudt heen- gaanwaarna uw kameraad het touw omhoog zou halen, het van den haak zou losmaken, het raam zou sluiten en van binnen grendelen, en vertrekken langs den weg dien hij oorspronkelijk gekomen was. Als een punt van ondergeschikt belang moge worden aangemerkt," vervolgde.. hij fhwuti ma* raov qiawtuo naa tiagjiii al Jlaobsd Zitting van Donderdag 11 November. In de heden (Donderdag) avond voortgezette vergadering der Staten, waarin afwezig waren de heeren Snijders, Hollestelle, Pompe van Meerdervoort en Van Deinse werden de verschillende voorstellen van Gedep. Statsn met de rapporten daaromtrent der afdeelingen in behandeling genomen. Overeenkomstig die voorstellen werd besloten: tcrt intrekking van het in de zomervergadering vastgestelde reglement op de verveningen en tot vaststelling van een nieuw reglement tot wijziging van het reglement op de tram- wegen tot het verleenen van een subsidie aan W. Moelker c. s., gedurende 2 jaren, ad f 600 'sjaars voor hun wagendienst tusschen Tholen en St. Maartensdijk, onder voor waarde dat het gansche jaar, minstens tweemaal daags, uitgezonderd op Zondag, met voldoende ingerichte wagens eene reis worde gemaakt van Tholen naar St.Maartensdijk en terug. (Dit subsidie werd verleend met 36 tegen 2 stemmen, zijnde die van de heeren Van Teijlingen en Hammacher, die tegenstemden omdat ze het een gevaarlijk antecedent achten om subsidie te verleenen met vrijstelling om 's Zondags te rijden, en nadat de heeren Lucasse, Heijse en Van der Lek de Clercq hun stem die ze voor zouden uitbrengeu hadden gemotiveerd) tot het toekeunen van een renteloos voorschot voor wegsverbetering van ten hoogste f 10,000 aan het bestuur van den Isabellapolder benoorden Aardenburg. (Aangenomen met 25 tegen 13 stemmen na discussie tusschen de heeren Henne- quin, Fruijtier, Maas en Heijse eenerzijds en Van Teijlingen anderzijds) tot het vaststellen van een reglement betreffende den veeartsenijkundigen dienst in de provincie. (Naar aanleiding van de late indiening van een rapport stelde de heer Heijse voor de behandeling van het reglement uit te steilen tot de zomer vergadering wat met 21 tegen 17 stemmen ver- worpen werd). Het reglement werd daarna met 23 tegen 15 stemmen ongewijzigd vastgesteld tot het verleenen van een subsidie tot een maximum van f 1050 gedurende drie jaren aan de afd. Zeeland van het Nederl.-Rundveestamboek ter bevordering en aanmoediging van de verbete- ring der veeteelt in dit gewest. tot afwijzing van een verzoek van den Voorzitter en den Secretaris der afd. Zeeland Nederlandsch op het touw wijzende//dat onze vriend met het houten been, ofschoon een bekwaam klimmer zijnde, geen volleerd zeeman was. Zijne handen waren verre van vereelt. Ik bespeur door mijn lens, vooral aan het einde van het touw, meer dan een bloedig teeken, waaruit ik opmaak dat hij zoo overhaast omlaag gleed, dat hem de huid van zijn hand werd afgeschuurd. z/Dit is alles zeer goed," zeide ik //maar de zaak wordt mij al meer en meer onbegrijpelijk. Hoe dan met dien geheimzinnigen medeplichtige Op welke wijze kwam hij in de kamer z/Ja, de medeplichtige?" herhaalde Holmes nadenkend //dat schijnt niet van belang ontbloot te zijn. Ik veronderstel dat deze een nieuweling is in de lijfstraffelijke geschiedenis van Engeland hoewel dusdanige gevallen zich wel in Indie hebben voorgedaan en indien mijn geheugen mij niet bedreigt, in het bizonder op Senegambie." z/Hoe kwam hij *dan binnen hernam ik z/de deur is gesloten en het raam is ontoegankelijk. Wat denkt gij van den schoorsteen z/De opening is te klein," antwoordde hij//aan deze mogelijkheid had ik reeds gedacht." z/Zeg dan op drong ik aan. ffGij wilt mijn voorschrift niet opvolgen," zeide hij zijn hoofd schuddende //hoe dikwijls heb ik niet gezegd, dat, wanneer gij de onmogelijkheid van iets hebt vastgesteld, hetgeen er alsdan overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, de waarheid moet wezen Wij weten dat hij noch door de deur, noch door den schoorsteen, noch door het raam is binnengekomen. Tevens weten wij dat hij niet in de kamer ver- borgen kan zijn geweest, omdat daartoe geen ge- legenheid bestaat. WTaar kwam hij dan vandaan (.bghmav ilnu ff)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1