Algemeec Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaandere No. 3531. Donderdag 4 November 1897. 37e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 u.ren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. FEUILLKTON A. CONAN DOYLE. 8) De gescliiedenis van den kaalhoofdigen man. IIZEASCHE 00ERA Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Noor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. IPH hl»d wemhyat Haaadaif, Woen»«H»g- en VriJ.mgavon.l, uitgezon.tgyd op FeeMdagep, bij den uitgeve* 1*. J- VTer <emeo Over de ontmoeting tusschen generaal W'eyler, den ontslagen gouverneur-generaal van Cuba en maarschalk Blanco, zijn opvolger, wordt nu het volgende gemeld Weyler begaf aan boord van de /Alfonso XIII," waar hij, na een onderhoud van een uur met maarschalk Blanco, aan dezen het opperbevel overdroeg. De aftredende gouverneur-generaal scheepte zich daarna op de //Montserrat" in, die hem naar Spanje terugbrengt. Maarschalk Blanco vaardige een proclamatie uit, waarin hij zegt, dat hij belast is met de invoering van hervormingen op Cuba, in den vorm van zelfbestuur, onder Spanje's souvereiniteit en waarin hij belooft een staatkunde van edelmoedigheid te volgen. Het zal zijn streven zijn de tijden van voorspoed te doen terugkeeren en de nieuwe gouverneur-generaal rekent daarbij op den steun van het Cubaansche volk. Hij zal beschermen wie de wetten naleven, maar met alle gestrengheid te werk gaan tegen de verstokte ondankbaren, die den oorlog willen voortzetten. Bij zijn ontscheping begroette de menigte den nieuwen landvoogd met geestdriftige kreten van z/leve Blanco leve het Spaansche Cuba Gene raal Weyler zag aan boord van de //Montserrat" dit tooneel aangeen enkele kreet werd ter eere van hem of ten gunste van de autonomie geuit. Maarschalk Blanco ontving een aantal delegaties. De leider der autonomische partij sprak de hoop uit, dat door een krachtig optreden weldra de autonomie doorgevoerd en de vrede hersteld zou zijn. De regeering te Madrid kan dus voor't moment tevreden zijnBlanco's ontvangst is eerbiedig en geestdriftig geweest. Kolonel Schafer, de candidaat voor den post van gouverneur-generaal van Kreta, die sinds Donderdag te Weenen was, is naar Graz gereisd, waarscbijnlijk in afwachting van Goluchowsky's terugkeer te Weenen. De correspondent der Standard te Konstantinopel beweerde in het nummer van 20 October, dat de onderteekening van het vredesverdrag tusschen Griekenland en Turkije dit jaar vermoedelijk niet zal plaats vinden. Er vielen zooveel geschillen DOOR „Daar geef ik u mijn woord op," antwoord- de zij. Daarop deed hij een schril gefluit hooren, waarop onmiddellijk een huurkoetsier naderde met een vierwielig rijtuig en bet portier opende. De man die ons aangesproken had steeg op den bok, terwijl wij ons in het rijtuig plaatsten. Onmiddellijk zette de koetsier zijne paarden aan en wij vlogen als het ware door de mistige straten. Het was waarlijk een zonderlinge positie. Wij reden naar een ons onbekende plaats, op de uitnoodiging van een onbekende. Of deze uit- noodiging was een grap, iets wat bezwaarlijk te veronderstellen was, of wij hadden alle reden om te denken dat onze tocht groote gevolgen zou hebben. Miss Morstan's gedrag was even vast- beraden als anders. Ik trachtte haar te amuseeren met het verhalen van eenige mijner avonturen in Afghanistan maar, om de waarheid te zeggen ik was zelf zoo opgewonden en nieuwsgierig, dat mijne verhalen niet goed van stapel liepen. In het eerst had ik nog eenig idee omtren-t de richiing die ons rijtuig volgdedoch weldra verloor ik gedeeltelijk door onzen spoed, en gedeeltelijk door den mist en mijne oppervlakkige kennis van Londen de route, en wist niets meer, dan dat wij een zeer verren weg aflegden. Sherlock Holmes daarentegen faalde geen enkelen keer en hij prevelde de namen der squares zoowel als die der straten en stegen. //Rochester Row," zeide hij, //nu Vincent Square. Nu komen wij uit hij de Vauxhall te beslissen, dat niet te voorzien zou zijn, wanneer een einde aan de onderhandelingen kon komen. De correspondent komt in een later nummer gideeltelijk op zijn bewering terug. Thans verzekert hij, dat de Ministerraad zijn best doet, om de onderhandelingen nog deze week te doen eindigen. Verder is in den Ministerraad besloten, zegt dezelfde correspondent, om een nieuw nota te richten tot de mogendheden ten einde te protes- teeren tegen de aaumoedigingen, welke de Grieksche regeering in het geheim aan de Kretenzer opstan- delingen verleent. Be Porte heeft nog geen antwoord ontvangen op de vorige nota's, welke op Kreta betrekking hebben. Dit diplomatieke stil- zwijgen wordt te Konstantinopel aangezien als een bewijs, dat er verschil van meening tusschen de mogendheden bestaat. In 't Oosten, met name in Servie, is men weer eens bezig de goe gemeente een oor aan te naaien, eerst heeft Koning Alexander aan een banket diep aandoenlijke dingen verteld over zijn edel streven voor land en volk, toen deed de nieuwe premier Georgewitsch een duit in 't zakje aan't aires van de dynastie Obrenowitsch en nu heeft de Minister- president in een nota aan de Servisehe vertegen- woordigers ontkend, dat de gewezen Koning Milan een rol heeft gespeeld in de kabinetswijziging of dat zijn tegenwoordigheid een wijziging zou teweeg- brengen in de buitenlandsche staatkunde. Het kabinet zou er niet aan denken den steun van een enkele groote mogendheid te zoeken. De Regeering zal trachten den financieelen toestand gezonder te maken, om de afdoening van de verplichtingen jegens het buitenland te verzekeren en het leger te verbeteren. 't Is alles heel mooi gezegd, maar zou men nu te Belgrado werkelijk zoo na'ief zijn, dat men rekent op Europa's goed geloof in deze In den Transvaalschen Volksraad heeft president Kriiger andermaal met nadruk verklaard de con- cessie der dynamiet-maatschappij eerst dan te zullen intrekken wanneer misbruiken of kwade praktijken blijken, wat tot nu toe niet het geval was. Tegen een onderzoek wil hij zich niet verzetten, maar onafhankelijkheid en goede trouw eischen voor- alsnog de bandhaving. Kriiger verklaarde er ook niet tegen te zijn Bridge Road. Wij houden waarschijulijk de zijde der Surrey. Ja, dat dacht ik wel. Nu zijn wij op de brug, gij kunt van tijd tot tijd de rivier zien." Wij zagen werkelijk een strook van de Theems, die door de bruglaDtaarns beschenen werd maar ons rijtuig snelde voorwaarts en rolde spoedig door een doolhof van straten aan de overzijde. //Wordsworth Road," zei mijn metgezel, //Priory Road. Larke Hall Lane, Stockwell Place, Robert Street, Cold Harbour Lane. Het schijnt dat onze taak ons niet naar zeer fatsoenlijke wijken roept." Wij hadden nu inderdaad een onaanzienlijke en dubbelzinnige wijk bereikt. Lange lijnen van donkere huizen werden alleen dof verlicht door den schijn der kroegen, die er in menigte te vinden waren. Daarop volgden lanen met villa's van twee verdiepingen lioog, elk met een klein tuintje er voor, en toen weder onafzienbare rijen nieuw gebouwde rood steenen huizen. Dan ten laatste hield ons rijtuig stil voor het derde van een nieuw blok huizen. Geen der anderen was bewoond, en dat waarvoor wij stilhielden was even duister als de anderen, behalve een enkel lichtje voor het keukenraam. Toen wij eebter aanklopten werd de deur onmiddellijk geopend door een Hindoesch bediende, gekleed in een gele turban, witte wijde kleederen en een gele sjerp. Er lag iets vreemdsoortig onpassends in deze Oosterscbe figuur, die daar ineengedoken stond in de gang van een woning van den derden rang. z/De Sahib verwacht u," zei hij, en juist toen bij dit zeide klonk er uit een of andere kamer een schelle, pieperige stem z/Wijs bun den weg hierheen, Khitmutgar," riep deze. //Breng ben onmiddellijk tot mij wanneer de vraag of de maatschappij hare ver plichtingen nakwam aan bet hooggerechtshof werd onderworpen. Luidde dit antwoord bevestigend, dan zouden schikkingen kunnen getroffen worden over eene prijsverlaging. Uit Johannesburg komt bericht, dat Schalk Burger zich candidaat stelt voor het president- schap. Men verwacht, dat de versnippering van stemmen tusschen Burger en Joubert, die hiervan het gevolg zal wezen, aan Kriiger ten bate zal komen. De heer D. R. Mansholt deelt in het Friesch Volksblad het volgende mede z/Yan bevriende en vertrouwbare zijde wordt mij medegedeeld, dat onze regeering zich bemoeit met de zaak der misleide Nederlandsche arbeiders- geziDnen in Chili en dat derhalve het bijeenbrengen van geld voorloopig niet noodig is. Dezer dagen kon men in de dagbladen lezen, dat de kantonrechter te Groningen, vonnis wijzende in de zaak tusschen de kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente en iemand, die weigerde hoofdelijken omslag te betalen, den eisch der kerkvoogden had toegewezen, op grond dat de gedaagde door zijn doop te Groningen tot de Ned. Herv. kerk behoorde. Dit vonnis verdient in hooge mate de aan- dacht, zegt de Kamper Ct., en het blad schrijft dan verder Sedert vele gemeenten der Ned. Herv. kerk aan geldgebrek zijn gaan lijden, vermoedelijk een gevolg van verminderde belangstelling bij het publiek, zijn zij hoofdelijke omslagen gaan heffen, in sommige dier gemeenten tot een vrij aanzienlijk bedrag en geregeld naar grondslagen, aan het stelsel van belastingheffing van staat of gemeente ontleend. Die kerkelijke belasting heeft reeds tot heel wat processen aanleiding gegeven, omdat er aan- geslagen waren, die, niet gediend van de diensten van het kerkgenootschap, niet wenschen bij te dragen in de kosten, door het genootschap ge- maakt. Onder deze weigerachtigen waren er, die als IV. Wij volgden den Indiaan door een morsige gang tot wij voor een deur ter rechter zijde kwamen die hij openduwde. Een stroom geel- achtig licht viel ons tegemoet, en in het midden van dien schijn stond een kleine man met een zeer groot hoofd, dat met een kring van rood, borstelig haar omgeven was en overigens in een glimmend kale puntkruin uitliep. Hij wreef zijne zijne handen terwijl zijne gelaatstrekken in voort- durende beweging waren nu eens grijnslachend, dan weder kauwend, maar geen enkel oogenblik in rust. De natuur had hem met een hanglip bedeeld en daardoor was de rij zijner gele, on- regelmatige tanden al te zichtbaar, iets wat hij tevergeefs trachtte te verbergen door onophoudelijk met zijn hand over zijn onderkaak te wrijven. Niettegenstaande zijne buitengewone kaalhoofdig- heid, was hij niet ouder dan dertig jaar. z/Uw dienaar, Miss Morstan," riep hij herhaalde- lijk op schrillen toon fuw dienaar, mijneheeren. Ik bid u, treedt mijn klein heiligdom binnen. Een kleine woning, miss, maar naar mijn eigen smaak ingericht. Een soort oasis in deze beklagens- waardige wildernis van Zuidelijk-Londen. Wij waren alien verbaasd wegens het uiterlijk van het vertrek waarbinnen hij ons uitnoodigde. Het geleek in dit onaanzienlijk huis als een diamant van het zuiverst water in koper gevat. De rijkste de kostbaarste gordijnen en tapijten bedekten de wanden, hier en daar teruggeschoven, ten einde plaats te laten voor een schilderstuk of Oostersche vaas. Het vloerkleed was amberkleurig, en zoo zacht en dik dat de voet erin M-eg zonk als in een donzen bed. Twee groote tijgerhuiden, en een Op een standaard staande hookah (Oostersche tabakspijp) gaven het geheel het voorkomen van Oostersche weelde. Een lamp, in den vorm van grond aanvoerden, dat zij geen belijdenis hadden afgelegd. Om nu deze reden van weigering te ondervangen, werd bepaaldmen is lid van het kerkgenootschap, niet enkel door belijdenis, maar ook door den doop. Zoo zou er geen ontkomen aan zijn En deze stelling is nu door het kantongerecht te Groningen bevestigd. In de Ned. Herv. kerk ondergaat men den doop op zuigelingsleeftijd. Zelf heeft men dus daarin niets te vertellen. Den zuigeling wordt niet gevraagd of hij tot het genootschap toetreedt anderen maken van zijn weerloozen toestand ge- bruik, om over hem te beschikken. En de kerk op hare beurt maakt nu van hetgeen er met het hulpelooze wicht gebeurd is, gebruik om hare kas te spekken. Wij aarzelen geen oogenblik om dit in de hoogste mate immoreel te noemen. Reeds de zoogenaamde //belijdenis" (het aan- nemen) kan iemand niet binden, wanneer hij daartoe is overgegaan op minderjarigen leeftijd, want volgens ons Nederlandsch reeht is eene verbintenis, door een minderjage aangegaan, niet geldig. Maar dan de doopHier kan ?an eene verbintenis, door het individu zelf aangegaan, in het geheel geen sprake zijn. Nu er een Nederlandsche rechter gevonden wordt, die met de Ned. Herv. kerk in deze meegaat, komt het ons voor, dat er voor den wetgever alle reden is om in het belaug der individneele vrijheid maatregelen te nemen. Een kerkgenootschap draagt geen publiek-rechter- lijk karakter. Waaraan zulk een genootschap de bevoegdheid ontleent om iemand geldelijke lasten op te leggen, is ons een raadsel, want zelfs bij de belijdenis aanvaardt men tegenover het genoot schap of tegenover de kerkgemeente geen financieele verplichting. Maar wat daarvan zij, in geen geval mag aan den doop een rechtsgrond worden ontleend om iemand eenige verplichting tegenover het kerkge nootschap op te leggen, nog zelfs om hem aan dat genootschap te binden. Laat de wet eene beslissing als die van den Groninger kantonrechter toe, dan behoort de wet, ook in het belang der gewetensvrijheid, te worden gewijzigd. een zilveren duif, hing aan een zeer dunne ver- gulde ketting in het midden der kamer. Terwijl zij brandde vervulde zij de lucht met een zachte aromatische geur. z/Mr. Thaddeus Sholto," zei de kleine man, steeds kauwend en grimlachend„zoo is mijn naam. Gij zijt dus Miss Morstan. En deze heeren." z/Deze is Mr. Sherlock Holmes, en deze Dr. Watson." z/Een dokter, he riep hij opgewonden //hebt gij uw stethoscoop bij u Zou ik u mogen ver- zoeken, zoudt gij zoo vriendelijk willen zijn Ik twijfel ten zeersle aan mijn hartklepindien gij de goedheid zoudt willen hebben. Ik ben er zeker van dat het in de hart-ader schuilt, maar omtrent de klep zou ik uw oordeel zeer gaarne vernemen." Ik luisterde naar zijn hart, doch kon niets afwijkends opmerken, behalve dat hij zich in een angstigen toestand bevond, want hij rilde over zijn gansche lichaam. z/Het schijnt normaal te wezen," zeide ik //gij hebt geen reden u ongerust te maken." z/Gij moet mijne angstigheid vergeven, Miss Morstan," merkte hij op ik lijd zeer veel en vreesde altijd voor een hartader-breuk. Ik ben verheugd te hooren dat daar geen gevaar voor bestaat. Indien uw vader meer op zijn hart gelet had, Miss Morstan, dan ware hij wellicht thans nog in leven." Ik zou den man wel in het gelaat hebben kunnen slaan, zoozeer verdroot mij deze onhandige opmerking. Mis Morstan zette zich neder en haar gelaat werd wit tot zelfs hare lippen toe. z/Ik gevoelde in mijn hart dat hij overleden was," zeide zij. z/Ik kan u alle mogelijke inlichtingen ver- schaffen." vervolgde hij i //en dat wil ik ook,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1897 | | pagina 1